Skip to main content

Full text of "Letopis Matice slovenske"

See other formatsi. 
5^ 
1 


^Vj ,"i' ■ *'i'^< jj' Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/letopismatice1906v12slov LETOPIS 

SLOVENSKE MATICE ZA LETO 1906. -^- SESTAVIL IN UREDIL 
EUGEN LflH. ZALOŽILA IN IZDALA 

SLOVENSKA MATICA. 


/' U LJUBLJANI. 

NATISNILA J. BLASNIKOVA TISKARNA. 
19 6. Usebina. Na strani: 

1. Upravništvo »Slovenske Matice« za upravno leto 1906/7 . . 1 — 2 
II. Poročilo o delovanju »Slovenske Matice« za dobo od 1. grudna 

lani do 30. listopada letos 3—19 

III. Poročilo o knjižnici 20—21 

IV. Računsko poročilo 22—28 

V. Poverjeništva in poverjeniki 29 — 32 

VI. Imenik društvenikov »Slovenske Matice« za leto 1906 . . . 33 — 81 

VII. Umrli ustanovniki 82 

VIII. Imenik društev, zavodov in časopis, ki s »Slovensko Matico« 

zamenjujejo knjige 83 

IX. Zaznamek knjižne zaloge »Slovenske Matice« in kupna cena 

posameznim iztisom ... 8 —86 

I. UprauDišfuo „SIouenske Matice" 

za upravno leto I90(i/'l907. Predsednik: Leveč Frančišek. 
Podpredsednika: I. G r a s se 11 i Peter. 

II. Suš n i k Ivan. 
Blagajnik in hišni upravitelj: Sušni k Ivan. 
Tajnik in knjižničar: Lah Evgen. 

Ključarja: dr. Požar J.ovro in dr. Zbašnik Frančišek. 
Pravdni zastopnik: dr. Tavčar Ivan. Odbor: 
a) Ljubljanski odborniki 1. Bartel Anton, 

2. dr. Detela Frančišek, 

3. Dimnik Jakob. 

4. Govekar Frančišek, 

5. Grasselli Peter. 

6. dr. Gruden Jožef, 

7. Hubad Frančišek, 

8. dr. llešič Frančišek, 

9. Kostanjevec Jožef, 

10. Leveč Frančišek, 

11. Milčinski Frančišek, 

12. dr. Opeka Mihael, 

13. Orožen Frančišek, 

14. Perušek Rajko, 

15. Pintar Luka, 

16. Pleteršnik Maks, 17. dr. Požar Lovro, 

18. Senekovič Andrej, 

19. dr. Stare .Jožef, 

20. Sušnik Ivan, 

21. dr. Šmid Walter, 

22. Šubic Ivan, 

23. dr. Tavčar Ivan, 

24. dr. Tominšek Jožef, 

25. Trstenjak Anton, 

26. Turk Jakob, 

27. dr. Ušeničnik Aleš, 

28. Vilhar Ivan, 

29. Wiesthaler Frančišek, 

30. dr. Zbašnik Frančišek, 

31. Zupančič Vilibald. 1 h) Vnanji odborniki: 1. Finžgar Frančišek, 

2. Gangl Engelbert, 

3. dr. Gregorčič Anton, 

4. Koblar Anton, 

5. Majciger Ivan, 6. dr. Murko Matija, 

7. dr. Sket Jakob, 

8. Svetec Luka, 

9. dr. Šlebinger Janko. Odseka: 
a) Gospodarski odsek Grasselli Peter, 
Senekovič Andrej, 
dr. Stare Jožef, 
Sušnik Ivan, (načelnik). 1. 
2. 
3. 
4. 

5. Šubic Ivan, 6. dr. Tavčar Ivan, 

7. Trstenjak Anton, 

8. Turk Jakob, 

9. Vilhar Ivan. b) Knjižni odsek: 1. Bartel Anton, 

2. Dimnik Jakob, 

3. Finžgar Frančišek, 

4. Govekar Frančišek^ 

5. dr. Gruden Jožef, 

6. Hubad Frančišek, 

7. dr. Ilešič Frančišek, 

8. Koblar Anton, 

9. Kostanjevec Jožef, 

10. Leveč Frančišek, 

11. Milčinski Frančišek, 

12. dr. Opeka Mihael, 

13. Orožen Frančišek, 

14. Perušek Raj ko, 

15. Pintar Luka, 16. Pleteršnik Maks, 

17. dr. Požar Lovro, 

18. Senekovič Andrej, 

19. dr. Šlebinger Janko, 

20. dr. Šmid Walter, 

21. Šubic Ivan (načelnik), 

22. dr. Tominšek Jožef, 

23. Trstenjak Anton, 

24. Turk Jakob, 

25. dr. Ušeničnik Aleš, 

26. Wiesthaler Frančišek, 

27. dr. Zbašnik Frančišek 
načelnik), 

28. Zupančič Vilibald. (pod- ^F II. Poročilo o delovanju .»Slovenske Matice" 

v dobi od 1. grudna lani do 30. listopada tetos. 141. odborova seja „Slovenske Matice" v četrtek dne 19. prosinca 

ob petih popoldne v društveni pisarni. 

Kavzočni: G(/. Fran Leveč (predsednik); Fr. Gov4kar, P. Grasselli, dr. Fr. 
Ilešič, Fr. Milčinski, B. Perušek, L. Pintar, M. Pleteršnik, A. Senekovič, 
I. Sušnik, A. Trstenjak, J. Turk, dr. Al. Ušeničnik in Fr. Wiesthaler (od- 
borniki); E. Lah (zapisnikar). Skupaj 15. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pove, da sta odbornika 
dr. Smid in Šubic opravičila svojo odsotnost, imenuje overova- 
teljema današnjemu zapisniku odbornika profesorja L. Pintarja 
in dr. Al. Ušeničnika, in da besedo tajniku, da poroča o tekočem 
gradivu iz predsedstva. 

K odkritju spomenika L. Boticu v Spljetu povabljeno se je 
društvo dne 5. listopada lani vabilu odzvalo z brzojavnim po- 
zdravom in prejelo pismeno zahvalo. 

Svojemu častnemu članu, baronu Andreju Winklerju, je 
Matica dne 9. listopada lani ob njegovi SOletnici brzojavno časti- 
tala in prejela od jubilarja brzojavno zahvalo. 

Župniku Al. Kumru v Stari Loki se prepušča pravica do 
druge pomnožene izdaje ,, Olikanega Slovenca'^, ki jo misli pri- 
rediti za ,.l)ružbo sv. Mohorja". 

Rektoratu srbskega vseučilišča v Belgradu se je odpo- 
slala pismena zahvala za častni sprejem društvenega zastopnika, 
odbornika A. Trstenjaka, ob otvoritvi zavoda dne 15. vinotoka lani. 

Vdovi dež. knjigovodje A.Prelestiika, ki je bil več let marljiv 
Matičin revizor, se je poslalo pismeno sožaljenje in je društvo 
prejelo od nje pismeno zahvalo. 

1* Zaklad za dr. E. H. Coste ustanovo je še toliko časa 
pustiti nedotaknjen, da se nabere svota 5000 K, in potem iz 
njegovih obresti razpisavati nagrade za literarne ali umetniške 
namene. 

Na znanje se vzame, da je namesto obolelega blagajnika 
in liišnega upravitelja začasno ta opravila prevzel podpredsednik 
kanonik /. Sušnik. 

Zapisnik o 140.^odborovi seji, ki sta ga pregledala in po- 
trdila odbornika dr. Smid in Turk, se odobri brez ugovora. Na 
ogled so tudi zapisniki sej knjižnega odseka z dne 14. listopada, 
oziroma 20. grudna in 16. prosinca. 

Knjige za h 1905 so v stavku in v tisku gotove. Društve- 
niki, ki so udnino vplačali, jih prejmo po sedem v obsegu 82 tis- 
kovnih pol. Prihodnji teden se začno razpošiljati. 

Odobre se nagrade pisateljem, urednikom in korektorjem, 
kakor jih je predlagal knjižni odsek. 

Odobri se po kratkem razgovoru hodoH knjižni program, 
zasnovan po posebnem pododseku knjižnega odseka, do malega 
po predlogih knjižnega odseka. 

Program se razmnoži, po časopisih objavi in razpošlje na 
posameznike, ki se zanimajo zanj. 

Sklene se načelno ponuditi „Hrvaški Matici" knjižno zvezo 
v tem zmislu. da ..Slovenska Matica" izda vsako leto po eno 
hrvaško knjigo v obsegu 5—6 pol na svoje troške, če „Hrvatska 
Matica" založi vsako leto na svoje troške po eno slovensko, pod 
imenoma „Hrvaške" — oziroma „Slovenske knjižnice". Da 
bode to možno, je predložiti občnemu zboru premerabo § 1. društ- 
venih pravil, ki jih je sploh času primerno mestoma izpremeniti, 
kar naj preskrbi v ta namen že v predzadnji seji izvoljeni 
pododsek. 

Tajnik poroča o premembah v poverjeništvu. Nove poverje- 
nike so dobili: Sv. Lenart v Slov. goricah, Pazin, Polhov giadec, 
Jarenina, Brežice, Žabnice. Novi poverjeništvi sta se osnovali 
za Žiri in Hotederšico; izpraznjena so pa poverjeništva za Raz- 
drto, Tolmin in Zagreb. 

Tudi v zadnji dobi je Matica prejela od društev in posamez- 
nikov več prošenj za podaritev založnih knjig in jih na običajni 
način reševala ter od obdarovancev prejela več pismenih zahval. 

Društvenino je za lansko leto plačalo 2846, za predlansko 
2752 udov; od zadnje seje je društvu pristopilo 247 udov na novo. 

Knjižnici je prirastlo 94 knjig, zvezkov in časopisov; 
16 podarjenih, 78 zamenjanih. 

Potem ko tajnik na kratko pojasni delovanje odseka za 
izdavanje tehniškega slovarja in se izrazijo želje za ])onatis 
Erjavčevih spisov in pa za objavo Vrhovčevih še ne objavljenih 
spisov, o čemer prevdarjaj knjižni odsek, zaključi predsednik 
sejo ob sedmih zvečer. - 5 — 
142. odborova seja, v četrtek dne 15. sušca 1906 

ol) i)etih popoldne v društveni pisarni. 

Nazvočni: Gg. P. Grasselli (kot predsednik); A. Bartel, J. Ditnnik, Fr. Finzijar, 
Fr. Govekar, dr. Fr. llešič, Fr. Milčinski, Fr. Novak, dr. M. Opeka, li. Feritšek, 
L. Pintar, M. Pletersnik, I. Sušnik, dr. W. Šm/d, A. Trstenjak, J. Turk, 
dr. A. Ušeničnik, Fr. IViesthalcr, dr. Fr. Zhašnik in V. Zupančič (odborniki); 
E. Lah (zapisnikar). Skupaj 21. 

Podpredsednik Grasselli proglasi sklepčnost, otvori sejo, 
pozdravi navzočne, pove, da je predsednik Leveč uradno zadržan 
udeležiti se današnje seje, in da besedo tajniku, da poroča iz 
predsedništva. 

Tajnik poroča, da je društvo od častnega člana Sandora 
Gjalskega prejelo njegovo najnovejše delo : ,,Za materinsku riječ" 
v dar. Za darilo se je predsedstvo pismeno zahvalilo. 

Dne 19. prosinca t. 1. je v Pragi umrl dr. Karol vitez 
Koristka, redni in častni član različnih znanstvenih društev. Matica 
je „Kr. češki společnosti nauk v Pragi'', ki je društvu smrt 
naznanila, izrazila pismeno sožaljenje in prejela od nje pismeno 
zahvalo. 

Sklene se. da je odpoved odbornika dr. Ivana Janeziča 
vzeti na znanje in za 141etno delovanje v odboru njemu izreči 
pismeno zahvalo. 

Dn6 3. svečana je v Celovcu umrl stolni prost in predsednik 
„Uružbe sv. Mohorja" Lamhert Einspieler. Matica je „ Družbi 
sv. Mohorja" izrazila brzojavno sožaljenje. prejela zato pismeno 
zalivalo in bila pri pogrebu zastopana po odborniku profesorju 
dr. J. Sketu. 

Dne 21. svečana je v Troji pri Pragi praznoval sloveči 
češki pesnik Svatopluk Čech svojo 60 letnico. Matica mu je pri 
ti priliki brzojavno čestitala, od knjigarja Topiča je pa 
prejela njegovo zadnje delo „Dilo a človek" ter se za darilo 
pismeno zahvalila. 

Dnš 6. sušca je praznoval prof. Stritar na Dunaju svojo 
TOletnico. Matica mu je pismeno čestitala in prejela od jubilarja 
pismeno zahvalo. 

Društvo je pred kratkim vložilo na ministerstvo prošnjo, 
da mu isto vnovič podeli državno subvencijo za 11. 1907 — 1909, 
če mogoče v višjem izmerju ko doslej. 

Zapisnik o 141. odborovi seji, ki sta ga pregledala in 
potrdila odbornika profesorja Pintar in dr. Ušeničnik, se odobri 
brez ugovora. Današnjemu zapisniku bosta overovatelja odbornika: 
koncipist Govekar in ingenieur Turk. 

Na ogled je zapisnik o seji knjižnega odseka seje z dne 
21. svečana t. 1. 

Odobre se z eno samo izpremembo računi preteklega leta 
in se sklene, da se imajo v tej obliki predložiti tiskani občnemu 
zboru. — H — 

Sprejme se preosnova društvenih pravil večinoma po 
nasvetih v to svrho izvoljenega pododseka treh odbornikov 
(gg. Milcinski, Turk, dr. Ušenimik). 

Na znanje se vzame, da je „Hrvaška Matica" sprejela 
ponudbo glede ožje knjižne zveze. Sklene se pritrditi njenemu 
nasvetu, naj si Matici sami izbereta urednika novima knjigama. 
Urednikom „Hrvaške knjižnice" se izvoli odbornik dr. Uešic. 

Na znanje se vzame, da si je knjižni odsek v zadnji seji 
odbral načelnikovega namestnika. Izvoljen je bil odbornik dr. 
Zbašnik. 

Sklene se, da Matica izdaj letos v XIII. zvezku ..Knezove 
knjižnice" Cankarjevega : Martina Kačurja (Živlenjepis idealista), 
ki ga je ocena potrdila in odbor sprejel. 

Društvene knjige za leto 1905, ki so koncem januarija 
izšle, dobe dijaki kot naročniki lahko proti znižani ceni 2 K. 

Na znanje se vzame tajnikovo poročilo o poverjeništvih, 
knjižnici, društvenikih in knjižni zalogi. 

Novo poverjenišf.vo se je osnovalo za Vuhred ; nova pover- 
jenika sta dobila Gradec in Tolmin. 

Društvenino je poravnalo za lansko leto 2960 letnikov, 
za letos doslej 410. Od zadnje seje je društvu pristopilo na 
novo 32 udov. 

Knjižnici je prirastlo 35 knjig, zvezkov in časopisov, 
med njimi največ čeških; 11 podarjenih, 24 zamenjanih. 

Tudi v zadnji dobi je Matica prejela obilo prošenj za 
podaritev založnih knjig. Prošnje so bile vse ugodno rešene ; 
za darila je došlo društvu več pismenih zahval. 

Potem, ko se reši še par vprašanj gospodarske vsebine, 
zaključi predsednik sejo ob 6 V^ zvečer. 

143. odborova seja, v sredo dne 18. malega travna 1906 

ob petih popoldne v društveni pisarni. 

Navzoč/l i: Gg. Fr. Leveč (predsednik); J. Dimnik, Fr. Gov4kar, dr. Fr. 
Bešič, A. Kohlar, J. Koatanjevec, Fr. Milcinski, Fr. Orožen, dr. L. Požar, 
I. Sušnik, dr. W. Šmid, I. Šubic, A. Trstenjak, J. Turk, Fr. MViesthaler 
in dr. Fr. Zbašnik (odborniki); E. Lah (zapisnikar). Skupaj 17. 

Predsednik proglasi sklepčnost, otvori sejo, pozdravi nav- 
zočne, pove, da je podpredsednik Grasselli opravičil svojo 
odsotnost, in da besedo tajniku. 

Tajnik-zapisnikar poroča, da je društvo prejelo pismeno 
zahvalo za brzojavno častitko Svatopluku Čechu ob njegovi 
šestdesetletnici in da je Matica po prof. Trdini po obvestitvi 
novomeškega sodišča podedovala 588 K. 

Zapisnik o 142. odborovi seji, ki sta ga pregledala in potrdila 
odbornika koncipist Govekar in ing. Ttirk, se odobri brez ugovora. — 7 — 

Na ogled je zapisnik o seji knjižnega odseka z dne 21. malega 
travna 1. 1. Današnjemu zapisniku bosta overovatelja odbornika 
prof. Orožen in kustos dr. Smid. 

Preosnova opravilnika se vrne zato izvoljenemu pododseku 
z naročilom, naj v njej predrugači ono, kar zahtevajo že odobrena 
prenarejena pravila, ostalo pa pusti neizpreraenjeno. 

Poročilo knjižnega odseka o letošnjem knjižnem programu 
se v načelu odobri. Matica izdaj po tem programu letos osmero 
knjig in sicer: 1.) Ant, Knezove knjižnice XIII. zvezek ; 2.) dr. 
Vošnjak : Spomini II. zvezek (3 del) ; 3.) Tolstoj-Govekar : Moč 
teme (3. zvezek cikla „lz svetovne književnosti") ; 4.) L. Pintar : 
VIII. zvezek ..Zbornika". 5.) dr. K. Štrekelj : Slovenske narodne 
pesmi. 10. snopič. 6.) Letopis za 1. 1906. 7.) dr. F>. Ilešič : 
Hrvaška knjižnica. 1. zvezek. 8.) XVIII. zvezek „Zabavne 
knjižnice". Prve štiri knjige so za tisek dozorele in je le še 
par rokopisov gg. odbornikom za 14 dni v pisarni na ogled. 
O ostalih štirih bosta odsek in odbor pravočasno sklepala. 

Knjigam, ki se bodo tiskale v 3600 izvodih, se določijo 
tiskarne in se sklene, da imajo 4 ciklična dela beletristične 
vsebine dobiti nove naslovne liste, katerih naprava se po 
navodilu odbornika Šubica poveri proti končnemu odborovemu 
odobrenju društvu „Vesni" na Dunaju. 

Iz knjižnega odseka se odobrita tudi še dva nasveta za 
knjigi leta 1907 in 1908. 

Sklene se, da se ima vršiti letošnji redni občni zbor v 
sredo, dne 16. velikega travna t. 1. ob šestih zvečer v veliki 
dvorani »Mestnega doma". Dnevni red, ki se bo tiskovnim 
potem pomnožil in pravočasno objavil v domačih časopisih, se 
odobri. 

Tajnikovo poročilo o udih, poverjeništvih, knjižnici in 
knjižnih darilih se vzame na znanje. Za lansko leto je vplačalo 
letnino 2963 udov, za letošnje 505 ; na novo je društvu pristo- 
pilo od zadnje seje 6 udov. Novega poverjenika je dobilo Ru- 
doltovo. V zadnjem času je bilo podarjenih zopet več založnih 
knjig in je prejelo društvo za darila pismene zahvale. Knjižnici 
je prirastlo 32 knjig, zvezkov in časopisov: 1 podarjena, 31 
zamenjanih. Dijaštvo se za lanske knjige dokaj oglaša. Dobi 
pa kompletne proti naročnini 2 K lahko tudi za 11. 1903 in 1904. 

Nato zaključi predsednik sejo po polsedmih zvečer. 

XLII. redni občni zbor, v sredo dne 16. vel. travna 1906 

ob šestih popoldne v veliki dvorani »Mestnega doma«. 

Navzočnih nad 50 društvenikov pod predsedstvom nad- 
zornika Fr. Levca. 

Predsednik proglasi sklepčnost, se zahvali za častno ud'e- 
ležbo, pozdravi navzočne, pravi, da je društvo v zadnjem letu — 8 — 

delovalo živahnejše. Iz tajnikovega poročila bodo zborniki raz- 
videli, da je društvo pri društvenikih za 200 napredovalo, na čeraer 
gre zahvala marljivim poverjenikom; pohvali pisatelje sotrudnike, 
složno delovanje v odboru in izraža upanje, da bosta sloga in 
napredek v društvu trajna. Potem pozove tajnika, da prečita 
svoje poročilo o društvenem in odborovem delovanju v dobi od 

I. VI. 1905 do 30. IV. 1906, ki se tako-le glasi: 

Slavn i zbor ! 

Poročati mi je o društvenem in odborovem delovanju v 
zadnji dobi. 

Zadnji (XLI) občni zbor „Slovenske Matice" se je vršil 
tu lani dne 7. rožnika. Dopolnilne volitve so prinesle odboru 
več izprememb. Nanovo se bili v odbor voljeni gg. Gangl, Govekar, 
Milčinski, dr. Šmid, Trstenjak in Turk. 

Bivšim večletnim odbornikom gg. dr. Lesarju, Pajku Al. 
Tavčarju in Ant. Zupančiču se je izrekla za mnogoletno vspešno 
delovanje iz odbora pismena zahvala. Istotako dr. G laserju, ki 
se je bil predčasno med letom odpovedal. 

Glede upravništva je ostalo v zadnji upravni dobi vse pri 
starem. Z vzklikom je bilo izvoljeno vnovič dosedanje pred- 
sedstvo, to je : Fr. Leveč, predsednikom ; P. Grasselli prvim, 
Ivan Sušnik drugim podpredsednikom. V blagajništvu in hišnem 
upravitelj stvu se je morala med letom izvršiti osebna izpre- 
memba. Dosedanji mnogoletni, velezaslužni blagajnik in hišni 
upravitelj je moral vsled bolezni meseca grudna lani ta posel 
odložiti in ga je po kratkem odmoru, v katerem je bil tajnik 
tudi blagajnik, prevzel 11. podpredsednik g. I. Sušnik, kateri ga 
tudi še danes opravlja. Na novo voljeni ljubljanski odborniki 
so bili vsi privzeti knjižnemu odseku, odbornik Trstenjak med 
njimi tudi gospodarskemu odseku na mesto odbornika Kostan- 
jevca, ki se je iz tega odseka prostovoljno umaknil. Odborništvu 
se je odpovedal med letom prof. dr. .Tanežič in prejel za mno- 
goletno delovanje v odboru pismeno zahvalo. 

Odbor je imel v zadnji upravni dobi pet sej, ki so se 
vršile dne 19. rožnika in 23. vinotoka lani ter dne 19. prosinca, 
15. sušca in 18. mal. travna letos. Knjižni odsek je zboroval 
osemkrat, namreč: 28. rožnika, 29. kimavca, 20. vinotoka, 14. li- 
stopada in 20. grudna lani ter 16. prosinca, 21. svečana in 

II. malega travna letos ; gospodarski odsek dve, to je : 24. malega 
srpana lani in 25. malega travna letos. 

Najvažnejši predmet omenjenim sejam je l)il razgovor o 
društvenih knjigah : lanskih, letošnjih in tudi bodočih. 

Kar se pred vsem tiče lanskih društvenih knjig, izdala 
jih je „Slovenska Matica" sedmero v obsegu 90 ti.skovnih pol. 
Programu, ki ga je za nje objavil, je ostal odbor popolnoma 
zvest. Tudi glede dobe, v kateri so te knjige izšle, se mu je — 9 — 

bolje pohvaliti od projšnjjli let. Izšle so namreč za tri mesce 
prej 0(1 prcdlanskili in opravičeno je ui)anje, da se odboru prav 
kmalu posreči njegova lastna vroča želja, ki je obenem želja 
Matičarjev, da bodo knjige izhajale pravočasno. Knjige, po 
vsebini mnogovrstne, so društvenim krogom, po zasebnih pismih 
sodeč, ustrezale. Tudi javnost jim ni bila nenaklonjena. 

Letos hoče odbor podati društvenikora osmcro knjig s pri- 
bližno 84 polami. ,.Matica" izda ,.Zbornik" s podobno vsebino, 
kot lani. Letopis izide kot pisarniško poročilo v običajni sestavi. 
Objavi se XIII. zvezek Knezove knjižnice s Cankarjevo po- 
vestjo „Martin Kačur" („Življenjepis idealista"), katero je 
ocena posebno pohvalila. Izda se lO. snopič Štrekljevih „Slo- 
venskih narodnih pesmi", 2, snopič dr.Vošnjakovih „Spominov", 
ki so v 1. snopiču posebno ugajali. V 3. zvezku cikla ,Jz 
svetovne književnosti bodo Matičarji dobili priliko seznaniti se 
s Tolstim vobče in z njegovo dramo „Moč teme" posebej. 
Objavi se XVin. zvezek „Zabavne knjižnice". Nekaj novega 
je „Hrvaška knjižnica", katere izide letos 1. zvezek. Po hvale- 
vrednem prizadevanju odborornika dr. Ilešiča se je že več let 
staro vprašanje močnejega zbližan j a Hrvatov in Slovencev po 
Maticah ugodno rešilo. Obe društvi sta se namreč zavezali se- 
znanjati v manjših snopičih kot „Hrvaška", oziroma „Slovenska 
knjižnica" z lastnimi uredniki z boljšimi proizvodi beletristične 
vsebine sosednje literature svoje društvenike. Po tej poti bo 
slov. Matičarjem dana prilika v lastnih knjigah popolnoma pri- 
učiti se in zanimati za sorodno hrvaščino in oba sorodna si 
naroda literarno popolnoma med sabo seznaniti in zbližati. 
Urednik „Hrvaški knjižnici" bo odbornik dr. llešič. 

Skrbelo se je pa tudi za prihodnjost. Že junija lani je 
odbor sklenil poveriti petorici iz svoje srede nalogo, naj sestavi 
in predloži osnovo za bodoči knjižni program. Omenjeni odsek 
je v dveh sejah (5. in 18. dne velikega srpana) svojo nalogo 
rešil. Njegovi osnovi je knjižni odsek 29. kimavca načelno pri- 
trdil in v štirih sejah (20/10, 14/11, 20/12 in 16/1) o njej 
razpravljal podrobno. Z malimi premembami po odboru dne 18/1 
odobren, je bil knjižni program po časopisih objavljen in pisa- 
telji povabljeni na sodelovanje. Jedro programa je : Matica 
izjavlja da bo v prihodnje izdajala „Zbornik" kot perijodično 
knjigo za znanstvene razprave ; ,,Letopis" kot pisarniško po- 
ročilo, eno ali dve monografiji in pa vsaj po tri knjige bele- 
tristične vsebine, med njimi „Knezovo" „Zabavno" in „Svetovno 
knjižnico". Iz srede odseka in pa odbora samega mora iziti 
skrb za to, da dobi društvo pravočasno sotrudnike, ki mu bodo 
v programu označene knjige spisali Doslej še ni bilo dosti od- 
zivov, vendar je upati, da se program posreči in sproti izvede. 

Poleg knjižnega in gospodarskega obstoji v Matici še več 
drugih odsekov. Matica že mnogo let upravlja sklad za dr. E. H. Goste — 10 — 

spomenik. Poseben odsek je natančneje proučil to stvar in lani 
26. rožnika sklenil priporočiti odboru, naj iz obresti tega sklada, 
ko bo narastel do 5000 K, razpisuje vsako leto nagrado za 
umetnike, itd. Odbor je temu nasvetu pritrdil in se bo sklad 
potemtakem še par let zbiral. 

Odsek za „telmiški slovar-' je zboroval lani dne 3. vinotoka. 
V tej seji se je napravilo več načelno važnih sklepov. Odsek 
si je pridobil zvezo s češkimi tehniškimi društvi in časopisi, 
podpirajo ga tudi slovenski tehniki v Pragi, na Dunaju in v 
Gradcu. Omislil si je in razposlal na interesente uzorce, po 
katerih naj se tvarina zbira. Delo je dobro započeto in se ima 
v doglednem času ugodno završiti. 

V listopadovi seji lani se je oživotvoril folklorski odsek in 
napravil v svoji seji dne 28. mal. travna več važnih sklepov, 
pri katerih je tudi „Slov. Matica" interesirana, ker se imajo 
sestavki iz tega polja zbirati in objavljati v njenem „Zborniku". 
Sestaviti in objaviti se ima bibliografski pregled vseh dose- 
danjih folklorskih objav in člankov ; v evidenci je imeti vse 
slovenske folklorske študije. 

Po daljšem prestanku se je pred kratkim sešel in se bo 
v prihodnje redno shajal odsek za slovenski zemljevid nekoliko 
pomnožen ter bo poskušal uresničiti svoj prvotni načrt, da društvo 
izdaj „generalni zemljevid slovenskih pokrajin" v merilu 
1 : 200.000 po vzorcu zemljevida, ki že obstoji za ljubljansko 
okolico. Izda naj se pa v 5000 izvodih in napravi pri Hoelzlu 
na Dunaju v štirih kartonih. 

Odsek za nabiranje krajepisnih imen se v zadnjem času 
sicer ni shajal, učinil pa po svojem predsedništvu vendar veliko 
vspešnega. Razposlalo se je veliko povabil k sodelovanju in 
nabiranju; došlo je še precej ugodnih odgovorov. Nabavile so 
se nove tiskovine z^ vprašalnimi polarni in prijavilo se je za 
Goriško in Spodnji Štajer osrednje poverjeništvo. 

Poživil se je lani poleti agitacijskl ali reklamski odsek kot 
pomnoženi gospodarski odsek. Sešel se je dvakrat in s svojim 
delovanjem prouzročil, da lani število društvenikov po triletnem 
prestanku ni padlo, marveč za okroglih dvesto narastlo. Po- 
verjeniška akcija se je nekoliko osvežila. 

V ozki zvezi s knjigami sta društvena knjižnica in pa 
društvena knjižna zaloga. O knjižnici velja letos še isto ko lani. 
Ker ni javna in sploh pristopna, je Zt\njo manj zanimanja. Knjige 
tudi po vsebini večinoma niso takšne, da bi zanimale širše 
občinstvo. Za javno knjižnico pa društvo v doglednem času še 
ne bo imelo zadosti gmotnih sredstev. Pač bi bila pa Matičina 
knjižnica bogat prispevek bodoči veliki javni knjižnici, ki naj 
bi se čim preje med Slovenci osnovala in bila pristopna vsem 
slojem slovenskega prebivalstva. Z malimi izjemami je narastla 
društvena knjižnica tudi v zadnjem letu po knjigah onih društev — 11 — 

in zavodov, s katerimi je „Slovenska Matica*' v knjižni zvezi. 
Njili število znaša sedaj 42; knjig-e ji pošiljajo še dokaj redno. 
Izza zadnje dobe je v prvi vrsti omeniti ,..)ugoslavenske aka- 
demije", katera je po ljubeznivem posredovanju vseuč. protesorja 
dr. Mušiča Matici poslala po en izvod vseh svojih publikacij, kar 
jih je doslej izšlo, med tem, ko je poprej pošiljala samo ,,Rad". 
Skrčilo se je pa močno število ruskih knjig, seveda vsled znanih 
političnih in socijalnih razmer. Knjižnica se je lani pomnožila 
za 432 knjig, zvezkov in časopisov. Samo 4 so bile kupljene, 
35 je bilo podarjenih, 393 zamenjanih; po jeziku je bilo 144 
hrvaških. 92 ruskih, 89 čeških, 29 srbskih, 35 latinskih, 18 
slovenskih, 7 bolgarskih, 6 poljskih, 5 nemških, 3 sorbske, 2 
španski in 2 angleški. 

Društvo ima še vedno jako močno knjižno zalogo, ki pa 
zanj nima tolike vrednosti, odkar so pošle šolske knjige, ki 
jih nič več ne zalaga. Vsled tega je skupilo za knj ge od leta 
do leta manjše in je znašalo lani že samo 310 K 05 h. V zalogi 
je imela Matica lani koncem leta 97 raznovrstnih knjig z 
21.04() komadi in pa 14 zemljevidov s 144 komadi. Prirastlo 
ji je lani 22.000 knjig (društvenih zadnjega leta), odpadlo pa 
19.962 knjig in 25 zemljevidov, in sicer: a) na ude 18.812 
knjig; prodanih 316 knjig in 25 zemljevidov; podarjenih pa 
834 knjig. Število podarjenih knjig še nobeno leto ni bilo tako 
visoko. Veselo znamenje je, da se je jelo priprosto ljudstvo za 
knjige prav pridno oglašati, vzbujeno po snujočih se „Ljudskih 
in potovalnih knjižnicah", vzlasti v obmejnih krajih po Štajerskem 
in Koroškem. Nekaj knjig je v zadnjem času v zalogi popolnoma 
pošlo, namreč: Letopis za 11.1872 3, 1879 in 1885; Trst z 
Istro ; II. del in 2. zvezek III. dela dr. Glaserjeve ,.Zgodovine 
slovenskega slovstva", Vrhovčevi: Ljubljanski raeščanje, Nauk o 
telovadbi, dr. Celestinov: Prešeren, roman: „Z ognjem in mečem", 
dr. Tomanove pesmi; od zemljevidov pa: Obraz zemlje v polutah 
in Afrika. 

Računsko poročilo imajo gospodje zborniki tiskano v rokah 
in prejmo na zahtevo od gospoda blagajnika potrebna pojasnila. 
Radi tega se hočem v svojem poročilu omejiti le na bistvene 
stvari. Računski zaključek sklepa z malim prebitkom. Izdalo 
se je za 264 K 36 h več kot bi se bilo smelo, ker je bilo 
društvu nepričakovano šteti višji davek za pristojbinski na- 
mestek od premakljivega premoženja in ker so cene pri tisku 
vsled nanovo uveljavljenega cenika avstrijske tiskarske zveze 
poskočile za 25 %. 

Premoženje se je lani za 65 K skrčilo, ker je društvo 
izgubilo pri papirjih vsled diferenc pri kurzu. 

Proračun ima običajno lice. Društvo utegne nekoliko pri- 
dobiti pri udih, zato bo pa imelo letos nekaj več troškov pri 
hišnih popravah. — 12 — 

Glede depozit je bilo govorjenje že zgoraj, ko je bil 
omenjen sklep odborov radi sklada za dr. E. H. Goste spomenik. 

Račun in bilanca narodnih ustanov v zadnjem letu ne 
izkazujeta nič novega. 

Račune sta pregledala in v popolnem redu našla gospoda 
revizorja Bradaška in Kruleč. Za prijazni trud jima bodi še iz 
tega mesta presrčna zahvala. V zadnjem letu je izgubilo društvo 
tretjega revizorja, ki je mnogo let drage volje opravljal ta 
posel. Deželni knjigovodja Anton Prelesnik je po kratki bolezni 
dne 2. prosinca letos umrl in seje iz predsedstva izrazilo njegovi 
vdovi sožaljenje. 

Za lansko leto je društvu doslej plačalo udnino 2970 
letnikov, torej za 215 več od leta poprej. Matica beleži torej 
po štiriletnem prestanku pri svojih društvenikih povišek. Želeti 
bi bilo le, da se ta napredek obdrži za prihodnje stalno, vzlasti 
pa, da se pomnoži tudi število ustanovnikov, kate)'o že 25 let 
pada. 

Tesno z diiištveniki so združena poverjeništva, katerih je 
društvo ob izidu zadnjih društvenih knjig štelo 172. V zadnji 
upravni dobi so dobili nove poverjenike: Maribor, Rudolfovo, 
Žabnice, Ribnica. Izlake, Laški trg. Št. Ilj pri Slov. Gradcu, 
Jarenina, Ptuj, Idrija, Grabštajn, Pazin, Polhov gradeč. Št. 
Lenart v Slovenskih goricah, Brežice. Tolmin in Gradec. Nova 
poverjeništva so se osnovala za: Št. Vid pri Vipavi. Žiri, Vnhred, 
Hotederšico in Krk. Izpraznjena so pa poverjeništva za Dobrepolje, 
Št. Mohor, Velenje in Lašče. Poizkusi agitacijskega odseka 
uprizoriti agitacijo za pridobitev udov po stanovih niso ostali 
brezvspešni. Deluje se tudi dosledno na to, da se velika pover- 
jeništva razcepijo v več malih, bodisi da se s tem poverjenikom 
breme olajša, bodisi da se s tem pridobi možnost pomnožiti 
število udov. Da seznani občinstvo bolje z društvenim delovanjem, 
objavlja odbor izpiske iz sej v vseh slovenskih časopisih in jih 
daje na razpolago tudi vnanjim, če jih žele. 

Ker letos poteče drugo triletje, odkar je bila ..Slovenski 
Matici" dovoljena državna subvencija, ponovil je odbor zopet 
prošnjo na osrednjo vlado, da se ji subvencija — če mogoče 
zvišana — dovoli tudi še zanaprej. 

V odborovi seji, dne 23. vinotoka lani, se je poverila 
pododseku treh odbornikov (gg. Milčinski, Turk in di. Ušeničnik) 
naloga, pregledati in času primerno preurediti društvena pravila. 
Pododsek je načrtal preosnovo , kateri je odbor v svoji seji 
dn6 15. sušca t. 1. pritrdil, in bo v njegovem imenu odbornik 
Milčinski danes o tem predmetu zboru poročal. 

Da ustreže tozadevnim željam poklicanih strokovnjakov in 
deloma tudi javnemu mnenju, se je odbor odločil vsem cikličnim — 13 — 

knjigiim beletristične vsobine preskrbeti okusnejše platnice. 'Vo 
delo se bo poverilo društvu „Vesni", ki bo delo izvršila po na- 
vodilu odbornika nivn. Šubica. 

Zanimanje za ilatico raste od leta do leta pri drugih 
slovanskih narodih, pa tudi pri inih. Glede Hrvatov sem zgoraj 
že navedel dva dokaza. O Matici so začeli češče pisati „Srbi" (Knj. 
glasnik poroča redno iz sej), vzlasti pa Čehi in Rusi. (Slov. 
Pfehled, Zabolotsky, Zdziarskv, i. dr.). V zadnjem času so se 
poleg Francozov (Leger) oglasili tudi Rurauni (dr. Barbulescu, 
prot. slov. jezikov v Jassv). 

Lani sta bila v občnem zboru izvoljena za častna uda: 
pisatelj in poslanec Šandor pl. Gj alski (Ljuba-Babič) in prot. 
Trdina. Zadnjega Matica — žal — ni dolgo prištevala svojim 
častnim udom. Dober mesec po izvolitvi je v Kudoltovem umrl. 
Njegovega pogreba se je Matica udeležila po svojem odborniku 
dr. Deteli. položivša na rakev venec. Pokojnik ji je volil v svoji 
oporoki desetino čiste ostaline, ki znaša 588 K. Častni ud 
pl. Gjalski se je Matici za izvolitev zahvalil v laskavem pismu 
in ji ob novem letu podaril en izvod svojega najnovejšega dela 
„Za raaterinsku riječ". 

Ob sebi umevno se je društvo udeležilo kot običajno 
druga leta na dostojen način domačih in vnanjih slavnosti, 
kojih udeležiti se je bilo po svojem zvanju poklicano. Semkaj 
spada pred vsemi velika slavnost odkritja Prešernovega spome- 
nika, dne 10. kimavca lani. Matica jo bila pa tudi zastopana 
pri otvoritvi srbskega vseučilišča v Belgradu dne 15. vinotoka 
in se je njenemu zastopniku priredil jako časten sprejem, združen 
z odliko z višjega mesta. Matica je pozdravila brzojavno Botičeve 
čestilce v Spljetu dne 5. listopada lani; spomnila se je z brzo- 
javnim pozdravom jubilarja šestdesetletnika Svatopluka Čecha 
dne 21. svečana letos ter pismeno jubilarja 70 letnika prof. 
Stritarja dne 5. sušca t. 1. in od povsod prejela pismene zahvale. 

Društvo je pa dostojno vršilo tudi ob žalostnih prilikah 
svojo dolžnost, to je ob smrti ^^^ W. Tomka dne 20. rožnika v 
Pragi, dr. Gregorija Kreka dne 2. vel. srpana v Gradcu, Fr. Marna 
dne 5. vinotoka v Topuskem, dr. Kofistke dne 20. jan. v Pragi, 
liaraberta P^inspielerja dne 3. svečana v Celovcu, Cvjetka Ru- 
betiča, dne 4. vel. travna v Zagrebu in Daniela Šutlaja. dne 
2. vel. travna v Laščah. Za izraze sožaljeuja in spremstva je 
prejela v vseh slučajih zahvalna pisma. 

Društvo žaluje pa tudi ob gomili večjega števila društve- 
nikov, bodisi iistanovnikov ali letnikov, poverjenikov ali sotru- 
dnikov. katerim bodi lahka domača zemlja in blag spomini 

Poročilo se odobri brez ugovora. 

Blagajnik poroča o računih za 1. 1905 in o proračunu za 
1. 1906. kar se vse odobri brez ugovora. (Čitanje se opusti, ker 
imajo zborniki račune tiskane v rokah). — 14 — 

Po nasvetu zbornika R. Pustoslcmška se z vsklikora izvolijo 
za računske presojevavce g%. F. Bradaska I. Krnlec in I. Pogačnik. 

V odborovem imenu poroča potem odbornik Fr. Milanski 
o nekaterih izpremembah društvenih pravil. Izpremembe odbor 
nasvetuje, deloma da spravi pravila v sklad s svojim knjižnim 
programom, deloma da uveljavi to, kar se je praktično že iz- 
vrševalo, deloma da prenaredi nekatere sicer ne nujne, pa 
vendar umestne stvari. Izpremembe se tičejo §§ 1., 2. odst. 3.; 
4. točka b; 8. odst. 8; 10. odst. 2. 12., 14. in 17. 

Po kratki debati, katere so se poleg predsednikain poročevavca 
udeleležili gg. Drenik, dr. llešič, Šubic in Hudovernik, se vse 
nasvetovane premembe z jedno samo malo izjemo sprejmo. 

Izvrši se dopolnilna volitev odborova. Skrutinij prevzameta 
poleg predsednika in tajnika zbornika F. Bradaska in Fr. Marolt. 
Izid dopolnilnih volitev je sledeč : oddanih je bilo 95 glasovnic 
s 714 veljavnimi glasovi. Izvoljeni so za dobo štirih let v odbor 
v smislu § 12 dr. pravil gg. dr.Fr. llešič in dr. Fr. Zbašnik s 714 
glasovi ; Fr. Orožen in dr. J. Slehinger s 713 ; R. Perusek s 712; 
Fr. Leveč in dr. J. TominŠck s 7 1 1 ; J. Kostanjevec & 7 10 ] dr. I. Tavčar 
S 675 in dr. J. Gruden s 446. Na dve leti je izvoljen A. Kohlar 
s 417 glasovi. Razun njih so še prejeli gg. L Vrhovnik 293 
glasov, 1. Trošt 119, J. Wester 16, A. Aškerc 6, dr. Bezijak in 
Fr. Šuklje po 5, ravn. J. Stare 3, A. Drmota, dr. I. Prijatelj in 
O. Zupančič po 1 glas. 

V odborovem imenu potem utemeljuje odbornik dr. Požar 
nasvčt, da občni zbor „Slovenske Matice*' izvoli prof. Josipa 
Stritarja ob njegovi sedemdesetletnici z ozirom na njegove velike 
zasluge za slovensko literaturo društvenim častnim udom, kar 
z glasnim odobravanjem soglasno obvelja. Sklep se prof. Stritarju 
brzojavno sporoči takoj iz zbora. 

Potem zaključi predsednik zbor ob 7. uri 20 minut zvečer 
zahvalivši zbornike. 

144. odborova seja, v petek dne i. rožnika 1906 

ob petih popoldne v društveni pisarni. 

Navzočni: Gg. Fr. Lecec (predsednik) ; Fr. Finžgar, dr. J. Gruden, dr.Fr. 
llešič, A. Kohlar, J. Kostanjevec, Fr. Milčinski, dr. M. Opeka, Fr.^ Orožen, 
R. Perusek, L. Phitar, M. Pleteršnik, A. Senekovič, dr. J. Šlebinger, 
dr. W. Smid, L Šubic, dr. J. Tontinšek, A. Trstenjak, J. Turk, dr. Al. 
Ušeničnik, Fr. \\lesthaler in V. Znt)ančič (odborniki) ; E. Lah (zapisnikar). 

Skupaj 23. 

Predsednik proglasi sklepčnost, otvori sejo, pozdravi na- 
vzočne, zlasti nove odbornike dr. Grudna, dr. Šlebingerja in dr. 
Tondnška, pove, da so odborniki : Dimnik, Govekar in Sušnik 
svojo odsotnost opravičili, in predlaga, da se izstopivšima odbor- 
nikoma Novaku in Šukljetu izreče zahvala, kar soglasno obvelja. — l'l — 

Tajnik poročn. tla so jo iz predsedstva vložila na c. kr. 
vlado prošnja za nakazilo letošnjo subvencije in pa za odobicnje 
v zadnjem občnem zboru sprejetih prememb društvenih pravil. 

Zapisnika o 143. odborovi seji in pa o XLII. rednem 
občnem zboru, ki sta jih pregledala in potrdila odbornika 
dr. Smid in Orožen, oziroma zbornika Fr. Drenih in Fr. Pod- 
krajsek, se odobrita brez ugovora. Današnjemu zapisniku bosta 
overovatelja odbornika Kostanjevec in dr. Slebinger. 

Na ogled so zapisniki : gospodarskega odseka z dn^. 25. 
malega travna, odseka za zemljevid z dno 4. vel. travna in 
knjižnega odseka z dn6 30. vel. travna. 

Na znanje se vzame, da je imel folklorski odsek seji dnš 
28. malega in dn6 30. vel. travna. 

Poročilo o dopolnilnih volitvah v odbor in pa o volitvi 
računskih preglednikov, ki so vsi izvolitev sprejeli, se odobri. 

Dne 2. vel. travna je umrl v^ Laščah mnogoletni zaslužni 
poverjenik, sod. svetnik Daniel Šuflaj, dne 4. vel. travna pa 
v Zagrebu predsednik „Društva sv. Jeronima", kanonik Cvjetko 
Bubetič. V prvem slučaju je izrazila Matica sožaljenje pokojnikovi 
vdovi, v drugem pa društvu sv. Jeronima. 

Izvolitev za častnega uda se je prof. Stritarju naznanila 
brzojavno in je prejela Matica za izvolitev od jubilarja pismeno 
zahvalo. Ob tukajšnji slavnosti dn6 19. in 20. vel. travna se 
je jubilarju poklonila deputacija (predsednik, odbornika dr. Požar 
in Trstenjak in tajnik); društvo je bilo jako dostojno zastopano 
pri slavnostni akademiji, kjer je imel odbornik dr. J. Tominšek 
slavnostni govor, in pri banketu, in je pozdravilo tudi zastopnike 
„Hrvaške Matice", ki so prišli poslavit jubilarja Stritarja. 

Pri volitvi upravništva se izvoli za upravno dobo 1906/7 
vnovič in z vsklikom : Fr. Leveč za predsednika, P. Grasselli 
za prvega in 1. Susnik za drugega podpredsednika ; isti tudi 
za blagajnika in hišnega upravitelja ; odbornika dr. Požar in 
dr. Zbamik za ključarja. Odborniku dr. Staretu je izreči pismeno 
zahvalo za velik trud, ki ga je imel z Matico, ker je bil i5 let 
njej blagajnik in hišiii upravitelj. 

Gospodarskemu odseku se privzameta poleg starih členov 
še odbornika Senekovič in Turk, knjižnemu pa mesto izstopivših 
odbornikov prof. dr. Janežiča in Novaka novi odborniki proL 
dr. Gnidetif dr. Slebinger in dr. Tominšek; krajepisnemu mesto 
predsednika, ki ne utegne, prof. dr. Tominšek, folklorskemu 
\)rof. dr. Slebinger. V odsek za zemljevid je poleg odbornikov 
dr. Smida in prof. Pajka povabiti še profesorja dr. Lončarja 
in dr. Zmavca. 

Prof. dr. Glaserju je izreči pismeno zahvalo, ker je društvu 
prepustil 50 izvodov svoje brošure : ,.Kritike in prevodi za 
poskušnjo". — 16 — 

Tajnikovo poročilo o natiskavanju letošnjih društvenih 
knjig in o nasvetih knjižnega odseka glede ostalega letošnjega 
knjižnega programa se odobri. 

Osnove platnicam za ciklična dela, ki so jih načrtali člani 
„Vesne", se v bistvu odobre. Odbornik Šubic se pooblasti, da 
ž njimi dogovori, kaj in kako se ima še preurediti na osnovah, 
da bode delo društvu povoljno. 

Nova -poverjenika sta dobila: Šmarje pri Ljubljani in Zagreb; 
novo poverjeništvo se je osnovalo za Krk ; izpraznjeni sta po- 
verjeništvi za Lašče in Šraohor na Koroškem, 

Udnino je plačalo : za lani 2970 letnikov, za letos doslej 
694, od zadnje seje pa nanovo pristopilo 33. 

Knjižnici je prirastlo 62 knjig, zvezkov in časopisov ; 5 
podarjenih in 57 zamenjanih. 

Zelo pogoste so bile tudi v zadnji dobi prošnje za knjižna 
darila, katerim je upravništvo vselej drage volje ustreglo in 
prejelo od prosilcev pismene zabvale. 

Po daljšem razgovoru se sklene delovati na to, da bi se 
že medsebojno sprejeta ožja zveza obeh Matic, hrvaške in slo- 
venske, razširila tudi še v tem pogledu, da bi mogli člani enega 
društva medsebojno prejemati knjige drugega društva proti 
polovici udnine kot naročniki, če se vsako leto do gotovega 
roka (do 30. rožnika) zanje oglase. Istotako je stremiti po tem, 
da se v krogih ene Matice vzbuja zanimanje za pristop k drugi 
in nasprotno. 

Ko se reši še par vprašanj internega značaja, zaključi 
predsednik sejo ob polsedraih zvečer. 

145. odborova seja, v sredo dne 17. vinotoka 1906, 

v društveni pisarni ob petih popoldne. 

Navzočni: G(j. P. GrasselU (kot predsednik) ; J. Dimnik, Fr. Finžgar, 
dr. J. Gruden, dr. Fr. Ilešlč, Fr. Mllčinski, Fr. Orožen, B. Perušek, 
M. Pleteršnik, dr. L. Požar, I. Su.šn/k, dr. W. Šmid, I. Šiibic, dr. J. To- 
minšek, A. Tr stenj ak, J. Ttirk, dr. Al. Ušeničnik, Fr. \Viesthaler, dr. Fr. 
Zbašnik in V. Zupančič (odborniki); E. Lah (zapisnikar). 

Skupaj 21. 

Predsednik proglasi sklepčnost, otvori sejo, pozdravi na- 
vzočne, pove, da je gospod predsednik Leveč službeno zadržan 
udeležiti se današnje seje in da je odbornik Gangl svojo od- 
sotnost pismeno opravičil. 

Tajnik poroča iz predsedstva, da je Matica dobila od pro- 
fesorja Stritarja pismeno zahvalo za poslano mu častno diplomo. 

Ponatisek životopisa Antona Janše v „Slov. Čebelarju" 
se odobri. 

v 

Na znanje se vzame, da je prof. dr. Slehinger vsled pre- 
selitve v Rudolfovo postal vnanji odbornik in da sta profesorja — 17 — 

dr. J. Zmavc iii (//•. K. Lončar sprejela povabilo za vstop v po- 
množeni odsek za izdavanje „Slov. zemljevida". 

Novih pravil, katera je vlada potrdila, naložiti je toliko 
izvodov, da jih prejme po en izvod vsak letošnji ud, zanaprej 
pa nanovo pristopivši. 

Na znanje se vzame, da se je predsedniku, nadzorniku 
Levcu, ob 60 letnici, dne 4. malega srpana t. 1.. poklonila odbo- 
rova deputacija (gg. Grasselli, Sušnik, dr. Požar, Šubic in Wies- 
thaler) in da se je predsednik odboru na častitki zahvalil. 

Društvu se je nakazala državna subvencija za tekoče leto 
in predsedstvo je vložilo prošnjo za dovolitev iste na ministerstvo 
za prihodnje triletje. 

Vdovi pokojnega, dne 13. mal. srpana v Zagrebu umrleg.i 
banskega svetnika J. E. Toraiča, častnega člana „Hrv. Matice", se 
je izreklo pismeno sožaljenje in Matica je za isto prejela pismeno 
zahvalo. 

Kolektivni prošnji društev: ..Akademija", ,.Prosveta" in 
„Sokol'', ki snujejo „Javno ljudsko knjižnico in čitalnico", za 
podaritev knjig je po možnosti ustreči. 

j.Slov. Matica" je bila dn^ 12. vel. srpana pri Vilharjevi 
slavnosti v Postojni zastopana po odbornikih dr. J. Torainšku in 
A. Trstenjaku ter po županu in poverjeniku Piklu, ki so na 
spomenik položili v imenu društva venec. Zastopništvu se ima 
izreči pismena zahvala. 

Uveljavi se končno knjižna zveza med „Hrvaško Matico" 
in med ,.Slovensko Matico" pod pogoji, ki so bili v javnosti že 
razglašeni. Razpošiljanje knjig ima prevzeti vsaka Matica za 
svoje ude neposredno istotako kot doslej. 

Dn6 17. kimavca je umrl v Žižkovu pri Pragi Matičin 
častni član Jan Lego. Matica je razgrnila črno zastavo, položila 
na krsto venec, izrazila vdovi sožalje. prejela od nje zahvalo 
in bila pri pogrebu zastopana po gg. dr. /. Zmavcu in C. Jekovcu, 
katerima je izreči pismeno zahvalo. 

Dne 8. vinotoka je praznoval notar Luka Svetec 80 letnico 
svojega rojstva. Svojemu ustanovniku. odborniku in poverjeniku 
je Matica ob jubileju pismeno častitala in prejela na častitki 
od slavij enca pismeno zahvalo. 

K slavnosti 100 letnice rojstva in 50 letnice smrti knji- 
ževnika in dramatika J. Popovim, dne 29. kimavca v Vršcu, je 
Matica slaviteljem brzojavno častitala. 

Prof. Avg. Žigonu v Gradcu je za Matičini knjižnici po- 
darjeni njegovi najnovejši deli o Prešernu, ,.Letnica 1833 v 
Prešernovih poezijah" in „Lel - moj kermar", izreči pismeno 
zahvalo. — 18 — 

Zapisnik o 144. odborovi seji, ki sta ga pregledala in po- 
trdila odbornika J. Kostanjevec in dr. J. Šlebinger, se odobri brez 
ugovora. 

Na ogled so zapisniki: gospodarskega odseka z dne 5. rožnika, 
tehniškega odseka z dne 13. rožnika in knjižnega odseka z dne 
26. kimavca. 

Na znanje se vzame, da je imel med tem časom iolklorski 
odsek dve seji, namreč 3. mal. srpana in 27. kimavca. 

Za overovatelja današnjemu zapisniku se nominirata od- 
bornika prof. Orožen in ravnatelj Wiesthaler. 

Poročili o izvršenih popravah v društveni hiši in o pre- 
raembah med strankami se odobrita. 

Neko ponudbo za odkup zadružnih deležev ,.Kmetske po- 
sojilnice", ki so last „Ant. Knezove ustanove", je odkloniti, ker 
bi bilo to proti določbam oporoke. 

Odobri se poročilo o številu, obsegu innatiskavanju letošnjih 
društvenih knjig, ki izidejo okrog Božiča. 

Načelno se uveljavi, da se morajo rokopisi, ki se vobče 
odobre, ki se imajo pa mestoma še popraviti, predložiti, predno 
gredo v tisek, še v revizijo, oziroma v končno odobrenje za tisek. 

Radi preobilih izrednih troškov je za letos še opustiti 
kliširanje že izvršenih osnutkov za platnice društvenim cikličnim 
delom lepo.slovne vsebine. 

Odobri se knjižni program za prihodnje leto. Po tem pro- 
gramu naj bi „Slovenska Matica" izdala za 1. 1907 sledeče knjige: 
1.) Zbornik za leto 1907. 2.) Prevodi iz svetovne književnosti. 
IV. snopič. 3.) Knezove knjižnice XIV. zvezek. 4.) dr. Štrekelj : 
Slovenske n;'irodne pesmi. 11. snopič. 5.) Zabavne knjižnice 
XIX. zvezek. 6.) Seidl : Savinjske planine (z ilustiacijarai). 
7.) Hrvaške knjižnice 2. zvezek. 8.) Letopis za 1. 1907. Knjige 
naj obsegajo krog 80 pol. 

Sklene se pritrditi nasvetu, da bodi leta 1910. slovanska 
razstava v Pragi, katere se namerava udeležiti tudi „Slovenska 
Matica". 

Od zadnje seje je društvu pristopilo 273 letnikov nanovo 
ali vnovič, za letos pa plačalo 2441. 

Kjižnici je prirastlo 108 knjig, zvezkov in časopisov: 8 
podarjenih in 100 zamenjanih. Darovalcem se je izrekla pismena 
zahvala. 

Nova poverjeništva so se osnovala, ali se pa imajo osno- 
vati za Zader v Dalmaciji; za Požego, Šljivoševce, Kutjevo, 
Virje. Vukovar in Djakovo v Slavoniji. — 19 — 

Nove poverjenike so dobile: Lašče, Mokronog, Šiška, Vransko. 
Cerkno. Devin, Št. Peter pri Gorici, Ruše. Dobrepolje. Šmartno 
pri Litiji in Celovec (mesto in semenišče); izpraznjeni sta 
poverjeništvi : Polhov gradeč in iJazdrto; prenehalo pa je zopet 
poverjeništvo v Planini pri Rakeku. 

Društvo je prejelo zlasti mnogo prošenj za podaritev za- 
ložnih knjig, ki so bile — če sploh mogoče — vse ugodno 
rešene. Matici so došle od obdarovancev pismene zahvale. 

Potem, ko dasta predsednik in tajnik na nekatere izražene 
želje in vprašanja potrebna pojasnila, zaključi predsednik sejo 
ob polsedmih zvečer. 

146. (izredna) odborova seja, v sredo dne 21. listopada 1906 

ob petih popoldne v društvom pisarni. 

Navzočni: Gg. Fr. Leveč (predsednik); A. Bartel, J. Dimnik, Fr. Govikar, 
P. GrmftflU, dr. J. Gruden, dr. Fr. Ilešič, Fr. Orožen, B. Perušek, L. Pintar, 
M. Pleteršnik, dr. L. Požar, A. Senekovič, 1. Šubic, de. J. Toviin^ek, A. 
Tn^tenjak, J. Turk, dr. Al. U.^eničnik, Fr. Wiesthaler in V. Zupančič. 

(odborniki). Skupaj 20. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne in naprosi 
odbornika J. Dimnika, naj prevzame zapisnikarstvo. 

Isti poroča, da se je tajnik Lah odpovedal službi s prošnjo, 
da se ga odveze tajništva 15. februarja 1. 1907, prečita § 30. 
opravilnega reda in predlaga da se služba razpiše, kar soglasno 
obvelja. 

Po daljšem razgovoru o pogojih razpisa se sprejme soglasno 
in z odobravanjem nasvet odbornika ravnatelja Wiesthalerja, 
da je dosedanjemu tajniku Lahu pri njegovem odstopu izreči 
pismeno zahvalo in priznanje na njegovem trudoljubivem in 
neumornem delovanju v korist „Slov. Matici". 

Potem, ko se še določi, kaj se ima zgoditi z nekim roko- 
pisom, zaključi predsednik sejo proti šestim zvečer. ^' 
2* ITI. 

Poročilo o knjižnici. 

Srbske knjige.*) 
(Dodatek.) 

Hadzic in dr.: Letopis ,,Matice Srpske". Knj. 221—239. Novi 

Sad. 1903—1906. 
Knjiga za narod Sv. 108—120. Novi Sad. 1904—1906. 
Rad i imenik „Matice Srpske" godine 1903—1905. Novi Sad 

1904—1906. 
Grodišnjak srpske kraljevske akademije. XVI — XVIII. Beograd 

1903—1905. 
Kalendar »Matice Srpske" za godinu 1904 i 1905. Novi Sad 

1903—1904. 
Popovic in dr.: Književni glasnik. Br. 95—142. Beograd. 

1905—1906. 
Stogodišnica srpskog ustanka. Beograd 1904. 
Zbornik srpske kraljevske akademije. Knjiga I. — III. Beograd 

1904—1905. 
Spomenik srpske kraljevske akademije. XLI — XLIII. — U 

Beogradu 1904—1906. 
Život kraljeva i arhiepiskopa srpskili. U Zagrebu 1866. 
Život sv. Simeona i sv. Save. U Beogradu 1865. 
Rječnik iz književnih starina srpskili. — U Beogradu 1864. 
Knjiga „Matice srpske". Br. 10—16. Novi Sad 1904-1906. 
Glas srpske kraljevske akademije. Knj. LXVII— LXX. Beograd 

1903—1906. 
Dr. J. Cvijic: Geološki atlas Makedonije i Stare Srbije. Beograd 

1905. 
Radonič: Zapadna Evropa. — Novi Sad 1905. 
Velič: Dialekti istočne i južne Srbije. Beograd 1905. 
Popovic: Pripovetka o devočki bez ruku. Beograd 1905. 
Dr. J. Cvijic: Naselja srpskih zeraalja. Knj. III. Beograd 1905. 
Zbornik istorijskih dokumenata br. 19. — Beograd 1906. 
Mih. Stojanovic: Spomenica sa proslave 25 godišnjice učit. 

uzdruženija. Beograd 1906. *) Glej Letopis za 1. 1903. stran 23-24. — 21 — 

Bolgarske knjige*). 
(Daljo). 

yi. Bezensek: P(,rvo prepodavanio na stenogratjata vi, lli.l^aiija. 

Sofija 1880. 
Godišno izloženie na družestvoto „Slavjanska Be.seda" vi. Sofija 

za godina lHSO/1. Sofija 18si. 
Različni: Poriodičesko spisanie. Knj. XXXV — LXVI. Godina 

VII— XVir v 58 snopičih. Sredec 1890—1905. 
Bukvi 1. i i> v starom cerkovno-slovanskom jaziki.. Plovdiv. 1891. 
A. Bezemck: Ki.lgarska stonografija. Plovdiv 1893. 
A. Bezensek: lii.lgarska stenografičeska čitanka. Plovdiv 1892. 
A. Becenšek: Rokovodstvo na upotreblenieto otvjesnoto pismo. 

Plovdiv 1893. 
A. Bezensek: Etika ili nravoučenie. Plovdiv 1894. 
Ibsen — G. D. L: Edini, pijedateli.. (Prevod.) Sredec 1896. 
Jurldičeski preglcdh. God. V. Knj. 20. Plovdiv 1897. 
Bblgarski pregledu. Godina L — VI. (v 60. zvezkih). Sofija 

1894—1900. 
Sbornice za jubileja na prot^esora Marini. S. Drinov^. Sofija 

1900. 
Vas. Koncbvh: Makedonija. (Etnografija i statistika). Sofija 

1900. 
Ljetopis na bi.lgarskoto knižovno družestvo vi, Sofiji. I. — IV. 

Sofija 1901—1904. 
BUgarska biblioteka. Br. L— 3. Sofija 1901—1902. 
Sbornik na bi.lgarskoto knižovno družestvo I. Sofija 1901. 
Sborniki. za narodni uraotvorenija, nauka i knižinia. Knjiga 

XVIII— XXI. Sofija 1901 — 1905. 
Rodopski Napredi.ki.. Godina I. Knj. 1 — 10. (7 snopičev). Plovdiv 

1903. ; 

S. S. Bohčev^: Starobi.lgarski pravni pametnici. Sofija 1903. 
Knigopisec. God. I. Br. 1. Knj. mesečnik. Sofija 1904. 
S. S. Bobčevu: Prinosi. k'i,mi. istorijata na bblgarskoto v'J'- 

zraždane. Sofija 1905. 
•=) Glej Letopis za 1. 1890 stran 273. — 22 - lU. Računsko 
1. Sklep 

Vseh dohodkov in Vseh troškoV „SloVenske Matice" za <u Dohodki v gotovini posebej skupaj K Opombe Prebitek v blagajni . 
Doneski društvenikov 

a) ustanovnikov . 

d) letnikov . . . 

Obresti, in sicer: 
a) od gotovine . . 
i) od obligacij . . 

Dohodki hiše ... 
Skupilo knjižne zaloge 
Darila in volila . . 
Državna subvencija . 
Dvignjene vloge . . 
Razni Skupaj . 
Če se odštejejo troški 
ostane prebitka . . 40 
11776 1459 09 
968 1463 11816 2427 

4945 

310 

621 

1000 

10440 

16 09 

77 
05 
38 78 31591 7q 
31539 11 52 59 Izdati se je smelo: ad J) . . 


14 63 


ad 2 b) . 


11.776- — 


ad 3 ab) . 


2427-09 


ad 4) . . 


4945-77 


ad 51 


310-05 


ad 7) . . 


1000-— 


ad 9) . . 


16-78 


Skupaj 


20.490-32 


izdalo se j« 
pa po odbitih 
vlogah . 


20.751.68 


torej več . 


261-36 23 poročilo. računa 

XLil. upraVno leto od 1. pros. do 31. grudna I. 1905. O' T P O š k I v gotovini posebej K skupaj K Opombe Upravni troški, in sicer : 

a) tajniku 

b) pisarni 

Društvene knjige, in sicer: 

a) pisateljem, urednikom 
in korektorjem . . . 

b) tiskarnam . . . . 

c) vezava in odprava 

Hišni troški, in sicer: 

a) davki 

b) poprave in drugo . 

4 Peti obrok drž. posojila 

5 Tehnični slovar . . . 
Vloženi kapital . . . 
Razni Skupaj 1620 — 
467 57 4363 50 
9600 70 
II6OI 52 2753 
75 03 
50 2087 15124 2828 

266 

199 

10787 

244 V Ljubljani dn^ 31. grudna 1905. Za blagajnika: 
Ivan Sušni k. Predsednik : 
Fr. Leveč. 57 72 53 

66 

90 
43 
30 31539 11 Tajnik: 
Evgen Lah. Račune pregledala, s knjigami primerjala in našla vse v 
popolnem redu. 

V Ljubljani dne 8. sušca 1906. 

F. Bradaška I. Kruleč. — 24 — 2. Izkaz premoženja „SloVenske Matice" koncem leta 1905. > (D 

O Predmet K n e s e k v . . hranilnih 
gotovini slogah K K obligacijali 1 

2 

i 
3 

4! 

I 

5 
6 8| 

9 
10 Prebitek v blagajni 

Vloga na knjižico mestne hranilnice 
pod štev. 36.788 

Vloga na knjižico knietske posojilnice 
pod štev. 5239 

Vloga na knjižico kmetske posoiilnice 
pod štev. 1520. ....".. 

Vloga na knjižico kreditne banke pod 
št. 146 

Obligacija državnega loterijskega po- 
sojila z dne 15. sušca 1860. 1. 
št. 18.312 

Dvanajst obligacij državne srebrne 
rente a 2000 K po kurzu z dne 
31. grudna 1905. 1 

Vrednost hiše po odbitem še dolžnem 
tabulatu 

Vrednost inventarja v društveni pisarni 

Vrednost knjižnice in knjižne zaloge 

Skupaj . . 

Dne 31. grudna 1904 je znašalo 
premoženje 

torej se je lani zmanjšalo za . . . 52 59 29000 

I 

260 

541 

1314 94 
18 378 — 24024 55570 


71 
55474 


80 


— 


467 02 


— 


5616 — 


: 


U7128 53 


117194 36 


• 


65 


»a v Ljubljani dne 31. grudna 1905. Za blagajnika: 
Ivan Sušni k. Predsednik : 
Fr. Leveč. Tajnik: 
Evgen Lah. - 25 

co 
o 
O) 
»-^ 


C 


o 


D 


_w 


>o 


(0 


(0 


N 


l^ 


N 


o 


O p-> (O w 00 § 
-> 

_o 

C/5 o 3 
m d) 

<o 
t/l 

O bd O ■Aa;s •jjax i> 5 (M CO 
CO I 1^ 

.-C O 

o 

TTT 
888 

o lO co 

-+ os r-( > 
U C JU 

3 


t-l 'c 

7) C 3 O) 

o - J5 
te- — 


rt 

> 

Cl. 

n3 
O !> %:. o 
o. . 

o .— ' •<i <o 


C v (u ' 
rt ti 

CJ (H oS 

a> rt tn 

> cz: 

>co — -, -^ 

t-l 

G rt 
Cl. en 

u 


M 


a> 


C 


> 


0) 


<u 


tn 

-3 


^ 


0) 

rt 
4ii 


.i4 

C en 

N 4) 

iS C (M eo -4<»0 rt 

G, 
3 
J«! 
co TJ 

O 

o. \< TJ 
o 

O 

Q •Aa;s •>{ax os (M 00 o o oo o 

CD O O Q O lO 

'^ O O O -* 

<M lO (M th 05 

O 

o 

^ 


rt 
^ 


C 


C 


>tfl 


•a, 


3 


^■^ 


C/3 


.a 


C 


rt 


> S 00 
co I I I I I rt 
o- rt (D 
O bc O) 
3 'ot > 
O •S &-§ 

: M O C 
a> — v— ^ -P 
bi 43 >aj G 

"^ en 

O a> 

-C C 

O O 'A ■ 

C a, • 

3 '~ 

^^ • 

C Ji _ 
rt ■§■'5 o 3 co 

% 

rt 
•"-^ 

3 
> (M CO ~s< in CO t> — 26 — 

bS 


h-k 


Tekoče štev. j 
o 


O 
CL 


K 
cr 


w 


< 
a. 


o 


9t^ Cd 
m^ 
5 


cr 
2. 


3 


fflg 
* 


e— i. 


D- 


er 
■^ 


P 

S 
2 
o 


•-s 
P 
3 


o p 
C« 3 


& 
< 


rti 


rt ft) 
g^ 


3 

£2 
T3 

O 

3 

3 


O 
3 
O) 

t« 


donesko 
spomeni 
o 


cg 


O 
<! 


?r <; 


a- 


N 


N 


3 


P 


P 


!» 


h^ 


(O 


O 


Cjx 


< 


-s) 
s. 

9 


3 
P 


3 


»? 


Za blagajn 
Ivan Suš 
S" 
< 


N«' 

o' 


13 


^ 


§ 

tO 


3 

CD 

W 

3 


DO 

O rt 

3 
rt 
(9 3 & 


C 
*73 


P 


cS. 
3" 


. 3- 
H 
. 
p 

3 
H^ 
O 
• 
O 


• 3 
e» 
o 


o 
2 
• 
rt) 


• rt 
P 


T 
•oO 


^ 7 


►1 


0) 


1-^ 


OS 


« g. 


c» 


QQ 
*> 


^ 


"I 


"^ 


O 
tn 
i^s^a 


«S 3 


<1 


C 
1—^ 


05 


■vj 
co 


n ^' 
f> 


co 


o 
tO 


cr 


3 S. 


• 


►«» 


*- 
O 
P 


< 3 


P i-d 
en 


00 
H^ 


t^ 


a o 3- 


P) 


n». 


05 
00 
C er 3 


00 


OT 
N) 
stek 
restih 
1905 


Tajn 
/gen 


fe 


o 
00 


3' 


r ^ 


3* 
«3 
*» 


W 


Vred 
kon 
leta 
I-' 


)t» 
<l 


t\S 


l\0 
o 


tu 


u* 
DO 


3- 


nost 

:em 

1905 


l\3 


fe « C/3 O 

<, 
w 
3 
M 
0; 


* 


S 
r-t- 


O 


(J 


o 


' 


"D 


-I 
0» 

2_ 


N QJ 


Q> 

o 27 j^ 


=> 9 


o 


. _ 
• 1— » 
.-1 co 


i^ 


w 
C? 
o 
o. 

3 
en 
05 ifl 


>* 


, 
C 
»N 


:s 


Ui 


oo o 

(M CC 


05 


.. « 
^ -J 
• — ^ 


> 
C 

J«: 


o 
o 


Tajni 
gen 
'.v? 


JS 
1 t 
C 

-> 


t* 


.a 
> 


^ «D (N 
u 
10 
Ul 
00 ^ 05 
10 
N 

C 
o 

O. 


Ui 


M ^ ^ 


1 1 
'. . . . 
§ 


w 
b) 


^ 


^ o> 
C 


3 . . . ._ 
C« 


C > 
•o 

O 
O- 


sicer : 
redništv 

Skupa 
1 

CO 

C 


Predsec 
r. Le 


(0 

C 


(D 

•> 
■o 

N 


1 


o 


a knjige, in 
ateljem in u 
arni . . . 
Igovezu . . 

vloge . . 
C 

s 
2 

® o 

(0 o 


u. 

• 


D 


(0 
N 
d — 


u 


"o 

«0 2 

to 

o — : 


►2 K 
.s 


)lagajn 
Suš 


•A8] 


^/l^J-^ 


tH (M 


—1 C 


CL 


^ 
j3 


1 «5 1 in ^ 


OS o 


35 
Cs) 


•> 
D. 


1 lO 1 T-S 3^1 


XI> 


T-H 


■rt -* (M -H 05 


L^ >* 


«5 


^ 


O 
N 


.*^ 


00 00 3<I 05 <M 


o os 


^— " 


G 


73 


Ui 


•rt ?M T-H 


-M 05 

CD lO 


(M 


t/) 


C 


> 
O 

O 


.4-» 


bO 


•^ 


J5 


1 Si 1 


1 M 1 1 


1 


m 


C 

ca: 


> 
00 CD 
>a 
en 
!M i£5 
f*^ 
> 
O 


Ui 


1 (M 
1 (M 


i 1 1 1 1 


1 
T-H 
o 
rt 


c: 
>to 


■ 


• 
t3 
o 

1- 

.4-' 
• 
3 
ti 
iH 


... . )N • • tr • 


3 
• 

eo 
W 

•> 
^ 


•.H • • -S • • ^ • 


i 
C 
-d 


en _^ 

■ h» j3 " ■ >!n 


O 

C 
..^ 
o 
o 


: V blagajni 
glavnice, in 
tovine . . 
edn. papirje' 

da zadružni 
za knjige 
ne vloge . 

dštejejo tro 


rt 

C 

o' 
B 
■■-> 

.a 
"O 

o 

j: 
O 
o 

Q 


2 

en 
3 
T) 
C 
> 
£ 


J3 

en 
&> 


£.S«^.&.S> « 


O 
(0 


Q-0 


QcflQ »O 


rt !M 


ec '^lO 
■A8 


i§ '^^1 28 6. Izkaz premoženja 

narodnih ustanoV V društvenega odbora oskrbi leta 1905. >« 

o 

M 

H Predmet Vrednost posebej K skupaj K Jurčič-Tomšičcva ustanova za literarne 

namene: 
a) Srečka Ijiiblj. loterijskega posojila št. 50.026 
bj KTijižica mestne tiranilnice štev. 27.960 . . 
c) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 

okolico št. 2661 . . ;, 

čj Knjižica posojilnice v Šoštanju štev. 145 . 

A nt. Knezova ustanova za izdavanje poučne 
in zabavne knjižnice, in sicer: 

a) Prebitek v blagajni 

b) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 
okolico pod štev. 643 

c) Kreditna srečka z dne 31. sušca 1858. 1. serija 
1076 štev. 46 

č) Sedem srečk za uravn:ivo reko Tisze a 320 K 

d) En nagradni list izžrebane obveznico z na- 
grado ogerske hipoteč. ])ani\e, serija štev. 51 

ej Štiri srečke ljubljanskega loterijskega po- 
sojila namreč štev. 38.096, 39.501, 41.087 
in 51.114 a K 63o0 

fj Deset zadružnih deležev »Kmetske posojil- 
nice« za ljubljansko okolico a 200 K . . . 

g) Sedemintrideset delnic »Narodne tiskarne« 
a 100 K 

hj Dva deleža »Narodnega doma« v Ljub- 
ljani a 200 K 

i) Ena srečka solnograškega mestnega posojila 

j) Ostali meniški dolg 

Skupaj 

Dne 31. grudna leta 1904 je znašalo premoženje 
torej se je lani pomnožilo za V Ljubljani dn6 31. grudna 1905. 

Predsednik : 
Fr. Leveč. Za blagajnika: 
Ivan Sušnik 63 
1206 50 
12 2842! 96 
4546 30 8658 213 19 

55166 60 

478 
2240 

46 

254 

2000 — 

3700 — 

400 — 
73 
100 — 88 64670 79 73329 
72920 67 
42 409 25 Tajnik: 
Evgen Lah. v. 

Pouerjeništua in poverjeniki. 

Admont: Pivec o. IMaksimilian, redovnik. 

Ajdovščina: Cigoj Jožef, župnik. 

80. Anton v Slovenskih goricah: Klemcnčič Jožef, učitelj. 

So. Barbara pri Mariboru: Kranjc Frančišek, nadučitelj. 

Batuje-Črniče: Leban Ignacij, župnik. 

Beljak-Zilja: Eller FranTišek, nadučitelj. 

Beršec: Jehišič Rajmund, župnik. 

Bohinjska Bistrica: Piber Ivan, župnik. 

Borovlje-Kaplja: Ogrii Ivan, dekan. 

Borovnica: Pire Avgust, nadučitelj. 

Bovec: Hratina Kristian, nadučitelj. 

Braslovče-Letuš: Marschitz Karol, nadučitelj. 

Brdo : Rahnfe Janko, c. kr. notar. 

Brezovica-Uodik: Elsnic Jožef, župnik. 

Brežice: Supan Ignacij, učitelj. 

Celje: Ogradi Frančišek, opat. 

Celovec: a) mesto: Rozman Jožef, tajnik „Družbe sv. Mohorja; 

b) semenišče: Žel Janko, bogoslovec. 
Cerklje: Kmet Andrej, nadučitelj. 
Cerkno: lUiš Frančišek, kaplan. 
Chicago: Grilce Ivan, delavec. 
Cirknica: Kunstelj Frančišek, dekan. 
Čepovan: Rejec Jakob, župnik. 
Črni vrh nad Idrijo: Abram Ivan, župnik. 
Črnomelj: dr. Malerič Jožef, okr. zdravnik. 
Črnuče: Cerar Ivan, učitelj -voditelj. 
Devin: Praprotnik Edvard, učitelj. 
Divača: Planinec Frančišek, načelnik žel. postaje. 
Dobrepolje :Baloh Ivan, kaplan. 
Dobrlaves-Žitaraves: \Veiss Valentin, župnik. 
Dolina: Zupan Jožef, dekan. 
Dornberg: Juvančič Lovro, župnik. 

Dunaj: Akademično društvo »Slovenija« (VIII. Breitenfeidergasse 20). 
Gorica: a) mesto: dr. Gregorčič Anton, dež. in drž. poslanec, sem. profesor, itd. 

b) semenišče: Kraševec Vekoslav, bogoslovec. 
Gorje: Žirovnik Jožef, nadučitelj. 
Gornji grad: Dovnjk Frančišek, dekan. 
Grabštajn: Bayer Štefan, župnik. 
Grad (Bled): Rus Frančišek, nadučitelj in posestnik. 
Gradec: Bonač Ivan, c. kr. fin. rač. asistent. 
Hotederšica: Brus Jožef, trgovec. 

Idrija: Gangl Engelbert, učitelj na realčni pripravnici in urednik. 
Ig^ (Studenec) : Trošt Frančišek, nadučitelj. 
St. Ilj pod Turjakom: Rozman Frančišek, nadučitelj. 
Jarenina-Sv. Jakob : Janžekovič Vid, kaplan. 30 — št. Jernej: Trost Karol, nadučitelj. 

Jesenice: Schrey Alojzij, c. kr. višji poštar, gostilničar in posestnik 

Št. Juri oh južni železnici: Čulek Jožef, učitelj. 

Št. Juri na Ščavnici: dr. Kreft Leon, zdravnik. 

Kamna gorica: pl. Kappus Adolf, c. kr. poštar, župan in posestnik. 

Kamnik: Sjlatnar Anton, tiskarnar. 

Kanal: Verč Alojzij, nadučitelj. 

Kapela: Pertl Kvirin, nadučitelj. 

Karlorrc: Vambergcr iMijo, kr. profesor. 

Kobarid: Lapanja Ivan, zemljemerec in dež. poslanec. 

Kočevje: Gross Karol, mestni kaplan. 

Komen: Leban Anton, nadučitelj. 

Komenda: Mejač Andrej, trgovec, župan, dež. poslanec in posestnik. 

Konjice: llrastelj Frančišek, dekan in nadžupnik. 

Koper: Sprachmann Ivan, c. kr. vadn. učitelj. 

Konstanjevica: Pavlic Damian, mestni župnik. 

K^ozje-Filštanj: Tomažič Marko, župnik, načelnik okr. zastopa, itd. 

Kranj: Šavnik Karol, lekarnar, župan in posestnik. 

Kranjska gora: dr. Tičar Jožef, dež. okr. zdravnik. 

Krk: Pribil Dragotin, c. kr. okr. šolski nadzornik. 

Krško: Anžiček Ferdinand, od v. koncipijent. 

Kutjcvo: Selak Jožef, grašč. uradnik. 

Laški trg: dr. Kolšek Jožef, odvetnik. 

Se. Lenart - Sv. Benedikt: Gomilšek Frančišek Sal., kaplan. 

Jjeskovec v Halozah: \'^runkar Radoslav, učitelj. 

Jjitija: Svetec Luka, c. kr. notar, vitez Fr.-Jož. reda in posestnik. 

Jjjuhljana: Lah Evgen. mag. svetnik. 

Ljutomer: Karba Janko, učitelj in posestnik. 

iMgatec: Vončina ValenUn. c. kr. sod. pis. oficijal v p. 

Logaves-Božek: Singer Štefan, župnik. 

Št. Lovrenc na Dravskem polju : Ozmec Jožef, župnik. 

Št. Lovrenc nad Mariborom: Pernat Minka, zasebnica. 

Št. Lovrenc v Slovenskih goricah : Sinko Jožef, župnik. 

Lož: Lah Gregor, c. kr. poštar in posestnik. 

Lučane: Tomažič Alojzij, kaplan. 

Makole: Lendovšek Mihael, župnik in dež. poslanec. 

Maribor: a) mesto: Majcen Gabriel, c. kr. vadniški učitelj. 

h) semenišče : Tomažič Davorin, bogoslovec. 
Maniberg: Ilecl .Avgust, dekan. 
Mfdana-Ločnik: Kurinčič Ivan, kurat. 
Medvode-Freska: Ikence Ivan, župnik. 
Mengiš: Letnar Lovro. nadučitelj. 

Metlika: Vukšinič Davorin, upravitelj »Komende nemškega reda«. 
Miren: Urbančič Vekoslav, nadučitelj. 
Mokronog: Strel Peter, trgovec. 
Moravče: Hizjan Ivan, dekan. 
Motnik : Zupane Jernej, župnik. 
Mozirje: Praprotnik Frančišek, nadučitelj. 
Nahrežina: Tance Avgust, nadučitelj. 
Nova cerkev: dr. Gregorec Lavoslav, kanonik. 
Koromesto: Rolirmann Viljem, dež. vin. pristav. 
Opčine: Ferluga Štefan, učitelj. 
Ormož: dr. Geršak Ivan, c. kr. notar in posestnik. 
Št. Pavel v Savinjski dolini: Vidic Jožef, nadučitelj v p. 
Fužin: Bunc Ivan. c. kr. okr. šolski nadzornik. 
št. Feter pri Fostojni: Abram Anton, kurat. 
Fliberk : Svetina Anton, c. kr. notar. 
Podgrad v Istriji: Gobec Dragotin, tajnik posojilnice. — 31 — 

Fodnart: Pogačnik Jožol, c. kr. poštar, dež. in drž. poslanec in posestnik. 

Fodšentjuri (Izlake): Saltler Jožef, župnik v p. 

Polhov f/radec: vacat. 

Poljane nad Škotjo Loko : Ramoveš Jernej, župnik. 

D. M. v Polju : Kolar Matija, župnik. 

Postojna: rikl Grofior, župan, trgovec in posestnik. 

Poietja: Koprinski Robert, kr. profesor. 

Praga: »Klub slovenskih tehnikov«. (11. Češka tehnika.) 

Predloka: Saricin Jožef, župnik. 

Prašek: Leban Henrik, c. kr. učitelj. 

Ptuj: dr. Koniljanec Jožef B., dež. gimn. profesor. 

Pulj : Pire Jožef, c. in kr. pom. kom. pristav 1. vrste. 

D. M. p Puščavi-Kumen: Korman Jožef, posestnik. 

Kadeče pri Zidanem mostu: Zagorjan Ivan, župnik v p. 

Radijona: Horvat Frančišek, slikar. 

Radovljica: dr. Vilfan Janko, župan in odvetnik. 

Eazdrto-Hrenovice : vacat. 

ii'(?d^/ca:, Deleja Zdravko, obč. t;ijnik. 

Renče-Št. Peter: Valenlinčič Ignacij, župnik. 

Ribnica na Kranjskem: Tonrjšič Štefan, nadučilelj. 

Ribnica na Štajerskem: Bralno društvo. 

Rogatec: Berlisg Jožef, trgovec. 

Ruše: Lasbacher Jožef, nadučitelj. 

Sarajevo: Premrov Janko, c. kr. rač. svetnik. 

Selca: Rožnik Tomaž, župnik. 

Senožeče: Okorn Ignacij, župnik. 

Sevnica: Piši Ivo, učitelj. 

Sežana : Kante Matko, c. kr okr. šolski nadzornik. 

Slivnica: Hirti Frančišek, župnik. 

Slov. Gradec: Vrečko Frančišek, nadučitelj. 

Slovenska Bistrica: Hajšek Anton, dekan in č. kanonik. 

Sodraiicaj. Drobnič Juri, posestnik. 

Solčava: Šmid Miloš, župnik. 

Sostro: Bregant Mihael, naučitelj. 

Središče: Kosi Anton, učitelj in posestnik. 

Stari trg pri Ložu: Bencina Ivan, trgovec in posestnik. 

Studeno: Kobal Alojzij, trgovec in posestnik. 

Šiška: Mohar Dragotin, stavec in posestnik. 

Škofja Loka: Lenček Niko. c. kr. notar in župan. 

šmarije na Goriškem: Kavs Janko, nadučitelj. 

Šmarije na Kranjskem : Lah Ivan, stud. phil. v Pragi. 

Šmarije na Štajerskem: Debelak Ivan, učitelj. 

šjnartno pri Litiji: Rihar Matej, dekan. 

Šoštanj: Kolšek Vinko, c. kr. notar. 

Tolmin - Sr. Lucija : Fabijan Jožef, župnik. 

Trbovlje: Krammer Ivan, trgovfc. 

Trebnje: Nagode Ivan, dekan. 

Trnovo : dr. Kržišnik Jožef, dekan. 

Sv. Trojica v Halozah: Potrč o. Rafael, kaplan. 

Trst: Gustin Frančišek, mestni kaplan. 

Tržič: Špendal Frančišek, župnik. 

Unec-Rakek: Repič Peter, nadučitelj. 

Varaždin : dr. Križan Jožef, kr. gimn. profesor v p. 

Velika dolina: Dolinar Mijo, trgovec in posesnik. 

Velike Lašče: Pucelj Ivan, gostilničar in posestnik. 

Velikovec: Treiber Frančišek, župnik. 

St. Vid pri Ljubljani: Žirovnik Janko, nadučitelj in posestnik. 

Št. Vid pri Vipavi: Rudolf Janko, nadučitelj in posestnik. 32 Videm-Rajhenburg : Knapič Janko, nadučitelj. 

Vipava: Erjavec Matija, dekan. 

Višnja gora : Jenčič Alojzij, c. kr. sodni svetnik. 

Vodice: Slapšak Julij, nadučitelj. 

Volosko; dr. Janežič Konrad, odvetnik in posestnik. 

Vransko : Rotner Jožef, c. kr. sodni svetnik. 

Vrhnika: Jelovšek Gabriel, trgovec, župan in posestnik. 

Vuhred: Robič Ivan, učitelj. 

Zader: Vrečko Jakob, c. kr. poštni komisar. 

Zagorje oh Savi: Levstik Janko, šolski voditelj. 

Zagreb: dr. Ortner Stjepan, kr. fin. tajnik. 

Ždbnice: dr. Amschl Ivan, župnik. 

Žalec: Peti-iček Anton, nadučitelj. 

Železniki: Hafner Anton, luž. vodja in posestnik. 

Žiri: Sile Pavel, nadučitelj. 

Žužemperk: Tavčar Mihael, dekan in č. kanonik. VI. 

Imenik*) 

drušfuenikou ..Slovenske Matice" za leto 1906.**) A.) Častni društTeniki: 

Dr. Kvičala Ivan, c. kr. vseučiliški profesor v Pragi (1882)***). 
Grof Harrach Ivan, veleposestnik, itd. v Pragi 1883). Dr. Jagič 
Ignacij Vikentijevič, c. kr. vseučiliški profesor, itd. na Dunaju (1886). 
Baron Winkler Andrej, c. kr. dež. predsednik v p., itd. v Gorici 
(1892). Babic -Gjalski Ljubomir, pisatelj in vlastelin v Gredicah 
pri Zagrebu (1905). Stritar Jožef, c. kr. gimn. profesor v. p. in po- 
"sestnik na Dunaju (1906). 

B.) UstanoTnikl in letniki:****) 

■iS 

Admont : Matevžic o. Eginhard^ gimn. profesor. Pivec o. Maksi- 

milian, redovnik (poverjenik). Vagaja o. Rudolf, patronatski admini- 
strator. Jereb o. Robert, redovnik, dr. Miklavc o. Rajmund, župnik. 
Pivec o. Jožef, redovnik. Št. 3 -|- 3 = 6. 

Ajdovščina: Čitalnica narodna v Ajdovščini. Cigoj Jožef, 
župnik v Ajdovščini (poverjenik). Crnigoj Henrik, vikar v Velikih 
Žabljah. Kapucinski samostan pri Sv. Križu. Kavs Jožef, poštni 
upravitelj v Ajdovščini. Kodre Ivan, župnik pri Sv. Križa. Lokar 
Artur, C. kr. notar v Ajdovščini. Plesničar Pavel, nadučitelj v Rihem- 
berku. Poljšak Alfonz, vikar pri Sv. Tomažu. Št. 1 + 8 = 9. *) Vsled sklepa 117. odborove seje urejen po alfabetu krajev, v katerih 
prebivajo poverjeniki, odnosno društveniki, in zdržema tiskan. 

**) Kdor vsled odboru nenaznanjene izpremembe svojega imena ne 
najde natisnjenega v kraju, kjer biva zdaj, naj išče svoje knjige pri onem 
poverjeniku, kateremu je plačal društvenino. Za takšne izpremembe uprav- 
ništvo ne more biti odgovorno; prosi pa one poverjenike, iz kojih poverje- 
ništva so se tekom leta društveniki preselili v kako drugo poverjeništvo, da 
mu blagovoli nove adrese takoj naznanjati. 

***) Letnica pomeni, kedaj je bil dotičnik izvoljen za častnega 
društvenika. 

****) Ustanovniki so tiskani z ležečimi črkami, letniki pa z navadnimi. — 34 — 

Ala: Pirjevec Janko, žel. uradnik. Št. 1. 

Anaconda: Pimat Ivan, duhovnik. Št. 1. 

Sv. Anton v Slov. goricah : Bralno društvo pri Sv. Antona. 
Klemencič Jožef, učitelj pri Sv. Antonu (poverjenik). Kovačič Jakob, 
učitelj pri Sv. Trojici. Lah Avgust, učitelj pri Sv. Duhu. Lassbacher 
Jožef, kaplan pri Sv. Antonu. Tušak Jožef, trg. sin pri Sv. Antonu. 
Tušak Radivoj, učitelj v Mozirju. Vraz Anton, župnik pri Sv. Antonu. 

Št. 8. 

Banjaluka: Velkovrh Jožef, c. in kr. stotnik. Št. 1. 

Sv. Barbara pri Mariboru : Bralno društvo. Kranjc Fran- 
čišek, nadučitelj (poverjenik). Kristl Alojzij, učitelj. Mihalič Jožef, 
župnik. Št. 4. 

Batuje-Crniče : Grča Blaž, župnik in dež. poslanec v Šem- 
pasu. Belš Anton, nadučitelj v Oseku. Franke Frančišek, vikar v 
Oseku. Kosec Jožef, župnik v Kamenjah. Lavrenčič Klementina, uči- 
teljica v Batujah. Leban Ignacij, župnik v Batujah (poverjenik). 
Merljak Frančišek, nadučitelj v Batujah. Murovec Ivan, dekan v 
Crničah. Vodopivec Vinko, kaplan v Črničah. Št. 1 -}- 8 = 9. 

Belgrad : Vukasovič Janko, kr. podpolkovnik in poveljnik orož- 
ništva. Št. 1, 

Beljak - Zilja: Bergman Frančišek, župnik v Št. Lenartu. 
Coriarj Anton, učitelj v Puhu. Eller Frančišek, nadučitelj pri D. M. 
na Zilji (poverjenik). Grafenauer Mihael, cerkovnik in posestnik v 
Št. Lenartu. Hochmiiller Ivan, žel. uradnik in posestnik v Beljaku. 
Hribar Jožef, gimn. profesor v Beljaku. Jerman Juri, župnik v Štebnju. 
Knaflič Jakob, župnik v Ločah. Knjižnica c. kr. višje gimnazije v 
Beljaku. Meško Frančišek, župnik pri D. M. na Zilji. Trunk Juri, 
župnik na Peravi. Št. 11. 

Beršec : Barbič Mihael, župnik na Brdu. Jelušič Rajmund, 
župnik v Beršcu (poverjenik). Št. 2. 

Bohinjska -Bistrica: Berlic Ivan, župnik v Srednji vasi. 
Bevec Matej, c. kr. poštar na Bistrici. Humek Martin, nadučitelj na 
Bistrici. Mencinger Franica, gostiln, na Bistrici. Piber Ivan, župnik, 
itd. na Bistrici (poverjenik), dr. Vacek Al._, okr. zdravnik na Bistrici. 
Vrankar Jožef, župnik na Koprivniku. Zemljan Franica, učiteljica na 
Bistrici. Št. 8. 

Borovlje- Kaplja: čitalnica v Glinjah. Druneckj Ivan, župnik 
v Podgorjah. Knjižnica župnijska v Kaplji. Mihi Frančišek, župnik 
na Zihpoljah. Nagel Ivan, župnik v Selah. Ogriz Ivan, dekan v Kaplji 
(poverjenik). Olip Tomaž, gostilničar v Selah. Šuštar Ivan, župnik v 
Svečah. Mntar Jožef, župnik v Bilčovsu. Wieser Jožef, pravnik v 
Košentavru. Št. 10. 

Borovnica: Boršnik Frančišek, župan, c. kr. profesor v p. in 
posestnik v Borovnici. Cankar Ignacij, žel. strojnik v Borovnici, čepon 
Ivan, učitelj v Rakitni. Drašler Anton, gostiln, in posestnik v Borov- — 35 — 

niči. Drašier Ivan, gostiln, in posestnik na Dolu. Gerzin Matija, župnik 
v Preserju. Jerše Alojzij, žel. mojster na Bregu. Kajdiž Valentin, 
kaplan v Borovnici. Kessler Frančišek, žel. strojnik v Borovnici. 
Klemenec Frančišek, trgovec v Borovnici. Kobi Anton, trgovec in 
posestnik na Bregu. Korbar Avgust, nailučitelj v Preserju. Kranjc 
Ivan, trgovec in posestnik v Borovnici. Kržič Uršula, gostiln, in 
posestnica v Borovnici. Lebez Anton, krojač v Borovnici. Majaron 
Ivan, trgovec iii posestnik v Borovnici. Majaron Ivan, trg. in posestnik 
v Brezovici. Papler Frančišek, nadučitelj v. p. in častni občan v 
Borovnici. Pire Avgust, nadučitelj v Borovnici (poverjenik). SchifTrer 
Gustav, župnik v Borovnici. Suhadolnik Frančišek, posestnik v Borov- 
nici. Švigolj Frančišek, trgovec, tovarnar in posestnik na Bregu. 
Švigelj Ivan, trg. sotrudnik v Borovnici. Švigelj Karol, pos. sin v 
Borovnici. Telban Ivan, pos. sin v Borovnici. Vidic Frančišek, načelnik 
žel. postaje v Borovnici. St. 26. 

Bovec : Andryšek Frančišek, kurat v Logu. Berbuč Aleksander, 
C kr. davkar v Bovcu. Bratina Kristian, nadučitelj v Bovcu (poverjenik). 
Černlgoj Anton, c. kr. cestni mojster v Bovcu. Čitalnica narodna v 
Bovcu. Delavsko izobraževalno društvo v Bovcu. Dominko Albert, 
učitelj -voditelj v Čez-Soči. Grželj Ivan, učitelj-voditelj v Logu. Kavs 
Ferdinand, učitelj v Bovcu. dr. Kraigher Alojzij, obč. zdravnik v 
Bovcu. Kunšič Ivan, kurat na Srpenici. Logar Miroslav, učitelj-voditelj 
v Soči. Mahnič ^lihael, trg. sotrudnik na Srpenici. Marinčič Josipina, 
učiteljica-voditeljica na Plužnah. Matelič Alojzij, administrator v Soči. 
Merhar Josipina, učiteljica v Bovcu. Mlekuž Olga, učenka v Ljubljani. 
Ostan Izidor, trgovec v Bovcu. Silič Justina, učiteljica v Bovcu. 
Straussgitl Anton, trgovec v Bovcu. Stolfa Ivan, kaplan v Bovcu. 
Trebše Andrej, nadučitelj na Srpenici. Uršič Frančišek, učitelj-voditelj 
na Žagi. Vidmar Ivan, župnik in dekan v Bovcu. St. 24. 

Braslovče-Letuš : Bohinc Jakob, st. kanonik in župnik v. p. 
v Braslovčah. Cernovšek Roža, c. kr. poštarica v Braslovčah. dr. Cer- 
vinka Vit, okr. zdravnik v Braslovčah. Horak Friderik, živinozdravnik 
v Braslovčah. Marschitz Karol, nadučitelj v Letušu (poverjenik). Pauer 
Jožef, trgovec in veleposestnik v Braslovčah. Selak Jakob, c. kr. orožn. 
postajevodja v Braslovčah. St. 1 -f- 6 = 7. 

Brdo : Benkovič Frančišek, trg. in posestnik v Blagovici. Detela 
Adela, trg. in posestnica v Dobu. Dolenc Viktor, c. kr. davčni pristav 
na Brdu. DroU Jakob, c. kr. davčni kontrolor na Brdu. Grad Ivan, 
gostiln, in posestnik v Beričevem. Hiti Matija, nadučitelj v Dobu. 
Jelene Radivoj, not. uradnik na Brdu. Kadunc Frančišek, župnik v 
Krašnji. Kuhar Frančišek, učitelj v Domžalah. Lončar Frančišek, not. 
uradnik na Brdu in posestnik v Spodnjih Kosezah. Lotrič Leon, 
župnik na Zlatem polju. Pavlic Julija, c. kr. poštarica v Lukovici. 
Peterman Franja, c. kr. poštarica v Dobu. Primožič Anton, posestnik 
na Prevali. Pustotnik Frančišek, župan in posestnik v Blagovici. 
Rahnš Janko, c. kr. notar na Brdu (poverjenik). Ravnihar Frančišek, 

3* — 36 — 

tes. mojster v Domžalah, dr. Rohlik Albert, okr. zdravnik v Lukovici. 
Schmeidek Ivan, učitelj na Rovi. dr. Senčar Matej, c. kr. sod. pristav 
na Brdu. Slapar Jakob, nadučitelj na Brdu. Smerkolj Ivan, trgovec, 
gostiln, in posestnik v Lukovici. Šimenc Frančišek, trgovec, župan in 
posestnik v Dolu. Štrukelj Ivan, posestnik v Krašnji in pis. pomočnik 
na Brdu. Videmšek Anton, mesar in posestnik v Dobu. Vidic Gustav, 
c. kr. drž. železnic višji kontrolor v. p. v Lukovici. Vilar Janko, trg. 
in posestnik v Dobu. Žmavec Jožef, c. kr. okr. sodnik na Brdu. Št. 28. 

Brezovica pri Ljubljani: Žgur Anton, župnik. Št. L 

Brezovica -Rodik: Dekleva Ivan, trgovec v Rodiku. Elsnic 
Jožef, župnik v Rodiku (poverjenik). Normali Ivan, župnik v Brezovici. 
Rapotec Frančišek, c. kr. poštar na Kozini. Št. 4. 

Brežice : Knjižnica okrajna učiteljska v Brežicah, dr. Srehre 
Gvidon, posestnik v Brežicah. Agreš Jožef, odv. solicitator v Brežicah. 
Ambrožič Jožef, nadučitelj v Čatežu. Arnšek Rado, učitelj na Bizeljskem. 
Balon Jožef, veleposestnik na Bizeljskem. Balon Mihael, meščan in 
posestnik v Brežicah. Balon Olga, veleposesnica na Bizeljskem. 
dr. Benkovič Ivan, odvetnik v Brežicah. Bobek Jožef, odv. uradnik v 
Brežicah. Boecio Jožef, trgovec v Brežicah. Bohinc Jožef, učitelj v 
Pišecah. Bračič Hermina, učiteljica v Dobovi. Brovet Rupert, c. kr. 
davčni kontrolor v Brežicah. Cebašek Jakob, kaplan v Dobovi. Cepin 
Jožef, c. kr. davčni pristav v Brežicah. Černelč Frančišek, nadučitelj 
v Artičah. Čitalnica narodna v Brežicah. Drnovšek Frančišek, učitelj 
v Artičah. Druškovič Jožef, trg. sotrudnik v Brežicah. Franke Ernest, 
žel. uradnik v Brežicah. Frece Andrej, trgovec na Bizeljskem. Frece 
Martin, trgovec v Stari vasi. Gajšek Simon, nadučitelj v Dobovi. 
Gala Frančišek, c. kr, davčni pristav v Brežicah. Gerec Frančišek, 
trgovec in veleposestnik v Pišecah. Gerjovič Ivan, veleposestnik v 
Dobovi. Golob Josipina, veleposestnica v Koprivnici. Gorjup Peter, 
kaplan v Brežicah. Gregorevčič Frančišek, veleposestnik v Globokem. 
Gregorka Miroslav, žel. uradnik v Brežicah. Gril Adolf, kaplan na 
Bizeljskem. dr. Horvat Frančišek, c. kr. notar v Brežicah. Ivanetič 
Anton, C. kr. okr. tajnik v Brežicah. Janežič Mihael, veleposestnik v 
Župelevcu. Jirak Karol, c. kr. vi. kancelist v Brežicah. Jurko Mira, 
učiteljica v Artičah. Klavžar Anton, meščan v Brežicah. Knez Anica, 
poštna upraviteljica v Brežicah. Knjižnica franč. samostana v Brežicah. 
Kokot Anton, nadučitelj v p. v Pišecah. Kunej Benjamin, tajnik poso- 
jilnice in posestnik v Brežicah, dr. Kunej Ferdinand, obč. zdravnik 
pri Sv. Petru pod sv. Gorami. Lavrenčak Ferdo, pom. učitelj v Lokavcu. 
dr. Leščnik Janko, odvetnik in posestnik na Čatežu. Levak Andrej, 
meščan v Brežicah. Levak Ivanka, mešč. soproga v Brežicah. Lipej 
Frančišek; trgovec v Brežicah. Lunder Hermina, učiteljica v Kapelah. 
Malus Ivan, veleposestnik na Bizeljskem. Medved Jakob, nadučitelj v 
Pišecah. Mešiček Jožef, mestni župnik v Brežicah. Novak Cena, 
učiteljica v Globokem. Oskrbništvo „Čateških toplic". Pavlic Ivan, 
župnik na Bizeljskem. Pečnik Jožef, nadučitelj v Kapelah. Perger — 37 — 

Franrišek, trgovec v Dobo vi. ]'ernat Anton, župnik v Dobo vi. Petrič 
Ludovik, učitelj v Sromljah. Picliler Frančišek, c. kr. davčni pristav 
v Brežicah. Pirnat Ludovik, pom. uradnik v Brežicah. Planine Fran- 
čišek, kaplan v Pišecah. Polanšek Ignacij, pek in posestnik v Brežicah. 
Posojilnica v Brežicah. Potočnik Ludovik, učitelj v Dobovi. Potovšek 
Jožef, župnik v Artičah. Presker Dragotin, župnik v Kapelali. Prosi- 
necki Frančišek, veleposestnik v Cemehovcu (Hrvaška). Ivehačck Peter, 
lekar. asistent v Brežicah. Scagnetti Valentin, podjetnik v Brežicah. 
Schek Avgust, tiskar v Brežicah. Schvvciger Alojzij, upravitelj zaloge 
deln. pivovarne v Brežicah, dr. Schmirmaul Matijo, zdravnik in posest. 
v Rajhenburgu. Sikošek Anton, pom. uradnik v Brežicah. Sitter Jožef, 
C. kr. sod. svštnik v Brežicah. Skalovnik Anton, nadučitelj v Stari 
vasi. Sterniša Ivo, žel. uradnik v Brežicah, dr. Strašek Jožef, okr. 
zdravnik v Brežicah. Supan Ignacij, učitelj v Brežicah (poverjenik). 
Šetinc Jožef, odv. koncipijent v Brežicah. Šola ces. Fr. Jožefova v 
Artičah. Šola cesarjevič Rudolfova v Globokem. Šola v Pišecah. Šola 
v Stari vasi. Šola pri Sv. Petru pod sv. gorami. Tanšek Marija, uči- 
teljica v Kapelah, Tominc Blaž, nadučitelj v Globokem, Tramšek 
Moric, nadučitelj v Sromljah. Turkuš Štefan, župnik v Sromljah. Umek 
Anton, trgovec v Brežicah, Uratarič Ludovik, revizor deln, pivovarne 
v Brežicah. Uršič Jožef, trgovec v Brežicah. Vidmar Janko, trgovski 
sotrudnik v Brežicah. Voglar Alojzij, učitelj v Globokem. Volčanšek 
Ivan, gostilničar v Brežicah. Windischer Alojzija, učiteljica v Dobovi. 
Watt Simon, c. kr. davkar v Brežicah, Zevnik Mihael, posestnik v 
Župelevcu. Žabka Vid, posestnik v Brežicah. Žrjav Anton, gostilničar 
v Brežicah. Št. 2 -f 98 = ICO, 

Bruck ob Muri: Šega Ignacij, strojni komisar. Št. L 

Celje: Čitalnica narodna v Celju. Krušič Ivan, c. kr. gimn. 
profesor v p., š. svetnik in zlaromašnik v Celju. Občina teharska. 
Ogradi Frančišek, opat, itd, v Celju (poverjenik). Rančigaj Anton, 
župnik v Št. Petru, dr. Sernec Jože/, odvetnik in posestnik, vitez 
žel. krone, itd. v Celju. dr. Štor Frančišek, graščak, itd. na Teharjih. 
Skrbeč Martin, duhovnik v p, na Teharjih. Baš Lovro, c. kr. notar, 
itd. v Celju. Božič Anton. c. kr. avskultant v Celju. dr. Breučič Alojzij, 
odvetnik v Celju. Cestnik Anton, gimn. veroučitelj v Celju. dr. Dečko 
Ivan, odvetnik, dež. poslanec in posestnik v Celju. Delavsko podporno 
društvo v Celju. Detiček Juri, c. kr, notar v Celju. Društvo odvet- 
niških in notarskih uradnikov v Celju. Društvo pevsko v Celju, 
dr. Filipič Ludovik, odvetnik in posestnik v Celju, Fon Ivan, c. kr. 
gimn. profesor v Celju. pl. Garzarolli Frančišek, c. kr. sod. svetnik 
v Celju, Gorišek Ivan, mestni vikar v Celju. Gregorin Alojzij, c, kr, 
sod. svetnik v Celju. Hranilnica in posojilnica v Gotovljah. dr. Hra- 
šovec Juri, odvetnik in dež. poslanec v Celju, Jošt Frančišek, revizor 
„Zveze slov. posojilnic" v Celju. Kardinar Jožef, c. kr. gimn. profesor 
in katehet v Celju. dr. Karlovšek Jožef, odvetnik v Celju. Knjižnica 
C. kr. male gimnazije v Celju. Knjižnica c, kr, velike gimnazije v 
Celju. Knjižnica kapucinska v Celju, Kosi Anton, c, kr. gimn. profesor — 38 — 

v Celju. Kosi Jakob, mestni kaplan v Celju. Kožuh Jožef, c. kr. 
gimn. profesor v Celju. dr. Kukovec Vekoslav, odvetn. kandidat v 
Celju. Lončar Frančišek, tajnik posojilnice v Celju. Majdič Peter, 
tovarnar, itd. v Celju. ]\Iatič Jožef, trgovec v Celju. dr. Pegan Vla- 
dislav, odvetn. kandidat v Celju. Pučnik Anton, mestni kaplan v 
Celju. dr. Slavič Matija, katehet in nemški propovednik v Celju, 
dr. Smolej Gustav, c, kr. sod. svetnik v Celju. Stergar Vinko, c. kr. rudn. 
komisar v Celju. dr. Stiker Ljudevit, odvetn. kandidat v Celju. Suhač 
Matej, C. kr. gimn. profesor v Celju. Šah Lovro, nadučitelj na Teharjih. 
Šola deška okoličanska v Celju. Vodnik Hinko, c. kr. gimn. profesor 
v Celju. Vodstvo zasebne dekliške ljudske šole v Celju. dr. Vrečko 
Jožef, odvetnik, itd. v Celju. Ž. Fr., dijak-naročnik. Najboljši slovenski 
dijak v Celju. Št. 8 + 41 -{- 2 -- 51. 

Celovec : a) mesto : Janezič Evgen. zas. uradnik v Celovcu. 
Apih Jožef, C. kr. učit. profesor v Celovcu. Bajec o. Gabriel, kapucin 
v Celovcu. Bizer Andrej, dekan pri Gospej sveti. dr. Brejc Janko, 
odvetnik v Celovcu. Ebner Ivan, župnik v Hodišah. Hutter Ivan, 
C. kr. realčni profesor v Celovcu. Janežič Simon, ravnatelj „ Družbe 
sv. Mohorja" v p. v Celovcu, dr. Janežič Valentin, c. in kr. višji 
štabni zdravnik v p. v Celovcu. Knjižnica dijaška v Marijanišču. 
Kolarič Frančišek, župnik pri Elizabetinkah v Celovcu. Kramar Ivan, 
C. kr. poštni oficijal v Celovcu. Legat Alojzij, tisk. poslovodja v Celovcu. 
Novak Lovro, kapucin v Celovcu, dr. Oblak Jožef, odvetn. kandidat 
V Celovcu. Podgorc Valentin, msgr. in vikar v Celovcu. Rozman 
Jožef, tajnik „ Družbe sv. Mohorja" v Celovcu (poverjenik). Sadjak 
Andrej, mestni kaplan v Celovcu, Sadnikar Frančišek, trgovec v 
Celovcu, dr. Sket Jakob, c. kr. gimn. profesor v Celovcu. Šnedic Ivan, 
župnik v Vetrinju. Žak Anton, župnik v Porečah. Trije dijaki-naročniki. 

Št. 1 + 21 4- 3 = 25. 

Ji) semenišče : Akademija slov. bogoslovcev v Celovcu. Benetek 
Anton, Mlinar Anton, Ogris Albin, Školic Peter, Tojnko Rok, Vidovič 
JankO; Wastel Frančišek, Weiss Matej in Žel Janko (poverjenik) vsi 
bogoslovci v Celovcu. Št. 10. 

Cerklje: Bartol Baltazar, župnik v, p, na Sp, Brniku. Ahčin 
Ivan, gostiln, in posestnik v Adergasu, Ahlin Frančišek, posestnik v 
Cerkljah, Ahlin Janko, gostiln, in posestnik v Cerkljah. Čitalnica v 
Cerkljah, Franter Minka, učiteljica v Cerkljah. Hacin Jožef, posestn. 
v Češnjevku, Jenko Jožef, posestnikov sin na Zg, Brniku, Kalan Ivan, 
učitelj v Velesalu, Kern Ivan, trg. in pos, sin v Cerkljah, Kmet Andrej, 
nadučitelj v Cerkljah (poverjenik), Lapajne Jožef, učitelj v Cerkljah, 
dr, Mayr Avgust, okr, zdravnik v Cerkljah. Paulus Viljem, adm. na 
Šenturški gori. Železnikar Jožef, žel, uradnik v Pontablju, 

Št, 1 + 14 =-- 15. 

Cerkno : Božič Peter, župnik v Ravnah. Abram Jožef, vikar 
v Novakih, Bevk Antonija, poštna odpraviteljica v Cerknem. Buda 
Vinko, kurat v Otaležu. Čitalnica nslrodna v Cerknem, Dovgan Ivan, — 39 — 

C. kr. okrajni sodnik v Cerknem. Grželj Albinu, učiteljica v Cerknem. 
Hliš Frančišek, kaplan v Cerknem (poverjenik). Klopčič Frančišek, 
župnik na Bukovem. Kogoj Julij Peter, učitelj v Cerknem. Kragelj 
Mihaol, župnik v Sebreljah. ^lesar Ljudmila, učiteljica na Reki-Straži. 
Peternelj F'rančišek, šolski voditelj v Šebreljah. Kakovšček Jožef, nad- 
nčitelj v Cerknem. Kustja Ivan, učitelj-voditelj v Novakih. Sok Anton, 
kaplan v Cerknem. Trček Frančišek, c. kr. gozdar v Cerknem, Tušar 
Vaclav. pravnik v Cerknem. Št. 1 -H 17 ^- 18, 

Chicag^O : Grilec Ivan, delavec (poverjenik). Konda M. W., 
časnikar. Rudman Alojzij. ^t. 3. 

Cieszyn : Žunkovič Davorin, c. in kr. stotnik v 3. pešpolku. 

Št. 1. 

Cirknica : Dimnik Frančišek, župnik v Begunjah. Jerala Fran- 
čišek, c. kr. sodni pristav v Cirkuici. Kraje Alojzij, trgovec in posestn. 
v Grahovem. Kunstelj Frančišek, dekan v Cirknici (poverjenik), Lav- 
renčič Anton, kaplan v Cirknici, Lavrič Ivan, trgovec v Cirknici, 
Persche Rudolf, c, kr. okr. sodnik v Cirknici. Pogačnik Edvard, 
trgovec v Cirknici. Premrov Frančišek, trgovec, gostiln, in posestnik 
v Martinjaku. Rajčevič Frančišek, župnik v (irahovem. Reražgar 
Frančišek, trgovec in posestnik v Žerovnici. Rohrman Jožef, c. kr, 
notar v Cirknici, Šerko Frančišek, trgovec, župan in posestnik v 
Cirknici, Št, 13. 

Cepovan : Godnič Jožef, kurat v Grgarju, Kofol Leopold, 
C, k, poštar v Čepovanu. Kroupa Friderik, kurat v Lomu. Mlekuž 
Anton, učitelj v Čepovanu. Poberaj Jožef, učitelj v Čepovanu. Rejec 
Jakob, župnik v Čepovanu (poverjenik). Samostan frančiškanski na 
Sv. Gori. Žnidarčič Frančišek, c. kr. profesor v Gorici. Št. 8. 

črni vrh pri Idriji : Abram Ivan, župnik v Črnem vrhu 
(poverjenik). Lampe Ivan, posestnik v Črnem vrhu. Pravhar Jožef, 
kaplan v Črnem vrhu. Rudolf Dominik, župan in posestnik v Črnem 
vrhu. Rudolf Filip, posestnik v Črnem vrhu. Silvester Frančišek, 
nadučitelj v Črnem vrhu. Št. 6. 

Črnomelj : Koenig Juri, župnik na Vinici. Strucelj Juri, c. kr. 
sod. svetnik v p. v Tuševem dolu. Adler Stanko, c. kr. evid. geometer 
v Črnomlju. Bitenc Tomaž, učitelj v Dragatušu. Čitalnica narodna v 
Črnomlju. Demšar Ivan, nadučitelj v Šmarjeti. Jarc Jakob, c. kr. okr, 
sodnik v Črnomlju. Juvanec Frančišek, učitelj na Vrhu. Kadunec 
Matija, župnik v Preloki. dr. Kermavner Robert, c. kr. fin. komisar v 
Črnomlju. Kline Ignacij, c. kr. davkar v Črnomlju. Knjižnica okrajna 
učiteljska v Črnomlju. Kosec Mihael, nadučitelj v Dragatušu. Kramarič 
Jožef, župnik na Vrhu. Kubinek Ivan, mestni kaplan v Črnomlju, 
Kader Anton, c. kr, sod. pristav v Črnomlju. Kune Avgust, trgovec 
v Črnomlju. Lovšin Frančišek, nadučitelj na Vinici, dr, Malerič Jožef, 
okr, zdravnik v Črnomlju (poverjenik). Masten Jožef, c. kr. davčni 
pristav v Črnomlju. Mueller Karol, trgovec v Črnomlju. Nagu Ivan, 
C. kr. poštar v Črnomlju, Novak Jožef, župnik v Dragatušu, Peharec — 40 — 

Stanko, župnik v Črnomlju. Perhavec Ignacij, c. kr. davčni kontrolor 
v Črnomlju, Ploj Oton, c. kr. notar v Črnomlju. Podlogar Leopold, 
mestni kaplan v Črnomlju. Praprotaik Albina, učiteljica v Črnomlju. 
Pnhek Janko, trgovec in župan v Črnomlju. Rauch Peter, graščak 
v Podbrežju. Rezek Peter, župnik v p. v Starem trgu. Schiller Rudolf, 
učitelj v Črnomlju. Šašelj Ivan, župnik v Adlešičih. dr. Treo Ludovik, 
C. kr. sodni pristav v Črnomlju. Št. 2 -|- 32 = 34. 

Črnuče : Cerar Ivan^ učitelj na Črnučah (poverjenik), Mekinec 
Frančišek, župnik na Črnučah. Odlazek Minka, učiteljica pri Sv. Jakobu. 
Poklukar Mihael, nadučitelj in posestnik pri Sv. Jakobu. Sakser Ivan, 
župnik pri Sv. Jakobu. Žibert Anton, nadučitelj in posestnik na 
Jezici. Št. 6. 

Daruvap: dr. Latkovič Matko, odvetnik. Št. 1. 

Delana: Savs Matija, župnik v Delani. St. 1. 

Devin: Bratina Alojzij, kurat v Sempolaju. Bratina Anton, vikar 
v Doberdobu. Kos Jožef, vikar v Brestovici. Praprotnik Edvard, 
učitelj v Devinu (poverjenik). Skočir Jožef, dekan v Devinu. Št. 5. 

Divača : Birtič Marija, stroju, soproga v Divači. Bralno pevsko 
društvo „Tabor" v Lokvi. Dekleva Janko, trgovec v Vremskem Britofu. 
Dekleva Leopold, c. kr. poštar v Britofu. Dujc Ivan, župan v Naklem. 
Fabiani Kristina, posestnica v Lokvi. Gombač Olga, pos. hči v Mota- 
vunu. Helmih Bogomir, c. kr. poštar v Divači. Jane Peter, žel. uradnik 
v Poličanah. Jenčič Marcel, žel. uradnik v Divači. Kanobelj Ivan, 
žel. uradnik v Divači. Klopčar Rudolf, žel. uradnik v Divači. Kocjančič 
Frančišek, žel. uradnik v Divači. Magajna Viktor, posestnik v Divači. 
Makoratti Leon, žel. poduradnik v Divači. Muha Anton, veleposestnik 
v Lokvi. Novak Jožef, župnik v Povirju. Planinec Frančišek, načelnik 
žel. postaje v Divači (poverjenik). Praprotnik Avgust, trgovec v Lokvi. 
Premrou Vladimir, žel. uradnik v Divači. Prhavec Frančišek, žel. strojnik 
v Divači. Prhavec Frančišek, posestnik v Sp. Ležečah. Renčelj Matija, 
žel. uslužbenec v Divači. Sedmak Jakob, župnik v Divači. Skuk Matija, 
žel. uslužbenec v Divači. Srebotnjak Radoslav, trgovec v Lokvi. 
Szillich Drago, žel. uradnik v Divači. Stok Jakob, žel. uslužbenec v 
Trstu. Štolfa Alojzij, žel. uslužbenec v Divači. Vadnal Alojzij, žel. 
uradnik v Divači. Verdnik Rudolf, sklad, paznik v Divači. Št. 31. 

Dobrepolje: Ramovš Andrej, nadžupnik v Dobrepoljah. Baloh 
Ivan, kaplan v Dobrepoljah (poverjenik). Primožič Štefan, nadučitelj 
v Dobrepoljah. Šola (kraj ni šolski svet) Videm -Dobrepolje. P. R., 
dijak-naročnik v Strugali. Št. 1 -j- 3 -j- 1 =^ 5. 

Dobrlaves - Žitaraves : Slomšek Ivan, župnik v p. v Kortah. 
Aplen Andrej, župnik v Železni Kaplji, Boštijančič Ivan, župnik v 
Kamnu. Cukala Frančišek, kanonik pri Gospej sveti. Dolinar Ivan, 
kaplan v Dobrlivesi. Hutter Vekoslav, župnik v Št. Lipšu. Kogelnik 
Ivko, adm. v Apačah. Krištof Juri, c, kr, sod. svetnik v Žel. Kaplji. 
Petek Frančišek, komendator na Reberci. Pšeničnik Jernej, župnik v 
Klobasnici. Randl Matija, imf. prost v Dobrlivesi. Svaton Jožef, župnik — 41 — 

v Št. Vidu. \'uk Frančišek, kaplan v Železni Kaplji. VVeiss Valentin, 
župnik v Zitarivesi (poverjenik). Št. 1 -h 13 ^^ 14. 

Dolina: Benkovič Jožef, župnik v (iročani. Bralno in jjevsko 
društvo „ Vodnik" v Dolini. Bunc Vekoslav, nadučitelj v Dolini. 
Hreščak Anton, kaplan v Dolini. Jereb Frančišek, nadučitelj v Ospem. 
Kompare Jožef, dekan in dež. poslanec v Ospem. Fangerc Jožef, 
trgovec, nadžupan in posestnik v Dolini. Zupan Jožef, dekan v Dolini 
(poverjenik). Št. 8. 

Domažlice: Mestni urad. Št, 1. 

Domberg": Bizjak Rožica, učiteljica v Dornbergu. .Telšek Amalija, 
učiteljica v Dornbergu. Juvančič Lovro, župnik v Dornbergu (pover- 
jenik), dr. Kobal Ignacij, kaplan v Dornbergu, Križnian Ignacij, 
nadučitelj v Dornbergu. Žnidarčič Rudolf, učitelj v Dornbergu. Št. 6. 

Dunaj : Glohočnik pl. Sorodolski Anton, c. kr. vi. svetnik v p. 
dr. Ploj Miroslav, c. kr. dvorni svetnik, drž. in dež. poslanec. Sezun 
Žiga, C. kr. drž. blag. kontrolor, dr. Simonic Frančišek, kustos v 
c. kr. vseuč. knjižnici, dr. Subelj Ivo, c. kr. dvorni tajnik, dr. Babnik 
Janko, c. kr. sekc. svetnik. Breznik Jožef, stud. phil. Clperle Jožef, 
mešč. učitelj. Čop Jožef, stud. phil. „Danica", slov. kat. akad. društvo, 
dr. (J laser Karol, c. kr. gimn. profesor v p, itd. dr. Hinterlechner 
Karol; C. kr. sekc. geolog v drž. geol. zavodu. Jak Jožef Pavel, c. kr. 
fin. rac. asistent. Jenko Andrej, stud. med. Knjižnica c. kr. vseučilišča. 
Kobe Ernest, stud. iur. dr. Krek Bogumil, dvorni in sod. odvetnik. 
Krušič Vinko, mag. rac. revident. dr. Lastavec Frančišek, odgojitelj v 
Protivinu. Luzar Ivan, žel. višji revident v p. dr. Mantuani Jožef, 
uradnik v c. kr. dvorni knjižnici. Mravljak Frančišek, stud. phil. Polak 
Vaclav, stud. iur. dr. Prijatelj Ivan, c. kr. asistent v vseuč. knjižnici, 
dr. Primožič Anton, c. kr. dež. šolski nadzornik. Raišp Ivan, stud. med. 
Rebol Frančišek, stud. phil. „Sava" akad. društvo. Schochar Ludovik, 
juž. žel. pristav. „Slovenija" akad. dij. društvo. Smerdu Jožef, juž. žel. 
asistent. Sodnik Anton, stud. iur. in forest. „Straža", slov. kat. izobr. 
društvo. Stritar Jožef. c. kr. gimn. profesor v p., posestnik, itd. Tomše 
Jožef, c. in kr. polkovnik. Trnovec Bogdan, c. kr. dvorni svetnik. 

Št. 5 + 31 = 36. 

Eveleth: Bilban Matija, duhovnik. Št. 1. 

Gopica a) mesto : Budal Bernard, ingenieur v Bosni. Ferfila 
Frančišek, uradnik v goriški plinarni. Knjižnica bogosl. semenišča v 
Gorici. Knjižnica c. kr. studijska v tiorici. dr. Kos Frančišek, c. kr. 
učit. profesor in posestnik v Gorici. Makuc Ivan, c. kr. obrtni pro- 
fesor v p. v Solkanu, dr. vitez Tonkli Jožef, odvetnik in posestnik v 
Gorici, dr. Turna Hinko, odvetnik in dež. poslanec v Gorici. Vošnjak 
Mihael, zasebnik in posestnik v Gorici, baron Winkler Andrej, c. kr. 
dež. predsednik v p., itd. itd. v Gorici. Wolf Ivan, st. kanonik v 
Gorici. Berbuč Ivan, c. kr. realčni profesor in dež. poslanec v Gorici. 
Brajnik Vekoslav, posestnik v Štandrežu. Bralno in podporno delavsko 
društvo v Gorici, dr. Brecelj Anton, zdravnik v Gorici. Brumat Miroslav, - 42 - 

C. kr. poštni asistent v Gorici, grof Christalnigg Oskar, veleposestnik 
v (lorici. Čitalnica v Solkanu, dr. Drmastja Jožef, odvetn. kandidat v 
Gorici. Fon Jožef, klobučar v Gorici, dr. Gabrijelčič Jožef, prelat, itd. 
v Gorici. Gabrijelčič Mihael, c. kr. sod. nadsvetnik v Gorici. Gabršček 
Andrej, tiskarnar in knjigotržec v Gorici, dr. Gregorčič Anton, sem. 
profesor, dež. in drž. poslanec, dež. odbornik in vitez žel. krone III. reda 
v Gorici (poverjenik), f Gregorčič Simon, vikar v p. v Gorici. Guttman 
Emil, C. kr. gozd. ravn. svetnik v Gorici. Izobraževališče učiteljsko v 
(lorici. Jakončič Anton, zas. uradnik in posestnik v Gorici. Jug Tomaž, 
nadučitelj v Solkanu. Knjižnica c. kr. gimnazije v Gorici. Knjižnica 
C. kr. realke v Gorici. Knjižnica učiteljska goriške okolice (3 izv.) 
Kokošar Ivan , mestni župnik v Gorici. Kolavčič Ivan, župnik in 
č. kanonik v Solkanu. Kosovel Jožef, župnik v Štandrežu. Mašera 
Jožef, vikar v St. Mavru. Mtdved Jožef, trgovec v (Jorici. Meljavec 
Ivan, tiskarn, poslovodja v Gorici. Mercina Ivan, c. kr. vadn. učitelj 
v Gorici. MlakHr o. Bernardin, frančiškan v Gorici. „N^rodna 
Prosveta" v Gorici. Grešeč Frančišek, c. kr. ravnatelj gimn. pri- 
pravnice v Gorici, dr. Ozvpald Karol, c. kr. gimn. profesor v Gorici. 
Pavletič Jožef, msgr., kanonik in stolni župnik v Gorici, dr, Pavlica 
Andrej, stolni vikar v Gorici. Pavlin Avgust, posestnik v Eavnici. 
Pavlin Jožef, posestnik v Štandrežu. Pirjevec Ivan, c. kr. višji rač. 
svetnik v Gorici. Plohi Frančišek, c. kr. realčni profesor v p. in šol. 
svetnik v Gorici. Poberaj Avgust, nadučitelj v Kojskem. Poniž 
Benedikt, c. kr. pripr. učitelj v p. v Gorici. Premrov Svitoslav, vodja 
centralne posojilnice v Gorici. Rudež Anton, vodja dež. gluhonemnice 
v Gorici. Seidl Ferdinand, c. kr. realčni profesor v Gorici. Semenišče 
nadškofijsko v Gorici. Sterle Rudolf, c. kr. sod. pristav v Gorici. Stroj 
Valentin, žel. pristav v (iorici. Šantelj Anton, c. kr. gimn. profesor v 
Gorici. Škrabec o. Stanko, frančiškan v Gorici, dr. Sorli Ivo, not. 
kandidat v Gorici. Šorli Matija, c. kr. poštni ravnatelj v p. in posestnik 
v Gorici. Šušmel Jožef, učitelj v Ravnici. Tabaj Andrej, c. kr. vadn. 
katehet v Gorici. Tabaj Ivan, kaplan in gimn. katehet v Gorici, 
Toman Ema, c. kr, vadn. učiteljica v Gorici, dr. Treo Dragotin, odvetnik 
in dež. poslanec v Gorici. Troha Frančišek, c. kr. gozdar pri Nemcih. 
Vodopivec Frančišek, c. kr. oi<r. šolski nadzornik v. p. v Gorici. Zajec 
Alojzij, trgovec v Gorici, Zavadlav Frančišek, veleposestnik v Štandrežu, 
Zupančič Jakob, c, kr. realčni profesor v Gorici, dr. Žigon Frančišek, 
sem. profesor v Gorici. St. 11 + 63 = 74. 

b) semenišče: Belingar Avgust, Grbec Anton, Kenda Ivan, 
Klobučar Andrej, Kodrič Sr., Kraševec Vekoslav (poverjenik), Mihelič 
J., Močnik Fr,, Pisk A., pl, Posarelli Vaclav, Remec Alojzij, Toroš 
]\Iihael, Vodopivec Jožef, Zavadlal P, in Zlobec Avgust (bogoslovci). 

Št. 15. 

Gorje: Bralno društvo v Gorjah. Divjak Angela, učiteljica na 
Dobravi. Jan Vincenc ml., v Sp. Gorjah, Jensko Gregor, c. kr. gozdar 
v Gorjah. Korošec Mihael, gostiln, in posestnik na Dobravi. Polda 
Jakob, posestnik v Zabreznu. Strle Terezija, učiteljica v Gorjah. Šola. — 43 — 

ljudska v (iorjali. Žirovnik Jožef, na<hu'itelj v (iorjah (poverjonik). 
Žiimor .lokob, župan in posostnik v (lorjah. Zumer Jožef, gostilničar 
v Vintgarju. Št. 11. 

Gornji grad: Dovnik Frančišek, dekan itd. v (iurnjem gradu 
(poverjenik), di Centa Frančišek, knezošk. oskrbnik v (iornjem gradu. 
Čitalnica v Gornjem gradu. Dekorti Jožef, župnik na Ljubnem. Drukar 
Avgust, C. kr. notar v (iornjem gradu. Kocbek Frančišek, nadučitelj 
v Gornjem gradu. Sigi Rudolf, c. kr. davčni vodja v (iornjem gradu. 
Šola ljudska v Bočni, Šola nArodna v Gornjem gradu. Šola narodna 
pri Novi Štifti. Trobej Franja, gostiln, in posestnica v Gornjem gradu, 
^'erbič Ivan, grašč. knjigovodja v (iornjem gradu. Zdolšek Jožef, 
C. kr. sod. pristav v Gornjem gradu. Št. I , 12 = 18. 

Grabštanj : Bayer Štefan, župnik v Grabštanju (poverjenik). 
Čeh Vaclav, župnik na Radišah. Dragasnik IviMi, adm. v Podkloštru. 
Einspieler Gregor, prost v Tinjah. Kaplan Anton, župnik v Medgorjah. 
Lasser Frančišek, adm. v Št. Petru. Maierhofer Janko, župnik v 
Pokrčah. Serajnik Ivan, provizor v Timenici. Serajnik Volbenk, župnik 
v Št. Lipšu. Wieser Ivan, prost Podkrnosom. Št. 10. 

Grad (l^led): baron Schivegel Jožef , graščak, itd. itd. na Rečici. 
Ahačič Matej, kaplan na Bledu. Bralno društvo na Bledu. dr. Klimek 
Emil, zdravnik in posestnik na Bledu. Mrak Matija, župnik na Beli. 
Oblak Ivan, župnik na Bledu. Oblak Valentin, župnik v Ribnem. 
Peternel Jakob, liotelier in posestnik na Bledu. Pretnar Ivan, župan 
in posestnik na Bledu. Repe Dragotin, trgovec in posestnik na Bledu. 
Rus Frančišek, nadučitelj in posestnik na Bledu (poverjenik). Seko- 
vanič Ferdinand, trgovic, gostilničar in posestnik na Bledu. Trojar 
Ivan, nadučitelj v p. na Bledu. Vovk Anton, posestnik na Bledu. 

Št. 1 -r- 13 -= 14. 

Gradačac v Bosni: Verhunc Frančišek, c. kr. avskultant. 

Št. 1. 

Gradec : Hrašovec Frančišek, c. kr. okr. sodnik v p. v Gradcu. 
dr. Ipavic Benjauiin, mestni zdravnik v Gradcu. Krajnc Viktor L^ 
C. in kr. gen. major v p. v Gradcu. Bonač Ivan, c. kr. fin. rač, 
asistent v Gradcu (poverjenik). Bonča Blaž, c. kr. višji živinozdravnik 
in nam. koncipist v Gradcu. Cizel Miško, c. k. učitelj v Karlovem. 
dr. Čamer Anton, zdravnik v Gradcu, dr. Dolenc Metod, c. kr. dež. 
sod. pristav v (iradcu. Glaser Pavel, c. kr. poštni rač. asistent v Gradcu. 
Hauptmann Frančišek, c. kr. profesor v Gradcu, dr. Hoffer Edvard, 
dež. realčni profesor v Gradcu. Jaklič Anton, msgr. in vojni superior 
v Gradcu. Kaspret Anton, c. kr. gimn. profesor v Gradcu, dr. Klasinc 
Ivan, odvetnik v Gradcu. Knjižnica c. kr. vseučilišča v Gradcu. Kocuvan 
Ferdo, c. kr. davčni oficijal v Gradcu. Kuralt Frančišek, tajnik „Gosp. 
društva" v p. v Gradcu. Ljubša Matija, kazn. duhovnik v Karlovem, 
Matjašič Frančišek, c. kr. vin. nadzornik I. vrste v Gradcu. Miki Ivan,^ 
C. kr. poštni rač. oficijal v Gradcu, dr. Murko Matija, c. kr. vseuč. 
profesor v Gradcu. „Naprej", slov, izobr. društvo v Gradcu. Papež — 44 — 

Ivau, dež. realčni profesor v p. in šolski svetnik v (jradcu. Papež 
Mihael, c. kr. pol. nadkomisar v Gradcu. Pešec Anton, c. kr. pol. nad- 
komisar v Gradcu. Pirnat Frančišek, c. kr. živinozdr. asistent v Gradcu. 
Rane Blaž, c. kr. poštni uradnik v Gradcu. Rojnik Štefan, c. kr. 
nam. rac. oflcijal v Gradca. Skočir Avgust, kurat v dež. bolnici v 
Gradcu. Skofic Lovro, c. kr. blag. ravnatelj v p. v Gradcu, dr. Štrekelj 
Karol, C. kr. vseuč. profesor v Gradcu. „ Tabor", akademično društvo 
v Gradcu. Trstenjak Ernest, c. in kr. vojaški kurat v Gradcu. Tomšič 
Frančišek, c. kr. dvorni svetnik v Gradcu. „Triglav", akad. dij. društvo 
v Gradcu. Vouk Ivan. c. kr. poštni nadkontrolor v Gradcu, dr. Vrbnjak 
Matej, c. kr. poštni koncipist v Gradcu, Zabavnik Jožef, c. kr. vin. 
asistent v Gradcu. „Zarja". akad. dij. društvo v Gradcu. Železinger 
Frančišek, c. kr. gimn. profesor v Gradcu, dr. Žižek Frančišek, c. kr. 
voj. zdravnik v p. v Gradcu. Št. 3 -p 38 =^ 41. 

Gradiška (Bosna): Dular Frančišek, c. kr. okr. višji živino- 
zdravnik. Št. 1. 

Grisigfnano : Brumen Hadrijan, župni upravitelj. Št. 1. 

Hotederšica: Brus Jožef, trgovec v Hotederšici (poverjenik). 
Nagode Frančišek, gostiln, in posestnik v Hotederšici. Petkovšek 
Jožef, župan in posestnik v Hotederšici. Šola ljudska v Hotederšici. 

Št. 4. 

Idrija: Občina mestna v Idriji. Arko Mihael, dekan in deželni 
poslanec v Idriji. Baebler Baldo, realčni profesor v Idriji. Bajželj 
Ivan, realčni tel. učitelj v Idriji, dr. Beuk Stanko, realčni ravnatelj 
v Idriji. Bralno društvo v Sp. Idriji. Brus Luka, trgovec v Sp. Idriji. 
Čitalnica narodna v Idriji. Delavsko bralno društvo v Idriji. Dežela 
Josipina, posestnica v Idriji. Didič Frančišek, posestnik v Idriji. 
GanglEngelbert, realčni učitelj in urednik v Idriji (poverjenik). Goli Fran- 
čišek, trgovec in posestnik v Idriji. Gostiša Rafael, c. kr. učitelj v Idriji. 
Gruden Ivan^ veleposestnik v Jeličinem vrhu. Harmel Ivana, gostiln. 
in posestnica v Idriji. Kamenšek Oskar, realčni profesor v Idriji. 
Katoliška delavska družba v Idriji. Kavčič Frančišek, kavarnar v Idriji. 
Knjižnica mestne višje realke v Idriji. Kogej Srečko, posestnik v Idriji. 
Kogovšek Jožef, elektrarnar in posestnik v Idriji. Koršič Jožef, c. kr. 
rudn. svetnik v Idriji. Krapš Anton, c. kr. davkar v Idriji. Lapajne 
Dragotin, realčni profesor in podžupan v Idriji. Lapajne Franja, 
trgovka in posestnica v Idriji. Lapajne Marija, trgovka in posestnica 
v Idriji. Lapajne Štefan, trgovec v Sp. Idriji. Lapajne Valentin, trg. 
in posestnik v Idriji. Legat Stanislav, c. kr. učitelj v Idriji. Levičnik 
Vinko, realčni profesor v Idriji, pl. Lukanc M., učiteljica v Idriji. 
Mačkovšek Andrej, c. kr. šolski sluga v Idriji, dr. Mencej Jožef, 
realčni profesor v Idriji. MohoriČ Ivan, c. kr. rudar in posestnik v 
Idriji. Nardin Julij, realčni profesor v Idriji. Novak Jožef, c. kr. 
učitelj v Idriji. Novak Julij, mestni tajnik v Idriji. Novak Otmar, 
C. kr. učitelj v Idriji, dr. Papež MIlan, c. kr. rudn. zdravnik v Idriji. 
Pazniško bralno društvo v Idriji. Pegan Alojzij, c. kr. notar v Idriji. 
Peternel Henrik, c. kr. davčni pristav v Idriji. Pire Danilo, lekarnar — 45 — 

v Idriji. Pire Matija, realčni profesor v Idriji. Podružnica Idrija 
„Unije avstrijskih rudarjev". Podružnica „Slomši<ove zveze" za 
idrijski sodnijski okraj. Potočnik Rudolf, c. kr. sod. pristav v Idriji. 
Prelovec Frančišek, sod. uradnik v Idriji, pl. Premerstein Kajetan, 
žnpan in posestnik v .Teličinem vrhu. Rupnik Marija, c. kr. uTiteljica 
v Idriji. „Sokol", telovadno društvo v Idriji. Sturm Henrik, c. kr. 
okr. sodnik v Idriji, Svoboda Karel, c. kr. rudn. svetnik v Idriji. 
Šabec Avguštin, c. kr. učitelj v Idriji. Sepetavec Jožef, trgovec, župan 
in posestnik v Idriji. Šola c. kr. rudn. dekliška v Idriji. Šola c. kr. 
rudniška deška v Idriji. Tavzes Frančišek, not. kandidat v Idriji. 
Tejkal Ivo, realčni profesor v Idriji. Treven Valentin, trgovec in 
posestnik v Idriji. Turk Ivan, pek in posestnik v Idriji. \'avpotič 
Ivan, realčni profesor v Idriji. Vidic Filip. c. kr. rudniški oficijal v 
Idriji. Vogelnik Ivan, vodja c. kr. čipkarske šole v Idriji. Zazula 
Jožef, c. kr. davčni kontrolor v Idriji. Zevnik Mihael, mestni kaplan 
v Idriji. Žonta Ivan, cerkovnik v Sp. Idriji. Štirje dijaki naročniki. 

Št. 1 + 67 -h 4 = 72. 
Ig": Drolc Martin, kaplan na Igu. Finžgar Frančišek, župnik 
v Želimljah. Knific Jožef, župnik v Tomišlju. Kunauer Ivan, župnik 
na Golem. dr. Mauring Ivan, župnik na Igu. Trošt Frančišek, nad- 
učitelj na Igu (poverjenik). Trošt Ivan, nadučitelj v Tomišlja. Št. 7. 

Št. Ilj pod Turjakom: Janša Minka, učiteljica v Št. Ilju. 
Lusker Ivan. kaplan v Št. Ilju. Rath Pavel, župnik v Št. Ilju. Repolusk 
Friderik, župnik v Št. Vidu. Rozman Frančišek, nadučitelj v Št. Bju 
(poverjenik), Runovc Albina, učiteljica v Št. Ilju. Ulčnik Martin, 
župnik pri Sv, Florijanu. Št. 7, 

Jarenina-Sv. Jakob: Arnuž Juri, učitelj pri Sv. Jakoba. 
Conč Jožef, učitelj v Jarenini. Črnko Jernej, učitelj v Jarenini. 
Frangež Jernej, župnik pri Sv. Marjeti. Janžekovič Vid, kaplan pri 
Sv. Jakoba (poverjenik). Kapler Ivan, župnik pri Sv. Jakoba. Kelemina 
Matija, župnik in duh. svetnik v Št. Ilju. Peklar Matija, gostilničar 
pri Sv. Jakobu. Rauter Jakob, kaplan v Št. Ilju. Spritzev Ivan, učitelj 
pri Sv. Marjeti. Škof Gregor, župan in veleposestnik pri Sv. Jakoba. 
Šolska knjižnica pri Sv. Jakobu. Thaler Frančišek, župan in vele- 
posestnik v St. Ilju. Vojsk Alojzij, župnik pri Spodnji sv. Kungoti. 
Vračko Evald, kaplan v Jarenini. Št. 15. 

Št. Jernej : Šola ljudska v Št. Jerneju. Bon Josipina, trgovka 
v Št. Jerneju. Kalan Jakob, kaplan v Št. Jerneju. Lesjak Anton, 
župnik v Št. Jerneju. Ljudska šola v Orehovici. Pirnat Venceslav, 
pekovski mojster v Št. Jerneju. Rudež Jožef, oenolog in graščak na 
Tolstem vrhu. Tavčar Jožef, posestnik v Št. Jerneju, dr. Trenz Ferdo, 
C. in kr. Štabni zdravnik v p. in graščak na Drškovcu. Trost Karol, 
nadučitelj v Št. Jerneju (poverjenik). Vrbič Karol, posestnik na Selih. 

Št. 1 + 10= 11. 

Jesenice: Aljaž Jakob, župnik na Dovjem. Čuk Dragotin, 
kaplan na Jesenicah. Jakelj Valentin, župnik na Planini, dr. Kogoj — 46 — 

Frančišek, dež. okr. zdravnik in župan na Jesenicah. Košir Frančišek, 
župnik na Koroški Beli. Medic Jožef, nadučitelj na Jesenicah. Prijatelj 
Ivan, kaplan na Jesenicah. Salberger Mihael, učitelj na Jesenicah. 
Schrey Alojzij, c. kr. višji poštar, posestnik itd. na Jesenicah (po- 
verjenik). Šivic Olga, učiteljica na Jesenicah. Smajdek Frančišek, 
gostilničar na Jesenicah. Trevn Anton, trgovec in posestnik na Savi. 
Zabret Valentin, kaplan na Jesenicah. Zabukovec Ivan, župnik na 
Jesenicah. Št. 14. 

Jičin: Mestni urad. Št. 1. 

Joliet: Sušteršič Frančišek, župnik. Št. 1. 

Št. Jupi ob južni železnici: dr. Ipavlc Gustav, zdravnik itd. 
v Št. Jurju. Mikuš Valentin, župnik v Št. Jurju. Artman Frančišek, 
trgovec v Št. Jurju. Culek Jožef, učitelj v Št. Jurju (poverjenik). 
Jehart Anton, kaplan v Št. Jurju. Jelšnik Ivan, kaplan v Št. Jurju. 
dr. Kartin Hubert v Št. Jurju. Katoliško bralno društvo v Št. Jurju. 
Kavčič Anica, učiteljica v Št. Jurju. Knjižnica trga Št. Juri. Kozinc 
Ivan, župnik v Slivnici. Kurbus Valentin, nadučitelj v Slivnici. 
Lecker Tilka, učiteljica v Slivnici. Nendl Alojzij, pravnik v Št. Jurju. 
Praunseis Frančišek, trgovec in posestnik v Št. Jurju. Recelj Alojzij, 
učitelj v Št. Jurju. Trinkaus Anton, kaplan v Dramljah. 

Št. 2 + 15 = 17. 

Št. Juri na ŠČavnici: Farkas Jožef, trgovec v Št. Jurju. 
dr. Kreft Leon, zdravnik v Št. Jurju (poverjenik). Zenkovich E., 
učiteljica v Št. Jurju. Št. 3. 

Kamna gforica : Novak Peter, terez. prefekt v p. in posestnik 
v Kamni gorici. Delavsko bralno društvo v Kamni gorici, pl. Kappus 
Adolf, C. kr. poštar, župan in posestnik v Kamni gorici (poverjenik). 
Šolar Frančišek, trgovec in posestnik v Kropi. Zupan brata, orgij, 
tvrdka v Kamni gorici. Št. 1 -j- 4 = 5. 

Kamnik: Stranjska /ara. Benkovič Alojzij, lekarn, asistent 
v Kamniku. Čenčič Jernej, nadučitelj v Kamniku. Čitalnica narodna 
v Kamniku, dr. Dereani Julij, dež. okr. zdravnik v Kamniku. Fran- 
čiškanski samostan v Kamniku. Jovan Janko, kaplan v Kamniku, 
dr. Kladva Ivan, c. kr. dež. sod. svetnik v Kamniku. Klančar Avgusta, 
učiteljica v Kamniku. Knjižnica okrajna učiteljska v Kamniku, dr. Kraut 
Alojzij, odvetnik in župan v Kamniku. Krek Frančišek, župnik na 
Vranji peči. Lavrenčič Ivan, dekan v Kamniku. Močnik Jožef, lekarnar 
in posestnik v Kamniku. Novak Martin, c. kr. višji poštar in posestnik 
v Kamniku. Orožen Emil, c. kr. notar in posestnik v Kamniku, 
dr. Pajnič Edvard, c. kr. sod. pristav v Kamniku. Perme Rafael, pisarn, 
pomočnik v Kamniku. Podstudenšek Hrabroslav, posestnik na Gojzdu. 
Rode Jožef, gostilničar in posestnik v Kamniku. Sadnikar Jožef, 
c. kr. okr. višji živinozdravnik v Kamniku. Slatnar Anton, tiskarnar 
v Kamniku (poverjenik). Spindler Martin, c. kr. tin. komisar v Kamniku. 
Vedlin Anton, tajnik mestne hranilnice v Kamniku. 

Št. 1 + 23 = 24. — 47 — 

Kanal : Vidic Frančišek, župnik v Kanalu. Jiavdaž Jožef, 
trgovec v (lorenji vasi. ('italnica narodna v Kanalu. Gabrijelčlč Zorka 
Gabrijela, gospica v Avčali. (iolja Frančišek, učitelj v Levpi. Gorjup 
Alojzij, učitelj na Hanjšicaii. Gorjup Riliard, uTitelj v Avčaii. Klavora 
Ilinko, učitelj v Gorenjem polju. Košir Ivan, vikar v Kalu. Križničeva 
tvrdka v Kanalu. Kuno Ivan, nadučitelj v Kalu. Mašera Alojzij, 
C. kr. okr. sodnik v Kanalu. Musič Anton, učitelj v Plaveh. Pavlin 
Leopold, nadučitidj v Ročinju. Stergar Frančišek, nadučitelj v Desklali. 
dr. Terkuč Ferdinand, c. kr. notar v Kanalu. Tomažič \'iljein, učitelj 
na Srednjem. Ušaj Jožef, vikar na Banjšicah. Ušeničnik Jožef, 
C. in kr. nadporočnik v Kanalu. Valentinčič Ludovik Anton, trgovec 
v Kanalu. Verč Alojzij, nadučitelj v Kanalu (poverjenik). Žoga 
Mihael, nadučitelj v p. in veleposestnik v Kanalu. Št. 1 - 21 =- 22. 

Kapela: Meško Martin, župnik in duh. svetnik pri Kapeli. 
Bralno društvo pri Kapeli. Horjak Ivan, kaplan pri Kapeli. Šola 
ljudska pri Kapeli (poverjenik nadučitelj Kvirin Pertl). Žemljic Fran- 
čišek, posestnik v Murščaku. Žemljic Jakob, posestnik v Radiucih. 

Št. 1 -f 5 = 6. 

Karlovec : Absac Jožef, mestni uradnik, posestnik in načelnik 
giisilcev. Frančiškanski samostan. Knjižnica gimnazijska. Polič Jernej, 
posestnik. Ravnikar Dragan, trgovec in posestnik. Reiner Terezija, 
zasebnica. Vamberger Mijo, kr. profesor (poverjenik). Fras Ivan, 
gimnazijec. Št. 7 -j- 1 ^= 8. 

Kastav: Kotarska učiteljska knjižnica. Št. 1. 

Kobarid : Bogataj Frančišek, nadučitelj v Kobaridu. Devetak 
Jožef^ C. kr. davčni praktikant v Kobaridu. Fabjan Matija, c kr. okr. 
sodnik v Kobaridu. Frandolič .Jožef, c kr. davčni kontrolor v Kobaridu, 
dr. Franek Frančišek, zdravnik v Kobaridu. Gruntar Janko, trgovec 
v Kobaridu. Ivančič Ivan, nadučitelj v Kredu. Juretič Anton, trgovec 
v Kobaridu. Kalan Milko, učitelj v Dreženci. Lapanja Ivan, zemlje- 
merec in dež. poslanec v Kobaridu (poverjenik). Manfreda Anton, 
župan in posestnik v Iderskem. Mašera Alfred, gostilničar in posest. 
v Kobaridu. Miklavič Anton, učitelj v Kobaridu. Miklavič Frančišek, 
trgovec v Kobaridu. Miklavič Frančišek, učitelj na Livku. Miklavič 
Ivan, trgovec v Kobaridu. Pignatari Ivan, trgovec v Kobaridu. 
Premrov Miroslav, c. kr. notar v Kobaridu. Rakušček Frančišek, 
not. tajnik v Kobaridu. Umek Frančišek, c. kr. fin. komisar v Kobaridu. 
Uršič Andrej, trgovec v Starem selu. Uršič Anton, trgovec v Kobaridu. 

Št. 22. 

Kočevje: Demšar Anton, mestni kaplan v Kočevju. Gross 
Karol, mestni kaplan v Kočevju (poverjenik). Knjižnica c. kr. gim- 
nazije v Kočevju. , Št. 3. 

Kolomea: Zwirn Frančišek, c. kr. nadporočnik pri 36. bramb. 
polku. Št. 1. 

Komen : dr. Kotnik Ignacij, c. kr. notar in posestnik v Komnu. 
Abram Filip, vikar v Pliskovici. Leban Anton, nadučitelj v Komnu 
(poverjenik). Sila Luka, učitelj na Vojščici. Št. 1 -|- 3 = 4. — 48 — 

Komenda : Grivec Frančišek, kaplan v p. v Lahovičah. Mejač 
Andrej, trgovec, župan, dež. poslanec in posestnik v Komendi (po- 
verjenik). Mesner Jožef, nadučitelj v Komendi. Svetlin Andrej, trg. 
in posestnik v Komendi. Št. 1 -j- 3 = 4. 

Konjice: Bezenšek Juri, župnik v Čadramu. Knjižnica nad- 
župnijska v Konjicah. Kovač Jožef, posestnik v Žrečah. Clarici Ivan, 
grašč. oskrbnik v Konjicah. Casl Ivan, nadučitelj v Žicah. Ermenc 
Martin, c. kr. sod. višji oficijal v Konjicah, dr. Globočnik Aleksander, 
C. kr. dež. sod. svetnik v Konjicah. Hrastelj Frančišek, nadžupnik in 
dekan v Konjicah (poverjenik). Kolar Anton, župnik na Keblju. 
Kozoderc Ivan, župnik v Skomrah. Merčun Maks, c. kr. davčni pristav 
v Konjicah. Ogorevc Martin, trgovec v Konjicah. Prus Štefana, 
odvetn. hči v Konjicah, dr. Rudolf Ivan, odvetnik v Konjicah, f^ežabek 
Blaž, knežji gozdnr v Konjicah. Serajnik Beno, učitelj v Konjicah. 
Šepic Ivan, tržan in upr. posojilnice v Konjicah. Št. 3 + 14 = 17. 

Konjščina: Kosiček Ubaldo, župnik. Št. 1. 

Koper: Ahtik Jožef, posojilu, uradnik v Kopru. Bertok Jožef, 
nadučitelj na Eižani. Bežek Viktor, c. kr. učit. ravnatelj v Kopru. 
Cemažar Jakob, župnik v Koštaboni. Defar Šime, župnik v Dekanih. 
Dominco Henrik, c. kr. šolski nadzornik v Kopru. Ferjančič Fran- 
čišek, učitelj-voditelj v Predloki. Glavina Blaž, c. kr. kazn. kurat itd. v 
Kopru. Knjižnica c. kr. okr. šolskega sveta v Kopru. Knjižnica c. kr. 
učiteljišča v Kopru. Koštial Ivan, c. kr. učit. profesor v Kopru. 
Kramberger Frančišek, c. kr. kazn. kurat v Kopru. Maslo Anton, učitelj 
Eicmanjih. Mašera Frančišek, c. kr. učit. profesor v Kopru. Orel 
Frančišek, nadučitelj v Kortah. Piciga Jožef, župan v Dekanih. 
Počivalnik Ignacij, župnik -dekan v Krkočah. Schaup Adolf, c. kr. 
tel. učitelj v Kopru. Schiffrer Ivan, župnik v Pomjanu. Sprachmann 
Ivan, c. kr. vadn. učitelj v Kopru (poverjenik). Šantel Aleksander, 
učit. profesor v Kopru. Šašelj Milan, župnik v Šmarjah. Sinek Eajko, 
C. kr. glavni davkar v Kopru. Škrbec Matej, župnik v Kortah. Šubic 
Albert, c. kr. učit. profesor v Kopru. A'ovk Ivan, učitelj-voditelj v 
Omoticah. Žagar Mijo, nadučitelj v Klancu. Št. 27. 

Kostanjevica: Bartel Bertold, mestni kaplan v Kostanjevici. 
Bučar Leopold, posestnik v Kostanjevici. Pavlic Damian, mestni 
župnik v Kostanjevici (poverjenik). Pavlic Kozma, župnik v Križevem. 
Šola ljudska v Kostanjevici. Vrančič Ivan, c. kr. sodni pristav v Ko- 
stanjevici. Št. 6. 

Kozje - Pilštanj : Knjižnica okrajna učiteljska v Kozjem. 
dr. Barle Jožef, c. kr. notar in hran. ravnatelj v Kozjem. Berthold 
Kristina, učiteljica v Kozjem. Drofenik Anton, župnik v PjIju. 
Elsbacher Ivan, trgovec in župan v Kozjem, dr. Gelingsheim Karol, 
c. kr. dež. sod. svetnik v Kozjem. Gherbaz Ivana, učiteljica pri 
Sv. Petru. Golob Otmar, not. kandidat v Kozjem. Hlastec Frančišek, 
župnik v Zagorju. Hočevar Ivan, nadučitelj v Zagorju. Hohnjec Anton, 
nadučitelj v Kozjem. Hrabalek Adalbert, dež. okr. živinozdravnik v 
Kozjem, dr. Jančič Ivan, kaplan v Kozjem, dr. Jankovič Frančišek, — 49 — 

zdravnik, nač. posojilnice in dež. poslanec v Kozjem. Knjižnica šolska 
v Kozjem. Knjižnica šolska na Pilštanju. Knjižnica šolska v Pod- 
četrtku. Knjižnica šolska v \'irštanju. Korošak Jnžef, kaplan na 
Pilštanju. Košenina Frančišek, not. kandidat v Kozjem. Krajjl Martin, 
župnik v p., duii. svetnik in zlatomašnlk v Polju. Kruhar Zitko, c. kr. 
zemlj. knjjf^ovodja v Kozjem, dr. Mulej Anton, c. kr. sod. pristav v 
Kozjem. Of^radi Ivan, kaplan pri Sv. Petru, Pečar All)in, trgovec 
v Podčetrtku. Pivec Štefan, župnik v Podčetrtku. Prešern Ivan, 
župnik v Koprivnici. Prešiček Karo), tržan in not. uradnik v Kozjem. 
Pulko Valentin, nadučitelj v Dobjem. Rej^vat Ivan, trgovec na 
Pilštanju. Ribar Anton, župnik in duh. svetnik pri Sv. Vidu. Spari 
Anton, kaplan pri Sv. \id\i. Supančič .Matej, c. kr. poštar in posestnik 
na Pilštanju. Šetinc Frančišek, nadučitelj na Prevorju. Štepic Anton, 
C. kr. davčni kontrolor v Kozjem. Tomažič Marko, knezošk. duh. svetnik, 
načelnik okr. zastopa in župnik na Pilštanju (poverjenik). Tombah 
Jožef, župnik in duh. svetnik pri Sv. Petru. Tominšek Anton, not. 
kandidat v Kozjem. Ulčar Ljudevit, učitelj v Kozjem. Umberger 
Milka, učiteljica pri Sv. Petru. Vadnal Frančišek, učitelj pri Sv. Petru. 
Vončina Adolf, tajnik okr. zastopa v Kozjem, -j- Vtičar Juri, župnik 
na Prevorju. Št. 1 + 42 == 43. 

Krakow: Nedok Jožef, emer. profesor. Št. 1. 

Kranj : Kohlnr Anton, mestni župnik in dekan v Kranju. 
Majdič Vinko, tovarnar in posestnik v Kranju. Omersa Frančišek, 
trgovec in posestnik v Kranju, dr. Perne Frančišek, c. kr. gim. pro- 
fesor v Kranju. Savnik Karol, lekarnar, župan in posestnik v Kranju 
(poverjenik). Urbančič Alojzija, graščakinja na Turnu. Barle Ivan, 
kaplan v Kranju. Blagne Antonija, trgovka v Št. Jurju. Bralno 
društvo slovensko v Kranju. Čitalnica narodna v Kranju, dr. Debevec 
Jožef, c. kr. gimn. profesor v Kranju. Dokler Anton, c. kr. gimn. pro- 
fesor v Kranju. Florijan Karol, trgovec in posestnik v Kranju, 
dr. (ilobočnik Edvard, dež. okr. zdravnik in posestnik v Kranju. 
Globočnik Mihael, trgovec in posestnik v Vogljah. Grafenauer Ivan, 
C. kr. gimn. profesor v Kranju, dr. Herle Vladimir, c. kr. gimn. pro- 
fesor v Kranju, f Hubad, Jožef, c. kr. gimn. ravnatelj v Kranju. Jarc 
Evgen, C. kr. gimn. profesor v Kranju. Jugovic Franja, mestna nad- 
učiteljica v Kranju. Knific Luka, učitelj na Trsteniku. Knjižnica 
C. kr. višje gimnazije v Kranju. Knjižnica okrajna učiteljska v Kranju. 
Kokalj Rudolf, gl. zastopnik „Dunava" v Kranju. Kukelj Anton, župnik 
v Št. Jurju, dr. Kušar Jožef, odvetnik v Kranju. Lampret Ivan Fr., 
tiskamar v Kranju. Levičnik Valentin, c. kr. fin. svetnik v p. in 
})Osestnik v Kranju. Luznar Frančišek, nadučitelj na Primskovem. 
•f Majdič Janko, trgovec v Kranju. Mayr Peter, gostilničar in po- 
sestnik v Kranju. Mikš Ivan, župnik na Trsteniku. Nemec Anton, 
župnik v Kokri. Novak Valentin, c. kr. davčni pristav v Kranju. 
Paternost Henrik, nadučitelj v Predosljih. Pavlin Alojzij, trgovec in 
posestnik v Podbrezjah. Pavčič Frančišek, kaplan v Naklem. Pavšler 
Tomaž, trgovec in posestnik v Kranju. Pekovec Andrej, posestnik v — o() — 

Mačah. Pire Alfonz, c. kr. okr. glavar v Kranju. Pire Ciril, trgovec, 
dež. poslanec in posestnik v Kranju. Pirnat Makso, c, kr. gimn. pro- 
fesor v Kranju. Pogačnik Ivan, c. kr. okr. sodnik v Kranju. Pokom 
Frančišek, župnik v Besnici. Eakovc Ivan, trgovec in posestnik v 
Kranju. Rooss Marija, mestna učiteljica v Kranju. Sajovic Janko, 
trgovec v Kranju. Seliškar Alojzij, c. kr. sodni pristav v Kranju. 
„Sokol gorenjski", telovadno društvo v Kranju. Sarec Alojzij, župnik 
v Šmartnem. dr. Šavnik Edvard, c. kr. okr. zdravnik v Kranju. 
Šlamberger Anton, c. kr. notar in posestnik v Kranju, dr. Štempihar 
Valentin, odvetnik in posestnik v Kranju. Valenčič Ivan, hranilnični 
tajnik v Kranju. Zupan Anton, c. kr. gimn. profesor v Kranju. 
Zupane Ignacij, župnik v Predosljih. 25 dijakov -naročnikov. 

Št. 6 4- 50 H- 25 = 81. 

Kranjska gfOra: Hudovemik Janko, c. kr. notar v Kranjski 
gori. dr. Jan Rado, c. kr. sodni pristav v Kranjski gori. Lavtižar 
Jožef, župnik v Radečah. Malgaj Jožef, žel. uradnik v Kranjski gori. 
Pečar Ivan, žel. čuvaj v Radečah. Peterlin Frančišek, c. kr. okr. sodnik 
v Kranjski gori. Petrovčič Ivan, nadučitelj v Kranjski gori. Sirovnik 
Frančišek, c. kr. zemlj. knjigovodja v Kranjski gori. Škufca Ludovik, 
župnik v Kranjski gori. dr. Tičar Jožef, dež. okr. zdravnik v Kranjski 
gori (poverjenik). Zupan Frančišek, c. kr. davkar v Kranjski gori. 
Zupančič Janko, nadučitelj v Radečah. Št. 12. 

Krk : dr. Brovet Otmar, obč. zdravnik, dr. Cukar Marijan, 
e. kr. davčni nadzornik. Lašič Andrej, c. kr. okr. glavar, dr. Mahnič 
Anton, škof, itd. Pribil Dragotln, c. kr. okr. šolski nadzornik (pover- 
jenik). Št. 5. 

Krško : Knjižnica okrajna učiteljska v Krškem. Adlešič Juri, 
mestni nadučitelj v Krškem. Anžiček Ferdinand, odvetn. konc. uradnik 
v Krškem (poverjenik). Ažman Simon, župnik na Studencu. Borštner 
Jožef, župnik na Raki. Čitalnica narodna v Krškem. Gregorič Fran- 
čišek, gostilničar in posest, v Krškem, vitez Gspan Alfonz, c. kr. evid. 
geometer v Krškem, dr. Hočevar Janko, odvetn. kandidat in vele- 
posestnik v Krškem, dr, Hrašovec Silvin, c. kr. sodni pristav v Krškem. 
Humek Karol, mešč. učitelj v Krškem, Jugovic Amalija, pos. soproga 
v Krškem, dr. Kaisersberger Anton, zdravnik v Krškem. Kos Avgust, 
pom. uradnik v Krškem. Lapajne Ivan, mešč. ravnatelj v p. v Krškem. 
Levičnik Alfred, e. kr. sodni pristav v Krškem. Lunder Frančišek, 
nadučitelj na Raki. dr. Maurer Vilko, not. kandidat v Krškem, 
dr. Mencinger Ivan, odvetnik in posestnik v Krškem. Občinska knjiž- 
nica v Krškem. Pfeifer Viljem, veleposestnik, dež. in drž. poslanec v 
Krškem, dr. Pucko Juri, c. kr. notar v Krškem. Renier Ivan Nep., 
mestni župnik v Krškem, dr. Romih Tomaž, mešč. ravnatelj in župan 
v Krškem. Rozman Florijan, mestni učitelj v Krškem. Schvveiger 
Frančišek, dekan in duh. sv6tnik v Leskoveu, Stancer Henrik, trgovec 
in posestnik v Krškem. Stiasnj Ludovik, c. kr. okr. šolski nadzornik 
v Krškem. Šolska knjižnica v Leskoveu. Tavčar Karol. c. kr. davkar 
v Krškem. Vari Tomaž, kaplan na Raki. Žener Vinko, obč. hran. — 61 — 

tajnik in posi'stnik v Krškem. ZniderŠir Božidar, c. kr. davčni kon- 
trolor v Krškem. Žust Jakob, mestni kaplan v Krškem. 

Št. 1 -f 3'd = 34. 

Kutjevo: Halaš z., Boenel Viktor. Čitaonica hrvatska. Čuk 
Ivan. Griinvvald Jožef. pl. Gvozdanovir Tomo. Hauptfeld R. Konrad 
Vatroslav. Maloir Vatroslav. Markovič Jožt^f. Pavlorič Ivan. Selak 
Jožef, (poverjenik). Smodek Frančišek. Smodek Mirko. Šola ljudska. 
Štefanovič (iustav. Švrljuga Jernej. Turkovič Davorin. Vlastelinstvo. 
Zuber Janko. Št. 20. 

Laab : dr. Šanda Ivan, duhovnik. Št. 1. 

La-Saale : Podgoršek Anton, duhovnik Št. 1. 

Laški trg": Bralno društvo na Dolu. Bralno društvo v Laškem 
trgu. Cimperšek Karol, trgovec v Laškem trgu. dr. Dimnik Ivan, 
odvetn. kandidat v Mariboru. Doberšek Ivan, trg. correspondent v 
Laškem trgu. Elsbacher Konrad, trgovec v Laškem trgu. Erjavec 
Peter, župnik v Trbovljah. Katoliško slovensko izobraževalno društvo 
v Loki. dr. Kolšek Jožef, odvetnik v Laškem trgu (poverjenik). Končan 
Fortunat, kaplan v Laškem trgu. Kukec Edvard, ravnatelj pivovarne 
v Laškem trgu. Roš Ferdinand, veleposestnik, dež. poslanec ia žnpan 
v Hrastniku. Slovenska šola v Laškem trgu. Šolska knjižnica v 
Jurkloštru. Učiteljsko društvo za celjski in laški okraj. Zorko Štefan, 
trgovec v Laškem trgu. Št. 16. 

Sv. Lenart - Sv. Benedikt: Zmazek Frančišek, župnik pri 
Sv. Benediktu. Župnija Sv. Bolfenka. Alt Ivan, kaplan pri Sv. Lenartu. 
Bralno društvo pri Sv. Ani. Bralno društvo v Negovi. Čitalnica pri 
Sv. Lenartu. Gomilšek Frančišek Sal., kaplan pri Sv. Benediktu (po- 
verjenik), dr. Goriše.k Milan, odvetn. kandidat pri Sv. Lenartu. Jan- 
žekovič Jožef, župnik pri Sv. Lenartu. Katoliško bralno in gospodarsko 
društvo pri Sv. Benediktu. Katoliško slovensko izobraževalno društvo 
pri Sv. Bolfenku. Kopic Jakob, nadučitelj pri Sv. Lenartu. Krener 
Rudolf, kaplan pri Sv. Rupertu. Krisper Frančišek, not. kandidat pri 
Sv. Lenartu, dr. Kronvogel Jožef, c. kr. sod. svetnik pri Sv. Lenartu. 
Mavric Jožef, nadučitelj pri Sv. Trojici. Panič Jožef, kaplan pri 
Sv. Ani. Pajtler Ivan, župnik pri Sv. Rupertu. Samostan frančiškanski 
pri Sv. Trojici. Štupica Frančišek, c. kr. notar pri Sv. Lenartu, dr. Suhač 
Anton, župnik in dekan pri Sv. Ani. Škrlec Frančišek, trgovec pri 
Sv. Benediktu. Štukelj Jožef. hran. in pos. knjigovodja pri Sv. Lenartu, 
dr. Tiplič Frančišek, zdravnik pri Sv. Lenartu. Troha Jožef, učitelj 
pri Sv. Benediktu. Trstenjak T^oman, c. kr. sodni pristav pri Sv. Lenartu. 
Urek Ivan, učitelj pri Sv. Lenartu. Žemljic Anton, trgovec pri 
Sv. Lenartu. Št. 2 -f- 26 = 28. 

Lesko vec v Halozah: Kavčič Peter, nadučitelj pri Novi 
cerkvi. Samec Frančišek, učitelj na Leskovcu. Stopajnik Jožef, posestn. 
na Leskovcu. Šalamun o. Bernardin, kaplan pri Sv. Vidu. Šola narodna 
na Leskovcu. Vrunkar Radoslav, učitelj na Leskovcu (poverjenik). 

Št. 6. — 52 — 

Litija: Svetec Luka, ckr. notar, vitez Fr.- Jož. reda in posestn. 
v Litiji (poverjenik). Gioljmajer Jožef, župnik na Viičah. Jenko Ivan, 
načelnik žel. postaje v p. in posestnik v Litiji. Jeretin Martin, c. kr. 
okr. tajnik v Litiji. Knjižnica okrajna učiteljska v Litiji. Kozlevčar 
Anton, načelnik žel. postaje v Litiji. Novak Ivan, trgovec v Dolih. 
Rajar Ivan, c. kr. okr. živinozdravnik v Gradcu pri Litiji. Slane 
Frančišek, posestnik v Litiji. Slovensko bralno društvo v Litiji, 
pl. Wurzbach Franja, pos. soproga v Litiji. Zupančič Jernej, duhovnik 
v p. v Litiji. Št. 1 + 11 = 12. 

Ljubljana: Arce Hajko, c. kr. poštni blagajnik v p. Auerjevi 
dediči, tov. in posestniki, dr. vitez Bleiiveis -Trsteniški Karol, pod- 
župan, č. meščan, itd. Čitalnica narodna, pl. Detela Oton, deželni 
glavar, vitez žel. krone III. reda in graščak. Dolenec Oroslav, svečar 
in posestnik. Fabian Ivan, posestnik. Fabiani o. Placid, frančišk. 
gvardijan. vitez G ariholdi Anton, zasebnik. Gomilšek Jožef, žel. višji 
oticijal. Grasselli Peter, dež. poslanec in odbornik, vitez žel. krone 
III. reda, itd. Heidrich Karol, misj. duhovnik v p. in zlatomašnik. 
Hranilnica kranjska. Hren Frančišek, veletržec in graščak. dr.Hudnik 
Matija, odvetnik, dr. Jeglič Anton Bonaventura, knezoškof. Kadilnik 
Frančišek, trg. blagajnik v p. Klemenčič Jožef, c. kr. učit. profesor 
v p. Ktijižnica frančiškanska. Knjižnica c. kr. moškega učiteljišča. 
Kokalj o. Rajnerij, frančiškan, dr. Kosler Jožef posestnik. Kržič 
Anton, C. kr. učit. profesor in katehet. Kuralt Ivan, c. kr. sod. pristav 
v p. Lah Evgen, mag. svetnik (poverjenik), dr. Lesar Jožef, sem. 
ravnatelj in č. kanonik. Leveč Frančišek, c. kr. dež. š, nadzornik. 
Ličan Aleksander, trg. potnik, dr. Majaron Danilo, odvetnik, dež. 
poslanec, itd. Mali t/ Frančišek, tovarnar in posestnik. Martinak 
Jožef c. kr. sod. nadsvetnik v p. in vitez Fr. - Jož. reda. dr. Munda 
Frančišek , posestnik. Murnik Ivan, trg. zborn. tajnik v p., vitez 
P>.-Jož. reda in oes. svetnik. Nabernik Ivan, c. kr. sod. svetnik v p. 
Petričič Vašo, veletržec, vitez Fr.-Jož. reda in posestnik. Pfeifer 
Frančišek, c. kr. rač. nadsvetnik v p. in vitez Fr.-Jož. reda. Pintar 
Luka, C. kr. lic. skriptor in profesor. Pire Gustav, ravnatelj „ Kme- 
tijske družbe", itd. Plantan Ivan, c. kr. notar, drž. poslanec, posest- 
nik, itd. Pleteršnik Maks, c. kr. gimn. profesor v p. in vitez Fr.-Jož. 
reda. dr. Požar Lovro, c. kr. gimn. profesor, š. ravnatelj in posestnik. 
Prosenc Jožef zav. reprezentant in posestnik. liohrmann Viktor, 
trgovec, gostiln, in posestnik. Rozman Ivan Nep., m. župnik, č. ka- 
nonik in prelat. Sajovic Ivan, st. prost. Skubic Anton, c. kr. gimn. 
profesor v p. „Sokol^, tel. društvo. Souvan Ferdinand, veletržec in 
graščak. Souvan Frančiček Ks., veletržec in posestnik, dr. Starb 
Jožef, c. kr. fin. prok. pristav in posestnik. Stare Jožef, kr. realčni 
ravnatelj v p. in posestnik, dr. Svetina Ivan, c. kr. gimn. profesor in 
katehet. Subicivan, c. kr, ravnatelj umetno- strokovnih šol in vitez 
Fr.-Jož. reda. Sunian Jožef, c. kr. dež. š. nadzornik v p. in dv. svetnik. 
dr. Tavčar Ivan, odvetnik in posestnik, dež. poslanec in odbornik, 
drž. poslanec itd. dr. pl. Valenta Alojzij, dež. primarij in ravnatelj — 53 - 

dež. bolnice v p., vi. svetnik, profesor in posestnik. Vilhnr Ivan, za- 
sebnik. Vrhocnik Ivan, trn. župnik. Ztnvcjec Andrej, stolni dekan, 
vitez žel. krone III. reda, itd. Znm/rfa J/fl^i/a, dež. nadsvetnik. Zupan 
Tomo, C. kr. fjinin. profesor v p., msgr., konz. svetnik, itd. Žužek 
Frančiftek, o. kr. višji ingenieur v p. in posestnik. Abulner Franči-šek, 
m. hran. pristav. Albert Anton, gostilničar. Alojzijevišče, knezošk. 
dij. zavod. Andolšek Frančišek, c. kr. dež. sod. svetnik. Arko Miitko, 
trgovec. Aškerc Anton, mestni arhivar. Avšič Jakob, zav. podravnatelj. 
Babic Frančišek, trgovec in posestnik. Babnik Ivan, trg. agent. 
Bahovec Jernej, trgovec. Ban Frančišek, tiskarn, upravitelj. Bartel 
Anton, c. kr. ginin. profesor. Bartol Anton, not. kandidat. Bavdek 
Helena, posestnica. Bayr Oton, blagajnik „Kraetijske posojilnice". 
Beg Ante, urednik. Bele Ivan, mestni učitelj. Bernot Ivan, c. kr. 
strok, učitelj. Bezenšek Ernest, zav. uradnik, dr. Bezjak Janko, c. kr. 
gimn. profesor in š. svetnik. Bezlaj Jožef, mestni učitelj. Bonač Ivan, 
tovarnar in posestnik. Borštner Vincenc, c. kr. gimn. profesor v p. 
Bradaška Ferdinand, mestni blagajnik v p. Brce Anton, župnik v p. 
Breskvar Frančišek, knjigovez. Bulovec Anton, c. kr. dež. sod. pristav. 
Bulovec Mihael, urš. spiritual. Celestina Jožef, c. kr. učit. profesor v p. 
Ciuha Viktor, mag. pisarn, pomočnik. Cadež Anton, mestni katehet. 
Čadež Viktor, bogoslovec. dr. Čekal Ferdinand, stolni kanonik. Cešnik 
Janko, trgovec. Čitalnica glinško- viška. Črnagoj Frančišek, mestni 
nadučitelj. Črnivec Anton, c. kr. učit. ravnatelj. Dacar Jožef, trg. 
sotrudnik in posestnik. Debevec Terezija, menj. blagajnika soproga. 
Dečman Anton, tovarnar in posestnik, dr. Demšar Jernej, praktični 
zdravnik, dr. Detela Frančišek, c. kr. gimn. ravnatelj v p., šolski in 
vladni svetnik. Dežman Jožef^ knjigovez. Dimnik Jakob, mestni nad- 
učitelj itd. Dobida Jožef, c. kr. fin. nadsvetnik. dr. Dolar Simon, gimn. 
profesor. Dolenc Ivan, bogoslovec. dr. Dolenec Jožef, sem. profesor. 
Dostal Jožef, dvorni kaplan. Drahsler Pavel, zasebnik. Dralka Jožef, 
C. kr. dvorni svetnik v p. in posestnik. Drenik Frančišek, zavar. za- 
stopnik. Društvo knjigovezov na Kranjskem. Društvo tiskarjev. 
Družba rokodelskih pomočnikov. Duffe Ivan, mestni stavbni svetnik. 
Einspieler Tomaž, c. kr. dež. sod. svetnik, vitez Fr.-Jož. reda in po- 
sestnik. ■\ Endlicher Rudolf, c. kr. okr. tajnik v p. Erjavec Zvonimir, 
bogoslovec. Fajdiga Ignacij, c. kr. gimn. profesor, dr. Ferjančič Andrej, 
C. kr. sod, nadsvetnik, dež. in drž. poslanec itd. Ferjančič Frančišek, 
sem. podravnatelj. Flere Jožef, c. kr. poštni kontrolor in posestnik, 
Flis Ivan, st. kanonik in gen. vikar. Foerster Jaroslav, ingenieur in 
c. kr. strok, profesor. Franchetti Engelbert, brivec. Franke Ivan, c, kr. 
realčni profesor in ces, svetnik. Frisch Ivan, trgovec in posestnik. 
Fantek Anton, c. kr. učit. profesor in urednik. Furlan Jakob, mestni 
učitelj, dr. Furlan Jožef, odvetnik. Ciabršek Frančišek, mestni nad- 
učitelj. Garbas Frančišek, c. kr. car. oficijal. dr. Geiger Ivan, žel. 
zdravnik. Giontini I. R., trg. tvrdka. (Ijud Aleksander, brivec in po- 
sestnik. Gorečan Jožef, c. kr. tel. učitelj. Goričnik Frančišek, zasebni 
uradnik, Govekar Frančišek, mag. koncipist in urednik. Grampovčan — 54 — 

o. Klemen, frančiškan, dr. Gregorič Vinko, dež. primarij in posestnik. 
Gričar Ivan, trgovec, dr. Gruden Jožef, sem. profesor. Gutuik Anton, 
načelnik m. zglaš, urada. Hafner Jožef, m. rač. oficijal. Hilbert Julij, 
C. kr. višji ingenieur in posestnik. Hrast Ivan Ev., m. hran. tajnik. 
Hren Jakob, c. kr. sod. nadsvetnik v p. Hribar Dragotin, tovarnar in 
posestnik. Hribar Ivan, mestni župan, č. meščan, dež. poslanec, itd, 
dr. Hribar Ivan Milan, odvetnik. Hubad Frančišek, c. kr. dež. šolski 
nadzornik. Hubad Matej, konc. vodja. Hudovernik Aleksander, c. kr. 
notar in posestnik. Hybašek Vojteh, mestni kaplan, dr. Ilešič Fran- 
čišek, C. kr. učit. profesor. Jagodic Avgust, trg. sotrudnik. Janežič 
Gašpar, c. kr. sod. pis. oficijal. dr. Janežič Ivan, sem. profesor in konz. 
svetnik. Jebačin Ivan, trgovec, f Jeglič Jožef, trgovec in posestnik, 
dr. Jenko Ivan, dež. boln. asistent, dr. Jenko Ludovik, prakt. zdravnik. 
Jenko Marija, zas. uradnica. Jerman Ivan, c. kr. rač. revident. Jerši- 
novic Anton, c. kr. gimn. profesor. Juh Jožef, c. kr. fin. rač. oficijal. 
Juvančič Friderik, c. kr. realčni profesor. Kadivec Antonija, trg. in 
posestnica. Kalan Andrej, stolni kanonik, posestnik, itd. Kanduč Fran- 
čišek, bogoslovec. dr. Kapus Albin, odvetnik, dr. Karlin Andrej, stolni 
kanonik, itd. Karlin Martin, c. kr. gimn. profesor v p. Katoliška 
bukvama. Kavčič Edmund, trgovec in posestnik. Kavčič Jožef, c. kr. 
davkar v zač. p. Kavčič Vincenc, bogoslovec. Kavčnik Ivan, c. kr. 
dež. sod. svetnik. Kecelj Alojzij, mestni učitelj. Kenda Eobert, gimn. 
profesor. Kilar Jernej, c. kr. rač. revident. Kimovec Frančišek, alojz. 
prefekt. Klemene Frančišek, zav. uradnik. Klemenčič Ivan, c. kr. 
poštni blagajnik. Klemenčič Janko, bogoslovec. Klinar Anton, dež. 
stavbni svetnik. Knez Ivan, veletržec in posestnik. Knific Frančišek, 
posojilu, tajnik. Knjižnica bogoslovska. Knjižnica domobranskih pod- 
častnikov. Knjižnica c. kr. I. drž. gimnazije. Knjižnica c. kr. II. drž. 
gimnazije. Knjižnica okrajna učiteljska. Knjižnica c. kr. višje realke. 
Knjižnica c. kr. ženskega učiteljišča. Knjižnica župnije trnovske. 
Kobalj Frančišek, gimn. profesor. Koechler Viktor, trnovski kaplan. 
dr. Kokalj Alojzij, odvetnik. Kollmann Frančišek, veletržec, posestnik, 
podpredsednik trg. zbornice, predsednik m. hranilnice, itd. Komlanec 
Anton, bogoslovec. f dr. Kopfiwa Ivan, mestni fizik. dr. Korun 
Valentin, c. kr. gimn. profesor. Kostanjevec Jožef, c. kr. vadn. učjtelj. 
dr. Košenina Peter, dež. okr. zdravnik. Košmerlj Jožef, zasebnik. 
Kovač o. Veselko, misijonar. Kragl Viktor, bogoslovec. Krajec Matija, 
dež ingenieur. dr. Krajec Otmar, mestni fizik. Kramaršič Ivan, c. kr. 
stotnik. Krapež Frančišek, kavarnar. Krapež Milko, urar. dr. Krek 
Ivan, sem. profesor in dež. poslanec. Kremžar Andrej, nadupravitelj 
dež. dobrodelnih zavodov, dr. Krisper Valentin, odvetnik in posestnik. 
Kristan Frančišek, uradnik pri „ Vzajemnem podpornem društvu". Kruleč 
Ivan, C. kr. vadn. učitelj. Kune Matija, posestnik. Kuralt Jožef, mestne 
hran. pristav, dr. Kušar Valentin, c. kr. učit. profesor. Lampe Evgen, 
st. vikar in urednik. Lassnik Peter, trgovec in posestnik. Lavrenčič 
Jožef, blagajnik m. užitn. zakupa, itd. dr. Leben Matija, sem. profesor 
v p. in č. kanonik. Ledenik Alfred, zav. zastopnik. Lederhas Ludovik, — 00 — 

e. kr. giniii. profesor. Legvart .Jakol), dež. popotni uritelj. Lenarčič 
Auton, C. kr. liu. iiadsvetnik. Lenče Jožef, trgovec in posestnik, 
dr. Leskovar Jožef, odvetn. kandidat. Levičnik Albert, c. kr. dež. sod. 
predsednik, dr. Levičnik Alfonz, c. kr. ginin. profesor in katehet. Lilleg 
Alojzij, trgovec in posestnik. Lindtner llinko, dež. rač. revident. 
dr. Lisjak Andrej, zsebnik. Lončar Ivan, c. kr. tin. svetuik v p. in 
posestnik, dr. Lončar Karol, realčni profesor. Lozar Jožef, zasebnik. 
Labec Dragotin, c. kr. dvorni svetnik in tin. ravnatelj. Macher Ivan, 
C. kr. gimn. profesor. Magdič Pavel, trg. poslovodja. Malir Artur, lastnik 
trg. učilišča in posestnik. Malenšek Jožef, posojiln. asistent. Marolt 
Frančišek, mestni učitelj. Marovt Marija, mestna nadučiteljica. Maselj 
Frančišek, c. kr. rač. stotnik v p. Mazi Frančišek, trg. potnik. Medic 
Frančišek, trg. sotrudnik. Mojač Ivan, trgovec. Milavec .Jožef, c. in kr. 
podpolkovnik v p. Milčinski Frančišek, c. kr. dež. sod. tajnik. Mlakar 
Janko, mestni katehet. iAIodic Jzidor, velikošolec. Modic Jožef, c. kr. 
rač. svetnik, Moos Julija, mestna nadučiteljica v p. dr. Miiller Fer- 
dinand, odvetn. kandidat. Mulaček Frančišek, mag. pis. pomočnik. 
Mulaček Frančišek, trg. poslovodja, dr. Murnik Viktor, trg. zborn. tajnik. 
„ Narodna tiskarna". Novak Frančišek^ c. kr. gimn. profesor, dr. Novak 
Frančišek, odvetnik. Novak Friderik, hotelier. Ogorelec Janko, to- 
varnar in posestnik, dr. Opeka Mihael, c. kr. realčni profesor in 
katehet. dr. Oražen Ivan, zdravnik in posestnik. Orožen Frančišek, 
C. kr. učit. profesor. Pajk Milan, c. kr. realčni profesor, dr. Papež 
Frančišek, odvetnik in posestnik, dr. Papež Oton, c. kr. dež. sod. 
tajnik. Pavlin Alfonz, c. kr. gimn. profesor. Pavlin Alojzij, c. kr. vet. 
nadzornik. Pavlin Frančišek, c. kr. stavbni svetnik in posestnik. Pavlin 
Frančišek, zemlj. uradnik, dr. Pečjak (iregor, c. kr. gimn. profesor in 
katehet. Perdan Ivan, trg. tvrdka. Peric Ludovik, pravnik. Perko 
Jožef, žel. višji oficijal v p. Perme Leopold, bogoslovec. Perušek 
Rajko, c. kr. gimn. profesor. Petelin Martin, c. kr. gimn. profesor. 
Petrovčič Anton, c. kr. rač. revident. dr. Pipenbacher Jožef, c. kr. 
gimn, profesor, dr. Pire Maks, odvetnik in posestnik. Piščanec Just, 
C. kr. car. nadkontrolor. Platner Jožef, trg. potnik, dr. Poček Fran- 
čišek, odvetnik in posestnik. Podgornik Ivan, c kr. poštni oticijal. 
Podkrajšek Frančišek, žel. oticijal v p. Podrekar Ana, učiteljica na 
Viču. Pogačnik Janko, dež. blagajnik in posestnik, dr. Pogačnik Jožef, 
sekundarij in posestnik. Pogorelec Ivan, c. kr. poštni pristav v p. 
I*oklukar Jožef, tiskarnar in posestnik, dr. Polec Janko, c. kr. 
avskultant. Polec Julij, c. kr. dež. sod. nadsvetnik. Poljanec Alojzij, 
ravnatelj dež. pris. delavnice, dr. Ponebšek Janko, c. kr. fin. tajnik. 
Povše Frančišek, dež. in drž. poslanec, dež. odbornik, vitez žel. krone 
III. reda, itd. Praprotnik Miroslav, c. kr. orožn. narednik, dr. Praunseis 
Alojzij, zobozdravnik. Pretnar Frančišek, m. hran. blagajnik. Pretnar 
Jakob, mestni učitelj. Pustoslemšek Rasto, urednik, f Ramovš Peter, 
c. kr. višji žel. nadzornik v p. Kavnihar Marijan, posojiln. asistent, 
dr. Ravnihar Vladimir, odvetnik. Ravnikar Alojzij, c. kr. poštar in 
posestnik, Reich Anton, c, kr. blag. ravnatelj. Robida Ivan, mag. pol. — 56 — 

komisar, dr. Robida Ivau, zdravnik. Rode Matija, časnikar. Rogel 
Leon, posojiln. blagajnik, dr. Rogina x\nton, c. kr. drž. pravdn. namestnik. 
Roštan Ivan, c. kr. fin. rac. olicijal. dr. Rudež Vladimir, prakt. zdravnik. 
Sancln Lovro, c. kr. poštni asistent. Sbrizaj Ivan, dež. višji ingenieur 
in posestnik. Schaschel Feliks, c. kr. dvorni svetnik v p. dr. Schmidinger 
Karol. C. kr. notar in posestnik. Schwarz Teodor, c. kr. dež. predsednik, 
itd. dr. Schwcitzer Viljem, odvetnik in dež. poslanec. Schwentner 
Leopold, knjigotržec. Selan Frančišek, odvetn. uradnik. Senčar Jožef, 
C. kr. sod. pristav v p. Senekovič Andrej, c. kr. gimn. ravnatelj, itd. 
Sevar Hinkn, mag. pisarn, pomočnik. Sič Albert, učitelj na ces. Fr.- 
Jož. mestni višji dekliški šoli. Sikošek Jožef, c. kr. car. asistent. 
Simon Karol, mestni učitelj. Sinko vič Davorin, c. kr. učit. profesor. 
Skaberne Adela, trgovka in posestnica. Skaberne Viktor, dež. ingenieur. 
„ Slavec" del. pevsko društvo. Slovensko žensko izobraževalno društvo. 
Smolnikar Luka, stolni vikar. Smrekar Jožef, sem. profesor v p. 
konz. svetnik in č. kanonik. Snoj Ivan, zasebnik. Stenovec Robert, 
zasebnik, dr. Sterger Stanko, c. kr. san. nadzornik v p. Sterle Fran- 
čišek, načelnik žel. postaje v p. Steska Henrik, c. kr. dež. vi. konc, 
praktikant. Steska Viktor, kuezošk. kancelar. Stroj Alojzij, sem. 
spiritual. Sturm Karol, dež. stavbni pristav. Suher Frančišek, c. kr. 
učit. profesor. Supin Karol, bogoslovec. Sušnik Ivan, stolni kanonik, 
itd. Svetek Anton, c. kr. fin. rač. nadsvetnik, itd. Svetlič Janko, pisarn, 
pomočnik. Svetlin Janko, mag. rač. asistent. Swatek Jožef, urar in 
trafikant. Šarabon Andrej, trgovec in posestnik. Šarabon Mavrilij, 
mestni katehet. Šega Karol, c. kr. gimn. profesor. Šemrov Frančišek, 
c. kr. poštni oficijal. Sesek Ivan, m;ig. svetnik. Simnic Edvard, bogo- 
slovec. Šinkovec Karol, c. kr. sod. pis. oficijal. Sircelj Jožef, c. kr. fin. 
rač. asistent. Šiška Jožef, stolni kanonik. Šivic Anton, gozdni pristav 
v Murau. Škof Anton, trgovec. Škulj Karol, bogoslovec. dr. Šmid 
Waller, muz. kustos. Šola mestna višja dekliška. Šola I. mestna deška 
petrazredna. Šola III. mestna deška petrazredna. Šola mestna slovenska 
dekliška, Šola c. kr. umetno- strokovna. Šoli uršulinski notranji. Šoli 
uršulinski vnanji. Šola zasebna dekliška v Licht. sirotišču. Štrekelj 
Anton, črkostavec. Štritof Anton, c. kr. gimn. profesor, itd. Šulc Anto- 
nija, kontoristka. Šusteršič Anton, m. hran. pristav, dr. Švigelj Anton, 
odvetn. kandidat. Tavčar Alojzij, c. kr. realčni profesor, dr. Tekavčič 
Frančišek, odvetnik. Toman Marija, zasebnica, Tomažin Jožef, c. kr. 
poštni oficijal. Tomec Jakob, mestni nadkomisar in lastnik zl. zasl. 
križca s krono. dr. Torainšek Jožef, c. kr. gimn. profesor, dr. Toplak 
Jakob, C. kr. dež. sod. tajnik. Tratnik Leopold, pasar in posestnik, 
dr. Trauner Martin, c. kr. dež. sod. svetnik in posestnik. Trdina Fran- 
čišek, mestni knjigovodja, dr. Triller Karol, odvetnik, itd. Trost Fran- 
čišek, mestni untelj. Trstenjak Anton, m. hran. kontrolor, itd. Tršan 
Jakob, C. kr. gimn. profesor. Trtnik Franja, dež. blag. vdova in po- 
sestnica. dr. Trtnik Janko, c. kr. gimn. profesor. Tschurn Karol, 
hran. višji knjigovodja v p. Turk Filip, trg. sotrudnik. Turk Hugon, 
agent. Turk Jakob, ing. in asistent na kem. preskuševališču. Učiteljsko 1 — 57 - 

društvo slovensko, dr. Ušeiiičnik Aleš. nem. profesor in iiriMliiik. Vajda 
Frančišek, realčni profesor. Valentinčič If^nacij, nadzornik ni. užitn. 
zakupa in posestnik. Vašič Ludovik, trg;, sotrudnik. Vedernjak Fran- 
čišek, C, kr. dež. sod. svetnik. Velkovrh Ivan, zasol)nik in posestnik, 
itd. \'encajz Ivan, c. kr. sod. svetnik v p. in odvetnik. Verbič Jožef, 
C. kr. učit. profesor. Verce Jožef, bofroslovec. Verhunc Anton, trgovski 
poslovodja. Vernik Alojzij, c. kr. poštni oficijal. Vernik Ivan, trgovski 
potnik. Vidmar Ivan, c. kr. poštni kontrolor, \odnik Alojzij, kamnosek 
iu posestnik. Vodušek Matej, c. kr. gimn. profesor v p. Vončina Ivan, 
mag. ravnatelj in vitez Fr -Jož. reda. Wenger Karol, c. kr. dež. sod. 
svetnik v p. Wessner Marija, mestna nadz. dama. Wester Avguštin, 
C. kr. gimn. profesor v p. in posestnik. Wester Jožef, c. kr. gimn. 
profesor. Widmayer Vojteii, uradnik banke „ Sla vi je". Wiesthiiler 
Frančišek, c. kr. gimn. ravnatelj. Zabret Frančišek, bogoslovec. Zabu- 
kovšek Ivan, odvetn, kandidat. Zajec Albin, c. kr. fin. rač. asistent. 
Zajec Avguštin, c. kr. vi. rač. asistent in posestnik. Zajec Rudolf, dež. 
ingenieur. dr. Zarnik Miljutin. mag. tajnik. Zavod za gluiioneme. 
dr. Zbašnik Frančišek, dež. svetnik in urednik. Zorko Frančišek, 
kaplan pri sv. Petru. Zottmann Karol, c. kr. dež. sod. tajnik. Zupan 
Agneza, mestna učiteljica. Zupan Matko, c.kr. poštni asistent, dr. Zupane 
Frančišek, c. kr. vi. san. referent, itd. Zupančič Anton, msgr., sem. 
profesor in konz. svetnik. Zupančič Vilibald, c. kr. učit. profesor in 
okr. šolski nadzornik. Zupančič \'ita, učiteljica v gluhonemnici. ,,Zveza 
pekovskih pomočnikov v Avstriji", krajna skupina Ljubljana, pl. Žagar 
Ivan, C. in kr. major v p. Žakelj Friderik, c. kr. gimn. profesor v p. 
in šolski svetnik. Zebre Alojzij, c. kr. dež. sod. tajnik. Ženko Fran- 
čišek, pravnik. Zerjov Amalija, c. kr. okr. sodnika vdova in posestnica. 
Žitnik Frančišek, bogoslovec. dr. Žmavc Jakob, c. kr. gimn. profesor. 

v v 

Znidaršič Ciril, dež. stavbni praktikant. Zupnek Frančišek, c. kr. dež. 
vi. tajnik in posestnik. Žvan Frančišek, mestni kaplan. En dijak- 
naročnik. Št. 62 -f 390 -)- 1 =- 453. 

Ljutomer : Božič Anton, posestnik v Radoslavcih. Bralno 
društvo pri Sv. Križu. Bralno društvo za ljutomersko okolico, 
dr. Chloupek Karol, zdravnik v Ljutomeru. Čitalnica narodna v 
Ljutomeru, dr. Grossmann Karol, odvetnik v Ljutomeru. Ivančič Nina, 
učiteljica v Ljutomeru. Karba Janko, učitelj in posestnik v Ljutomeru 
(poverjenik). Kmetijsko bralno društvo pri Mali nedelji. Kociper Ivan, 
kaplan v Ljutomeru. Kralj Ivan, posestnik v Ilijaševcih. Kukovec 
Ivan, veleposestnik itd. v Ljutomeru, dr. Lebar Jožef, zdravnik pri 
Sv. Križu. Mavric Karol, učitelj pri Sv. Križu. Ostre Alojzij, pos. 
v Buučanih. Pušenjak Tomaž, nadučitelj na Cvenu. Schneider Fran- 
čišek, nadučitelj v Cezanjevcih. Sever Frančišek, posestnik v Ljuto- 
meru. Sršen Frančišek, trgovec v Ljutomeru. Škamlec Ognjeslav, 
kaplan v Ljutomeru. Tomažič Ivan, nadučitelj na Stari cesti. Uči- 
teljsko društvo za ljutomerski okraj. Zacherl Frančišek, učitelj v 
Ljutomeru. Št. 23. 

Lobosice: Lah Jakob, knežji asistent. Št. 1. -■ o8 — 

Logfatec : Bralno društvo v (lorenjem Logatcu. Brezovšek 
Pav]a, učiteljica v Rovtih. Dolenc Anton, žel. mojster v Dol. Logatcu, 
Domicelj Silvij, c. kr. okr. komisar v Gor. Logatcu, de Gleria Anton, 
trgovec in posestnik v Dolenjem Logatcu. Gostiša Frančišek, trgovec 
in posestnik v Gorenjem Logatcu. Gostiša Mihael, posestnik na Kalcih. 
Grill Frančišek, davčni eksekutor v Gorenjem Logatcu. Hamerlitz 
Rudolf, C. kr. fin. str. načelnik in posestnik na Čevicah. Hladnik 
Frančišek, posestnik na Brodu. Hladnik Ivan, trgovec in posestnik 
v Dolenjem Logatcu. Hodnik Frančišek, posestnik v Dol. Logatcu. 
Kastelic Anton, posestnik v Dolenjem Logatcu. Knjižnica okrajna 
učiteljska v Gorenjem Logatcu. Kogoj Ivan, posestnik v Gorenji 
vasi. dr. Kraut Štefan, c. kr. okr. sodnik v Gorenjem Logatcu. 
Kremenšek Janko, c. kr. okr. glavar v Gorenjem Logatcu. Kune 
Anton, gostilničar in posestnik v Dolenjem Logatcu. Lapuh Jožef, 
zasebnik v Dolenjem Logatcu. Lavrič Jožef, župnik v Gor. Logatcu. 
Lenassi Julij, župan, trgovec in posestnik v Gorenjem Logatcu. 
Majdič Frančišek, c. kr. okr. živinozdravnik v Gorenjem Logatcu. 
Marinko Ivan, posestnik na Kalcih. Meze Ivan, gostilničar in posestnik 
v Dolenjem Logatcu. Možina Ivan, župnik v Rovtih. Mulley Adolf, 
c. kr. poštar, župan in posestnik v Dolenjem Logatcu. Nagode Fran- 
čišek, čevljar v Gorenjem Logatcu. Petelin Anton, c. kr. deželno- 
brambni evid. asistent v Gorenjem Logatcu. Petrič Martin, posestnik 
v Dolenjem Logatcu. Preveč Jožef, c. kr. sod. pristav v Gorenjem 
Logatcu. Puppis Rudolf, trgovec in posestnik v Gorenjem Logatcu. 
Rihar Ivan, trgovec in posestnik v (ilorenjera Logatcu. Sežun Alojzij, 
nadučitelj v Rovtih. Sicherl Ivan, trgovec in posestnik na Čevicah. 
Smole Jožef, posestnik in trgovec v Dolenjem Logatcu. Sušnik Ivan, 
gostilničar v Gorenjem Logatcu. Semrov Frančišek, posestnik v 
(lorenji vasi. Šola ljudska v (iorenjem Logatcu, Tollazzi Tomaž, 
trgovec in posestnik v Dolenjem Logatcu. Urbas Frančišek, klobučar 
in posestnik v Gorenjem Logatcu. Vehovec Alojzij, j. žel. uradnik v 
Dolenjem Logatcu. Vončina Valentin, c. kr. sod. pis. oficijal v p. v 
Gorenjem Logatcu (poverjenik). Vrabec Matija, posestnik na Kalcih. 
Zaplotnik Ignacij, kaplan v (lorenjem Logatcu. Št. 44. 

Log-aves-RoŽek : Česky Ivan, provizor v Lipi. Lavrinc Ferdo, 
župnik na Strmcu. Loigge Ivan, župnik na Pečnici. Lučovnik Ivan, 
kaplan v Št. Jakobu. Ražun Matej, župnik v Št. Jakobu. Singer 
Štefan, župnik v Logivesi (poverjenik). „Slavček", pevsko in izobr. 
društvo v Škofičah. Šlajhar Mihael, gostilničar in občinski tajnik v 
Logivesi. Ulbing Tomaž, kaplan v Št, Ilju. Weis Matej, bogoslovec. 

Št, 10. 

Št. Lovrenc na Dravskem polje: Ozmec Jožef, župnik v 
Št, Lovrencu (poverjenik). Kociper Anton, kaplan v Št. Lovrenca. 
Lenart Martin, duhovnik v zač. p. v Št, Lovrencu, Malajner Karol, 
kaplan v Majšbergu, Marinič Jakob, župnik v Majšbergu. Palir Jakob, 
kaplan na Črni gori. Trtinek Matej, župnik na Črni gori, Zorko 
Melhijor, kaplan v Cirkovcah, Št. 1 -j- 7 = 8. — B9 — 

Št. Lovrenc nad Mariborom: Krašovic Micika, zasebnica v 
Št. Lovreucu. Kmetsko bralno društvo v Št. Lovrencu. Plrnat Miuka, 
veleposestn. hči v Št. Lovrencu (poverjenica). Schatz Jožef, učitelj v 
Št. LiivTcncu. Schell Henrik, učitelj v Mariboru. Skerbinjek Julika, 
veleposostnica v Št. Lovrencu. Sok Terezika, veleposestnica v Možganeih. 
Šlavs Jullka, pos. hči v Lehnu. Št. 8. 

Št. Lovrenc v Slov. g-oricah: Farkas Ivan, nadučitelj v 
St. Lovrencu. Flere Franči.šek, učitelj v St. Lovrencu. Flere Pavel, 
učitelj pri Sv. Marku, (iorup .Jožef, učitelj na Polenšaku. Kansky 
Janko, kaplan v Št. Lorencu. Koser Frančišek, c. kr. poštar v Jur- 
šincih. Kukovič Anton, nadučitelj na Polenšaku. Sinko .ložef, župnik 
v Št. Lovrencu (poverjenik). Strelec Ivan, nadučitelj pri Sv. Andražu. 
Valenko Frančišek, župnik ni Polenšaku. Vnuk Frančišek, trsničar 
v Št. Lovrencu. Št. 11. 

Lož: Lah Gregor, c. kr. poštar, posestnik, itd. v Ložu (pover- 
jenik). Pellegrini Jožef, c. kr. okr. sodnik v Ložu. Picek Edvard, 
C. kr. sodni pristav v Ložu. Žnidaršič Alojzij, gostilničar, župan in 
posestnik v Ložu. Št. 4. 

Lučane : Majcen Alojzij, nadučitelj pri Sv. Duhu. Savel Fran- 
čišek, župni upravitelj na Kajilji. Tomažič Alojzij, kaplan v Lučanah 
(poverjenik). Št. 3. 

Makole : Cilenšek Alojzij, župnik v Poličanah. Cedš Jožef, 
župnik v Studenicah. Kaučič Frančišek, trgovec v Studenicah. 
Koropec Frančišek, veleposestnik v Studenicah. Kramaršič Alojzij, 
kaplan v Makolah. Lendovšek Mihael, župnik, itd. v Makolah (pover- 
jenik). Mahor Feliks, nadučitelj v Makolah. Mahorič Karol, gostil- 
ničar in župan v Poličanah. Majhen Jožef, nadučitelj v p. v Stude- 
nicah. Skrbs Roman, kaplan v Poličanah. Šolska knjižnica v Makolah. 
Vobič Oton, nadučitelj v Studenicah. Vodenik Frančišek, trgovec v 
Poličanah. Št. LS. 

Maria Enzersdorf: Pukl Radoslav, c. in kr. nadporočnik v 
evid., posestnik, itd. ^ Št. 1. 

Maribor (mesto) : Čitalnica slovanska v Mariboru. Ferk Feliks, 
zdravnik v Mariboru, dr. Firhas Frančišek, c. kr. notar v Maribora. 
Knjižnica gimnazijska v Mariboru. Knjižnica bogoslovniska v Mari- 
boru. Majciger Ivan, c. kr. gimn. profesor v p. in šolski svetnik v Mariboru. 
(If. Napotnik Mihael, knezoškof, itd. v Mariboru, dr. Scrnec Janko, 
odvetnik, itd. v Mariboru, dr. Turner Pavel, zasebnik v Mariboru. 
Bahovec Vekoslav, c. kr. poštni oficijal v Mariboru. Belie Ivan, 
dež. pot. učitelj v Mariboru. Bohak Frančišek, stolni kaplan v Mari- 
boru. Cižek Alojzij, veroučitelj v Mariboru. Dolinšek Rafael, c. kr. 
davkar v ^lariboru. dr. Feuš Frančišek, sem. profesor v Mariboru, 
dr. Glaser Ivan, odvetnik v Mariboru. Gninšek Vekoslav, trgovec v 
Mariboru. Haubenreich Alojzij, knezošk. konz. upravitelj v Mariboru. 
7 Herg Lovro, st. prost v Mariboru, dr. Hohnjec Jožef, sem. profesor 
v ^lariboru. Hribovšek Karol, stolni dekan v Mariboru, dr. Ipavic 
Karol, zdravnik v Mariboru. Janežič Rudolf, sem. spiritual v Mariboru. — 60 — 

dr. Janežič Viljem, c. kr. sodni tajnik v Mariboru. Jentl Bernard, 
zasebnik v Mariboru, dr. Jerovšek Anton, c. kr. realčni profesor v 
Mariboru. Jerovšek Frančišek, c. kr. gimn. profesor v Mariboru. Joseck 
Ludovik, C. kr. poštni oficijal v Mariboru, dr. Kac ^'iktor, zobozdravnik 
v Mariboru. Kadetska šola c. in kr. v Mariboru. Kavčič Jakob, c. kr. 
gimn. ^profesor v Mariboru. Knez Alojzij, c. kr. davčni oiicijal v 
Mariboru. Knjižnica c. kr. učiteljišča v Mariboru. Kocbek Anton, 
župnik pri Sv. Križu. Koprivnik Ivan, c. kr. učit. profesor v Mariboru. 
Koprivšek Leopold, c.kr. gimn. profesor v p. v MaribDru. Koroša Ivan, žel. 
uslužbenec v Mariboru, dr. Korošec Anton, drž. poslanec in urednik 
v Mariboru. Košan Janko, c. kr. gimn. profesor v Mariboru, 
dr. Ivovačič Frančišek, sem. profesor in urednik v Mariboru. Krajnc 
Jožef, kaplan pri Sv. Petru. dr. Kruljc Frančišek, predmestni kaplan 
v Mariboru. Lašič M., c. kr. avskultant v Mariboru. Lavtar Luka, 
C. kr. učit. profesor v Mariboru. Lichtenw^allner Frančišek, učitelj v 
Mariboru. Majcen Gabriel, c. kr. vadn. učitelj v Mariboru (poverjenik). 
Majcen Jožef, st. kanonik in sem. profesor v Mariboru. Marin Jakob, 
C. kr. vadn. učitelj v Mariboru. Matek Blaž, c. kr. gimn. profesor v 
Mariboru, dr. Matek Martin, st. kanonik in sem. podravnatelj v Mariboru. 
dr. Medved Anton, c. kr. gimn. profesor v Mariboru, dr. Mlakar Ivan, 
vodja semenišča, profesor in kanonik v Mariboru. Moravec Frančišek, 
kanonik in st. župnik v Mariboru. Peče Ivan, c. kr. poštni oficijal v 
Mariboru. Petelinšek Martin, predmestni kaplan v Mariboru, dr, Pipuš 
Radoslav, odvetnik v Mariboru, dr. Pivko Ludovik, gimn. profesor v 
Mariboru. Podpečan Miroslav, c. kr. poštni uradnik v Mariboru. Pokorn 
Ignacij, C. kr. gimn. profesor v Mariboru, dr. Poljanec Leopold, c. kr. 
gimn. profesor v Mariboru, dr. Potočnik Matko, c. kr. učit. profesor v 
Mariboru, dr. Povalej Jožef, c. kr. fin. komisar v Mariboru. Rakovec 
Alojzij, j. žel. višji oficijal v Mariboru. Rant Hubert, c. in kr. vojni 
kurat v Mariboru. Reicher Miško, posojiln. tajnik v Mariboru. Robič 
Frančišek, c. kr. učit. profesor, dež. in drž. poslanec v Mariboru, 
dr. Rosina Frančišek, odvetnik in dež. poslanec v Mariboru, dr. Rozman 
Jožef, v Mariboru. Schraoranzer Jožef, c. kr. okrajni šolski nadzornik 
v Mariboru. Schreiner Henrik, c. kr. učit. ravnatelj v Mariboru. 
Simonič Frančišek, st. vikar v Mariboru. Spindler Frančišek, duhovnik 
in knezošk. uradnik v Mariboru. Stajnko Marko, odvetn. koncipijent 
v Mariboru. Stegnar Feliks, c. kr. kazn. učitelj, itd. v Mariboru. 
Stergar Anton, predmestni kaplan v Mariboru. Stern Juri, kov. mojster 
in posestnik v Mariboru. Stuhec Frančišek, kaplan pri Sv. Jurju na 
Ščavnici. Štrakl Matej, župnik pri Sv. Petru. dr. Tomažič Ivan, 
knezošk. dvorni kaplan v Mariboru, dr. Verstovšek Karol, c. kr. gimn. 
profesor v Mariboru. Voh Jernej, st. kanonik v Mariboru, dr. Vovšek 
Frančišek, c. kr. sodni nadsvetnik in drž. poslanec v Mariboru. Vreze 
Ivo, C. kr. učit. profesor v Mariboru. Zidanšek Jožef, duh. svetnik, 
bogosl. profesor in ravnatelj dij. semenišča v Mariboru. Št. 9 -(- 75 ^= 84. 
Maribor (semenišče) : Stegenšek Avgust, profesor bogoslovja. 
Bukovšek Anton, .Jurhar Davorin, Ratej Miroslav in Šeško Konrad — 61 _ 

(sem. duhovniki). Barbič Mihael, Božiček Frančišek, Bnitanič liajmund, 
Erhartič Davorin, Geratič Ivan, Kodrič Jožef, Kmjnc Jožef, Kuhar 
Anton. Lasbacher Zvonimir, Pavlic Peter. Pečnak Jožef, Kampre 
Frančišek, Razl)oriiik Ivan, Skok Peter. Sketa Ivan. Skotic Davorin, 
Šoba Alojzij. Toniažie Davorin (poverjenik), Toplak Jožef, \\'dočnik 
Ivan, Zmazek Frančišek, Žager Ivan (bogoslovci). Št. 27. 

Marnberg": Adlasnik Frančišek, kaplan na Muti. Bračič 
Andrej, župnik pri Sv. Ožbaltu. Črnko Jožef, župnik v Vuhredu. 
Haherman Sr(M'ko, posestnik v Broznem. Hecl Avgust, dekan v Marn- 
bergu (poverjenik). Hurt Frančišek, župnik na Muti. Krošelj Fran- 
čišek, kaplan v Marnbergu. Podvinski Anton, župnik na Remšniku. 
Raktelj Rudolf, župnik v Št. Jerneju. Slavič F'rančišek, župnik pri 
Sv. Antonu. Smolž Jožef, nadučitelj na Remšniku. Stole Martin, župnik 
v Brezneni. St. 12. 

Medana-Ločnik : Blažko Alfonz, kurat v Mirniku. Golob Jožef, 
kurat v Podgori. Gradnik Rajko, nadučitelj v Kozani. Kazafura 
Ludovika, učiteljica v Gledani. Kurinčič Ivan, kurat v Medani (pover- 
jenik). Pirih Jakob, vikar v Vipolžah. Simčič Ferdo. učitelj-vodja v 
Biljani. Žnidarčič Andrej, vikar v Gradnem. Št. 8. 

Medvode-Preska: Brajec Jožef, župni upravitelj v Sori. 
Brence Ivan, župnik v Preski (poverjenik). Pečar Ivan, načelnik 
postaje v Medvodah. Starman Ivan, posestnik v Sori. Šušteršič Jožef, 
župan in posestnik na Seničici. Št. 5, 

Melnik : Mestni urad. Št. 1. 

Mengiš: Ktišar Frančiček, nadžupnik v ilengišu. Preša Jožefa 
župnik v p, v Trzinu. Bralno društvo v Mengišu. Kandušar Jožef, 
trgovec v Mengišu. Letnar Lovro, nadučitelj v Mengišu (poverjenik). 
Merkun Anton, kaplan v Mengišu. Petrovec Tomo, nadučitelj v Jaršah. 

Št. 2 -i- 5 = 7. 

Metlika : Čitalnica narodna v Metliki, dr. Dereani Mano, dež. 
okr. zdravnik v Jletliki. Dostal Stanko, kaplan n. r. v Metliki. Dovgau 
Frančišek, župnik n. r., zlatomašnik itd. v Metliki. Erzar Matija, 
župnik in dekan v Semiču. Globočnik Janko, c. kr. notar v Metliki. 
Guštin Frančišek mL, c. kr. poštar v Metliki. Guštin Frančišek st.. 
trgovec in posestnik v Metliki. Jutraš Ludovik. c. kr. davčni pristav 
v Metliki. Kopinič Julij, gostilničar v Metliki. Kurent Alojzij, kaplan 
v Semiču. Luuder Frančišek, c. kr. davčni pristav v Metliki. Regallj 
Frančišek, c. kr. okr. sodnik v Metliki. Rome Jožef, župnik n. r. v 
Podzemlji. Štrajhar Ivan, kaplan v Metliki. Štular Martin, kaplan v 
Semiču. Vaha Milan, mag. pharm. v Zagrebu. Vukšinič Davorin, 
upravitelj „Komende n. reda" v Metliki (poverjenik). Št. 18. 

Miren: Bobič Leopold, pravnik. Peč pri Miruu. Jakil Andrej, 
tovarnar v Rupi. Konjedic Rudolf, trgovec v Renčah. Lokar Ivan, 
tovarnar v Mirnu. Pavletič Gothard, dekan v Št. Petru. Pavletič 
Jožef, tovarnar in veleposestnik v Mirnu. Podobnik Ivan, kaplan v 
Mirnu. Savnik Ivan, tovarnar, župan in veleposestnik v Biljah. Šuštie — 62 — 

Jožef, v Biljah. Urbančič Alojzij, nadučitelj v Mirnu (poverjt-nik). 
Urbančič Jožef, nadučitelj v Biljali. Vilhar Slavica, učiteljica v Mirnu. 

Št. 12. 

Mokronog": Bohinjec Peter, župnik v Škocijanu. Benedičič 
Ivan, nadučitelj v Škocijanu. Bralno društvo v Mokronogu, dr. Geršak 
Milan, c. kr. sodni pristav v Mokronogu. Hladnik Ivan, župnik na 
Trebelnem. dr. Kuhar Andrej, c. kr. notar, Mokronog-Trebnje. Nagodfe 
Jožef, kaplan na Trebelnem. Sbil Marija, trgovka v Mokronogu. 
Strel Peter, trgovec v Mokronogu (poverjenik). Šircel Rozalija, trg. 
soproga v Mokronogu. Šola ljudska v Mokronogu. Tratar Jožef, 
učitelj v Mokronogu. Vencajz Edvard, c. kr. davčni kontrolor v Mo- 
kronogu. Zwitter Davorin, c. kr. sodni pristav v Mokronogu. 

Pt. 1 4- 13 -- 14. 

Moravče: Bizjan Ivan, dekan v Moravčah (poverjenik). 
Hartman Jožef, kaplan v Moravčah. Hribar Anton, župnik v 
Št. Gothardu. Kepec Frančišek, župnik v Češnjicah. Medved Anton, 
župnik na Sv. (iori. Miiller Ivan. župnik pri Sv. Heleni. Sparovec 
Frančišek, kaplan v Moravčah. Švigelj Jožef, ekspozit v Vrhpolju. 
Toman Janko, nadučitelj v Moravčah. Št. 9. 

Mostar: Mikolji Franjo, fin. svetnik, dr. Preindl Ferdo, fin. konc. 
pristav. Št. 2. 

Motnik: Grabnar Terezija, posestnica. Kribovšek Antonija, 
C. kr. poštarica. Kogoj Frančišek, posestnik. Zupane Jernej, župnik 
(poverjenik). Št. 4. 

Mozirje: čitalnica narodna v Mozirju. Fischer Anton, župnik 
v Mozirju, dr. Goričar Jožef, zdravnik v Mozirju. Lipold Marko Jožef, 
posestnik v Mozirju. Plaper Ljudmila, učiteljica v Mozirju. Praprotnik 
Frančišek, nadučitelj v Mozirju (poverjenik). Pušenjak Ivan, učitelj 
v Šmihelu. Šola narodna v Mozirju. Št. 8. 

Myto visoke: Mestni urad. Št. 1. 

Nabrežina : Andre Ana, restavraterjeva soproga v Nabrežini. 
€aharija Ivan, klesar in posestnik v Nabrežini. Gruden Frančišek, 
trgovec v Nabrežini. Knjižnica ljudska v Nabrežini. Lupine Alojzij, 
posestnik v Šempolaju. Macarol Alojzij, učitelj v Šempolajn. Medic 
Rado, zas. uradnik v Nabrežini. Nemec Frančišek, trgovec v Nabrežini. 
Škerjanec J., žel. proge mojster v Nabrežini. Tance Avgust, učitelj 
v Nabrežini (poverjenik). Tomšič Frančišek, nadučitelj v Nabrežini. 

Št. 11. 

Nova cerkev : dr. Gregorje Lavoslav, kanonik pri Novi 
cerkvi (poverjenik). Kos Alojzij, župnik pri Sv. Martinu. Arzenšek 
Alojzij, župnik v Vitanju. Exel Srečko, učitelj v Vojniku. Hribar 
Ivan, kaplan v Vojniku. Kovačič Anton, kaplan pri Sv. Martinu. 
Munda Ivan, župnik pri Sv. Joštu. Presečnik Gregor, župnik na 
Frankolovem. Schreiner Frančišek, kaplan na Doberni. \'odušek 
Andrej župnik v \'ojniku. dr. Žižek Anton, zdravnik v Vojniku. 

Št. 2 + 9 = 11. — 6H — 

Novo mesto: Holtcar Anton, posestnik v Novem mestu, 
Rozman Karol, posestnik v Novem mestu. dr. Volčič hdvard, c. kr. 
sod. svetnik v Novem mestu, Zlogar Anton, st. kanonik v Novem 
mestu. IJarhorič Karol, trjrovec v Novem mestu. Bertjant \'alontin. 
župnik v Alirni peči. Berlec Frančišek, c. kr. orožn. nadstražnik v p. 
v Novem mestu. Bioudek Leon, c. kr, ingenieur v Novem mestu. 
Bolnica usmiljenih bratov v Kandiji. Bralno in pevsko društvo 
„Toplice" v Toplicah. Breznik Frančišek, <;. kr. ^jimn. ravnatelj v 
Novem mestu. Čitalnica narodna v Novem mestu. Damisch .Tožef, 
kavarnar v Novem mestu, dr, Defranceschi Peter, primarij in okr, 
zdravnik v Novem mestu, Dolenc Rihard, vodja kmetijske šole na 
(irmu. Dolinšck Blaž, c, kr, sod. svetnik v Novem mestu. dr. Elbert 
Sfebastijan, st. prost, itd, v Novem mestu. Frančiškanski samostan v 
Novem mestu. Gandini Vajkard, c. kr. sod. svetnik v Novem mestu. 
Gerdešič Jožef, c. kr, sod, predsednik v p, v Novem mestu. Germ Jožef, 
C, kr. jrimn, profesor v Novem mestu. dr. Globevnik Jožef, c, kr. 
avsknltant v Novem mestu. Golia Ljudevlt, c, kr. sodn. nadsviHnik v 
Novem mestu. Guzelj Avgust, c. kr. gozdni nadkomisar v Novem 
mestu, Horvat Urban, knjigar in tiskarnar v Novem mestu. Jeglič 
Rado, c. kr. poštni oficijal v Novem mestu, Jeraj Frančišek, c, kr, 
gimn. profesor v Novem mestu, dr, Kalan Frančišek^ c. kr, avsknltant 
v Novem mestu. Kastelic Frančišek, trgovec in posestnik v Novem 
mestu, dr, Kavčič Jakob, c, kr. sodni predsednik v Novem mestu. 
Kenda Frančišek, trgovec v Novem mestu. Knjižnica gimnazijska v 
Novem mestu. Knjižnica okrajna učiteljska v Novem mestu. Knjižnica 
dež. kmetijske šole na Grmu, Kozina Juri, c, kr. sod, pristav v Novem 
mestu. Krajec Ivan, posestnik, itd, v Novem mestu, Krek Julij, c. kr. 
gimn, profesor v Novem mestu, Loschak Jožef, c, kr. sodn. pisarn, 
predstojnik v Novem mestu. Majcen Martin, c, kr, gimn. profesor v 
Novem mestu. dr. Marinko Jožef, c. kr, gimn, profesor in katehet v 
Novem mestu, Maselj Ivan, c. kr. gimn, profesor v Novem mestu. 
Mencinger Janko, c, kr, avsknltant v Novem mestu, Meršol Simon, 
C. kr, fln, str, nadkomisar v Novem mestu. Mole Vojeslav, stud, phil, v 
Novem mestu, Moravec Jožef, trgovec v Novem mestu, Možina 
Frančišek, posestnik v Novem mestu. Nemanič Martin, župnik v 
Brusnicah, Ogoreutz Jožef, trgovec in posestnik v Novem mestu, 
Pauser Adolf, trgovec v Novem mestu. Perko Frančišek, trgovec in 
posestnik v Novem mestu, Perko Jožef, c. kr. sod. pis, oficijal v Novem 
mestu, Plevaneč Ivan, župnik v Soteski, Podboj Ivan, župnik v Top- 
licah. Porenta Jakob, župnik v Stopičah. Povše Frančišek, st, kanonik 
v Novem mestu, dr, Poznik Albin. c. kr. notar in posestnik v Novem 
mestu. Rohrmann Viljem, pristav dež. kmet, šole na Grmu (poverjenik). 
dr, Schegula Jakob, odvetnik in posestnik v Novem mestu. Skale 
Otmar, c. kr, okr, višji živinozdravnik v Novem mestu. Skalickj 
Bohuslav, C, kr. vin. nadzornik v Novem mestu. Sladovič pl. Sladoevid 
Simon, lekarnar in župan v Novem mestu. dr. Slane Karol, odvetnik 
in posestnik v Novem mestu, Stefanovid Demeter, posestnik v Novem — 64 — 

mesta. Žkerlj Anica, gospica v Novem mestu. Skerlj Ljubivoj, c. kr. 
gimn. profesor v Novem mesta. dr. Šlebinger Janko, c. kr. gimn. pro- 
fesor v Novem mestu. Šola ljudska v Stopičah. Šuklje Frančišek, 
C. kr. dvorni svetnik v p., dež. in drž. poslanec, graščak itd. v Novem 
mestu. Turk Jožef, c. kr. okr. šolski nadzornik v Novem mestu. 
Vadnjal Frančišek, c.kr. gimn. profesor v Novem mestu. Virbnik Alojzij, 
e. kr. gimn. profesor v Novem mestu. Vojska Vladimir, posestnik v 
Novem mestu. Watzl Frančišek, kapit. vikar v Novem mestu. 
Zakrajšek Janko, župnik v Vavti vasi. Zurc Jožef, župan in posestnik 
v Kandiji. dr. Žitek Vladimir, odvetnik v Novem mestu. 

Št 4 ^ 72 = 76. 

Opčine: Daneu Ivan, učitelj-voditelj v Bazovici. Bratoš Fran- 
čišek, učitelj v Bojanu. Costantini Avgust, trgovec na Opčinah. 
Draščik Marija, gospica na Opčinah, Ferluga Ferdinand, posestnik 
na Opčinah. Ferluga Štefan, učitelj-voditelj na Opčinah (poverjenik). 
Fonda Frančišek, učitelj v Eojanu. Furlan Martin, učitelj na Opčinah. 
Gorjup Ivan, dež. poslanec na Opčinah. Gorkič Jožef, učitelj na 
Katinari. Gregorič Mara, učiteljica na Katinari. Grmek Anton, učitelj 
pri Sv. Ivanu. Jamšek Jožef, c. kr. višji car. oficijal na Opčinah. 
pl. K einmavr Ferdinand, učitelj v Skednju. Kosovel Rafael, učitelj 
pri Sv. Ivanu. Kraševec Ivan, učitelj v Rojanu. Logar Emilija, 
učiteljica na Opčinah. Malalan Karol, posestnik na Opčinah. Marte- 
lanec Frančišek, učitelj-voditelj na Katinari. Pakiž Antonija, učiteljica 
v Trebčah. Ražem Anton, trgovec na Opčinah. Sabadin Ivanka, 
učiteljica v Bazovici. Slavec Ivan, župnik in dekan na Opčinah. 
Štrukelj Jakob, posestnik na Opčinah. Urbančič Jožef, veleposestnik 
v Bazovici. Valentič Anton, ravnatelj na Opčinah. Zelen Frančišek, 
uradnik v Trsta. >Zvon", pevsko društvo na Opčinah. Št, 28. 

Ormož : Knjižnica okrajna učiteljska v Ormožu. „Bodočnost", 
akad. fer. društvo v Ormožu. Čitalnica narodna v Ormožu, dr. Geršak 
Ivan, C. kr. notar in posestnik v Ormožu (poverjenik). Korošec Mihael, 
okr. posojilne knjigovodja v Ormožu, dr. Kristan Oroslav, okr. zdravnik 
v Ormoža, dr. Mohorič Frančišek, c. kr. sod. pristav v Ormožu- 
dr. Omulec Ivan, odvetnik v Ormoža, dr. Presker Ivan, c. kr. sod, 
svetnik v Ormoža. Veselic Ivan. trgovec pri Veliki nedelji. 

Št. 1 ^ 9 = 10. 

Osijek: Kamnikar Jožef, zborovodja. Št, 1, 

Oštrc: Bučar Viktor, župnik. Št. 1. 

Oxford: Morfill W. R., kr. vseuČ. profesor. Št, 1. 

Pardubice: Mestni urad. Št, 1. 

Pariz: Malovič Janko, zasebnik. Št, 1. 

Št. Pavel (Amerika): Solnce Ivan Metod, misijonar. Društvo 

^Baraga". Št. 1 -j- 1 ^ 2, 

Št. Pavel (Koroška) : Pire Frančišek, prefekt (knjige J. K, v 

Ljubljani). Št. 1 — 66 — 

Št. Pavel (Štajersko); Cvenkl Anton, trp:oveo in posestnik v 
Št. Pavlu. Fisclier Jožef, naduritclj v Št. Pavlu. Hočevar Ana, poštna 
upraviteljica v Št. Pavlu. Katoliško izobraževalno društvo v Št. Pavlu, 
dr. Kunst Anton, zdravnik v Št. Pavlu. Marine Ernest, obč. tajnik v 
Št. Pavlu. Miklič Julika, učiteljica na (iomilskem. Pečar Srečko, 
učitelj v Št. Pavlu. Piano Leopoldina, učiteljica v Št. Pavlu. Piki 
Frančišek, trgovec v Št. Pavlu, Plešuik Mihael, župnik in duh. svetnik 
v Št. Pavlu. Potočnik Anton, učitelj v Podsredi. Sadnik Julij, učitelj 
in posestnik v Št. Pavlu. Schmidt Albin, učitelj v Št. Pavlu. Šola 
ljudska v Orlivasi pri St. Pavlu. Vodenik Marica, zasebnica v Št. Pavlu, 
dr. Vidic Frančišek, c. kr. urednik „Drž. zakonika" na Dunaju. Vidic 
Jožef, nadučitelj v p. itd. v Št. Pavlu (poverjenik), Vodošek Jožef, 
kaplan v Št. Pavlu. Vrečko Frančišek, knjigovodja v Št. Pavlu. Zanier 
Olga, zasebnica v Št. Pavlu. Zotter Janko, nadučitelj na Gomilskem, 

Št, 22, 

Pazin : dr, Baltič Vilko, c, kr. okr, komisar v Pazinu. Bunc 
Ivan, c. kr, okr, šolski nadzornik v Pazinu (poverjenik), Grašič Jožef, 
župnik v Berma. Hafner Frančišek, c. kr. poštni upravitelj v Pazinu. 
Knjižnica c. kr. gimnazije v Pazinu. Marušič Jožef, c. kr. fin. tajnik v 
Pazinu, Mrevlje Miroslav, c. kr, davčni pristav v Pazinu. Novljan 
Frančišek, c. kr. gimn. profesor v Pazinu. Rebek Pravdoslav, c. kr. 
okr. živinozdravnik v Pazinu. Šorli Ivan, c. kr. nam. svetnik v Pazinu. 
dr. Trinajstič Dinko, odvetnik, obč. načelnik in dež. poslanec v Pazinu. 
Dvainštirideset dijakov-naročnikov. Št. 11 -j- 42 = 53. 

Št. Peter pri Postojni : Bole Martin, profesor na Ruskem 
(knjige šoli v Slavini). Abram Anton, kurat v Št. Petru (poverjenik). 
Dekleva Frančišek, trg. v Slavini, Kalan Mihael, nadučitelj v Št, Petru. 
Medica Matej, tovarnar in posestnik v Št. Petru, Mogolič Jožef, 
c. kr. poštni uradnik v Št. Petru. Nadrah Ivan, c. kr. poštni uradnik v 
Št, Petru, Pegan Anton, učitelj-voditelj v Matenji vasi, Pirnat Bernard, 
organist, itd. v Št. Petru. Prijatelj Matija, župnik v Slavini. Sbrizaj 
Danilo, c, kr. poštni uradnik v Št, Petru. Šusteršič Frančišek, načelnik 
žel. postaje v Št. Petru. Wester Alojzij, kaplan v Slavini. 

Št. 1 H- 12 = 13, 

St. Petersburg": Slavjanski dobrodelni komitet. Št, 1. 

Piškorevci v Slavoniji: Gerstner Ferdo, kaplan. Crnič J,, 
župnik. Št. 2. 

Planina pri Rakeku: Čitalnica narodna. Št. 1. 

Pliberk : Bauer Simon, župnik in dekan, duh. in konz. svetnik 
v Pliberku, Božič Frančišek, provizor v Javorju, Cebulj Rudolf, 
kontorist v Prevaljah, Glasenčnik Ivan, zasebnik v Razborju. Godec 
Ferdinand, zasebnik na Breznici pri Prevaljah, Gostenčnik Peregrin, 
posestnik v Prevaljah, Gvaiz Jožef, c. kr. geometer v Pliberku. 
Hartman Matej, posestnik v Libučah. Hojnik Ivan, župnik v Koprivni. 
Hornboeck Ivan, mestni kaplan v Pliberku. Jurkovič Frančišek, nad- 
učitelj v Prevaljah. Kesnar Anton, župnik in duh. svetnik v Prevaljah. 
Kirchmajer Karol, župnik v Orni. Krajgar Ferdo, p. d. Žlokar, gostiln. 

5 — 66 — 

v Štebnu. Kraut Jožef, p. d, Poltnik, posestnik na Bistrici. Kukačka 
Jožef, župnik v Kazaznh. Kušlan Ivan, blagajnik v Pliberku. Malgaj 
Friderik, profesor v Št. Pavlu. Marinič Frančišek, župnik v Šmihelu. 
Novak Neža, c. kr. poštna odpraviteljica v Šmihelu. Plešivčnik Tomaž, 
gostilničar in posestnik v Pliberku. Premru Frančišek, župnik v 
Možici. Eataj Frančišek, nadučitelj v Šmihelu. Reš Frančišek, trgovec 
v Drbešivesi. Rozman Ivan, zas. uradnik v Pliberku. Rozman Gregor, 
bogoslovec v Dolinčicah. Serajnik Peter, kaplan pri Fari. Silan Ivan, 
not. uradnik v Pliberku. Sliutz Sebastian, obč. tajnik v Pliberku. 
Smodej Frančišek, kaplan pri Fari. Suhadolnik Janko, žel. asistent v 
Prevaljah. Svetina Anton, c. kr. notar v Pliberku (poverjenik). Štangl 
Zdravko, obč. tajnik v Šmihelu. Štingl Frančišek, župnik v Kotljah. 
Švikaršič Zdravko, šolski vodja na Jezerskem. Teul Anton, provizor 
v Kokovem. Valeš Vaclav, župnik v Guštajnu. Vogrinc Anton, župnik 
v Libeličah. Št. 38. 

Plzen: Mestni urad. Št. 1. 

PodgfPad : Bralno društvo v Podgradu. Bubnič Andrej, trg. 
sin v Slivju. Gobec Dragotin, posojiln. tajnik v Podgradu (poverjenik). 
Ivanovič Anton, učitelj v Tatrah. Jenko Slavoj, trgovec in posestnik 
v Podgradu, Krančič Jožef, duhovnik v Slivju. Logar Eajmund, 
ekspozit v Pregarjah. Rogač Anton, msgr., župnik in dekan v Hrušici. 
Šiškovič Štefan, nadučitelj v Herpeljah. .\'elharticky Jožef, župnik v 
Jelšanah. Volk Jožef, trgovec v Podgradu. Št. 11. 

Podnart: Koželj Mihael, župnik v Podbrezjah. Križaj Nikolaj, 
župnik na Olšah. Pogačnik Anton, župan in posestnik v Podnartu. 
Pogačnik Jožef, c. kr. poštar in posestnik, drž. in dež. poslanec v 
Podnartu (poverjenik). Rauter Janko, načelnik žel. postaje v Podnartu. 

Št. 5. 

Podšenjuri (Izlake) : Celestina Frančišek, graščak v Mediji. 
Cukjati Frančišek, župan in posestnik v Št. Gothardu. Gregorič 
Rudolf, župnik v Kolovratu. Knol Adolf, župnik na Sv. Planini. 
Kolenec Valentin, trgovec in posestnik v Cemšeniku. Konšek Fran- 
čišek, C. kr. poštar in veleposestnik na Trojanah. Leveč Micika, 
učiteljica v Kolovratu. Lužar Fortunat, učitelj v Št. Jurju. Novak 
Jožef, usnjar in posestnik na Trojanah. Ocepek Jožef, kaplan 
v Cemšeniku. Omerzu Janko, trgovec in posestnik v Lokah pri 
Zagorju. Poček Janko, trgovec v Lokah pri Zagorju. Sattler Jožef, 
župnik v p. v Izlakah (poverjenik). Tavželj Jožef, učitelj-voditelj v 
Cemšeniku. Werbole Anton, trgovec in posestnik v Izlakah. Zelnik 
Jožef, župnik v Cemšeniku. Št. 16. 

Podzemelj : Megušar Rudolf, nadučitelj. Št. 1. 

Polhov gradeč : Benedičič Jakob, župnik v Črnem vrhu. 
Majdič Frančišek, kaplan v Polh. gradcu. Tomšič Frančišek, c. kr. 
poštar v Polh. gradcu. Št. 3. 

Poljane: Debeljakova hiša v Poljanah. Raniovcš Jernej, 
župnik v Poljanah (poverjenik). Čebašek Ivan, župnik na Trati. 
Jelovčan Frančišek, trgovec v Gorenji vasi. Kržišnik Jožef, stud. — 67 — 

phil. na Dunaju. Miku/, Ivan, kaplan v Poljanah. 1'ipan Ivan, nad- 
učitelj na Trati. Stržinar Frančišek, kmet.ski fant v Žirovskoin vrhu. 

Št. 2 H- 6 = 8. 

D. M. v Polju: Divjak Apolonija, zdravnikova soproga na 
Studencu. Hlebec Kami, učitelj pri D. M. v Polju. Kavčič Frančišek, 
nadučitelj pri D. M. v Polju. Kolar Matija, župnik, itd. pri D. M. v 
Polju (poverjenik). Krajni šolski svet pri D. ,M. v Polju. Kuhar 
Leopold, gostilničar in posestnik pri D. M. v Polju. Mcrcina Ignacij, 
krojač in načelnik kr. š. sveta v Ti^j;. Kašlju. Oranič Frančišek, kaplan 
pri D. M. v Polju. Št. M. 

Postojna: dr. pl. Andrejka Rudolf, c. kr, dež. vi. koncipist v 
Postojni. Arko Frančišek, posestnik in dež. poslanec v Postojni. 
Ažman Andrej, kaplan v Postojni. Baraga Andrej, obč. in pos. tajnik 
v Postojni. Burger Alojzij, posestnik in hotelier v Postojni. Burja 
Ivan, C. kr. evid. oticijal v Postojni. Čitalnica nirodna v Postojni. 
Dereani Dominik, c. kr. davkar v Postojni. Dietz Anton, vodja c. kr. 
poštnega urada v Postojni. Ditrieh Anton, trgovec in posestnik v 
Postojni. Ditrieh Ludovik, trgovec in posestnik v Postojni, dr. Dolenc 
Milan, c. kr. sodni pristav v Postojni, dr. Eržen Ivan, okr. zdravnik v 
Postojni, (iaspari Ferdinand, c. kr. okr. višji živinozdravnik v Postojni. 
Jurca Frančišek, veletržec in graščak v Postojni. Knjižnica okrajna 
učiteljska v Postojni. Kogej .lernej, trgovec in posestnik v Postojni, 
dr. Kotzmuth .Julijan, c, kr. okr, zdravnik v Postojni. Kraigher Anton, 
pravnik v Postojni, Kraigher Peter, trgovec in posestnik v Postojni. 
Knttin Frančišek, trgovec in posestnik v Postojni. Lapajne Štefan, 
C. kr. okr. glavar v Postojni. Mladič Anton, c. kr. sodni pristav v 
Postojni. Omahen Gustav, c. kr. notar v Postojni. Piki Gregor, trgovec, 
župan in posestnik v Postojni (poverjenik). Smolič Ivan, načelnik 
žel. postaje v Postojni. Šeber Makso, fotograf v Postojni. Šola pet- 
razredna ljudska v Postojni. Šola I. slov. meščanska v Postojni. 
Thuma Ivan, nadučitelj in c. kr. okr. šolski nadzornik v Postojni. 
Tratnik Davorin, učitelj v Postojni. Vodopivec Anton, c. kr. poštar v 
Postojni. Št. 32. 

PoŽeg'a: Ašner Gejza, gimn. profesor v Požegi. dr. Barac 
Frančišek, gimn. veroučitelj v Požegi. B.;uer Frančišek, gimn. pro- 
fesor v Požegi. Cicak Ivan, kr. fin. tajnik v Požegi. Delič Dragan, 
duhovnik v Požegi. pl. Daničič Ferdinand, kr. drž. odvetnik v Požegi. 
Horat Ignacij, ravnatelj nadbisk. slrotišča v Požegi. Hrvaška čitalnica 
v Požegi. Knjižnica gimn. učencev v Požegi. Knjižnica okrajna 
učiteljska za požeško okolico. Kolar Franjo, fin. perovodja v Požegi. 
Komlanec Janko, gimn. profesor v p. v Požegi Kondrat Adolf, gimn. 
profesor v Požtgi. Koprinski Robert, gimn. profesor v Požegi (po- 
verjenik). Krnic Bogoljub, gimn. profesor v Požegi. dr. Kuerschner 
Edo, odvetnik in mestni načelnik v Požegi. Kuntarič Maks, gimn. 
profesor v Požegi. Poič Jožef, profesor v Požegi. Praputnik Ivan, 
gimn. profesor v Požegi. Radoševič Aleksander, žup. mjernik v Požegi. 
Rendjev Frančišek, fin. činovnik v Požegi. Sluga Stanko, gimn. pro- 

5* — 68 — 

fesor v Požegi. Virag Aleksander, gimn. profesor v Požegi. K. J., 
dijak-naročnik v Požegi. St. 23 -i- 1 = 24. 

Praga: Češko- slovenski spolek v Pragi. „Adrija", slov. akad. 
društvo. Berce Janko, stud. iur. Bernot Zvonimir, stud. phil. 
Brelih Peter, stud. techn. Chodounska Marija, prof. hči. Gregorič 
Frančišek, stud. techn. Gulič Gvidon, stud. techn. Hrovatin Alfonz, 
stud. techn. .Jlirija", slov. akad. društvo. Jekovec Ciril, stud. techn. 
Kacjan Ivan, stud. iur. dr. Kadlec Karel, gled. tajnik. Klub slov. 
tehnikov (poverjenik). Knjižnica c. kr. vseučilišča. Kreč Rudolf, stud. 
iur. Lah Ivan, stud. phil. Lipold Frančišek, stud. iur. Lotrič Lenart, 
stud. iur. Lušin Vekoslav, stud. techn. Martelanec Svetko, stud. techn. 
Prva češka splošna delniška družba za življenje. Prvo češko vseobče 
dionicko društvo za osiguranje života. Rus Ivan, stud. techn. Sink 
Štefan, stud. iur. Špidlova Ema. Šporn Gregor, nadrevident c. kr. drž. 
železnic. Tomšič Frančišek, dež. nadingenieur. Vondraček Otokar, 
stud. tehn. dr. Zmavc Ivan, c. kr. amanuensis v vseučiliški knjižnici. 
Žnidaršič Bogumil, stud. techn. St. 1 -|- 30 = 31. 

Predloka: Kovač Ivan, župnik v Kubedu. Sancin Jožef, župnik 
v Predloki (poverjenik). Švegelj Peter, župnik v Movražu. Št. 3. 

Prosek : Goriup Alojzij, veletržec in dež. poslanec na Preseku. 
Leban Henrik, c. kr. učitelj na Preseku (poverjenik). Luxa Marino, 
veleposestnik na Proseku. Matejčič Frančišek, c. kr. dež. šolski nad- 
zornik v Trstu. dr. Milic Karol, c. kr. avskultant v Trstu. Nekerman 
Ivan, C. kr. okr. šolski nadzornik v Trstu. Stoka Jožef, posestnik na 
Kontovelu. Št. 7. 

Ptuj : Zelenik Jožef, posestnik pri Sv. Urbanu. Bralno društvo 
pri Sv. Marjeti niže Ptuja. Bratkovič Kazimir, c. kr. notar v Ptuju. 
dr. Brumen Anton, odvetnik v Ptuju. Cilenšek Martin, dež. gimn. 
profesor v p. in posestnik v Ptuju. Eferl Matija, kaplan pri Sv. Marjeti, 
dr. Gregorec Anton, zdravnik v Ptuju. Grm J., oskrbnik v Podlehniku. 
dr. Horvat Tomaž, odvetnik v Ptuju. Jaklič Pavla, učiteljica pri 
Sv. Marku. dr. Jurtela Frančišek, odvetnik, dež. poslanec, itd. v Ptuju. 
Kajnik Valentin, učitelj v Ptuju. Kavkler Ivan, nadučitelj v Ptuju. 
Knjižnica gimnazijska v Ptuju. Kokelj Alojzij, župnik v Vurbergu. 
Kolarič Anton, gimn. profesor v Ptuju. dr. Komljanec Jožef B., dež. 
gimn. profesor v Ptuju (poverjenik). Lorber Miran, odvetn. uradnik 
v Ptuju. Marinič Friderik, učitelj pri Sv. Marku. Miki Frančišek, 
trgovec, in posestnik pri Sv. Marjeti niže Ptuja. Muršec Anica, 
gospica v Ptuju. Pollak Frančišek, mag. pharm. v Ptuju. dr. Stuhec 
Bela, zdravnik v Ptuju. Šuta Alojzij, župnik pri Sv. Marjeti niže 
Ptuja. Trafenik Jožef, kaplan na Hajdini. Učiteljsko društvo ptujskega 
okraja. Wresnik Jožef, c. kr. davčni pristav v Ptuju, Žemljic Milan, 
C. kr. poštni asistent v Ptuju. Zupane Jožef, dež. vin. uradnik v 
Ptuju. Zupančič Dragotin. učitelj in veleposestnik v Ptuju. Žiher 
Frančišek, nadučitelj v Vurbergu. Žirovnlk o. Peter, min. kaplan v 
Ptuju. Št. I + 31 H- 32. — 69 — 

Pu^j : Golias Ivan. c. ia kr. pom. kom. pristav. Koršič Iran. 
C in kr. pom. karat. Pire Jožef, c. ia kr. pom. kom. pri:Jtav I. vrste 
(poverjenik >. Št. 3. 

D. M. v Puščavi- Kuraen : »iroesslioger Ignacij, nadučitelj pri 
D. M. v Puščavi. Korman Jožef, posestnik na Kamena (poverjenik). 
Korman Pecer. posestnik v Činžata. Zrnko Gašpar. žapnik pri D. M. 
v Puščavi. i^t. 4, 

Radeče pri Zidanem mostu : KHsper Valentin, tovarnar 
in po««stnik v Radečah. Hiersohe Frančišek, župnik v Radečah. 
dr. Homan Alojzij, dež. okr. zdravnik v Radečah. Kolaik .\vgasta, 
učiteljica r Radečah. Koprivec Peter, župnik v vSvibnem. Kiissei 
Veodelln, c kr. davkar v Radečah. Lenard Leopold, kaplan v Radečah. 
Rosina Anton, e. kr. sodni svetnik v Radečah. Šolska knjižnica v Ra- 
dečah. Zag^orjan Ivan. žapnik v p. v Radečah. Št. I — 9 ^= 10. 

Radg^ona: Cirio Janko, organist v Radgoni. Dominkaš Jari. 
učitelj v Radgoni. Horvat Frančišek, slikar v Radgoni (poverjenik). 
Kovač Ivan. trgovec v Radgoni. Ovsenjak Martin župnik v Radgoni. 
dr. Strelec Frančišek, c. kr. notar v Radgoni. Sturm Alojzij, c. kr. 
poštni uradnik v Radgoni. Vogiin Ivan, kaplan v Radgoni. ?Jt. 8. 

Radovljica: Trpm Ivan Krst., žapnik v Mošnjah. Aljančič 
Valentin, žapnik na Dobravi. BIeiweis Frančišek, žapnik v Lešah. 
Balovec Ivan, trgovec in posestnik v Radovljici. Caderman Ivan. 
karat v Begunjah. Eržen (iabnel. posestnik v Žapužah. Fatur Apo- 
lon^'a, učiteljica v Mošnjah. Ferk Ernest. c kr. sodni svetnik v 
Radovljici. Frančiškanski samostan na Brezjah. Fnersager Leopold. 
trgovec v Radovljici. Hudovernik Vinko. hran. knjigovodja v Radovljici. 
dr. Jelovšek Ignacij, c. kr. okr. višji zdravnik v Radovljici. Katoliško 
izobraževalno društvo v Radovljici. Knjižnica okrajna učiteljska v 
Radovljici Korošec Jožtf, nadučitelj v Mošnjah. Košmelj Ivan, žapnik 
T Begunjah. Novak Ivan. mestni župnik in dekan v Radovljici. 
Pogačnik Filp, gostilničar na Srednji Dobravi. Pohlin Dragotin. 
posojilu, knjigovodja v Radovljici. Potočnik Tomaž, žapnik na Breznici. 
Resman Vinko, trgovec in posestnik v Radovljici. Slovensko pevsko 
in bralno društvo „Triglav" v Radovljici, dr. Vilfan Janko, odvetnik 
in župan v Radovljici (poverjenik). Vumik Ivan. podobar in posestn. 
v Radovljici. Zabavni klub v Radovljici. Zavrl Valentin, nadučitelj v 
Begunjah. Žun Valentin, c. kr. tin. komisar v Radovljici. 

Št. 1 ^ 26 = 27. 

Razbor: Krajni šolski svet. št. 1. 

Razdrto: dr. Doienec Hinko, c. kr. sodni tajnik v p. in po- 
sestnik na Razdrtem. Občina razdrška. Chevvutta Josue, posestnik 
v Lsndolu. Curk Minka. učiteljica na Razdrtem. Del-Linz Edvard, 
trgoveo Y Hruševju. Del-Linz Lenart, trg. in posestnik na Razdrtem. 
Kavčič Miloš, trgovec na Razdrtem. Zupan Ivan. župnik v Hrenovicah. 

Št. 2 -t- 6 = 8. 

Rečica : Deleja Zdravko . obč. tajnik na Rečici (poverjenik). 
Stermecki Ignacij, učitelj pri Sv. Frančišku. Šola ljudska na Gorici. — 70 — 

Šola ljudska na Rečici. Šola ljudska pri Sv. Frančišku, j Šusteršič 
o. Deodat, frančiškan v Nazaretu. Št. 6. 

Reka: Bole .Jožef, trgovec in posestnik. Št. 1. 

Renče -Št. Peter: Berlot Anton, župnik na Vogerskem, Bre- 
zovšček Ivan, kaplan v Št. Petru. Orel Jožef, nadučitelj v Prvačini. 
Roječ Ivan, kurat v Biljsih. Štrekelj Edvard, vikar v Vrtojbi. Valen- 
tinčič Ignacij, župnik v Renčah (poverjenik). Vizintin Rudolf, nad- 
učitelj v Renčah. Št. 7. 

Ribnica (Kranjsko) : Kljiinova hiša v Slatniku. Lesarjeva 
hiša v Hrvači. Lesarjeva hiša v Sušju. Lovšin Marija, posestnica 
v Jurjevici. Anžik Jožef, lekarnar v Ribnici. Betriani Božidar, učitelj 
v Ribnici. Blahna Marija, učiteljica v Ribnici. Burger Frančišek, not. 
kandidat v Ribnici. Burger Marko, strojar in posestnik v Ribnici. 
Fabjan Anton, c. kr. davčni kontrolor v Ribnici. Gregorač Fn.nčišek, 
nadučitelj v Dolenji vasi. (iruntar Ignacij, c. kr. notar v Ribnici. 
Gunde Vekoslav, c. kr. orožn. postajevodja v Ribnici. Jenko Frančišek, 
c. kr. davčni pristav v Ribnici. Juvanec Avgust, brivec v Ribnici. 
Klaus Alojzij, not. uradnik v Ribnici. Kljun Jakob, gostilničar in 
posestnik v Ribnici. Kljun Jožef, župan in trg. v Ribnici. Knjižnica 
čitalniška v Ribnici. Knjižnica okrajna učiteljska v Ribnici. Kociper 
Tink ), orožnik v Ribnici. Mejač Anton, c. kr. sodni pristav v Ribnici. 
Merhar Iva. učiteljica v Ribnici. Mrhar Ignacij, župan in posestnik 
v Dolenji vasi. Mrhar Jožef, trgovec v Dolenji vasi. Novak Ivan, 
pek in posestnik v Ribnici. Petek Ivan, mizar v Ribnici. Plahutnik 
Ivan, kaplan v Ribnici. Podboj Anika, v Ribnici. Rakušček Frančišek, 
orožnik v Ribnici. Samotorčan Helena, učiteljica v Ribnici, dr. Schiffrer 
Anton, dež. okr. zdravnik v Ribnici. Spende Anton, c. kr. sod. kancelist 
v Ribnici. Škrabec Mihael, obč. tajnik v Ribnici. Šmalc Matej, vrvar 
v Ribnici. Tavčar Andrej, c. kr. poštar v Ribnici. Tomšič Leopoldina, 
učiteljica v Ribnici. Tomšič Štefan, nadučitelj v Ribnici (poverjenik). 
Toporiš Ivan, c. kr. sod. pristav v Ribnici. Višnikar Frančišek, c. kr. 
sodni svetnik v Ribnici. Zupančič Dragotin, trgovec v Jurjevici. 

Št. 4 + 37 -- 41. 

Ribnica (Štajerska): Bralno društvo v Ribnici (poverjenik). 
Fischer Andrej, župnik v Ribnici. Hauptmann Ulrik, učitelj v Ribnici. 
Medved Alojzija, posestn. hči v Lehnu. dr. Miglič Peter, c. in kr. 
polk. zdravnik v p. v Ribnici. Podlesnik Roža, vel^posestnica v Ribnici. 
Rebersnik Dominik, posestnik v Lehnu. dr. Škof Friderik, okr. zdravnik 
v KMbnici. Urbane Jakob, župan in veleposestnik v Lehnu. Zajec 
Ivan, kaplan v Ribnici. Zapečnik Ivan, pos. sin v Ribnici. Št. 11. 

Rog"atec : Knjižnica okrajna učiteljska v Rogatcu. Berlisg 
Jožef, trgovec v Rogatcu (poverjenik). Hren Anton, nadučitelj v 
Stopercah. Korošec Frančišek, župnik pri Sv. Križu. Merkuš Anton, 
župnik v Žitulah. Plepelec Jožef, kaplan pri Sv. Hemi. Šalamon 
Frančišek, dekan v Rogatcu. Trafenik Luka, nadučitelj pri Sv. Flo- 
rijanu. Višnar Frančišek, župnik v Kostrivnici. Žekar Jožef, kaplan 
v Rogatcu. Št. 1 -1- 9 - 10. — 71 — 

Ruše: Mraz Tomaž, dekan v p. v Selnici. Brata Srne, trgovca 
v Rušah, (i laser Viktor, veleposestnik na Smolniku. dr. Gorišek (iašpar, 
zdravnik v Rušah. Grizold Frančišek, veleposestnik na Smolniku. 
Lasbacher Jožef, naduritelj v Rušah (poverjenik). Lesjak Davorin, 
učitelj v Rušah. Lichtenvvallner Matija, učitelj v Rušah. Linfjelj 
Davorin, veleposestnik v Rušah. l'intarič Anton, kaplan v IJušah. 
Sernc Jožef, veleposestnik na Smolniku. VVurzer Matija, župnik v 
Rušah. (i. j., dijak-uaročnik v Rušah. St. 1 -r 1 1 r 1 — 1^- 

Sarajevo: Bedjanir Martin, gimn, ravnatelj v Sarajevu, liergant 
Bofivoj, drž. žel. asistent v Sarajevu. Cankar Karol, katehet v Sarajevu. 
Dolžan Ivi.n. kamnosek v Sarajevu. Jamar Frančišek, rac. revident 
v Sarajevu. Janež Andrej, podjetnik v Sarajevu. Jenič Vckoslav, zav. 
zastopnik v Sarajevu. Kneževič Štefan, rac. oficijal v Sarajevu. 
Kobler Karol, c. kr. poštni oficijal v Dolnji Tuzli. Kobler Pavel, drž. 
žel. ingeuieur v Sarajevu. Košuta Jakob, sedlar v Sarajevu. Kralj 
Maks, vladni kancelist v Sarajevu. Lah Ifi;nacij, hišni posestnik v 
Sarajevu. Levstik Beti, zasebnica v Sarajevu. Nemanič Davorin, 
C. kr. vladni svetnik v Sarajevu. Peterlin Anton, rač. oficijal v 
Sarajevu. Pezdirec Anton. rač. oficijal v Sarajevu. Požar Matija, 
sedlar v Sarajevu. Pravdič Jožef. c. kr. gimn. profesor v Sarajevu. 
Prerarov Janko, c. kr. rač. svetnik v Sarajevu (poverjenik). Rozmarič 
Frančišek^ car. nadprejemnik v Sarajevu, dr. Selak Maks, boln. 
asistent v Sarajevu. Siekovec Alojzij, rač. oficijal v Sarajevu. Smodic 
Andrej, rač. oficijal v Sarajevu. Stegnar Ivan, rač. asistent v Sarajevu. 
Steinmetz Frančišek, trgovec z lesom v Sarajevu. Urlep Janko, 
učitelj v Sarajevu. \"alpotič Matija, rač. svetnik v Sarajevu. Višnar 
Matej, bančni uradnik v Sarajevu. Zemljarič Franjo, davčni oficijal 
v Sarajevu. Zoreč Ivan, c. kr. sodni svetnik v Sarajevu. St. 31. 

Selca : Boncelj Frančišek, župnik v p. v Dražgoših. Bralno 
društvo slovensko v Selcih. Demšar Frančišek, župan in dež. poslanec 
na Češnjici. Eržen Frančišek, župnik v Zalem logu. Karlin Juri, 
župnik v Sorici. Pfajfar Anton, župnik v Dražgoših. Rožnik Tomaž, 
župnik v Selcih (poverjenik). Stanonik Nikolaj, nadučitelj v Selcih, 
Šliber Frančišek, trgovec, c. kr. poštar in posestnik v Selcih. Smid 
Frančišek, župan in posestnik v Selcih. Tavčar Frančišek, trgovec 
in posestnik v Selcih. Vrhunec Ivan, gostilničar in posestnik v Selcih. St. 1 2. 

Senožeče: Novak Mihael, c. kr. sodni svetnik v Senožečah. 
Okorn Ignacij, župnik v Senožečah (poverjenik). Suša Anton, trgovec 
v Senožečah. Suša Frančišek, posestnih v Senožečah Škcrjanc Ivan, 
župnik v Vremali. Zelen Jožef, posestnik v Senožečah. St. 6. 

Sevnica: Bralno društvo v Sevnici. Cajnkar Tomaž, c. kr. sodni 
svetnik v Sevnici. Korber Mihael, c. kr. notar v Sevnici. Kurent 
Damian, obč. tajnik v Sevnici. Piši Ivo, učitelj v Sevnici (poverjenik). 
Rot Ivan, c. kr. sodni oficijal v Sevnici. Starki Mio, c. kr. sodni kan- 
celist v p. in župan v Sevnici. Smole Ludovik, trgovec v Sevnici. 
Srebrnič Fran'išek, nadučitelj v Zabukovju. Šegula Frančišek, kaplan 
v Sevnici. Št. 10. — 72 — 

Sežana : Notar Anton, ekspozit v Štorjih, Bekar \'ekoslav, 
učitelj-vodja v Štorjih. Berginc Anton^ šolski vodja v Sežani. 
Biriraiša Tomo, c. kr. fin. komisar v Sežani. Čebokli Frančišek, okr. 
tajnik v Sežani. Černe Emil, veleposestnik v Tomaju. Čitalnica 
narodna v Sežani. Fakin Anton mL, učitelj v Temenici. Fakin 
Anton st, nadučitelj v Repentabru. Kante Matko, c. kr. okr. šolski 
nadzornik v Sežani (poverjenik). Knavs Jožef, kaplan v Koprivi. 
Knjižnica okrajna učiteljska v Sežani. Lah Jožef, pisarn, pomočnik v 
Sežani. Mervič Anton, šolski vodja v Lokvi. Omers Jožef, župnik v 
Sežani. Pretnar Rudolf, kontrolor v Sežani. Rebek Anton, c. kr. okr. 
glavar v Sežani. Ryšlavy Frančišek, župnik v Repentabru. Sila 
Matija, msgr., č. kanonik, župnik in dekan v Tomaju. Tomšič Jožef, 
učitelj v Skopem. Vovk Milko, nadučitelj v Povirju. 

Št. 1 -f 20 = 2L 

Sikirevci: Cačič Pajo, župnik. Št. 1. 

Slivnica: Bralno društvo v Framu. Bralno društvo pri 
Sv. Janžu. Golob Antrej, nadučitelj pri Sv. Marjeti. Hirti Frančišek, 
župnik v Slivnici (poverjenik). Hren Anton, nadučitelj pri Sv. Janžu. 
Katoliško bralno društvo v Hočah. Loh Makso, trgovec v Slivnici. 
Loparnik Peter, učitelj pri Sv. Janžu. Lovrec Andrej, kaplan v 
Hočah. Muršič Frančišek, župnik v Framu. Pestevšek Karoi, nad- 
učitelj v Slivnici. Pišek Frančišek, veleposestnik v Hotinji vasi. 
Posojilnica v Framu. Snuderl Jožef, posestnik pri Sv. Janžu. Volčič 
Miroslav, kaplan v Slivnici. Št. 15. 

Slov. Gradec : Sovič Jožef, župnik v p. v Slov. Gradcu. Berk 
Anton, kaplan v Šmartnem. Božiček Frančišt-k, c. kr. sod. kancelist v 
Slov. Gradcu. Čitalnica narodni v Slov. (iradcu. Erker Jožef, kaplan 
v Starem trgu. Ferjan Vladimir, pom. uradnik v Slov. Gradcu. 
Gnamusch Jerica, trg. so])roga v Št. Janu. Ješovnik Jožef, velepos. 
v Starem trgu. Kac Ferdo, veleposestnik in lesotržec v Šmartnem. 
Korže Ivan, učitelj v Slov. Gradcu (okolica). Košutnik Silvester, 
šolski vodja v Razborju. Kristan Filip, veleposestnik in obč. svetnik 
v Legnu. Krohue Jožef, župnik v Razborju. Kunej Anton, c. kr. 
davčni pristav v Slov. Gradcu. Lenart Ivan, nadžupnik v Šmartnem. 
Mohorko Ivan, šolski vodja v Selih. Pečnik Frančišek, župnik v 
Podgorju. Pernat Jakob, veleposestnik in lesotržec v Št. Janu. Pernat 
Jernej, župnik v Selih. Rotovnik Jožef, župan in veleposestnik v 
Legnu. Schechel Alojzij, okr. šolski nadzornik v Slov. (iradcu. 
Schoendorfer S., veleposestnik v Starem trgu. Stanič Ivan, c. kr. 
davčni pristav v Slov. Gradcu. Šlander Anton, dekan in duh. svetnik 
v Starem trgu. Šmid Matija, nadučitelj v Podgorju. Vavpot Lovro, 
hran. knjigovodja v Slov. Gradcu. Vidic Frančišek, c. kr. kancelist 
v Slov. (Jradcu. Vrečko Frančišek, nadučitelj okoliške šole v Slov. 
Gradcu (poverjenik), Vrunč Frančišek, not. uradnik v Slov. Gradcu. 
Žnidar Jožef, hran. uradnik v Slov. Gradcu. Št. 1 -j- 29 = 30. 

Slovenska Bistrica: Hajšek Anton, dekan, itd. v Slov. 
Bistrici (poverjenik), dr. Vomjak Jožef) dež. primarij v p. in po- — 73 — 

sestuik v Slov. Bistrici. Brezovšek Martin, župnik pri Sv. Martinu. 
Čitalnica v Slov, Bistrici. Gregorc Vsevlad, župnik pri Sv. Venčeslu. 
Grobolšok Ivan. kaplan v Slov. Bistrici. Heber Franrišok, župnik na 
Sp. Polskavi. dr. Loniož Urban, odvetnik v Slov. Bi.strici. Medved 
Martin, župnik v Laporju. Medvešek Ivan, župnik v Tinjah. Požar 
Alfonz, kaplan v Slov. Bistrici. Sagadin Josipina, služabnica v Slov. 
Bistrici. Smeh Ivan, hran. uradnik in posestnik v Slov. Jiistrici. 
Veršič Milan, učitelj v Slov. Bistrici. \'idmaier Frančišek, župnik na 
Zg. Polskavi. Založnik Ignacij, odvetn. kandidat v Slov. Bistrici. 

Št. 2 + 14 = 16. 

Sodražica: Drobnič Juri, posestnik v Sodražici (poverjenik). 
Fajdiga Frančišek, c. kr. poštar v Sodražici. Ivane Evgen, trgovec v 
Sodražici. Lušin Ivan, trgovec v Sodražici. Noč Ivan, kaplan v So- 
dražici. Oberster Jožef, trgovec v Sodražici. Traven Frančišek, župnik 
v Sodražici. Vrbič Mihael, učitelj v Sodražici. Žlindra Primož, po- 
sestnik v Vinicah, St. 9. 

Solčava : Germel Kristian, gostilničar v Solčavi. Lekše Fran- 
čišek, župnik v Lučah. Šmid Miloš, župnik v Solčavi (poverjenik). 
Zabovnik Peter, gozd. pristav v Lučah. Zakošek Ivan, kaplan v Lučah. 

Št. 5. 

SostPO: Zupan Mihael, župnik v Sostrem. Bregant Mihael, 
nadučitelj v Sostrem (poverjenik). Črne Ivan, posestnik v Zavogljem. 
Lipah Frančišek, trgovec in posestnik v Dobrunjah. Pavčič Lovro, 
tesar in posestnik v Zavogljem. Selan Ivan, posestnik v Dobrunjah. 

Št. 1 -r^ 5 = 6. 

Središče : Shiko Božidar, župnik v p. v Središču. Bratušek 
Frančišek^ kaplan pri Sv. Nikolaju. Dogša Feliks, trgovec v Središču. 
^Edinost", bralno društvo v Središču. Golenko Anton, trg. sotrudnik 
v Središču. Horvat Feliks, tržan v Središču. Kočevar Ivan, trgovec 
in dež. poslanec v Središču. Kolarič Ivan, tržan v Središču. Kosi 
Anton, učitelj in posestnik v Središču (poverjenik). Koželj Frančišek, 
kaplan v Središču. Poplatnik Frančišek, učitelj pri Sv. Tomažu. 
Preindl Jakob, učitelj pri Veliki nedelji. Kobič Maks, trgovec in 
posestnik v Središču. Šalamun Martin, nadučitelj pri Sv. Nikolaju. 
Sinko Jožef, župan v Središču. Unger Ema, učiteljica ročnih del v 
Središču. Zadravec Jakol), tovarnar v Središču. Znidarič Jakob, enolog 
v Središču. Št. 1 4- 17 = 18. 

Stari tPg" ppi Ložu: Bencina Ivan, trgovec in posestnik v 
Starem trgu (poverjenik). Čitalnica narodna v Starem trgu. Kandare 
Ivan, gostilničar in posestnik v Danah. Kovač Karol, mesar in po- 
sestnik v Starem trgu. Mlekuž Tomaž, trgovec in posestnik v Starem 
trgu. Strle Tomaž, posestnik in načelnik mlekarne v Starem trgu. 
Šolska knjižnica v Starem trgu. Štritof Ivan, trgovec in posestnik v 
Starem trgu. Wigele Ferdo, učitelj in posestnik v Stirem trgu. 
Zakrajšek Anton, trgovec in posestnik na \'rhniki. Žagar Frančišek, 
tovarnar in veletržec v Marko vcu. Žura Ivan, knežji blagajnik v 
Šneperku. Št. 12. - 74 — 

Studeno : Kobal Alojzij, trgovec in posestnik v Studenem 
(poverjenik). Lipovec Jožef, učitelj v Bukovju. Mežan Mihael, učitelj 
v Studenera. Vidrih Ivan, krojač v Strmci. Št. 4. 

Šiška: Bizjan Frančišek, slikar in posestnik v Zg. Šiški. 
Čitalnica v Spodnji Šiški. Knjižnica okrajna učiteljska za ljubljansko 
okolico. Mohar Dragotin, črkostuvec in posestnik v Sp. Šiški (pover- 
jenik). Okorn Ivan, pek v Sp. Šiški. PavšiČ Ivan, uradnik v Zg. Šiški. 
Suvpa Ivan, tov. delovodja in posestnik v Zg. Šiški. Škarjevec Ivan, 
slikar v Sp. Šiški. Mlhar Marija, zasebnica v Sp. Šiški. Zakotnik 
Ivan, župaU; tesar, in posestnik v Zg. Šiški. St. 10. 

Skale: Kovač Jožef, posestnik. Št. 1. 

Skedenj : Čitalnica slovenska. Fonda Just; trgovec. Št. 2. 

Škofja Loka: dr. Arko Anton, dež. okr. zdravnik v Škofjl 
Loki. Bralno društvo slovensko v Škofji Loki. Burdjcli Ervin, lekarnar 
in posestnik v Škofji Loki. Čitalnica narodna v Škofji Loki. Dev 
Oskar, c. kr. sodni pristav v Škofji Loki. Dolenec Frančišek, župan 
in posestnik v Stari Loki. Homan Anton, pek in pesestnik v Škofji 
Loki. Karlin Ivan, kavarnar v Škofji Loki. Klobovs Ivan, c. kr. voj. 
superior v Inomostu. Koceli L N , trgovec v Škofji Loki. Lavrič Leon, 
trgovec v Škofji Loki. Lenček Niko, c. kr. notar in župan v Škofji 
Loki (poverjenik). Leskovec Janko, pravnik v Škofji Loki. Mali Ivan, 
trgovec in posestnik v Škofji Loki. Nadrah Ignacij, urš. spiritual v 
Škofji Loki. Pecher Konrad, trgovec v Škofji Loki. Primožič Leopold, 
c. kr. sodni kancelist v Škofji Loki. Sušnik Lovro, posestnik v Škofji 
Loki. Šinkovec Avguštin, mestni župnik v Škofji Loki. Šola deška 
ljudska v Škofji Loki. Šumer Juri. c. kr. okr. sodnik v Škofji Loki. 
dr. Zakrajšek Karol, zdravnik v Škofji Loki. Žigon Matej, trgovec v 
Šk(fjiLoki. Št. 23. 

Šmarije (Goriška) : Basa Frančišek, učitelj v Dolenji Branici. 
Bric Jožef, učitelj v Gaberju. Gruntar Albin, posestnik na Svinem. 
Kavs Janko, nadučitelj v Šmarijah (poverjenik). Kranjec Frančišek, 
župnik v Šmarijah. Poljšak Filip, c. kr. poštar in veleposestnik v 
Šmarijah. „Školj", bralno in pevsko društvo v Šmarijah. Turk Marija, 
gospica v Šmarijah. Št. 8. 

Šmarije (Kranjsko): Rus Ivan posestnik na Grosupljem. Vole 
Alojzij, kaplan v Šmariju. St. 2. 

Šmarije (Štajersko): Knjižnica okrajna učiteljska v Šmariju. 
Cajnko Avgust, učitelj v Loki pri Žusmu. Cerjak Frančišek, kaplan 
v Šmariju. Debelak Ivan, učitelj v Šmariju (poverjenik), dr. Georg 
Jožef, odvetnik, načelnik okr. zastopa in posestnik v Šmariju. Gromer 
Amand, okr. tajnik v Šmariju. Jurko Ivan, provizor na Sladki gori. 
dr. Rakež Jožef, zdravnik in posestnik v Šmariju. Rošker Frančišek, 
nadučitelj v Loki pri Žusmu. Strmšek Vekoslav, nadučitelj pri 
pri Sv. Petru. Štepic Oton, c. kr. davčni pristav v Šmariju. 

Št. 1 -f- 10 = 11. 

Šmartno pri Litiji: Sajb Mihael župnik v Štangi. KnafliČ 
Frančišek, tovarnar v Šmartnem. Rihar Matej, župnik in dekan v — 76 — 

Šmartnein (poverjenik). Šola ljudska v Smartnem. Vacak Vinko, za- 
sebnik v Šmartneui. Z(»r6 Ignacij, pnsestnik v Črnem potoka. 

Št. 1 i- 5 = 6. 

Šoštanj : Čitalnica šaleška v Šoštanju. Dvornik Ivan, posestn. 
v Dražmirju. Fekoiija Andrej, župnik v p. v Šoštanju. Frass Marko, 
C. kr. sodni kanoelist v Šoštanju, (ioričnik Ivan, posestnik v Smartnem 
na Paki. Goršek Martin, obč. tajnik in posestnik v Šoštanju. Hočevar 
Maks, uritelj v Šoštanju. Hrašovec Henrik, župnik v Pernicah. 
Irman Frančišek, posestnik v Smartnem na Paki. Knjižnica ljudska 
v Šoštanju. Kdlarič Jožef, župnik v Smartnem na Paki. Kolšek Vinko, 
C. kr. notar v Šoštanju (poverjenik). Koropec Ivan, učitelj v Šoštanju. 
Krušič Jakob, župnik pri Sv. Andražu. Lukman Ivan, učitelj v 
Šoštanju, dr. Maver Frančišek, odvetnik v Šoštanju. Rajšter Frančišek, 
hotelier in župan v Šoštanju. Rakun Jožef, posestnik v Rečiški vasi. 
Volk Jakob, krojač in posestnik v Šoštanju. Vošnjak Ivan, tovarnar 
in veleposestnik v Šoštanju. Zok Anton, solicitator v Šoštanju. Št. 21. 

Tocopilla (Južna Amerika): Huber Karol, posestnik. Št. 1. 

Tolmin-Sv. Lucija: Čitalnica narodna v Tolminu. Knjižnica 
okrajna učiteljska v Tolminu. Batič Valentin, kaplan v Tolminu. 
Bevk Frančišek v Zahojci. Čitalnica narodna pri Sv. Luciji. Fabijan 
Jožef, župnik pri Sv. Luciji (poverjenik). Fasan Rudolf, c. kr. evid. 
nadgeometer v T(dminu. Gabršček Oskar, župan, veleposestnik, dež. 
in drž. poslanec v Tolminu. Kenda Matija, nadučitelj v Volčah. 
Kovačič Ignacij, veleposestnik pri Sv. Luciji. Kovačič Ivan, župnik 
v Podmelou. Kragelj Jožef, msjir.. župnik in dekan. itd. v Tolminu. 
Kragelj \'alentin. župnik v Podbrdu. Lašič Andrej, c. kr. okr. šolski 
nadzornik v Tolminu. Leban Albert, kaplan v Tolminu. Mikuž Anton, 
gostilničar pri Sv. Luciji. Primožič Matej, c. kr. sod. svetnik v Tolminu. 
Švara Frančišek, kaplan pri Sv. Luciji. Vrtovec Stanko v Tolminu. 
Zarl Anton, župnik v Volčah. Št. 2 -t 18 -{- 20. 

Trbovlje: Dolničar Anton, restavrater v Trbovljah. Goropevšek 
Jožef, posestnik v Trbovljah. Kajtna Frančišek, obč. tajnik v Trbovljah. 
Krammer Ivan. trgovec v Trbovljah (poverjenik). Lebar Frančišek, 
učitelj v Hrastniku. N;iglav Juro, paznik v Trbovljah. Šola dekliška 
v Trbovljah na Vodi. Šola deška v Trbovljah na Vodi. Šola ljudska 
pri Sv. Katarini. Šola ljudska v Trbovljah. Št. 10. 

Trebnje: Bernard Jernej, kaplan v Trebnjem. Bralno društvo 
v Trebnjem. Klobučar Anton. c. kr. sodni svetnik v Trebnjem, dr. Kuhar 
Andrej, c. kr. notar v Trebnjem. Mervec Ivan, župnik in duh. svetnik 
v Št. Rupertu. Nagode Ivan, dekan v Trebnjem (poverjenik). Pavlin 
Alojzij, posestnik v Trebnjem. Pehani Friderik, šolski vodja v Trebnjem. 
Radelj Ivo, mlinar in posestnik v Zgornjih Ponikvah pri Trebnjem. 
Ruprecht Janko, lekarnar v Trebnjem. Strmole Alojzij, c. kr. davčni 
kontrolor v Trebnjem. Tomic ^'ilko, trgovec in posestnik v Trebnjem. 

Št. 12. 

Trnovo : Bile Ivan, trgovec v Ilirski Bistrici. Brinšek Ivan, 
trgovec v Trnovem. Cesnik Jtiri, trgovec v Knežaku. Doniicelj Alojzij, — 7H — 

trgovec v Zagorju. Valeneič Ivan, tovarnar in posestnik v Trnovem. 
Cuderman Jožef, kaplan v Trnovem. Čitalnica narodna v Ilirski 
Bistrici, dr. Goršič Frančišek, c. kr. sodni pristav v Ilirski Bistrici, 
dr. Grasselli Mirko, c. kr. sodni pristav v Ilirski Bistrici, dr. Kržlšnik 
Jožef, dekan v Trnovem (poverjenik). Lampret Fortunat, učitelj v 
Trnovem. Lovšin Ivan, župnik na Premu. Narodno bralno društvo v 
Zagorju. Oreliek Andrej, kaplan v Knežaku. Ravnikar Jernej, nad- 
učit«lj v Trnovem. Repinec Valentin, trgovec na Premu. Samsa Jožef, 
trgovec in tovarnar v Ilirski Bistrici. Sket Vinko, trgovec v Ilirski 
Bistrici. Šola deška ljudska v Trnovem. Tomšič Ivan, trgovec v Ilirski 
Bistrici. Urbančič Ivan, gostilničar v Trnovem. Val Dragotin, not. 
solicltator v Trnovem. Zarnik Martin, nadučitelj v p. v Trnovem. 
Znidaršič Andrej, tovarnar v Ilirski Bistrici. Znidaršič Anton, tovarnar 
v Ilirski Bistrici. Št. 5 -r 2J = 25. 

Sv. Trojica v Halozah: Lešnik Janko, učitelj. Potrč o. Rafael, 
kaplan (poverjenik). Povalen o. Norbert (župnik). Št. 3. 

Trst: Gorup pl. Slavinski Jožef, veletržec, itd. itd. na Reki. 
Kenda Anton, bančni nadzornik v Trstu, vitez pl. Klodič-Sabladoski 
Anton, c. kr. dež. š. nadzornik v p., itd. v Trstu. Semenišče mladeniško 
v Trstu. dr. Stanič Jožef, odv. in graščak v Trstu. Abram Ivan, vse- 
učiliščnik v Trstu. dr. Abram Jožef, odv. v Trstu. Ajdišek Frančišek, 
poštni uslužbenec v Trstu. Bandel Frančišek, c. kr. nam. prakt. v Trstu. 
Bartel Gregor, c. kr. poštni kontrolor v Trstu. Brodavec Ivan, zasebnik 
v Trstu. Čok Anton, kaplan pri Sv. Ivanu. Črnigoj Venceslav. Dejak 
Kristian, veletržec v Trstu. Delavsko podporno društvo v Trstu. Dovgan 
Anton, žel. uradnik v Trstu. Fabris Dragotin, msgr.in st. kanonik v Trstu. 
Flego Peter, msgr. in st. kanonik v Trstu. Foerster-Šabec Antonija, 
zasebnica in posestnica v Berolinu. Furlan Vekoslav, c. kr. rač. svetnik 
v Trstu, f Gomilšek Jakob, c. kr. realf^ni profesor v p. v Trstu, 
dr. Gregorin Gustav, odvetnik in dež. poslanec v Trstu. Gustin Alojzij, 
C. kr. polic, komisar v Trstu. Gustin Frančišek, mestni kaplan v Trstu 
(poverjenik). Hrast Anton, c. kr. mešč. učitelj v Trstu. Klemenec Jakob, 
trgovec v Trstu. Klinar Viktor, c. kr. poštni kontrolor v Trstu. Knjiž- 
nica c. kr. državne gimnazije v Trstu. Korenčan Frančišek, c. kr. rač. 
ravnatelj v Trstu. Kosec Frančišek, msgr. in st. kanonik v Trstu. 
Krže Davorin, trgovec v Trstu. „Ljudslii oder" v Trstu. MacAk 
Janko, C. kr. fin. koncipist v Trstu. Mankoč Ivan, veletržec v Trstu, 
dr. Mrhar Ivan, c. kr. gimn. profesor v Trstu. Muha I. H., trg. knjigo- 
vodja v Trstu. Muha Karol, pravnik v Trstu. dr. Pertot Simon, san. 
svetnik v Trstu. Podružnica „ Pekovskega društva" v Trstu. Ponikvar 
Karla, posestnica pri Sv. Ivanu. dr. Protner Matej, odvetnik v Trstu. 
Prhavec Jakob, trgovec v Trstu. Rešič Frančišek, železn. uradnik v 
Trstu. dr. Rybaf Otokar^ odvetnik in dež. poslanec v Trstu. Selles 
Marija, mestna učiteljica v Trstu. Sila Jakob, c. kr. katehet v Trstu. 
„SIovanska čitalnica" v Trstu. dr. Stegu Theo, c. kr. sod. tajnik v 
Trstu. Šolske sestre pri Sv. Jakobu v Trstu. Sonc Henrik, vodja 
deškega semenišča v Trstu. dr. Trnovec Stanko, c. kr. polic. konc. — 77 — 

praktikant v Trstu. Truden Ante. voletržec v Trstu. dr. Truden 
Mihael, zasebnik v Trstu. Tržaško bralno in podporno društvo. Tul 
Ivan, mestni kaplan v Trstu. Ulčakar Jožef, vodja hraniln. pisarne 
v Trstu. Wilfan Jožef, c. kr. višji stavbni svetnik v Trstu. Zalokar 
Srečko, c. in kr. narednik v Trstu. Zink Andrej, mestni kaplan v Trstu. 
Žbona Andrej, žel. postaje podnačelnik v Trstu. Živec M. V., c. kr. 
višji ingenieur v p., itd. v Trstu. Trije dijaki-naročniki v Trstu. 

Št. 5 -t- 56 + 30 = 91. 

Tržič: /'oUak Viljem, zasebnik v Tržiču. Ahačič Frančišek, 
tovarnar v Tržiču. Ahačič Niko, tovarnar v Tržiču. Albrecht Luka, 
učitelj pri Sv. Ani. vitez pl. Andriolli Viktor, c. kr. davkar v Tržiču. 
Bralno društvo slovensko v Tržiču. Jelene Ivan, trgovec v Tržiču. 
Lončar Matej, trgovec, gostilničar in posestnik v Tržiču. Porenta 
Frančišek, župnik \ Križali. Kozman Juri, župnik v Kovorju. Špendal 
Frančišek, župnik, itd. v Tržiču (poverjenik). Zupan Lenart, kaplan 
v Tržiču. Št. 1 -I- 11 = 12. 

Turin : Knjižnica salezijanskega zavoda. Št. 1. 

Unec -Rakek: Bole Avgust, posestnik na Uncu. Domicelj 
Maks, trgovec in posestnik na Rakeku. Gnjezda Frančišek, trgovec 
in posestnik na Uncu. Leskovic Bogomir, mestni učitelj na Dunaju. 
Likar Hinko, nadučitelj v Grahovem. Modic Anton, trgovec in posestnik 
v Ivanjem selu. Regen Jožef, župnik na Uncu. Repič Peter, nadučitelj 
na Uncu (poverjenik). Sebenikar Matilda, posestnica na Uncu. Senčar 
Milan, trg. poslovodja na Rakeku. Sterle T., trg. poslovodja na Rakeku. 
Ševar Ludovik. c. kr. poštar v p. .n gostilničar na Rakeku. Šola ljudska 
na Rakeku. Šola ljudska na Uncu. Štiberuik J., trg. poslovodja na 
Rakeku. Tanšek Frančišek, poštni odpravitelj na Rakeku. St. 16. 

Varaždin : Cajnko Valentin , mestni katehet. Košir Teodor, 
nadarbenik sv. Vida in konz. svetnik, dr. Križan Jožef, kr. gimn. 
profesor v p. (poverjenik). Mllčetič Ivan, kr. gimn. profesor. Raic 
o. Ivan Kapistran, kapucin. St. 5. 

VapeŠ : Lipold Madimir, rudn. komisar. S. 1. 

Velika dolina : Dolinar Frančišek, posestnik v Veliki dolini. 
Dolinar Mijo, trgovec in posestnik v Veliki dolini (poverjenik). Radej 
Martin, posestnik na Čatežu. St. 3. 

Velike Lašče: Bergant Jožef, učitelj - voditelj na Turjaku. 
Doganoc Ferdo, trgovec v Velikih Laščah. Fink Konrad, učitelj- 
voditelj na Robu. Grebene Frančišek, gostilničar in posestnik v 
Velikih Laščah. Hartman Jožef, trgovec v Velikih Laščah. Hočevar 
Ivan, mesar, gostilničar in posestnik v Velikih Laščah št. 5, Hočevar 
Ivan, gostilničar in posestnik v Velikih Laščah št. 61. Hočevar 
Matija, župan in posestnik v Velikih Laščah, iliklavec Jožef, trgovec 
v Velikih Laščah. Pešec Frančišek, župnik na Robu. Peternel Juri, 
trgovec v Velikih Laščah. Podboj Štefan, cand. prof. na Adamovem. 
Pucelj Ivan, posestnik v Velikih Laščah (poverjenik), dr. Raznožnik 
Frančišek, okr. zdravnik v Velikih Laščah. Rozman Ivan, c. kr. sod. 
kancelist v Velikih Laščah. Skulj Anton, mlinar in posestnik na — 78 — 

(iriču. 8modej Jožef, c. kr. notar v Velikih Laščah. Somrak Uršula, 
gostilničarka in posestnica v Velikih Laščah. Sorglechner Rudolf, 
C. kr. sodni kancelist v Velikih Laščah. Šega Leopold, trgovec in 
posestnik v Velikih Laščah. Štefančič Frančišek, nadučitelj v Velikih 
Laščah. Tekavčič Jožef, c. kr sodni pristav v \'elikih Laščah. Vardian 
Jožef, C. kr. davčni kontrolor v \'elikih Laščah. Virant Jožef, obč. 
tajnik in posestnik v Velikih Laščah. Žlindra Jožef, not. uradnik in 
posestnik v Velikih Laščah. St. 25. 

Velikovee: dr. Arnejc Janko, provizor v Vovbrah. Čemer 
Simon, mestni župnik in dekan v Velikovcu. Dobrove Jožef, kanonik 
v Velikovcu. Hraba Knrol, župnik na Djekšah. Kindelman Jakob, 
župnik v Grebinjskem kloštru. Kramer Florian, župnik v Grebinju. 
dr. Kulterer Juri, odvetnik v Velikovcu. Treiber Frančišek, župnik v 
Velikovcu (poverjenik). Volavčnik Ivan, župnik na Rudi. Št. 9. 

Št. Vid nad Ljubljano: Belec Anton, klepar, župan in po- 
sestnik v Št. Vidu. Čitalnica narodna v Št. Vidu. Demšar Jožef, 
gimn. katehet v Št. Vidu. dr. Gnidovec Ivan, gimn. ravnatelj v Št. Vidu. 
Jure Anton, gimn. profesor v Št. Vidu. dr. Knitic Ivan, gimn. profesor 
v Št. Vidu. Knjižnica učiteljska zas. gimnazije v Št. Vidu. Lavtižar 
Frančišek, nadučitelj v Šmartnem. Lesar Ivan, župnik v Šmartnem. 
Logar Jožef, gimn. prefekt v Št. Vidu. Malovrh Gregor, župnik v 
Št. Vidu. Sever Jožef cand. prof. v Št. Vidu. Šola narodna v Št. Vidu. 
Žirovnik Janko, nadučitelj in posestnik v Št. Vidu (poverjenik). 

Št. 14. 

Št. Vid pri Vipavi : Kavčič Frančiček, c. kr. poštar in po- 
sestnik v Št. Vidu. Arh Frančišek, c. kr. davčni kontrolor v Vipavi. 
Bralno društvo „Lipa" na Slapu. Bralno društvo „Sloga" v Št. Vidu. 
čitalnica kmetijska v Podragi, Hrovatin Anton, župan in posestnik 
v Vipavi, dr. Kane Pavel, okr. zdravnik v Vipavi. Kranjc Ludovik, 
učitelj na Lozicah. Mercina Frančišek, učitelj in posestnik v Vipavi. 
Može Ivan, trgovec v Vipavi. Napreduo izobraževalno društvo 
Vrabče-Polje. Premrov Frančišek, trgovčev sin v Št. Vidu. Rudolf 
Janko, nadučitelj in posestnik v Št. \'idu (poverjenik). Semenič Ivan, 
posestnik v Podragi. Skiila Anton, nadučitelj v Vipavi. Žgur Fran- 
čišek, trgovec in posestnik v Podragi. Št. 1 f 15 =^ 16. 

Videm- Raj henbupg": Jankovič Peter, učitelj v Rajhenburgu. 
Juvančič Avgust, gostilničar in posestnik v Rajhenburgu. Kacjan 
Frančišek, c. kr. poštar in trgovec v Rajhenburgu. Kline Jožef, 
nadučitelj v p. in posestnik na Vidmu. Knapič Janko, nadučitelj na 
Vidmu (poverjenik). Kunej Anton, župan in posestnik v Stolovniku. 
Pavlovič Ivan, učitelj na Vidmu. Scheligo Štefanija, učiteljica na 
Vidmu. dr. Schmirmaul Matija, zdrnvnik in posestnik v Rajhenburgu. 
Šolska knjižnica na \'idmu. Vraber Maks, kaplan na Vidmu. Zmavc 
Mihael, trgovec in gostilnirar v Rajhenburgu. Št. 12. 

Vipava: Erjavec Matija, dekan, itd. v Vipavi (poverjenik). 
Tabor Anton, župnik na Erzelju. Čitalnica narodna v Vipavi. Debevec 
Ivan, župnik v Budanjah. Demšar Ivan, župnik v Št. Vidu. Habe — 79 — 

Jožef, veleposestnik na Goeali. Janec; Ivan. župnik na Colii. Koiler 
(iiistav, župnik v l*odriif,'-i. (irof J^anlhieri Karol, grasčak. itd. v 
Vipavi. Lavrič Andrej, župnik na Ciočaii. Marčič Valentin, župnik na 
Slapu. Miiielič Cividon, c. kr. sodni pristav v Vipavi. Sušelj Matej, 
kaplan v Zagorju. Zupančič Frančišek, župnik v Ustju. 

Št. 2 i- 12 --= 14. 

Višnja g"OPa: Gnidovec Karol, kaplan v Št. Vidu. .Jenčič 
Alojzij, C. kr. sod. svetnik v Višnji gori (poverjenik). Končina Ivan, 
trg. in posestnik v (iorenji vasi. Pleiweiss Karol. c. kr. notar v 
Višnji gori. Pristov Simon, benef. v Št. Vidu. dr. Repič Rudolf, dež. okr. 
zdravnik v Št. Vidu. Tekster Konrad, župnik v Višnji gori. pl. Ter- 
buhovič Evgen, c. kr. sod. pristav v Višnji gori. Vidergar Ivan, župnik 
v Št. Vidu. Št. 9. 

Vodice : Zor Lovro, okr. zdravnik v p. na Skaručini. Bizjak 
Vekoslav, c. kr. orožnik v Vodicah. Ciuha Frančišek, učitelj v Mavčičah. 
Jenko Ludovik. župnik v p. na Skaručini. Jerala Jakob, posestnik 
v Polju. Jereb Ivan, posestnik v Hrašah. Keržič Ivan, posestnik v 
Vodicah. Kosec Alojzij, posestnik na Vojskem. Kosec Frančišek, po- 
sestnik v Vescah. Kosec Ivan, posestnik na Skaručini. Kosec Ivan, 
posestnik na Selu. Koželj Frančišek, duhovnik v Repnjah. Krek Vinko, 
učitelj in posestnik v Trbojah. Lovretič Jakob, duhovnik v Trbojah. 
Rape Andrej, nadučitelj v Smledniku. Seršen Matej, župan in posestnik 
na Skaručini. Slapšak Julij, nadučitelj v Vodicah (poverjenik). Siraj 
Andrej, kaplan v Vodicah. Šola na Skaručini. Šporn Ivan. mlinar in 
posestnik v Povodju. Trost Angela, učiteljica v Vodicah. 

Št. 1 + 20 = 21. 

Volosko : Basa Ernest, odv. uradnik v Voloskem. dr. Janežič 
Konrad, odvetnik in posestnik na Voloskem (poverjenik). Seršen Rudolf, 
učitelj na Voloskem. Sever Frančišek, c. kr. sod. kaneelist na Voloskem. 
Vodopivec Hilarij, c. kr. fin. tajnik na Voloskem. Št. 5. 

Vransko : Podružnica kmetijska na Vranskem, dr. Vrečko 
Andrej, c. kr. gimn. profesor (knjige okr. učit. knjižnici na Vranskem). 
Bizjak Jožef, učitelj na Vranskem. Čitalnica na Vranskem. Florjančič 
Jožef, kaplan pri Sv. Jurju ob Tabrn. Jakše Ivan, učitelj na Vranskem. 
Jezovšek Mihael, c. kr. notar na Vranskem, dr. Karba Rihard, zdravnik 
na Vranskem.. Rotner Jožef, c. kr. sod. 8v6tnik na Vranskem (po- 
verjenik). Sinko Frančišek, kaplan na Vranskem. Vrabl Rudolf, 
učitelj na Vranskem. Zamuda Alojzij, kaplan na Vranskem. Zdolšek 
Frančišek; župnik in duh. svetnik pri Sv. Jurju ob Taboru. 

Št. 2-1-11 -= 13. 

Vrhnika : Kotnikova hiša v Verdu. Čitalnica narodna na 
Vrhniki. Dolenc Frančišek, gostilničar in posestnik na Vrhniki. Flis 
Anton, tov. knjigovodja v Verdu. dr. Furlan Anton, c. kr. sod. pristav 
na Vrhniki. Gantar Lovro, dekan itd. na Vrhniki. Hočevar Jakob, 
lekarnar in posestnik na Vrhniki. Jelovšek Gabriel, trgovec, župan 
in posestnik na ^'rhniki (poverjenik). Jelovšek Karol, tovarnar in 
posestnik na Vrhniki. ,Turca Frančišek, posojilu, uradnik na Vrhniki. — 80 — 

Katoliško društvo rokodelskih pomočnikov na Vrhniki. Kobal Bogdan, 
C. kr. sodni svžtnik na Vrhniki. Komotar Anton, c.kr. notar na Vrhniki. 
Kunstelj Jožef, trgovec in posestnik na Vrhniki. Lenarčič Jožef, 
tovarnar, veleposestnik itd. na Vrhniki. Laznik Alojzij, učitelj na 
Vrhniki, dr. Marolt Janko, dež. okr. zdravnik na Vrhniki. Matjan 
Jakob, župnik v Zaplani. Praznik Štefan, c. kr. davčni pristav na 
Vrhniki. Pristov Jožef, župnik v Horjulu. Šetinc Davorin, trgovec 
in posestnik na Vrhniki. Tomšič Ignacij, posestnik na Vrhniki. Tomšič 
Ivan, strojar in posestnik na Vrhniki. Tomšič Mihael, posestnik na 
Vrhniki. Tršar Frančišek, strojar in posestnik na Vrhniki. Verbič 
Jožef, okr. boln. blagajnik na Vrhniki. Št. 1 -[- 25 = 26. 

Vuhred : Bralno društvo v Vuhredu. Pahernik Frančišek, gozd. 
ingenieur v Vuhredu, Robič Ivan, učitelj v ^'uhredu (poverjenik). 
Stibler Miloš, stud. phil. v Fali. Št. 4. 

Zader : dr. Debeljak Janko, c. kr. fin. komisar. Endlicher Rudolf, 
bančni ravnatelj. Katalinič- Jeretov Rihard, pisatelj. Scarpa Viktor, 
bančni ravnatelj. Vrečko Jakob, c. kr. pošni komisar (poverjenik). 
Zavadlal Mihael, c. kr. dež. šolski nadzornik. Št. 6. 

Zag"Orje ob Savi: Ahčan Rudolf, trg. sotrudnik v Toplicah. 
Biroila Janko, solastnik apnenice v Zagorju. Firm Ignacij, rndn. 
uradnik v Toplicah. Huth Karol, c. kr. poštar v Zagorju. Jankovič 
Franja, učiteljica v Toplicah. Jerin Leopold, rudn. uradnik v 
Toplicah. Kersnik Frančišek, obč. tajnik v Zagorju. Kozjek Frančišek, 
učitelj v Toplicah. Lazar Mihael, rudn. uradnik v Zagorju. Levstik 
Janko, šolski voditelj v Zagorju (poverjenik). Michelčič Rihard, trgovec 
in posestnik v Toplicah. Miiller Berta, trg. hči v Zagorju. Ndrodno 
bralno drnštvo v Zagorju. Pelko Matija, učitelj v Toplicah. Pevski 
klub v Zagorju. Poljšak Ferdinand, rudn. uradnik in posestnik v 
Zagorju. Stepišnik .Tanko, učitelj v Zagorju, Šola ljudska v Zagorju. 
Tomazin Ferdinand, najemnik v Zagorju. Weinberger Frančišek, 
župan, gostiln, in posestnik v Zagorju. Weinberger Marija, gostiln, in 
posestnica v Zagorju dr. Zamik Tomo, okr. zdravnik v Zagorju. 

Št. 22. 

Zag"reb : Jelovšek Martin, kr. dež. š. nadzornik v p. v Zagrebu. 
Steklasa Ivan, kr. realčni profesor v Zagrebu. Barle Janko, arhivar 
nadšk. pisarne v Zagrebu, dr. Bauer Anton, kr. vseuč. profesor v 
Zagrebu. Benigar Ivan, kr. gimn. profesor v Zagrebu. Čitalnica grško- 
katoliškega semenišča v Zagrebu. Guštin Jožef, zasebnik v Zagrebu. 
dr. pl. Jarabrekovič Ladislav, kr. gimn. profesor v Zagrebu. Knjižnica 
kr. gimnazije v gor. mestu v Zagrebu. Kocijančič Janko, strok, učitelj 
v Zagrebu, dr. Kosirnik Ivan, primarij in zdrav, svetnik v Zagrebu. 
Kostreučič Ivan, kr. vseuč. knjižničar v Zagrebu. Magdič Franjo, 
kr. realčni profesor v p. v Zagrebu. Mervar Alojzij, trg. sotrudnik v 
Zagrebu, dr. Mušič Avgust, kr. vseuč. profesor v Zagrebu, dr. Ortner 
Stjepan, kr. fin. tajnik v Zagrebu (poverjenik). Podgoršek Jožef, kr. 
realčni profesor v Zagrebu. Pollak Friderik, c. 'va kr. stotnik pri 
79. pešpolku v Zagrebu. Rulic Franjo, tiskarnar in posestnik v Zagrebu. — 81 — 

Seigf»rsclinii(l Matiju, snpprior usni. spstr:'i v Zaf^rebii. Smiriklns Tadija, 
kr. vseuČ. profesor, in predsednik ...lugosl. akademijo" v Zagrebu. 
Starec Anton, dekan in prebondar v Zagrebu. Stožir Ivan, kr. realčni 
profesor v p. v Zagrebu, dr. Suk Feliks, prost in st. kanonik v Zagrebu. 
Tomšič Ljudevit, knjigovodja v Zagrebu. Št. 2 -(- 23 r.r- 25. 

Zenica v Bosni: Cukale Ivan, rač, ofidjal. vŠt. 1. 

Zg-ornja Ponikva pri Velenju: Bralno društvo. Št. 1. 

Zabnice : dr. Amschl Ivan, župnik v Zabnicah (poverjenik). 
Germ Matej, župnik v Rablju. Holec Frančišek, župnik v Naborjetu. 
Križaj Avgust, župnik na Vratah. Št. 4. 

Žalec: Janežir Jakob, tovarnar v (irižah. Belšak Štefan, 
kaplan v Žalcu. Klemenčič Jožef, nadučitelj v Galiciji. Kmetijsko 
bralno društvo v Grižali. Kordisch Terezija, učiteljica v Žalcu. 
Nidorfer Frančišek, tovarnar v \rbju. Petfiček Anton, nadučitelj v 
Žalcu (poverjenik). Rupnik Ivan, nadučitelj v p. v Celju. Sirca Jožef, 
župan, itd. v Žalcu. Vrečar Raj ko, učitelj v Žalcu. 

Št. 1 + 9 = 10. 

Železniki: Benedik Frančišek, ključavničar v Železnikih. 
Boncelj Jožef, trg. in posestnik v Železnikih. Bralno društvo v Že- 
leznikih. Demšar Frančišek, trg. in posestnik v Zalem logu. Demšar 
Ivan, trg. in posestnik v Železnikih. Demšar I. C, trg. in posestnik 
v Železnikih. Demšar Jožef, strojar in posestnik v Železnikih. Drmota 
Jakob, strojar in posestnik v Železnikih. Globočnik Anton, tovarnar 
in posestnik v Železnikih. Hafner Anton, fuž. vodja in posestnik v 
Železnikih (poverjenik), dr. Hiersche Konstantin, zdravnik v Železnikih. 
Košmelj Frančišek, posestnik v Železnikih. Košmelj Jožef, jerhar 
in posestnik v Železnikih, Košmelj Jožef, mesar in posestnik v 
Železnikih. Levičnik Jožef, nadučitelj v p. in posestnik v Železnikih. 
Mihelčič Ivan, kaplan v Železnikih. Miklavčič Ivan, c. kr. orožnik v 
Železnikih. Sonc Anton, nadučitelj v Železnikih. Štupica Ivan, učitelj 
v Dražgoših, Thaler (labriel, gostilničar in posestnik v Železnikih. 

Št. 20. 

Žiri : Vidmar Jožef, župnik v Žireh. Jež Ivan, posestnik v 
v Zireh. Knjižnica „Prosvete'' na Dobračevi. Odsek „Idrijskega 
Sokola" v Žireh. Perko Pavel, kaplan v Žireh. šile Pavel, nadučitelj 
v Žireh. Št. 1 + 5 = 6. 

Žužemperk : Češarek Frančišek, župnik v Zagradcu. dr. Doljan 
Jakob, C. kr. okr. sodnik v Žužemperku. Pehani Frančišek, gostilničar 
in posestnik v Žužemperku. Pezdir Julijana, učiteljica v Žužemperku. 
Plrnat Ivan, nadučitelj na Krki. Tavčar Mihael, dekan. č. kanonik, 
itd. v Žužemperku (poverjenik). Verce Josipina, učiteljica v Žužemperku. 
Zore Anton, župni upravitelj na Krki. Zupančič Ivan, župnik v 
Šmihelu. Žavbi Ivan, kaplan v Žužemperku. Št. 10. 

6 — 82 — 

Skupno število društvenikov : 

a) častnih <» 

h) ustanovnih 208 

c) letnih 3121 

č) naročnikov 126 

Skupaj . . 3461 

Lani je štela „ Slovenska Matica" 3138 udov, torej se je letos 
število udov pomnožilo za 'A2'd, lani pa za 135. VIT. Umrli ustanovniki: Tek. 
št. 


Naslov ustanovnikov 


Datum smrti 


Leto 

i 


360 

361 
362 


Kastelic Frančišek, c. in. kr. stolnik v p. v 

Ljubljani. 
Rožič Alojzij, župnik v p. v Školji Loki. 
Krčon Anton, župnik v p. v Kamniku. 


15. sušca 
28. kimovca 
17. listopada 

1 


1 

1906 1 

1906 

1906 

i 
VIU. 

s ,, Slovensko Matico" zamenjujejo knjige: 

1. Matica srbska v Novem fcjadu. (1864) 

2. Malica gališko-ruska v Lvovu. (_1865) 

H. Akademija carska v St. Petersbiirgu. (I8661 

i. Umžlecka Heseda v l'ragi. (1866) 

5. Družba sv. Mohorja v Celovcu. (^1866). 

6. Srbsko učeno društvo v Belemgradu. (1868) 

7. Društvo sv. .leronima v Zagrebu. (1869) 

8. Matica moravska v Hrnu. il869i 

9. Prvo društvo gabelsbergerskih slenografov v l'ragi. (1870) 

10. .lugosl. akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu. (1874) 

11. Hrvaški pi-djgogijsko-književni zbor v Zagrebu. 1^1878) 

12. l^olgarako književno društvo v Sredcu. (1882) 

13. Matica sorbska v Dudišinu. 1 1882) 

14. Iniversiteta imperatorska v Kijevu. (1882) 

15. Jednota čeških matematikov v Pragi. (1884) 

16. Kr. češka společnost nauk v Pragi. (1884) 

17. Spolek arhitektov in inženerjev v Pragi. (1884) 

18. Jednota čeških filolgov v Pragi. (1884) 

19. Češki muzej v Pragi. (1885) 

20. Matica hrvaška v Zagrebu. (I88b) 

21. Statistična komisija mesta Prage. (1889) 

22. Muzealno društvo v Ljubljani. (1889) 

23. Uredništvo -Doma in Sveta^< v Ljubljani. (1890) 

24. Češka akademija v Pragi. (1893) 

25. Rusko geografsko občestvo v St. Petersburgu. (1893) 

26. Redakcija hist. kvartalnika v Lvovu. (1894) 

27. Ogrska akademija v Budimpešti. (1895) 

28. Universiteta imperatorska v Jurjev-Derptu. (1895) 

29. Hrvaško arheološko društvo v Zagrebu. (1896) 

30. Uredništvo >Stenogral'a< v Zagrebu. (1896) 

31. Narodopisni museum češkoslovanski v Pragi. (1897) 

32. »Towarzysto hidozna\vczc« v Lvovu. (1897) 

33. Srbska kejiževna zadruga v Belemgradu. (1900) 

34. Literarno društvo »Scvčenko« v Lvovu. (1900) 

35. Uredništvo >~Prosvcte« v Zagrebu. (1902) 

36. Universiteta imperatorska v Kazani. (1902) 

37. Historično-filološki inštitut v Nježini. (1903) 

38. Zemska knihovna moravska v Brne. (1903) 

39. »Slovenska šolska Matica* v Ljubljani. (1904) 

40. Uredništvo »Slovenskega trgovskega vestnika« v Ljubljani. (1904) 

41. Uredništvo »Srbskega književnega Glasnika« v Belemgradu. (1905) 

42. »Slovansky Pfehled^^ v Pragi. (1905) 

43. Pedagogicke-rozhledv v Fraze. (1905\ 2* IX. Zaznamek knjižne zaloge 

..Slovenske Matice" in kupna cena posameznim iztisom. 1. 

2. 
8. 
i. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13- 
U. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
2i. 
25. 
2G. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. a) Knjige: 

Tušek-Pletersnik : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1875 
Pleteršnik: Letopis ^Slovenske Matice^< za i. 1876 . . . 
dr. </. Blehoeis: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1877 . 
dr. J. Bleiiveis: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1878. 111 

in IV. del 

dr. J. Blehveis: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1880 

dr. J. Bleiweis- vitez Trsteniški : Letopis »Slovensko Matice« 

za 1. 1881 

A.Barfel: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1891 
A.Bartel: Letopis >Slovenske Matice« za 1. 1896 
E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1899 
E. Lah : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1900 
E.ImH: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1901 
E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1902 
E. Lah : Letopis »Slovenske Matice« za L 1903 
E.JjOh: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1904 
E.Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1905 
E. Ijoh: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1906 
L. P/ntar : Zbornik »Slovenske Matice«. I. zvezek 
Ij. Pintar: Zbornik -Slovenske Matice«. II. zvezek 
L. Pintar : Zbornik »Slovenske Matice«^. III. zvezek 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. IV. zvezek 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Malice«. V. zvezek 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. VI. zvezek 
L. Pintar: Zbornik »Slovensko i\latice<. VII. zvezek 
L. Pintar: Zbornik -Slovenske Matice«. VIII. zvezek /. Krsnik: Zgodovina avstrijsko-ogrske monar 
Erben-Rebec: Vojvodstvo Koroško . . . 
Slovenski Štajer. Spisali rodoljubi. 1. snopič 
Possinaessler-Tušek: Štirje letni časi . . 
Felloecker- Erjavec: Rudninoslovje . . . 
Schpcdler- Zajec : Mineralogija in geognozija 

/. Žnidaršič: Oko in vid 

/. Vesel -Koseški: Raznim delom dodatek . 

V. Urbas: dr. E. H. Costa 

J. Mam: Kopitarjeva spomenica .... 
M. Cigale. Znanstvena terminologija . . 
J. Šuman: Slovenska slovnica po Miklošičevi 

dr. S. Šubic: Telegraf ij a 

Turgenjev- Remec; Lovčevi zapiski. II. del 
Različni: Spomenik o šeststolelnici habsburške 
/. Križman: Slovnica italijanskega jezika 
dr. Fr. Lampe: Dušeslovjo. 11. del . . 
dr. Fr. Kos: Vzgojeslovje lije. II primerjani vlade 1 K - 

1 » — 

1 >^ — » 50 » 50 » 
50 » 
60 » 
60 » 
60 » 
60 » 
60 . 
60 . 
70 . 
60 » 
60 » 
60 » 
50 » 
60 » 
60 » 
60 » 
60 . 
60 » 
40 * 
40 » 
50 « 
80 « 
80 » 
80 . 

» 

40 » 
80 - 

80 » 

» 

» 

60 » 1 » — 
3 . — 

2 » — 
2 » — 
2 » - — 85 — 

•iH. /. Vrhoric: /godovin;i Novega mesla 1 • 60 » 

44. 47. Slovenska /einlja. Opis sloveiiskili pokrajin: 

II. del. S.Kutar: Samosvoje mesto Trsi in mejna fiiofija 

Istra. 1. snopič 1' — > 

m. del. iS' Nutar: Beneška Slovenija 1 » 40 » 

IV. del. Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska. 1. zvezek . . 2 » » 

IV', del. Fr. Oroini: Vojvodina Kranjska II. zvezek 1 » 20 » 

48. Anton Bezeiišek: Slovenska stcn()gralija 2 • — » 

49. r/r. i*"/-. Jfo.s: Doneski k zgodovini .Škofje Loke in njenega okraja 2 - 

50. 53. dr. K. Glaser: Zgodovina slovenskega slovstva: 

1. del 1 » 60 . 

III. del. 1. zvezek 1 . 20 » 

IV. del. 2. zvezek 1 >^ 20 » 

IV. del. 3. zvezek 1 » 20 » 

54. — 61. dr. K. Štrckelj: Slovenske narodne pesmi: 

I. zvezek. 1. snopič 1 » 20 » 

I. zvezek. 2. snopič 1 ' 20 » 

II. zvezek. 5. snopič 2 » — » 

II. zvezek. 6. soopič ■ 2 » - » 

II. zvezek. 7. snopič 2 » — » 

III. zvezek. 8. snopič 1 » 30 » 

III. zvezek. 9. snopič 1 » 40 » 

III. zvezek. 10. snopič 1 » 40 x. 

62. — ()4. dr. Fr. Simonič: Slovenska bibliogralija : 

1. del. 1. snopič 1 » 60 » 

I. del. 2. snopič 1 » 50 » 

I. del. 3. snopič 1 » 50 » 

65. Matija Kračmanov-Valjavec: Pesmi. Uredil Fr. Leveč . . 2 » » 

66. — 67. dr. J. Vomjak: Spomini: 

I. del 1 . 20 >^ 

II. del 1 » 40 » 

68. — 70. Iz svetovne književnosti: 

I. zvezek : A. Funtek : Kralj Lear — » 80 » 

II. zvezek: O. Zupančič: Beneški trgovec _ » 80 » 

III. zvezek: M. Govčkar: Moč teme — » 80 » 

71. dr. Fr. llešič: Hrvaška knjižnica. 1. snopič _ » 60 » 

72.-78. Zabavna knjižnica: 

XII. zvezek: Fr. Malograjski: Z viharja v zavejije 2 » — » 

XIII. zvezek: /. Prijatelj: štiri bajke Sallikova Ščedrina. 

— P. Bohinjec: Za staro pravdo. Povest iz 1. 1515. i , _ » 

XIV. zvezek: dr. Fr. Deteta: Učenjak. Veseloigra v treh 
dejanjih. — F. J. Doljdn: Sami med seboj. Dramatični 

prizor .... — » 60 » 

XV. zvezek: F. J. Boljan: Pogreb. Slika .^ — Pankracij 
Crregorc: Brez volje. Fr. Ks. Meško: Črtice: 1. Ko so 
zvonovi plakali. II. Za deveto goro. III. Cilji našega 
hrepenenja 1 » 20 » 

XVI. zvezek: Josip Lavtižar: Pri Jugoslovanih ... 1 » 4-0 » 

XVII. zvezek: B. Peterlin: Slavjanska lira. Fr.Ks. Meško: 
Pot spokornika. Zofka Kveder - Jelovškooa: Pijanec. 
loo Trošt: Podoba izza mladosti. Jos. Planinec: Drobne 

povesti — » 80 » 

XVIII. zvezek: L. Seršen: Povest o litoratu. — Boman- 
Boiiianor: Anina prva ljubezen. Ivan Cankar: Smrt 
in pogreb Jakoba Nesreče. Ivan Skilan: Tesar Aleš. 

— Boman - Bomanov : Diletant. Jos. Kostanjevec: 
Obsojena — » 80 » — 86 — 

79. — 88. Ani. Knezova knjižnica. Urednik Fr. Lovec: 

1'rvi zvezek: Fr. Leveč: Ani. Knezova uslanova (s po- 
dobo), dr. Fr. D.: Gospod Jiisec. Povesi. — Bogdan 
Vened: Zenitov Ferdulfa vojvodo. Povesi v verzih . — » 80 

Drugi zvezek: Ivan Goreč: Gorski polcki. Povesi. — 
Pavlina Fajkova: Planinska idila. Povest. — Fr. 
Lerec: Matija Valjavec. Životopis s podobo .... »80 

Trclii zvezek: Anton Fiintek: Smrt epsko-lirske slike. 

Fr. Govekar: Ljubezen in rodoljubjo. Povesi . . . — »80 

Sedmi zvezek: Fr. Ks. Meško: Iz mojega dnevnika. Pod- 
(joričan: Za možem. dr. Fr. Zbašnik: 1'astirica. 
Joi>. Kostanjevec: Ciez trideset let. ,/. M. Dovič: 
Z diplomo in brez diplome. Iimn Cankar: Potovanje 
Nikolaja Ni kiča. Fr. Leveč: dr. Fr. Prešeren .... 1 » — 

Osmj zvezek: Ivan Cankar: Tujci. — Fr. Ks. Meško: 

Otice. F. J. Doljan: Lajnar. (Slika iz življenja) . . — » 80 

Oeveli zvezek: Ivan Cankar: Na^ klancu — »80 

Deseti zvezek: Ivan Cankar: Življenje in smrt Petra 

Novljana. Josip Ko.^ftanjevec: Ella — » 80 

Enajsti zvezek: Ivan Cankar: Križ na gori. — L. Be- 

vetak: Spomini gospoda Ignacija Brumna — »80 

Dvanajsti zvezek: Ivan Cankar: Potepuh Marko in kralj 
Matjaž. -- Ivan Cankar: V mesečini. — Jos. Ko- 
stanjevec: Brez zadnjega poglavja — »80 

Trinajsti zvezek: Ivan Cankar : Martin Kačur (Življenjepis 

idealista — »80 h) Zemljevidi : 

Kuekejevi zemljevidi, in sicer: 

Azija, Severna in Južna Amerika, Avstralija, Rusija, 
Francija, Turčija, Velika Hritanija z Irsko, Skandinavija, 
Švica, Španija s Portugalsko, Nizozemska z Belgijo, Italija 
in Nemčija — komad po — » 20 1 (^SS] 
LIT0PI5 SLOVENSKI MATICE ZA LETO 1907. -^- SESTAVIL IN UREDIL FRAN PODKRflJSEK. ZALOŽILA IN IZDALA SLOVENSKA MATICA. 
U LJUBLJANI. 

NATISNILA d. BLASNIKOVA TISKARNA. 

190 7. 
Usebina. Na strani: 

I. Upravništvo »Slovenske Matice« za upravno leto 1907/8 . . 1 — 2 
11. Poročilo o delovanju »Slovenske Matiee« za dobo od 1. grudna 

lani do 30. listopada letos 3 — 20 

III. Računsko poročilo 21 — 27 

IV. 1'overjeništva in poverjeniki 28 — 31 

V. Imenik društvenikov »Slovenske Matice« za leto 1907 . . . 32 — 78 

VI. Umrli ustanovniki 79 

VII. Imenik društev, zavodov in časopisov, ki s »Slovensko Matico« 

zamenjujejo knjige 80 

VIII. Seznam knjižne zaloge »Slovenske Matice« in kupna cena 

posameznim iztisom 81—83 

Uppauništvo ,, Slovenske Matice" 

za upravno leto 1907/1908. Predsednik: dr. F ran 1 1 ešič. 
Podpredsednika : I. Grasselli Peter. 

II. Sušnik Ivan. 
Blagajnik: dr. Dete la Fran. 
Hišni upravitelj : Sušnik Ivan. 
Tajnik In knjižničar: Podkrajšek Fran. 
Ključarja: dr. Požar Lovro in dr. Z basni k Fran. 
Pravdni zastopnik: dr. Tavčar Ivan. Odbor: 
a) Ljubljanski odborniki 1. 


Bartel Anton, 


16. 


Pleteršnik Maks. 


2. 


dr. Detela Fran. 


17. 


dr. Požar Lovro. 


3. 


Dimnik Jakob. 


18. 


Senekovič Andrej. 


4. 


Govekar Fran. 


19. 


Sušnik Ivan. 


5. 


Grasselli Peter. 


20. 


Šubic Ivan. 


6. 


dr. Gruden Josip. 


21. 


dr. Tavčar Ivan. 


7. 


dr. Ilešič Fran. 


22. 


dr. Torainšek Josip. 


8. 


Kostanjevec Josip. 


23. 


Trstenjak Anton. 


9. 


Leveč Fran.*) 


24. 


ing. chem. Turk Jakob 


10. 


Macher Ivan. 


25. 


dr. Ušeničnik Aleš. 


11. 


Milčinski Fran. 


26. 


Vilhar Ivan.**) 


12. 


dr. Opeka Mihael. 


27. 


Wiesthaler Fran. 


13. 


Orožen Fran. 


28. 


dr. Zbašnik Fran. 


14. 


Perušek Rajko. 


29. 


Zupančič Vilibald. 


15. 


Pintar Luka. •=) Izstopil 17. julija 1907. **) Umrl 9. junija 1907. — 2 — b) Vnanji odborniki 1. Fiužgar Fran. 

2. Gangl Engelbert. 
S. Koblar Anton. 

4. dr. Kos Fran. 

5. dr. Lončar Dragotin. 

6. Majciger Ivan. 7. dr. Murko Matija. 

S. Seidl Ferdinand. 

9. dr. Sket Jakob. 

10. Svetec Luka. 

IL dr. Šlebinger Janko. Odseka: 
a) Gospodarski odsek: 1. dr. Detela Fran. 

2. Grasselli Peter. 

3. Milčinski Fran. 

4. Senekovič Andrej. 

5. Sušnik Ivan (načelnik) 6. Šubic Ivan. 

7. dr. Tavčar Ivan. 

8. Trstenjak Anton. 

9. ing. chem. Turk Jakob. 4 h) Knjižni odsek 1. Bartel Ant'in. 

2. dr. Detela Fran. 

3. Dimnik Jakob. 

4. Finžgar Eran. 

5. Govekar Fran. 

6. dr. Gruden Josip. 

7. dr. Ilešič Fran. 

8. Koblar Anton. 

9. Kostanjevec Josip. 

10. dr. Lončar Dragotin. 

11. Macher Ivan. 

12. dr. Opeka Mihael. 

13. Orožen Fran. 

14. Perušek Raj ko. 1.0. Pintar Luka. 

16. Pleteršnik Maks, 

17. dr. Požar Lovro. 

18. Seidl Ferdinand. 

19. Senekovič Andrej. 

20. dr, Slebinger Janko. 

21. Šubic Ivan (načelnik). 

22. dr. Tominšek Josip. 

23. Trstenjak Anton. 

24. ing. chem. Turk Jakob. 

25. dr. Ušeničnik Aleš. 

26. Wiesthaler Fran, 

27. dr.ZbašnikFran(podnačelnik), 

28. Zupančič \'ilibald. 
II. 

Poročilo o delovanju ,, Slovenske Malice" 

v dobi od 1. decembra lani do HO. novembra letos. 147. odborova seja, v petek dne 21. decembra 1906 

ob petih popoldne v društveni pisarni. 

Navzočni: Fr.Leoec (predsednik) ; dr. Fr. Deteta, J. Dimnik, Fr. Finžf/ar, 
P. Grassetli, dr. I. Chniden, dr. Fr. IteHč, A. Koblar, Fr. Mitčimki, Fr. Orožen, 
B. Perušek, L. Pintar, dr. L. Požar, A. Senekovič, dr. J. TOminšek, A. Trstenjak, 
J. Tiirk, dr. At. Ušeničnik, Fr. Wiesthaler, dr. Fr. Zbašnik in V. Zupančič 
(odborniki); E. Lah (zapisnikar). Skitjmj 21. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne, v prvi 
vrsti vi. svetnika dr. Detelo, ki se je zadnji čas nastanil v Ljub- 
ljani, proseč ga, naj bi društvo in odbor krepko podpiral in 
svoje izborno pero zastavil za Matico, na kar se odbornik 
dr. Detela zahvali za prijazni pozdrav, obetajoč, da bo rad 
sodeloval na korist in prospeh društva. 

Tajnik poroča, da je osrednja vlada društvu vnovič dovo- 
lila subvencijo letnih 1000 K za dobo 1906-1908. 

Povodom slavnosti 200 letnice stavbene šole in 100 letnice 
češke tehnike v Pragi se je dnš 9. listopada slaviteljem poslal 
brzojavni pozdrav. 

Ob smrti pesnika Simona Gregorčiča, dnš 24. listopada v 
Oorici, je društvo razgrnilo črno zastavo, položilo na krsto 
venec s trakovi, bilo pri pogrebu zastopano po odborniku 
•dr. Gregorčiču in članu A. Gabrščku, izrazilo sožaljenje sorodstvu 
in prejelo od častnega člana Šandorja pl. Gjalskega iz Zagreba 
in od društva „Ilirije"' iz Prage brzojavni kondolenci. Sklene se, 
počastiti spomin dičnega pesnika, ki je bil 16 let Matičin 
odbornik (1882 — 1898) in nekaj let tudi poverjenik, s primernim 
sestavkom v »Zborniku". 

Na znanje se vzame, da je profesor dr. Žmavc pristopil 
pododseku za nabiranje krajepisnih imen. 

1* Preteklo nedeljo je imela „Matica Hrvatska" v Žagrebn 
svoj občni zbor. „Slovensko Matico", o tem zborovanju brzo- 
javno obveščeno, sta pri zborovanju zastopala odbornika dr. Ilešič 
in Trstenjak. Po zborovanju, na katerem sta Matičina odposlanca 
bila navdušeno pozdravljena, je došel Matičinemu predsedniku, 
brzojavni pozdrav. 

Zapisnik o 145. odborovi seji, ki sta ga pregledala in 
potrdila odbornika : ravn. Wiesthaler in prof. Orožen, se odobri 
brez ugovora. Na ogled je zapisnik o seji knjižnega odseka 
z dn6 19. grudna t. 1. 

Današnjemu zapisniku bosta overovatelja odbornika dr. De- 
tela in Turk. 

Na znanje se vzame poročilo o delovanju pododseka za 
„Slovenski zemljevid", ki je imel zadnji čas tri seje, namreč 
30. vinotoka, 14. listopada in 7. grudna, in se sklene, da je drž. 
poslancu J. Pogačniku izreči na ljubeznivem posredovanju radi 
zemljevida pri osrednjib oblastvih na Dunaju pismeno zahvalo. 
Zapisniki so na ogled. 

Tudi krajepisni odsek je imel zadnji čas dvoje sej, namreč 
7. listopada in 10. grudna. Poročilo o njegovem delovanju se 
vzame na znanje. 

Odobre se nagrade pisateljem, urednikom in korektorjem 
letošnjih društvenih knjig, soglasno in neizpremenjeno po nasvetih 
knjižnega odseka. Knjige — osmero jih je v obsegu 83 tiskovnih 
pol — bodo te dni izgotovljene in se začno prav v kratkem 
razpošiljati. 

Na znanje se vzemč nekatere odredbe knjižnega odseka,, 
ki se tičejo bodočega društvenega knjižnega programa. 

Odobre se tajnikova poročila o poverjeništvih, društvenikih,, 
knjižni zalogi in knjižnici. 

Nova poverjeništva so se osnovala za Buzet.Djakovo, S\\ Tro- 
jico v Halozah in za Vinkovce. Novega poverjenika je dobila Praga. 

Za knjižna darila so se oglasili: Šola v Šmihelu pri 
Žužemperku, Knjižnica trga Št. Juri ob južni železnici, Dijaška 
knjižnica kočevske gimnazije, Katoliško slovensko bialno društvo 
v Apačah, Bralno društvo na Zg. Ponikvi pri Velenju, vseuči- 
liščnika Polovic in Bratina v Gradcu, Kmetsko bralno društvo 
v Rogoznici pri Ptuju, in Čitalnica v Ohicagi. Vsem prosilcem 
se je ustreglo; društvo je dobilo od njih več pismenih zahval. 

Za lansko leto je plačalo Matici 2977 letnikov udnino, za 
letos doslej 3097 ; ker bo 200 — 300 udov prispevek še vplačalo, 
je pričakovati nad 300 udov prirastka. Od zadnje seje je društvu 
pristopilo na novo ali vnovič 217 društvenikov. 

Knjižni zalogi je prirastlo od zadnje seje 30 knjig, zvezkov 
in časopisov : 2 podarjeni in 28 zamenjanih. 

V odsek za ..Zemljevid" je mesto predsednika, ki n& 
utegne, povabiti prof. Kendo. — 5 — 

Na znanje se končno vzame, da so se jele za tisek moč- 
neje potezati tudi tiskarne po deželi. 

Predsednik naznani, da se je za tajniško službo oglasilo 
8 prosilcev, prečita njih imena in predlaga, naj se izvoli iz 
odbora ])ododsek "> (''laiiov, ki bo prošnjo preudaril in o pode- 
litvi službe poročal v prihodnji seji, ki bodi okoli 2U. prosinca. 
V pododsek petorice se izvolijo gg. Leveč, Grasselli, Sušnik. 
iŠubic in dr. Detela. 148. odborova seja, v ponedeljek dne 28. januarja 1907 

ob pelih popoldne. 

Nuvzof^ni: Gy. Fr. Leveč (predseda/h); A. Bartel, dr. Fr. Detela, J. Dimnik, 
Fr. Finžfjar, Fr. Govekar, P. Graaselli, dr. J. Gruden, dr. Fr. Ilešič, dr. M. 
Opeka, Fr. Orožen, R. Perušek, L. Pintar, M. Pleteršnik, A. Senekovič, 
1. Sušnik, I. Šuhic, dr. J. Tomin.^ek, A. Trstenjak, J. Tiirk, dr. Al. U.šaničnik, 
F. W/esthaler, dr. F. Zbašniic in V. Zupančič {odborniki); E. Lah [zapisnikar). 

Skupaj 25. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne in da 
besedo zapisnikarju. 

Zapisnikar poroča, da je društvo od rektorata češke tehnike 
v Pragi prejelo slavnostno knjigo v spomin na praznovanje 
lanskega slavlja z dne 9. listopada, in predlaga, da se rektoratu 
za darilo izrazi pismena zahvala. (Sprejeto.) 

Zapisnik o 147. odborovi seji, ki sca ga pregledala in 
potrdila odbornika dr. Detela in Turk, se odobri brez ugovora. 
Današnjemu zapisniku bosta overovatelja odbornika dr. Opeka 
in Dimnik. 

Na znanje se vzame, da je v pododsek za „Slovenski 
zemljevid"' vstopil prot. Kenda. Ta pododsek je imel 9. dne t. m. 
sejo, v kateri se je sklenilo, sprejeti ponudbo „Vojaškega geo- 
grafskega zavoda na Dunaju", ki napravi ,,Slovenski zemljevid" 
v 6000 izvodih, izvod po 2 K v dobi IV2 do 2 let na 4 listih, 
vsak list v velikosti ^4 normalnih listov vojaške generalne 
karte v merilu 1 : 200.000. Pričeti se ima s severovzhodnim 
delom in se je s pripravljalnim delom že pričelo. 

V imenu pododseka adhoc poroča odbornik ravn. §ubic 
-o razpisani službi društvenega tajnika, pojasni pododsekovo 
stališče, prečita kompetenčno tabelo 8 prosilcev in predlaga, naj 
se imenuje društvenim tajnikom z letno plačo 1800 K za dobo 
enega leta od 1. sušca počenši prosilec Fr. Podkrajšek, žel. 
oficijal v p. Po kratkem razgovoru, ki se ga udeležita odbornika 
dr. Fr. Zbašnik in Fr. Finžgar, za njima pa še poročevalec, se 
preide po nasvetu odbornika Pleteršaika na glasovanje z listki. 
Skrutinij prevzameta odbornika Dimnik in Trstenjak. Za tajnika 
je s 17 glasovi izvoljen Fr. Podkrajšek. Tajnikovo poročilo o poverjeništvili, knjižni zalogi, knjižnici 
in društvenikih se vzame na znanje. 

Od zadnje seje je prirastlo knjižnici 74 knjig, zvezkov in 
časopisov: 2 podarjeni, 72 zamenjanih. 

Letnih udov je za lansko leto plačalo udnino 3163, za 
letos 41, za prihodnje leto 4. Od zadnje seje jih je pristopilo 
43 na novo ali vnovič. 

Knjige, ki so se radi tiskarn zakasnile za mesec dni, se 
prično razpošiljati še ta teden. Prejmo jih le društveniki, ki sO' 
poravnali udnino. Izda jih Matica osem v obsegu 83 tiskovnih pol. 

Glede znižanja ustanovnine hrvatskim udom „Slovensk& 
Matice'' se sklene, da ustanovnine za noben slučaj ne kaže 
znižavati, ker bi bilo to tudi proti pravilom. 149. odborova seja, v sredo dne 13. marca 1907 

ob petih popoldne. 

Navzočni: Gg. F. Leveč (predsednik) ; dr. F. Betela, J. Dimnik, F. Govekar,. 
P. Grasselli, dr. F. Ilešič, J. Kostanjerec, F. Orožen, R. Perušek, L. Pintar,. 
M. Pleteršnik, A. Senekovič, J. Stišnik, dr. J. Torninšek, A. Trstenjak, J. Turk,^ 
dr. A. Ušeničnik, F. IViesthaler, dr. F. Zbamik, V. Zupančič (odborniki)^ 
F. Podkrajšek (zapisnikar). Skupno: 21. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne ter 
predstavi novega društvenega tajnika F. Podkrajška, ki je 
vstopil s 1. marcem t. 1. in ki bo tudi društveni poverjenik za 
Ljubljano. Nato se s toplimi besedami spominja prejšnjega 
tajnika, mag. svet. Evgena Laha, ki se je po 22 letnem službo- 
vanju odpovedal; naglašajoč njegovo vestnost, točnost in delav- 
nost v prilog Matici, predlaga, da se mu zato izreče pismena 
zahvala. (Soglasno sprejeto.) 

Za overovatelja današnjemu zapisniku določi predsednik 
odbornika Dimnika in Trstenjaka. 

Zapisnik o 148. odborovi seji sta pregledala in potrdila 
odbornika Dimnik in dr. Opeka. 

Zapisnikar poroča, da je 1. marca zboroval odsek za na- 
biranje krajepisnih imen, 7. marca pa knjižni odsek. 

Na znanje se vzame, da je došlo več rokopisov, med njimi 
prof. Seidlnova monografija : „Kamniške ali Savinske planine*'. 

Muzealnemu društzu za Kranjsko se dovoli uporabljanje 
druge sobe Matičinih prostorov do dobe, ko se licejska knjižnica 
preseli iz deželnega muzeja. Tam se potem naseli »Muzejsko 
društvo". 

Tajnikovo poročilo o prošnjah raznih društev in poedincev 
za podaritev društvenih knjig, o knjižni zalogi, knjižnici, društ- 
venikih in razpečavanju publikacij za leto 1907, se vzame na 
znanje. — 7 — 

Za lansko leto je vplačalo udnino 3267 letnikov, za tekoče 
9H in za prihodnje 5. Od zadnje seje je društvu pristopilo na 
novo ali vnovič 55 udov. 

Od 1. januvarja 1. 1. počenši, je prirastlo društveni knjižnici 
57 knjig, zvezkov in časopisov ; izmed teh je eden podarjen in 
56 zamenjanih. 

Sklene se, da se vrši letošnji občni zbor v sredo 29. maja, 
ob šestih zvečer v ,.Mestnem Domu". 

Odbornik dr. llešič predlaga, da tiskaj Matica društvene 
publikacije v večjem številu nego letos. 

Predsednik Leveč predlaga, da se za letošnje leto tiskaj 
3800 garnitur društvenih knjig. 

Odbornik Sušnik naglasa, da preti Matici deficit, če se 
tiskajo publikacije v večjem številu, ker od dijakov in Hrvatov 
ne dobivamo polne članarine. Tiskarne so že zdaj za 25 »/o 
dražje nego v prošlem letu, cene se bodo pa še dvignile, ker 
so tarifi za stavce višji in se je podražil papir. Vpoštevati je, 
da se deficit lahko vgnezdi trajno. Ne kaže drugo: ali redu- 
cirati število knjig ali pa povišati članarino. 

Sklene se, da ?e število knjig za leto 1907. določi v 
prihodnji seji. 150. odborova seja, v petek dne 19. aprila 1907 

ob pol šestih popoldne. 

Naozočni: G(j. Fr. Leveč (predsednik); A. Bartel, dr. Fr. Detelu, J. Dimnik, 
Fr. Finžgar, P. G-rasselli, dr. J. Gruden, dr. Fr. llešič, Fr. Milčinski, 
dr. M. Opeka, Fr. Orožen, B. Perušek, L. Pintar, dr. L. Požar, J. Sušnik, 
dr. J. Tominšek, A Trstenjak, J. Turk, Fr. Wie.sthaler, V. Zupančič 
[odborniki); Fr. Podkrajšek (zapisnikar). Skupaj: 21. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne ter 
naznani, da se vrši letošnji občni zbor dne 29. maja t. 1. 

Za overovatelja zapisniku določi odbornika dr. Detelo in 
dr. Tominška. 

Zapisnik o 149. odborovi seji sta pregledala in potrdila 
odbornika Dimnik in Trstenjak. 

Tajnik poroča, da je gospa vdova po Janu Legu podarila 
Matici kaseto s slovarskimi beležkami. 

Isti poroča, da je Matica 9. t. m. pozdravila v Ljubljani 
mudečega se srbsko-lužiškega učenjaka prof. dr. Muko. 

Odboru za nabavo spominske plošče slovenskemu slov- 
ničarju Fr. Metelku v Škocijanu se dovoli K 100' — prispevka. 

Nadalje poroča tajnik o zadevah, tičočih se izdaje letošnjih 
publikacij in slovenskega zemljevida. 

Zgodovinsko društvo za slovenski Štajer je izrazilo željo, 
da bi z Matico zamenjavalo svoja izdanja. — Sprejeto. — H — 

Tajnikovo poročilo o prošnjah raznih društev in poedincev 
za podaritev knjig in tozadevne zahvale se vzamejo na znanje. 

Nove poverjenike so dobili: Senožeče (sodn. kancelist 
Novak); Višnja gora (notar Pleiweis); Divača (želez, uradnik 
Kocijančič); Jesenice na Gorenjskem (posojiln. tajnik Špičar); 
Volosko-Opatija (sodn. kancelist Sever). Novo poverjeništvo se 
je osnovalo v Cirkvenici, Hrvatsko Primorje (poverjenik učitelj 
Galič). Snuje se novo poverjeništvo za Hrastnik (Štajerska). 
Polhov gradeč in Razdrto-Hrenovice. 

Za tekoče leto je poravnalo društvenino 269 članov, za 
leto 1908 — 4. Na novo jih je pristopilo 10. 

Knjižnici je prirastlo 50 časopisov, zvezkov in knjig. 

Poročilo o 13. in 19. t. m. izvršeni reviziji knjig, računov 
in prilog ter o škontraciji blagajne se vzame na znanje. — Veri- 
ficirani računi se dajo v tisk. 

Nadaljnja razprava o izdaji in tiskanju letošnjih knjig se 
odloži do prihodnje seje. 

Sklene se, v letošnjem „Zborniku" priobčiti življenjepis 
f Jana Lega. 151. odborova seja, v ponedeljek dne 13. maja 1907. 1. 

ob petili popoldne. 

Navzočni : Gg. Fr. Leveč (predsednik) ; dr. Fr. Deteta, J. Dimnik, Fr. Govekar, 
P. Grasselli, dr, J. Gruden, Fr.^ Orožen, R. Perušek, L. Pintar, M. Pleteršnik, 
dr. L. Požar, J. Smnik, J. Šidjic, dr. J. Tomimek, ing. J. Tiirk, dr. A. 
Ušeničnik, Fr. \Viesthaler (odborniki) ; Fr. Podkrajšek (tajnik-zapisnikar). 

Skupaj 18. 

Predsednik proglasi sklepčnost, naznani, da sta odbornika 
dr. Ilešič in dr. Šlebinger opravičila svojo odsotnost, ter javi, 
da je mestni magistrat ljubljanski društvu prepustil veliko 
dvorano v „ Mestnem domu" za 29. t. m. vršeči se občni zbor, 
ki se je objavil po novinah 27., ozir. 28. p. m. 

Za overovatelja zapisniku današnje seje določi odbornika 
J. Dimnika in ing. J. Turka. 

Zapisnik o 150. odborovi seji z dne 19. raal. travna 1. 1. sta 
pregledala in overovila odbornika dr. Detela in dr. J. Tominšek. 

Tajnik poroča o seji knjižnega odseka z dne 10. t. m. 

Odbor za spomenik slov. slovničarju in pisatelju Fr. 
Metelku v Škocjanu je poslal pismeno zahvalo za prispevek 
100 K. 

Odbornik dr. V. Šmid se je odpovedal odborništvu. 

Tajnik poroča o došlih rokopisih. 

Isti poroča o prošnji dveh društev za podaritev društvenih 
knjig. Se vzame na znanje. — 9 — 

Novo poverjeništvo za Hrastnik jo prevzel Fr. Jjobar, 
vakantno v ['olliovem gradcii -lanko Oepoii : poverjeiiišlvo v 
Karlovcu prevzame Jos. Absac, ono v Zagrebu prof. dr. A. Bazala. 

Za tekoče leto je poravnalo udnino šele 319 udov. za 
1. n>(»8. štirje. Na novo je pristopilo 5 udov. Knjižnici je 
prirastlo 4i knjig, zvezkov in časopisov. 

Pri odkritju spominske plošče pisatelju in uiodniku Lj. 
Tomšiču na Vinici 19. in 20. t. m. bo zastopal ,,Slov. Matico"' 
njen poverjenik, dr. Jos. Malerič, okr. zdravnik v Črnomlju. 

Sprejra6 se določila glede izdaje letošnjih publikacij. 

Sklene se, da se za „Zbornik"', Prevode iz svetovne 
knjižnice, „Zabavno" in ^Hrvatsko" knjižnio razpiše tiskarnam 
natečaj. V poštev pridejo le ljubljanske tiskarne. Letopis se bo 
izdajal, kakor do zdaj, neizpremenjen ter se tiskal v Blasnikovi 
tiskarni. 

Glede uredništva poedinim publikacijam se sprejme predlog : 

Knjigam, ki imajo več spisov, ostanejo redaktorji, kakor 
doslej. Knjigam pa, ki imajo samo enega pisatelja, se navadno 
ne določi poseben redaktor ; v slučaju potrebe sklepa o tem odbor. 

Sprejme se lista kandidatov za občni zbor in določi 
njega spored. 

XLin. redni občni zbor, v sredo dne 29. maja 1907 

ob šesti uri popoldne v veliki dvorani »Mestnega doma«. 

Navzočnih je 40 društvenikov ; predseduje c. kr. deželni 
šolski nadzornik Fran Leveč. 

Predsednik proglasi sklepčnost, omeni, da je bil občni 
zbor javljen po novinah dne 27., ozir. 28. malega travna, po- 
zdravi vse udeležence, posebno še častito odposlanstvo „Matice 
Hrvatske", in sicer njenega podpredsed., prot. Vekoslava Klaiča, 
in tajnika, dr. Ante Radiča. V svojem nadaljnjem govoru omenja 
literarne zveze, ki obstoji dve leti med ,.Slovensko" in „Matico 
Hrvatsko" in ki je lani obrodila prvi sad. Veliko zanimanje za 
izdani publikaciji, slovensko, ki jo je izdala ,,Matica Hrvatska", 
in hrvatsko, ki jo je izdala „Slov. Matica, je dokaz, da ta lite- 
rarna vez ni izšla iz kratkega navdušenja in da bi bila le kratke 
dobe, ampak da ostane trajna v čast in srečo obema narodoma. 
Govornik se zahvali odposlancema za njiju požrtvovalnost in 
trud. da sta prišla k zborovanju, predstavi novega društvenega 
tajnika Frana Podkrajška in se v prisrčnih besedah spominja 
prejšnjega, magistratnega svetnika Evgena Laha, ki je 22 let 
vestno in točno opravljal svoje posle in jih moral pustiti 
zaradi preobilega drugega dela. Nerad ga je odbor izpustil iz 
službe. Izreče mu zahvalo za vse, kar je storil za ,.Slovensko — 10 — 

Matico". Nadalje se '/alivali vsem pisateljem, ki so v preteklem 
letu sodelovali pri društvu, vsem ocenjevalcem rokopisov, članom 
odsekov, slovenskemu časopisju, občinstvu in poverjenikom ter 
županu stolnega mesta Hribarju, ki je brezplačno prepustil 
dvorano za pričujoče zborovanje, imenuje za overovatelja zapis- 
nika gg-. ravnatelja Wiestlialerja in nadučitelja Dimnika ter 
pozove tajnika, da poroča o odborovem in društvenem delovanju 
v dobi od 1. vel. travna 1906. do 15. vel. travna 1907.; poročilo 
se glasi tako-le: 

Slavni zbor ! 

Poročati mi je o društvenem in odborovem delovanju za 
dobo od 1. vel. travna lanskega do 15. vel. travna t. 1. 

Lanski, to je XLIL občni zbor se je vršil v teh prostorih 
16. velikega travna. Pri dopolnilnih volitvah so bili v odbor 
voljeni gg. profesorji dr. Jos. Gruden, dr. Janko Šlebinger in 
dr. Jos. Tominšek. 

Bivšim odbornikom gg. dr. Ivanu Janežičii, Franu Novaku 
in Franu Šukljeju se je izrekla za njih mnogoletno marljivo 
delovanje iz odbora pismena zahvala. 

Odborniku dr. Jos. Staretu, ki je bil 15 let vesten Matičin 
blagajnik in hišni upravitelj in ki je radi bolezni odložil ta svoj 
odgovorni, težavni posel, se je istotako izrekla pismena zahvala 
za njegov mnogoletni požrtvovalni trud. 

Glede upravništva je v zadnji upravni dobi ostalo večinoma 
pri starem. V 144. odborovi seji dne 1. rožnika 1. 1. se je z 
vzklikom volil dosedanji predsednik Fr. Leveč vnovič za pred- 
sednika ; istotako sta bila z vzklikom izvoljena dosedanja pod- 
predsednika Peter Grasselli za prvega in Ivan Sušnik za drugega. 

Za blagajnika in hišnega upravitelja se je izvolil tedanji 
blagajnik-namestnik, II. podpredsednik Ivan Sušnik. 

Za ključarja sta se z vzklikom potrdila odbornika dr. Lovro 
Požar in dr. Fran Zbašnik. 

Po 22 letnem službovanju se je g. Evgen Lah odpovedal 
tajništvu. Iz odbora se mu je za njegovo dolgoletno, vestno, 
točno in marljivo delovanje izrekla prav topla zahvala. Tajništvo 
se je podelilo poročevalcu, ki je obenem knjižničar in poverjenik 
za Ljubljano. Svoje mesto je nastopil z dnem 1. sušca 1. 1. 

Gospodarskemu odseku sta se privzela za obolela člana 
dr. Jos. Stareta in Iv. Vilharja še odbornika Andrej Senekovič 
in ing. Jakob Turk ; književnemu mesto izstopivših odbornikov 
dr. Ivana Janežiča in Fr. Novaka novi odborniki dr. Josip Gruden, 
dr. Janko Šlebinger'in dr. Josip Tominšek; odseku za nabiranje 
krajepisnih imen namesto predsednika dr. Jos. Tominšek; folklor- 
skemu odseku se je privzel še odbornik dr. Janko Šlebinger in 
končno v odsek za izdajo slov. zemljevida gg. profesorja dr. Dra- 
gotin Lončar in dr. Jakob Žmavc in letos še prof. Robert Kenda. — 11 — 

Odbor je imel v z;ulnii upiavni dolji 8 sej. vršečih se 
1. rožuika, 17. vinotoka, 21. listopada, 21. griulna laiLskega ter 
26. prosinca, 13. sušca. 19. malega in 13. vel. travna t. 1. — 
Knjižni odsek je zboroval petkrat, namreč : 30. vel. travna. 
26. kimavca, 19. grudna lanskega ter 7. sušca in 10. vel. 
travna t. 1.; gospodarski odsek dvakrat, in to 2'^. nial. travna 
in 6. rožnika 1. 1. 

Odsek za tehniški slovar je imel v prošli dobi 
13. rožnika 1. 1. sejo. Za ekscerpiranje si je nal)avil Deinhardtov 
tehniški slovar. Akaderaična slov. tehniška društva v Pragi, na 
Dunaju in v Gradcu so se naprosila, da prevzemi ekscerpiranje 
cenovnikov ter deželnih in državnih zakonov. Razne trgovske 
tvrdke so se naprosile, da pošljejo za ekscerpiranje svoje cenov- 
nike ; odzvali sta se pa samo dve, Majdič v (.'elju in Schneider 
& Verovšek v J^jubljani. — Marljivo se ekscerpira tudi W()lt- 
Pleteršnikov slovar. 

Kraje pisni odsek, ki se mu je privzel še profesor 
dr. Žmavc, je imel svoje seje 7. listopada in 10. grudna lanskega 
in 1. sušca t. 1. Nabavil si je vnovič 1500 izvodov pozivov in 
vzorcev za nabiranje krajepisnih imen ter naprosil „Slov. pla- 
ninsko društvo" in ,,Ui-iteljsko društvo" kakor tudi razne rodo- 
ljube, da bi nabirali, ozir. agitirali za nabiranje krajepisnih imen. 
Gg. slovenski profesorji so se naprosili, naj v tem oziru vplivajo 
tudi na dijake. 

Folklorski odsek je zboroval 30. vel. travna, 30. mal. 
srpana in 27. kimavca 1. 1. — Odsek za izdajo slov. zemljevida 
je imel svoje seje štirikrat in sicer 30. vinotoka, 14. listopada in 
7. grudna lanskega ter 9. prosinca tekoč. 1. ,.Genera]ni zemljevid 
slovenskih pokrajin" izide na osmih listih v merilu 1 : 200.000. 
— G. državni poslanec Pogačnik je na odborovo prošnjo lju- 
beznivo posredoval pri osrednjih oblastvih na Dunaju ter 
izposloval, da se bo tiskal zemljevid v c. in kr. vojaško-geograf- 
skem zavodu. Za to veliko uslugo se je g. drž. poslancu iz 
odbora izrekla pismena zahvala. — Imenovani zavod je nedavno 
poslal ,.Matici" po eden črn in po dvoje modrih odtiskov vseh 
osmih listov zemljevidovih za prevod nomenklature. To delo 
se sedaj prav marljivo izvršuje. 

Tudi agitacijski in reklamski odsek sta se sešla 
nekolikokrat ter ukrepala, kako pridobiti novih udov. 

Lansko leto je izdala ,.Matica" osraero knjig v obsegu 
83 tiskanih pol, in sicer : Letopis za 1. 1906.; VIII. zvezek 
,.Zbornika"; 10. snopič ,,Slovenskih narodnih pesmi"; Vošnja- 
kove ,.Spomine", II. del; tretji zvezek ,.Prevodov iz svetovne 
književnosti"; 18. zvezek „Zabavne knjižnice"; 13. zvezek 
,.Knezove knjižnice" in 1. zvezek „Hrvatske knjižnice". Tiskalo 
se je 3600 garnitur po osem knjig, kar da 28.800 izvodov. — 12 — 

Izmed izdanih knjig- mi je še posebej omeniti ,.Hrvatske 
knjižnice", ki jo je pričela izdajati „Matica" pod uredništvom 
odbornika dr. Ilešiča kot povračilo za ..Slovensko knjižnico", 
s katere izdajo je istotako lani pričela „Matica Hrvatska". 

Občinstvo je sprejelo knjige z ugodno kritiko, — dokaz, 
da so ugajale. 

Dasi pa se je, kakor rečeno, lani tiskalo 3600 garnitur 
društvenih publikacij, so nam do kunca raal. travna že popol- 
noma pošle. Le par posameznih eksemplarjev je še v zalogi. 
Ko so bile knjige že dutiskane in broširane, oziroma pod 
konec svečana t. 1. razposlane, so se jeli oglašati novi udje, 
ki se jim je postreglo, dokler je bilo zaloge. Novim udom 
se mora odgovarjati negativno. — Da ,.Matica" v bodoče ne 
zaide v enako nepriliko, usojal bi se opozarjati tako gg. pover- 
jenike kakor ude ter jih prositi, da vplačajo oziroma dopošljejo 
udnino, kakor določa § 3, alin. II. društvenih pravil, pravo- 
časno, t. j., v prvi polovici leta. L3 na ta način je „Matičinemu" 
odboru mogoče, točno določiti število knjig, ki se ima tiskati. 

Knjižni dar „Slovenske Matice" za 1. 1907. je naslednji : 

1. Zbornik; 2. 4. snopič „Prevodov iz svetovne književ- 
nosti" (Gorski venec v Peruškovem prevodu s komentarjem) ; 
3. 14. zvezek ..Knezove knjižnice"; 4. 11. snopič „Slov. narod' 
nih pesmi" ; 5. 19. zvezek ,,Zabavne knjižnice" ; 6. II. zvezek 
„Hrvatske knjižnice"; 7. Letopis in 8. Ferdinand Seidlnove 
monografije „Kamniške ali Savinske planine" I. del. Na zadnje 
imenovana knjiga izide ilustrirana. Strokovnjaki so se izrekli 
o njej kaj laskavo, trdeč, da je po vsebini in obliki taka. da 
bo ,,Matici" služila v čast. V strokovnem prirodopisnem oziru 
stoji spis na višku, v turistovskem priča, kako pozorno je 
pisatelj tudi sam prepotoval opisane kraje. Knjiga je pisana 
poljudno, živahno, mestoma naravnost poetično, a vendar nikjer 
vsiljivo. 

„Matica" je v knjižni zvezi s 43 društvi. Letos je sklenila 
zvezo z ..Zgodovinskim društvom za slov. Štajer", s katerim 
bo zamenjavala svoje publikacije. 

Knjižnica se je lani pomnožila za 331 knjig, zvezkov 
iu časopisov. Teh je bilo 35 podarjenih in 296 zamenjanih. Po 
jeziku je bilo 119 čeških, 84 ruskih, 33 srbskih, 31 slovenskih, 
26 hrvatskih, 15 nemških, 8 poljskih, 6 bolgarskih, 4 latinske, 
3 luž.-srbske, po ena slovaška in francoska. 

Iz stare knjižne zaloge se je lani prodalo 1512 izvodov 
knjig ter se iztržilo zanje 64991 K, podarilo pa raznim društvom, 
dijakom in posameznikom 2597 knjig, torej skupno 4109 izvodov. 
Poleg tega se je iz stare zaloge „ Knezove knjižnice" razpečalo 
Š3 za 7 j-85 K knjig, a mnogo se jih tudi podarilo. — Zanimivo 
je dejstvo, da je največ podarjenih knjig ronialo na mejo slo- 
venskega domovja, sploh na Koroško in na Štajersko, kjer so — Li- 
se nanovo osnovala bralna in enaka društva, radosten znak, da 
se je i tam preprosto ljudstvo jelo zavedati svoje narodnosti, 
kei' tako marno sega jio slovenskem čtivu ! 

Računsko poročilo je gg. zborovalceni tu tiskano na 
ogled. G. blagajnik na zahtevo rad pojasni točke. Zato se v 
svojem poročilu oiiiejini le na važnejše stvari. — Računski 
zaključek sklepa s prebitkom K 43r75. — Izdalo se je K l!)83iB 
več, nego bi se bilo smelo. Vzroki so : Visoki davki, pristojbinski 
naraestek od premakljivega premoženja, za 25 »/o višje tiskarske 
cene, podraženje papirja ter vezava in tisk večjega števila 
knjig nego lani. 

Društveno premoženje se je vsled navedenih vzrokov, 
nadalje radi kurznih diferenc, 107o odbitka pri inventarju in 
knjižni zalogi skrčilo za K 1502'43. V pnštev pride še tudi 
dejstvo, da naši naročniki in hrvatski udje plačujejo le polovico 
navadne udnine. 

Odbor se nadeja, da piidobirao pri udih. toda dragi tisk in 
dragi papir, nabava nujno potrebnega inventarja in popravki 
pri društveni hiši nam bodo zopet vzeli mnogo. 

Sklad za dr. E. H. Gostov spomenik je narastel 
na K 489244. Letos doseže vsoto K 5000* — in se potem po 
odborovera sklepu vsakoletne obresti razpišejo za nagrado 
domačim umetnikom itd. 

Bleiweisov sklad je narastel lani na K 9803'60, 
Jurčič-Torašičeva ustanova za literarne namene 
na K 903449 in Knezova na K 6673602. 

13. in 19. mal. travna t. 1. so gg. revizorji Bradaška, 
Kruleč in Pogačnik pregledali račune s prilogami vred ter jih 
našli v popolnem redu. Obenem se je vršila škontracija blagajne, 
ki je istotako v popolnem redu. Imenovanim gg. bodi za njih 
prijazni trud tudi še s tega mesta izrečena najtoplejša zahvala. 

Za lansko leto je društvu vplačalo udnino 3273 udov, 
torej za 293 več od prejšnjega leta. Ustanovnika sta pristopila 
samo dva ter vplačala eden celo, drugi V5 ustanovnine. 

Matica je štela konec prošlega leta 3461 udov in to: 
a) 6 častnih, b) 208 ustanovnikov, c) 3121 letnikov in d) 126 
naročnikov. 

Poverjeništev šteje dosihdob 181. V zadnji upravni dobi 
so dobili nove poverjenike: Šmarje pri Ljubljani, Zagreb, Praga, 
Senožeče, (s tem poverjeništvom se je spojilo poverjeništvo za 
Hrenovice-Razdrto), Višnja gora, Divača, Jesenice na Gorenjskem, 
Volosko-Opatija, Polhov Gradec, Ljubljana in Karlovec — Nova 
poverjeništva so se osnovala za Krk, Zader, Požego, Šljivoševce, 
Kutjevo, Virje, Vukovar, Djakovo, Buzet, Sv. Trojico v Halozah, 
Vinkovce, Cirkvenico v Hrv. Primorju in Hrastnik. — 14 — 

Deželna vlada je z odlokom z dne 30. vinotoka 1. 1. 
št. lO.OOfi iavila „Matici", da ji je visoko c. kr. ministrstvo za 
bogočastje in nauk vnovič dovolilo letno subvencijo za obdobje 
1907./09. v znesku letnih K 1000-—. 

Glede društvene kronike mi je čast poročati še: Na lanskem 
občnem zboru se je izvolil pesnik in pisatelj, prot J o s. Stritar 
za častnega uda. Od jubilarja je prejela „Matica" pismeno 
zahvalo. — Ob tukajšnji slavnosti dne 19. in 20. vel. travna 1. 1. 
se je slavljencu poklonila deputacija „Slov. Matice". Društvo je 
bilo jako dostojno zastopano pri slavnostni akademiji, kjer je od- 
bornik dr. Jos. Tominšek govoril slavnostni govor, in pri banketu. 

Dne 4. mal. srpana p. 1. je praznoval predsednik Leveč svojo 
60 letnico. Tem povodom se mu je poklonila odborova deputacija, 
(gg. Grasselli, Sušni k, dr. Požar, Šubic in Wiesthaler) ter mu 
iskreno čestitala. 

Pri Vilharjevi slavnosti v Postojni dne 12. vel. srpana je 
bila „Matica" zastopana po svojih odbornikih dr. Jos. Tominšku 
in Ant. Trstenjaku ter po poverjeniku županu Piklu, ki so 
položili v društvenem imenu venec na spomenik. 

Dne 17. kimavca je umrl v Zižkovu pri Pragi Matičin 
častni član Jan. Lego. Matica je na svoji hiši razobesila 
črno zastavo, položila na pokojnikovo krsto venec, izrazila vdovi 
sožalje ter prejela od nje zahvalo. Pri pogrebu sta jo zastopala 
gg. dr. Žmavc in Jekovec. 

K slavnosti 100 letnice rojstva in 50 letnice smrti knji- 
ževnika in dramatika J. Popoviča dne 29. kimavca v Vršcu je 
Matica slaviteljem čestitala brzojavno. 

Dne 8. vinotoka je praznoval notar L. Svetec 80 letnico 
svojega rojstva. Svojemu ustanovniku, odborniku in poverjeniku 
je Matica ob jubileju pismeno čestitala in prejela od slavljenca 
pismeno zahvalo. 

Ob slavnosti 200 letnice stavbene šole in 100 letnice češke 
tehnike v Pragi dne 9. listopada se je slaviteljem poslal brzo- 
javni pozdrav. — Rektorat češke tehnike je v zahvalo poslal 
Matici slavnostno knjigo, izdano v spomin tega slavlja. 

Ob smrti pesnika S. Gregorčiča, dne 24. listopada 1. 1. 
v Gorici, je društvo razgrnilo črno zastavo, položilo na krsto 
venec s trakovi, bilo pri pogrebu zastopano po odborniku 
dr. Gregorčiču in članu A. Gabrščku ter pismeno izrazilo sožalje 
sorodstvu. Ob tej žalostni priliki je prejela Matica od svojega 
častnega člana Šandorja pl. Gjalskega iz Zagreba in od društva 
„Ilirija*' iz Prage brzojavni kondolenci. Društvo počasti spomin 
velikega dičnega pesnika, ki je bil 16 let Matičin odbornik 
(1882 — 189S) in nekaj let tudi poverjenik, s primernim sestavkom 
v „Zborniku". 

Dn6 16. grudna p. 1. je imela „Matica Hrvatska" v Zagrebu 
svoj občni zbor. O tem svojem zborovanju je brzojavno obvestila — lo 

našo Matico, ki sta jo na zboru zastopala odbornika dr. Ilešič 
in Trstenjak. Naša poslanca sta bila navdušeno pozdravljena 
in je prišel z zbora Alatičinemu predsedniku brzojavni pozdrav. 

Dne 13. t. m. je umrl tu v Ljubljani slov. pisatelj, uniirov- 
Ijeni kralj, profesor in realčni ravnatelj .los. Stare. V znak 
sožalja je razvesila Matica raz svojo hišo črno zastavo. Pokoj- 
nikovega pogreba se je udeležilo lepo število odbornikov in tajnik. 

Dn6 20. t. m. je društvo „Brača hrv. zmaja" f pisatelju 
in uredniku Ljud. Tomšiču na njegovi rojstveni hiši na Vinici 
odkrilo spominsko ploščo. Slov. Matico je na tej slavnosti za- 
stopal njen črnomaljski poverjenik, okrajni zdravnik, dr. .los. 
Malerič. K nabavi spominske plošče slov. pisatelju in slovničarju 
Fr. Metelku v Škocijanu je Matica prispela s 100 K. 

Matica je tudi o drugih prilikah dostojno vršila svojo 
dolžnost. Dne 9. mal. travna t. I. je pozdravila v Ljubljani se 
mudečega lužiško-srbskega učenjaka in rodoljuba prot. dr. Muko 
ter mu je priredila prijateljski večer. Ob smrti banskega svetnika 
Jos. Evg. Toniiča (f dne 13. mal. srpana p. 1.) je izrekla 
posestrimi svoji. ,.Matici Hrvatski", katere častni član je bil 
pokojnik, svoje sožalje pismeno. Odlična svoja ustanovuika, 
Fr. Pfeiferja, c. kr. rač. nadsvetnika v p. in viteza Fr.-J.-r, 
umrlega dne 29. grudna 1. 1., in slov. pisatelja Andr. Zamejca, 
stolnega dekana in kanonika, ki je umrl dne 1. prosinca t. 1., 
je Matica spremila do gomile. 

Društvu je neizprosna smrt vzela tudi večje število dru- 
štvenikov, tako ustanovnikov. kakor letnikov, poverjenikov ali 
sotrudnikov. Blag bodi vsem spomin ! 

Omeniti mi je končno še, da sta ]\[atici, hrvatska in slo- 
venska, glede društvenih publikacij sklenili reciprociteto, vsled 
katere dobivajo zdaj Hrvatje naša izdanja za polovico letnine 
in Slovenci istotako izdanja Matice Hrvatske. 

Prosim še, da slavni občni zbor moje poročilo blagohotno 
vzame na znanje. 

Poročilo se odobri brez ugovora. 

152. odborova seja, v petek dne 14. junija 1907. 1. 

ob pol šestih popoldne. 

Navzočni: Gg. Fr. Leveč (predsednik); dr. Fr. Detela, J. Dimnik, dr. J. Gruden, 
A. Kdblar, J. Kostanjevec, dr. Drag. Lončar, Fr. Milčinski, R. Perjisek, 
L. Pintar, M. Pleteršnik, dr. L. Požar, Ferd. Seidl, A. Senekovič, J. Šuhic, 
dr. J. Tomimek, A. Trstenjak, ing. J. Turk, dr. A. Ušeničnik, F. Wiesthaler 
in V. Zupančič {odborniki); Fr. Podkrajšek (tajnik-zapisnikar). 

Skupaj: 22. 

Predsednik proglasi sklepčnost, pozdravi navzočne, zlasti 
še nova odbornika, prof. dr. Lončarja in prof. Seidlna, proseč ju 
krepkega sodelovanja, ter naznani, da so opravičili svojo — 16 — 

odsotnost gg. odborniki : dr. Ilešič, Macher, Orožen. Sušnik in 
dr. Šlebinger. 

Za overovatelja zapisniku današnje seje določi gg. prof. 
Peruška in Zupančiča. 

Zapisnik o 152. odborovi seji z dne 13. vel. travna t. 1. 
sta pregledala in overovila odbornika gg. Dimnik in ing. Turk. 

Tajnik poroča o seji knjižnega odseka, ki se je vršila 
dne 10. t. ra. 

Isti poroča o izidu letošnjih dopolnilnih volitev. 

Na občnem zboru z vzklikom za častnega uda izvoljeni mnogo- 
letni odbornik in poverjenik, g. Luka Svetec, c. kr. notar v Litiji, 
je bil brzojavno obveščen o tej izvolitvi ter seje pismeno zahvalil. 

Občni zbor je telegrafično pozdravila „Mačica srbska v 
Budišinu". 

Delegatoma „Matice Hrvatske" na občnem zboru, gg. pod- 
predsedniku prof. Vekoslavu Klaiču in tajniku dr. Ante Radiču 
je naša „Matica" v zvezi z „Akademijo" in „Glasbeno Matico" 
v „Unionu" priredila prijateljski večer ; predsedniku, g. prof. 
Gjuru Arnoldu, se je poslal v Zagreb brzojavni pozdrav. 

Pri volitvi v upravništvo za upravno dobo 1907/08 se z 
vzklikom vnovič voli dosedanji predsednik, g. deželni šolski 
nadzornik Fr. Leveč. Volitev prvega in drugega podpred- 
sednika se vrši z listki. Za skrutinatorja imenuje predsednik 
odbornika dr. Lončarja in dr. J. Tominška. — Za prvega 
podpredsednika se izvoli dosedanji L podpredsednik, g. Peter 
Grasselli, g. Ivan Sušnik za drugega. 

Per acclamationem se izvolijo : 

Za blagajnika: odbornik, c. kr. vladni svetnik dr. Fr. 
Detela; za ključarja: dr. Lovro Požar in dr. Fr. Zbašnik ; 
za hišnega upravitelja: II. podpredsednik Ivan Sušnik. 

Sklene se, da ostani število udov knjižnega odseka 
dosedanje. 

V knjižni odsek se pritegnejo mesto izstopivših 
odbornikov, gg. Fr. Hubada, Fr. Milčinskega, Andr. Senekoviča 
in dr. V. Šmida gg. odborniki : dr. Fr. Detela, dr.Dragotin Lončar, 
Ivan Macher in Ferd. Seidl. 

V gospodarski odsek se volita mesto izstopivšega 
dr. Jos.Staretain flv. Vilharja gg. dr. Fr. Detela in Fr. Milčinski. 

Zemljevidnemu odseku se pritegne še g. prof. M. 
Pleteršnik in krajepisnemu odbornik g. L. Pintar. 

Pri folklorskem in tehniškem odseku ostane vse pri 
starem. 

Sklene se, da pri manifestaciji za slovensko vseučilišče 
dne 27. junija v Ljubljani govori v imenu Matice odbornik 
g. dr. Ilešič. — 17 — 

Tajnik poroča o prošnjah štirih društev za podaritev 
društvenih knjig. Prošnjam se je ugodilo. Poverjeništvo za 
Št. Peter na Krasu je prevzel Ferdo Spilar, za Adraont o. Ivan 
Pavec, za Makole-Poličane župnik Alojzij Cilenšek. — Za vsled 
smrti izpraznjeno poverjeniško rae.sto v Slov. Bistrici tekO še 
pogajanja. 

Za 1. 1. je poravnalo udnino 748 udov, za 1. 1908 pa 4. — 
Na novo je pristopilo 32 udov. Knjižnici je prirastlo 42 knjig, 
zvezkov in časopisov. 

Pri odkritju spominske plošče pokojnemu pisatelju in 
uredniku Ljudevitu Tomšiču na Vinici dne 20. vel. travna t. 1. 
— slavnost je priredilo društvo ,.Hrvatskega Zmaja" iz Za- 
greba — je zastopal Matico črnomaljski poverjenik, dr. Jos. 
Malnerič. 

13. vel. travna t. 1. je umrl tu v Ljubljani slov. pisatelj 
Josip Stare, umirovljeni kr. realčni profesor in ravnatelj. 
V znak sožalja je Matica raz svojo hišo razobesila črno zastavo 
in se udeležila pokojnikovega pogreba. 

O priliki smrti vseučiliščnega profesorja dr. Jana Gebauer-ja 
(-J- 25. aprila t. 1. v Pragi) in vseučiliščnega profesorja dr. juris 
Bohuslava svobodnega pana Riegerja (f v Karlštejni dne 
30. maja t. 1.) je Matica telegrafično, odnosno pismeno kondo- 
lirala ki-, češki Společnosti nauk v Pragi. 

Mestnemu magistratu ljubljanskemu, ki je za glavni zbor 
brezplačno prepustil veliko dvorano v „Mestnem domu", se je 
poslala pismena zahvala. 

Nasvetovalo se je, da se za Zagreb osnuj še drugo mesto 
poverjenika. Tajnik je prosil g. prof. Alberta Bazalo, da nominira 
kakega primernega gospoda. 

Tajnik poroča, da se je 9. junija t. 1. preselil v večnost 
bivši Matičin odbornik, Ivan Vilhar. Pokojnik je pristopil 
društvu kot ustanovnik že 1. 1864. Bil mu je 15 let marljiv 
blagajnik in hišni upravitelj ter dolgo vrsto let odbornik. Ob 
ti žalostni priliki je Matica raz hišo razgrnila črno zastavo, 
izdala v „Narodu" in „Slovencu" lasten parte. položila na krsto 
venec s trakovi in napisom ter kondolirala pokojnikovi gospe 
vdovi in se udeležila pogreba. Društvo je prejelo zahvalo 
gospe vdove. 

Poročilo o rokopisih se vzame na znanje ; istotako ono 
o nabavi klišejev za platnice publikacij. 

Nadalje poroča isti o došlih ofertih tiskaren za tisk 
letošnjih knjig. Določijo se tiskarne, katerim je poveriti delo. 

Konec seje ob Y2 8. uri zvečer. 

2 — 18 - 
153. odborova seja v sredo dne 25. septembra 1907. 1. 

ob petih popoldne. 

Navzočni: Gg. P. Grasselli (kot predsedatelj) ; A. Bar tel, dr. Fr. Detela, 
J. Dimnik, Fr. Finžgar, Fr. Govekar, dr. J. Gruden, dr. Fr. Uešič, 
A. Koblar, J. Kostanjevec, Fr. Milčinski, dr. M. Opeka, Fr. Orožen, 
R. Perušek, L. Pintar, dr. L. Požar, A. Senekovič, J. Stišnik, J. Šubic, 
dr. J. Tavčar, dr. J. Tominšek, A. Trstenjak, ing. chem. J. Turk, dr. A. 
Ušeničnik, Fr. IViesthaler, dr. Fr. Zbašnik in V. Zupančič (odborniki); 
Fr. Podkrajšek (tajnik-zapisnikar). Skupaj 28. 

Predsedatelj proglasi sklepčnost, pozdravi navzočue in 
javi, da so odborniki gg. Gangl, dr. Kos in PleterŠnik opravičili 
svojo odsotnost. 

Za overovatelja zapisnika današnje seje določi gg. odbor- 
nika Finžgarja in ing. chem. Turka. 

Predsednik prečita pismo dosedanjega društvenega 
predsednika, g. c. kr. deželnega šolskega nazdzornika Fr. Levca, 
dd. Ljubljana, 17. julija t. 1., v katerem javi, da je s tem dnem 
odložil mesto društvenega predsednika in obenem izstopil iz 
društvenega odbora. Zato treba volitve predsednika. 

Predsednik odredi volitev po listkih in imenuje za 
skrutinatorja odbornika gg. ravnatelja Senekoviča in dr. Požarja. 

Vseh odbornikov s predsedateljem vred je navzočih 27. 
Štirje odborniki izjavijo, da se ne udeleže volitve. 

Oddanih je bilo 22 glasov. Teh je dobil g. dr. Ilešič 17, 
g. Perušek 1 glas ; 4 glasovnice so bile oddane prazne. 

Predsednik javi skrutinij in konštatira, da je voljen 
odbornik, c. kr. učiteljiščni profesor, gospod dr. Fran Ilešič 
predsednikom za tekočo dobo, na kar mu čestita in ga 
pozove, da prevzame predsedništvo. 

Novi predsednik zavzame predsedniško mesto, se 
zahvali za izkazano mu zaupanje ter prosi, da ga gg. odborniki 
krepko podpirajo pri delovanju v prospeh ,.Matice". 

I. društveni podpredsednik g. Grasselli predlaga, da se 
odstopivšemu predsedniku, g. dež. šolskemu nadzorniku Fran- 
čišku Levcu za njegovo 25 letno požrtvovalno delovanje v 
korist društva izreče pismena zahvala. (Soglasno sprejeto.) 

Zapisnik o 152. odborovi seji z dne 14. junija t. 1. sta 
pregledala in overovila gg. odbornika prof. Perušek in 
Zupančič. 

Predsednik prosi odbornika g. dr. Ivana Tavčarja, 
da referira o zadevi Knez — prof. Jesenko - Matica. 

Prof. Jesenko zahteva izročitev ene tretjine delnic Nar. 
tiskarne, ki jih je doslej uživala Matica, in povračilo, oziroma 
valuto realiziranih kuponov od 1891. 1. počenši do vštetega 
1905.1. od 12V3 deležev v iznosu K 1110—. — 19 — 

Po daljši debati, ki se je udeležb gg. Milčinski, 
dr. Uše nični k. Sušni k in dr. De tel a, se sklene, da se 
vseh 'M akcij izroči g. dr. Tavčarju v svrho, da jih vroči 
gg. legatarjeni, odkloni pa se povračitev realiziranih obresti. 

Tajnik poroča, da je visoka c. kr. deželna vlada z 
dopisom dd. 8. avgusta t. 1. št. 13.277 nakazala od visokega 
€. kr. ministerstva za uk in bogočastje z odlokom z dn('; 
24. aprila 1906. št. Il.(i31 zagotovljeno letno podporo v iznosu 
K 1000—. 

Poziv na nabiratelje krajepisnih imen po slovenskem 
časopisju, naj pošljejo svoje zbirke, je imel neznaten uspeh. 

Tajnik poroča nadalje o pogodbah, ki so se sklenile z 
ljubljanskimi tiskarnami in tiskarno A. Gabršček v Gorici glede 
tiska društvenih publikacij, nadalje o pogodbi s tovarnarjem 
g. Ivanom Bonačem glede vezave in ekspedicije knjig. 

Tajnik poroča o došlih in pregledanih rokopisih. — Določi 
se, katere je oddati v tiskarno in katere vrniti pošiljateljem. 

Predsednik stavi predlog, da se za hrvatske društve- 
nike še letos izdaj slo vensk o-hrvatski slovarček, ki ga je 
sestavil g. profesor Koprinski in ki sta ga aprobirala in raz- 
širila on in odbornik g. prof. Perušek. (Sprejeto.) 

„Narodni knjigarni" v Ljubljani in „Slavenski knjižari"' 
v Trstu se poveri komisijonelna prodaja društvenih publikacij. 

Prošnji dveh ljubljanskih knjigovezcev za vezavo društ- 
venih knjig se odklonita. 

„Društvu slovenskih profesorjev" se prepusti druga društ- 
vena soba v uporabo. 

Za tekoče leto je poravnalo udnino 1326 in za 1. 1908. 
10 udov. Od zadnje odborove seje je na novo ali vnovič pri- 
stopilo društvu 121 udov. Knjižnici je prirastlo 162 knjig, 
zvezkov in časopisov. 

154. odborova seja v torek, dne 5. novembra 1907 

ob peti uri popoldne. 

Navzočni: Gg. dr. Fr. Ilešič (predsednik); A. Bartel, dr. Fr. Detela, 
Fr. Finžgar, dr. Jos. Gruden, Ant. Kohlar, Iv. Macher, Fr. Milčinski, 
Fr. Orožen, R. Perušek, L. Pintar, M. Pleteršnik, A. Senekovič, J. Šuhic, 
dr. Iv. Tavčar, dr. J. Tomin.šek, A. Trstenjak, ing. chem. J. Turk, 
dr. A. Ušeničnik, Fr. IViesthaler in V. Zupančič (odborniki); Fr. Podkrajšek 
(tajnik-zapis nikar) . Skupaj: 22. 

Predsednik javi, da so zborovali reklamni, folklorski. 
knjižni in zemljevidni odsek. — Odbornik dr. Iv. Tavčar poroča 
o pravdi prof. v p. Iv. Jesenka proti ,.Slov. Matici". Sodnijska 
obravnava se je preložila za 14 dni. — Izvršujoč svoj knjižni 
program, sklene odbor, proslaviti 400 letnico Primoža Trubarja 
s slavnostno akademijo in izdajo „Trubarjevega Zbornika". — 

2* — 20 — 

100 letnica rojstva dr. Janeza Bleiweisa se istotako proslavi 
s posebno „Spomenico". — Povodom upokojitve Matičinega 
častnega člana, vseuč. prof. dr. V. Jagiča , izide v „Knezovi 
knjižnici" poseben spis. — Sklene se, da se vsi Matičini uradni 
spisi kolekujejo z narodnim kolkom. — Tajnik poroča o raznih 
prošnjah za podaritev zatožnih knjig in o izpremembah po- 
verjeništev. — Nova poverjeništva so se osnovala : pri Sveti 
Trojici v Slov. goricah, v Skednju pri Trstu, pri Sv. Križu na 
Murskem polju, v Št. Petru pod Sv. Gorami, v Črnem lugu na 
Hrvatskem, v Spljetu, v^ Zatičini, v Semeljcih v Slavoniji, v 
Podčetrtku, v Senju, v Šempasu in v Pragi II. poverjeništvo. 
— Za t. 1. je poravnalo udnino 2028, za leto 1908 11 udov. 
Od zadnje seje sem je pristopilo vnovič ali na novo 191 udov 
in dva ustanovnika. 

Konstatira se vnovič , da srednješolci in učiteljiščniki 
plačujejo kot naročniki za društvene publikacije le po 
K 2 — . Visokošolci plačujejo kot redni udje K 4* — letnine. 
21 — III. Računsko poročilo. 
T. IzUaz premoženja 

narodnih ustanoV v* društvenega odbora oskrbi leta 1906. Predmet Vrednost posebej skupaj 
K Jurčič-Tomšičeva ustanova za literarne 

namene: 
a) Srečka 1 j ubij. loterijskega posojila št. 50.026 
h) Knjižica mestne hranilnice štev. 27.960 . . 
c) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 

okolico št. 2661 

č) Knjižica Šoštanj ske posojilnice štev. 145 

An t. Knezova ustanova za izdavanje poučne 
in zabavne knjižnice, in sicer: 

a) Prebitek v blagajni 

h) Knjižica kmctskc posojilnice za ljubljansko 
okolico štov. 643 

c) Knjižica kmolske posojilnice za ljubljansko 
okolico št. 6553 

č) Kreditna srečka z dne 31. sušca 1858. 1. serija 
1076 št. 46 

d) Sedem srečk za uravnavo reke Tise a 308 K 

e) Premijska listina 4 "/o ogrske hipolečne 
srečke serije 110 št. 51 :\ K 36 50 . . . 

fj Štiri srečko ljubljanskega loterijskega po- 
sojila namreč štev. 38.096, 39.501, 41.087 
in 51.114 a K 58 - 

^j Deset zadružnih deležev »Kmetske posojil- 
nice« za ljubljansko okolico a 200 K . . . 

/ij Sedemintrideset delnic »Narodne tiskarne« 
u 100 K 

i) Dva deleža >^ Narodnega doma« v Ljub- 
ljani št. 114 in 115 k K 200 — . . . 

Skupaj . . . 

Dne 31. grudna leta 1905. je znašalo premoženje 
torej se je letos pomnožilo za V Ljubljani, dne 31. grudna 1906. Blagajnik : 
J. Sušni k. Predsednik: 
Fr. Leveč. 58 
1254 

2970 
4750 84 

85 

80 69 

57373 

318 

450 
2156 

36 

232 
2000 
3700 

400 74 
58 
20 

50 9034 49 66736 02 75770 51 73329 67 2440 84 Tajnik: 
Podkrajšek. 22 2. Sklep \^seh dohodkov in Vseh troškoV „SloVenskc Matice" za H Doh odki v gotovini posebej K skupaj K Opombe 1 Prebitek v blagajni . 

2 Doneski društvenikov 

a) ustanovnikov 

b) letnikov . . 

3' Obresti, in sicer : 

a) od gotovine . 

b) od obligacij . 

Dohodki hiše . . 

5 Skupilo knjižne zaloge 

6 Darila in volila . 
7: Državna subvencija 

8 Dvignjene vloge . 

9 Zemljevid . . . 

10 Hrvatska Matica . 

11 Razni 

Skupaj 
Ce se odštejejo trošk 

ostane prebitka . . 160 
12859 1177 
968 61 52 13019 59 61 

88 
91 2145 

4915 

649 

516 93 

1000 

9660 

28 

171 

51193 3221085 
31779110 431 75 Izdati se 

'K- 

2 b) 

3 ab) 
4) 
5- 
7) 

10) ad 
ad 
ad 
ad 
ad 
ad 
ad 
ad 11) 

Skupaj 

izdalo se je 
pa po odbitih 
vlogah . . . 

torej več . . je smelo: 

52 59 

12.859 — 

2U5'61 

4915-88 

649-91 

1000- — 

171-— 

51 93 21.845-92 28.829.10 1983 18 23 računa 

XLII. upraVno leto od 1. pros. do 31. grudna I. 1906. 


T r O š k 1 v gotovini posebej skupaj K K li Opombe Upravni troški, in sicer: 
a) tajniku .... 
d) pisarni 

2 Društvene knjige, in sicer 
a) pisateljem, urednikom 

in korektorjem . . 
d) tiskarnam . . . 

c) vezava in odprava 

Hišni troški, in sicer: 
a) davki 

d) poprave in drugo . 
i Sesti obrok drž. posojila 

5 Tehnični slovar 

6 Zemljevid . . 

7 Hrv. Matica 
8J Vloženi kapital 
9 Razni .... 

I 

Skupaj 1620 

722 95 4608 50 

10639| 05 

1461 95 2734 
720 30 
69 2342 


95 


16709 


50 


8454 


99 


266 


66 


6 

15 


60 


171 


— 


7950 


— 


862 


40 


31779 


10 V Ljubljani dne 31. grudna 190(3. Blagajnik : 
J. Sušnik. Predsednik : 
Fr. Leveč. Tajnik : 
Podkrajšek. Račune pregledali, s knjigami primerjali in našli vse v 
popolnem redu. 

V Ljubljani dne 13. malega travna 1907. 

Kruleč. Pogačnik. Bradaška. 24 3. Izkaz 

premoženja „SloVenske Matice" koncem leta 1906. Predmet ZneseU. gotovini K h liranilniH 

vlogan K h skupaj K Prebitek v blagajni 

Vloga na knjižico mestne hranil- 
nice pod št. 36.788 .... 

Vloga na knjižico kmetske posojil- 
nice pod št. 1520 

Vloga na knjižico kreditne banke 
pod št. 146 

Obligacija državnega loterijskega 
posojila z dne 15. sušca 1860. 1. 
št. 18.312 

Dvanajst obligacij državne srebrne 
rente (emisija julij 1868) a 2000 K 
po kurzu z dne 31 . grudna 1906. 1. 

Vrednost hiše po odbitem še dolž- 
nem tabulatu 

Vrednost inventarja v društveni 
pisarni 

Vrednost knjižnice in knjižne 
zaloge 

Skupaj . . 

Dne 31. grudna 1905 je znašalo 

premoženje 

torej se je letos zmanjšalo za 431 75 29000 
566 98 55741 
420 5054 28 
69 46 32 40 433 23880 20 431 

29000 

566 

98 

433 

23880 

55741 

420 

5054 75 

28 
69 

20 

46 
32 
40 115626110 

117128153 1502 43 V Ljubljani dne 31. grudna 1906. Blagajnik: 
J. Sušn ik. Predsednik: 
Fr. Leveč. Tajnik : 
Podkrajšek. — 2: 

o 
O) 
1"" 


C 


o 
^-* 


D 


_w 


>o 


(0 


(0 


N 


o 


O C^ <u Ci) _o 

00 ^^^■a 
T^^ 


1 


^^^ 
"« 


^= 


S 
1 


1 * 


^ 
.i-i 


1 


«0 
1 


1 O 

g 2 


1-' 
C 


8 


gs 
C 


3 


uj 


er. 


OC 


^-^ 


TO 


, 


•^ 


(^ 


cc 
00 
-+ 


a 


> 


(0 


»-I 
<M 


a> 


o 


■■ H/l 


■s? 

0) 


J3 


1 1 1 
1 


1 

8 


1 


"1 
1 ' 1 •a'?? 


8^58 
>s 


S8 


H T3 
tfl 


ti^i 


00 ■«-1 »-T 
00 o 


X '> 
cr: 


^ 


in 


1 1 


1 
o 


tH 
^—1 ^^ 


■v-*- 


■> 


^ 


1 1 


1 


O 
o. 
C. 


•^^ 


• 


rt 
O. 


^ a> 
•^s 


3 


3 > 
'S « 
^ 
b 
S 
rt 
o — 


'Čfi 


rt 

> 
71 - 

-^3 »J 
O) 
'f/) 
^ 
p 


bc-;r 


^ 


rt 
CU b 
cn 


a 


3 9 
(-> 
Cu 
o 


o 
n 


t- se 


• ^ 


u. 
C 


"TS )^ 


„ 


-73 
o 


O. aj 


O 
H 
avni troški, 
; tajniku 
) blagajniku 
nisarni 


C 

O 


> 


) razne prist 
poprave in 
Vil. obrok 


_bC 

■' — 3 

C a, 

o (- 
C 5 
o rt 
> C 
>[« — 


a. 

C 


rt 

N 
<V 

> 


'c 


rt 

!S 
<u 

t-l 
a. 

m: 

(D 

co 


^«-*^ 
U) 
q'^^ 
"3 


•-«: 


'^-' 


3 "^ 
&D 3 
** t/l 


Aai 


s-^ 


^x 


^-H 


(M 


eo 
«*k:: 
75 V' 

• 


-d 


lO 1 


1 


I 1 


1 I 


o 


— 


■J? 


I> 1 


1 


1 1 


1 1 


c^ 


r- OC 


) ^ 


o OOC 


) (Ti 
u. 
cr. <x 


c5 


oo 


O C 


Oi 


C 


3 


Ui 


^ -T 


o o o 


■v-T« T- 


M 


^ 


?^ 


iC tO T—" 
-* 


> 


m 
<F^ 
(M 


o 
t 


•S? 


JS 


1 1 1 


1 1 1 1 1 1 
o cc 


) 
> 


(D 

tn 

O 

CL, 


fcd 


1 s^ 


) 

' 1 


1 


1 1 


1 
» 
^-1 
eS 
^ 
3 
'a' 

a, 
3 
•f^ 
Ji! 
^ 
N» 
■o 


bo 


-§ 
O 
'Č 
rt 


"rt 


B 
o 
Q 
rebitek v blagaj 

bresti, in sicer: 

aj od gotovine 

i) od obliiracii 


D d 
o 

^ JU 

O 


li 

• - rt 


N 

(D 

C 

•^^ 

a 
j^ 

_o 

'H.'c 

3 N 

:; a 


-a 

3 
> 
a,c 


Q 


QQcfi« 
Aav 


? •^- 


3X 


•^ ffa 


00 


>* in o i- 
_ 


_ 26 K) 


P-k 


Tekoče štev. | 


O 


O 
a- 


C- 
cr 
*^ 
O- 


o 
-1 


^^ 


h. 
D3 
K P 
h- 1 

5 


cr 
CD 
5" 


S 

p 


cr 
■«9 


p 
2. 

o 


►1 

P 

3 


o P 

U3 3 
P 


C- 
< 

•d 

o 


CD 


^1- 
rt- 


te. 
O, 
O 


|o 


V3 
3 


3 


i§ 
» 

-? 


Cfi9 
CD £. 
© 


T 


-< 


— <; 
N 


N 


13 


P 


P 


P 


_>, 


«3 


O 


05 
UM 

(D 

<1 


o' 


3 

CD £*' 

< o" 
s 


1 


^ 
"" 
Vi 

C 

»X 

3 


P 


C 


CD 

o 

tO 


3 

CD 
C«_ 

3 


t\0 

^3 

ur 3 

O CD 

3 
CD 
s 
TT 


• • 


•o 


p 
• 
«23. 
ur 

3_ 

o' 
CD 


3- 

•-I 
P 

• 3 

• 5] 
o' 

• CD 
1 
©* 
T 


•cw 
•n 


•:3 


•-J 
r- 


o. 


!-»■ 


t-' 


< 


n 


tu 


*« 


CD 
tt^ 


E^ 
, 1 


H^ 


<1 
1^^ = 


i- CD 


< 
bS 


I\5 
O 
3 a- 
w. 


U' 


CO 
^9 
Sa^^-i 1 
^ 
o 
>t^ 


CD 
*> 


3" 


3 


r-f 


t>s 


►i^ 
00 
P 


< 3 


.— ^ 


■t: 


O' 


W 
k— k 


?5 


2.0 


»I 


tJ 
<1 


OD 
00 
C cr 


p 


O 
o 


O 
CD 
H- CD 

s? 


ir. 


o. 

1 
05 


05 
05 


3- 


CD 


n 


3 
?r 


l-k 


^?r 
pO 


< 


?r 
a^ 


CD 
*- 


— 


•-1 
Ci 


(» 
00 
CD 


CD 


O 
CD 
&- 


05 


v 
cc 
05 


3 
O 
l/l 


g 


§ 
IT: 


3- zr 
«■ 
co 
o 
"C 
w 
D 
C/) 
0) 


• 


s 
r-t- 


o 


D) 


o 


3- 
-I 
0) 


T5 
O 


3 


N QJ 


O 

O) cu ( — 27 C o 

E 

_>N 
C* 

C 

■> 

(O 

X) 

<0 

N C 
'O 

=) 
o 

Q_ 

E^ 
(O 

•> 

(O 

"D 

N (O 
N (O c» CO 


•> 

o 

N 

Ul I C O 

o 


•> 

o 
j: 

-o 
o 

j:: 
o 

"O 


43 


® 1 


o 


— 
•5- 

o, 

ca 


« 1 


CO 
(M O 


•N 


ia 


u: 


S ;;? 


•x> 
> 

2 


-n: 


•s* 


vi 
rl 
1 1 
h. 
•fl? 
1 ^-H >1 


1 1 
f- 


•a 


>■ 


0) 
o 

O. 
O i-iO 


en 
(M CM .C5 


O 
O. 


^ 


IM OS T-n 


1 1 
o 
•^^ 
• 


» 
v> 
2 


^ 


o 
..1 ■ ■ ' 's' 


o> 


-5 


> 
;: w . . . Q< 


o 


0) 


a> 


•—1 


g C -S 


a> 


T3 


^ 
■"" 


OJ 
^ 


C8 
• 


>cc 


C 3 • • • 


0,« 
u. 


O 

t« 


5P e .3 

?« ^ s te 

iJ C o > 
rt ^ rt -C 


2S 
21 
13 *^'-^ -ii ~ 


:a 
^ o^:^^ % 


N i-ri 
»N 


rt 


3 
C/J 


•A81S -^ai 


r-l CM 
-C 


C5 1 1 »O 1 


-*o 


v-^ 
•rt 1 1 00 1 


o CC 


t> 


a 
a. 

s 


š^oi^ 
CO 00 o tC lO 


55 


.-4 
•rt CO o c^ o 


00 rt 


O 
C 
t^ 


S«3 rt (N 


CO <x> 


> 
o 
•I-H 


1-H T^ 


o 
6C 
-C 


1 1 1 


1 1 1 


1 1 


1 
> 
to 


ooo 


tn 
cs I> 


^ 


O 


fafS 


1 X "M 

1 


1 1 


1 1 


1 
^-^ 

rt 

C 


-a 


O 
td 


.n 
M 


>u 


• • > ■ £ 


rt" 


3 
^rt 
1-^ 


0) M 
K-J • 


rt 
ec 
^ 


t-, a> O 

. =" . „ • 2 

c-S ..2i S „ g 
ti 
C 
rs 
"O 


Kfl 


O 

C 
— 
O 

43 


o 

o 


C 

o 
S 
rt 
O 

! Q 


3 =_!«< g^o 
> iS > =^ ^ - " 

Ig .^ o t- C C :- 
ii -^ ic > (D -- kS) 


■J' 

>in 

-a 
o 


13 
1 
rt 


rz, u^ r— ■— N 


d 
ja O) — N,— ^ ■- <^-~ 


M 


:« 


a> i; Q -* > — - 
O 


u. -a — .;«: rt 


0) 
DuO Ccfi S! 


>U 


•Aai§ •:^9X 


th oa CO -* lO IV. 

Poverjenišlua in poverjeniki. i Adniont: Pavec o. Ivan, redovnik. ' 

Ajdovščina: Cigoj Josip, župnik. ' 

Sv. Anton r Slovenskih goricah: Klemenčič Josip, učitelj. 

So. Barbara pri Mariboru: Kranjc Fran, nadučitelj. 

Batiije-Črniče: Leban Ignacij, župnik. ^ 

Beljak-Zilja: Eller Fran, nadučitelj. 1 

Beršec: Jelnšič Rnjmund, župnik. 1 

Bohinjska Bistrica: Piber Ivan, župnik. 

Bor ovije- Kaplja: Ogriz Ivan, dekan. j 

Borovnica: Pire Avgust, nadiičitclj. % 

Bovec: Bratina Kristijan, nadučitelj. 1 

Braslovče-Lduš: Maršic Karol, učitelj. ■' 

Brdo: Hahne Janko, c. kr. notar. 

Brezoiica-Eodik: Elsnic Josip, župnik. 

Brežice:^ Supan Ignacij, učitelj. 

Buzet: Sepic Vinko, nadučitelj. 

Celje: Ogradi Fran, opat. 

Celovec: a) mesto; Apih Josip, c. kr. učit. profesor. 

6) semenišče: Žel Ivan, bogoslovec. 
Cerklje: Kmet Andrej, nadučitelj. 
Cerkno: Kos Josip, kapelan. 
Chicago: Grilec Ivan, delavec. 
Cirknica: Kunstelj Fran, dekan. 
Cirkvenica v Hrv. Primorjir. Galič Fran, učitelj. 
Črni lug : Ratlovič Stepan. 
Čepovan: Mlekuž Anton, nadučitelj. 
Črni vrh nad Idrijo: Silvester Fran, nadučitelj. 
Črnomelj: dr. Malnerič Josip, okr. zdravnik. 
Črnuče: Cerar Ivan, učitelj. 
Devin: Praprolnik Edvard, učitelj. 
Divača: Kocijančič Fran, žel. uradnik. 
Djakoro: dr. Ritig Svctozar, profesor. 

Dobrepolje:^ Baloh Ivan, kapelan. f 

Dobrlaves-Žitaraves: \Veiss Valentin, župnik. * 

Dolina: Zupan Josip, dekan. 
Dornberg: Juvančič Lovro, župnik. 

Dunaj: Akadem. društvo »Slovenija« (VIII. Breitenfcldergasso 20). 
Erderik v Slavoniji: Iligan Gustav, učitelj. 
Gorica: a) mesto: dr. Gregorčič Anton, drž. in dež. poslanec, .sem. profesor itd. 

h) semenišče: Mihelič Zdravko. 
Gorje: Žirovnik Josip, nadučitelj. 
Gornji grad: Kocbek Fran, nadučitelj. 
Grabštajn: Bayer Štefan, župnik. 
Grad (Bled): Rus Fran, nadučitelj in posestnik. 
Gradec: Glaser Pavel, c. kr. pošini računski asistent. \ — 29 — 

llotederšica: Ikus Josip, trgovec. 
llruNtnik: l.ebar Kran, iiCilelj. 

Idrija: Gangl Engolbert, učilelj na roalčni pripravnici in urednik. 
Ig-Stiidencc. Trošt Fran. nadiirilclj. 
Št. llj j>od Turjakom: Rozman Fran, nadučilelj. 
Jarenina-SiK Jakob: Janžokovič Vid, kapolan. 
Št. Jernej: Trost i\arol, nadučilelj. 
Jesenice: Spičar Jakob. posojilniOni tajnik. 
Št. Juri ob jtižni železnici: Čulok Josip, učitelj. 
Št. Juri na Ščavnici: dr. ivreft Kcon, zdravnik. 
Kamna gorica: pl. Kappus Adolf, c. kr. poštar, župan in posestnik. 
Kamnik: Siatnar .\nton, liskarnar. 
Kanal: Verč .Mojzij, nadučilelj. 
Kapela: 1'ertl Kvirin, nadučilelj. 
Karlovec: Absac Josip, ravnatelj mestne pisarne. 
Kobarid: Lapanja Ivan, zoinljemerec. 
Kočevje: Gross Karol, mestni kapelan. 
Komen: Leban Anton, nadučilelj. 

Komenda: Mejač Andrej, trgovec, župan, dež. poslanec in posestnik. 
Konjice: Ilrastelj Fran, dekan in nadžupnik. 
Koper: Dominco Henrik, c. kr. okr. šolski nadzornik. 
Kostanjevica: Pavlic Damjan, mestni župnik. 
Kozje- FiUta nj : Tomažič Marko, župnik, načelnik okr. zastopa, itd. 
Kranj: Savnik Karol. lekarnar, župan in posestnik. 
Kranjska gora: dr. Tičar Josip, dež okr. zdravnik. 
Sv. Križ pri Ljutotneru: Ilerzog Anton, nadučilelj. 
Krk: l'ribil Dragotin, c. kr. okr. šolski nadzornik. 
Krško: Anžiček Ferdinand, odv. koncipijent. 
Kutjevo: Selak Josip, grašč. uradnik. 
Laški trg: dr. Kolšek .losip, odvetnik. 
Sv. Lenart- Sv. Benedikt: Kopic Jakob, nadučilelj. 
Leskovec v Halozah: Vrunkar Radoslav, učitelj. 
Litija: Svetec Luka, c. kr. notar, vitez Fr. Jos. reda, posestnik, itd. 
Ljubljana: Podkraj.^ck Fran, tajnik »Slov. .Matice«.*) 
Jjjutomer: Karba Janko, učitelj in posestnik. 
Logatec: Vončina Valentm, c. kr. sodn. pis. oficijal v p. 
JjOgaves-Rožek: Singer Štefan, župnik. 
St. Lovrenc na Dravskem polju: Ozmcc Josip, župnik. 
ŠJ:. Lovrenc nad Mariborom: Pernal Minka, veleposestnikova hči. 
št. Lovrenc v Slov. goricah : Sinko Josip, župnik. 
Lož: Lah Gregor, c. kr. poštar in posestnik. 
Jjučane: Tomažič .Mojzij, kapelan. 
Maribor: a) mesto: Majcen Gabrijel, c. kr. vadn. učitelj. 

b) semenišče : Tomažič Davorin, bogoslovec. 
Marnherg: Hecl Avgust, dekan. 
Medana-Ločnik: Kurinčič Ivan, kurat. 
Medvode-Preska: Brence Ivan, župnik. 
Mengiš: Letnar Lovro, nadučilelj. 

Metlika: Vukšinič Davorin, upravitelj »Komende nemškega vit. reda«. 
Miren: Urbančič Vekoslav, nadučilelj. 
Mokronog: Strel Peter, trgovec. 
Moravče: Bizjan Ivan, dekan. 
Motnik: Zupane Jernej, župnik. 
Mozirje: Praprotnik Fran, nadučilelj. 
Nabrežina: Tance Avgust, nadučilelj. 
Nova cerkev: dr. Gregorec Lavoslav, kanonik itd. *) V Ljubljani sta poverjeniška zastopnika tudi še: Kadivec Antonija, trgovka in 
Medic Fran, trg. sotrudnik. — 30 — 

Noro mesto: Rohrman Viljem, ravnatelj dež. kmet. šole na Grmu. 

Opčine: Ferluga Štefan, učitelj. 

Ormož: dr. Geršak Ivan, c. kr. notar in posestnik. 

Osek: Kamnikar Josip, zborovodja. 

Št. Pavel v Savinški dolin/. Vidic Josip, nadučitelj v p. 

Pazin: Bunc Ivan, c. kr. okr. šolski nadzornik. 

Sv. Peter pod Sv. gorami: dr. Kunej Ferdo, zdravnik. 

Sv. Peter na Krasu: Špilar Ferdo, trgovec. 

Pliherk: Svetina Anton, c. kr. notar. 

Podčetrtek: Lovrec Fran, nadučitelj. 

Podgrad v Istri: Gobec Dragotin, posoj. tajnik. 

Podnart: Pogačnik Josip, c. kr. poštar, drž. in dež. poslanec in posestnik. 

Podšentjnri-Izlake: Sattlar Josip, župnik v p. 

Polhov gradeč: Cepon Janko, nadučitelj. 

Poljčane: Cilenšek Alojzij, župnik. 

Poljane nad Škof jo Loko: Ramoveš Jernej, župnik. 

D. M. v Polju: Kolar Matija, župnik. 

Postojna: Brinar Josip, mešč. šole ravnatelj. 

Poze, a: Koprinski Robert, profesor. 

Praga I.: »Klub slov. tehnikov« (II. Češka tehnika). 

Praga II.: Akad. društvo »Adrija«. 

Predloka: Sancin Josip, župnik. 

Prosek: Leban Henrik, c. kr. učitelj. 

Prvačina: Orel Josip, nadučitelj. 

Ptuj: dr. Komljanoc Josip B., dež. gimn. profesor. 

Puij : Pire Josip, c. in kr. pom. kom. pristav I. vrste. 

D. M. v Puščavi -Kumen: Korman Josip, posestnik. 

Radeče pri Zidanem mostu: Hiersche Fran, župnik. 

Radgona: Horvat Fran, slikar. 

Radovljica: dr. Vilfan Janko, odvetnik in župan. 

Rečica: ^Deleja Zdravko, obč. tajnik. 

Renče- Št. Peter: Pavletič Gotard,^dekan. 

Ribnica na Kranjskem: Tomšič Štefan, nadučitelj. 

Ribnica na Štajerskem: »Bralno drušvo«. 

Rogatec: Berlisg Josip, trgovec. 

Ruše: Lasbacher Josip, nadučitelj. 

Sarajevo: Premrov Janko, c kr. rač. svetnik. 

Selca: Rožnik Tomaž, župnik. 

Semeljci v Slavoniji: Gerstner Ferdo, kapelan. 

Senj : Ganič Josip, bogoslovec. 

Senožeče-Razdrto-Hrenovice : Novak Anton, c. kr. sodn. kancelist. 

Sevnica: Piši Ivo, učitelj. 

Sežana: Kante Malko, c. kr. okr. šolski nadzornik. 

Slivnica: Hirti Fran, župnik. 

Slov. Gradec: Vrečko Fran, nadučitelj. 

Slor. Bistrica: Schreiner Ljudmila, učiteljica. 

Sodražica: Drobnič Juri, posestnik. 

Solčava: Šmid Miloš, župnik. 

Sostro : Bregant Mihael, nadučitelj. 

Spljet: Begovič Milan, c. kr. gimn. profesor. 

Središče: Kosi Anton, učitelj in posestnik. 

Stari trg pri Ložu : Bencina Ivan, trgovec in posestnik. 

Studeno: Kobal Alojzij, trgovec in posestnik. 

Šempas: Križman Fran, nadučitelj. 

Šiška: Mohar Dragotin, črkostavec in posestnik. 

Skedenj jjri Trstu: Gregorič Mara, učiteljica. 

Škofja loka : Lenček Niko, c. kr. notar in župan. 

Šljivoševci: Oton Navratil. — 31 — 

Švtarije na Gori.-ikem: Kavs J;inko, nadučilelj. 

Šmarije na Kranjskem: vacat. 

Šmarije na Štajerskem : Debelak Ivan, učitelj. 

Šmartno pri Litji: Hihar Matej, dekan. 

Šoitanj: Kolšek Vinko, c. kr. notar. 

Tolmin - Sr. Jjurija: Fabijan .losip, župnik. 

'Jrboclje: Krammer Ivan, trgovec. 

Trebnje: Nagode Ivan, dekan. 

Trnovo: dr. Kržišnik Josip, dekan. 

Sv. Trojica v Halozah: Potrt' Rafael, kapelan. 

Sr. Trojica v Slor. goricah: .Mavric .losip, nadiičitoij. 

Trsat: dr. Rački Andrija, kanonik in župnik. 

Trsti.: Giistin Fran, mestni kapelan. 

Trst II.: Arhar .lustin, učitelj, via Chiozza 8. 

Triič: špendal Fr.. župnik. 

Lnec-Eakek: Repič Peter, nadučitelj. 

Valporo: Rudolf Magjer, učitelj in knjižfvnik. 

Varačdin: dr. Križan Josip. kr. gimn. profesor v p. 

Velika dolina. Dolinar Mijo, trgovec in posestnik. 

Velike La^če: Pucelj Ivan, gostilničar in posestnik. 

Velikovec: Treiber Fran. župnik. 

Št. Vid pri Ljubljani: Žirovnik Janko, nadučitelj in posestnik. 

Št. Vid pri Vipavi: Rudolf Janko, nadučitelj in posestnik. 

Videm-Rajhenburg : Knapič Janko, nadučitelj. 

Vinkovci: dr. Plemič Levin, odvetnik. 

Virje v Slavoniji: Ljubic Peroslav, pisatelj in urednik. 

Vipava: Erjavec Matija, dekan. 

Višnja gora: Pleiweiss Karol, c. kr. notar. 

Vodice: Slapšak Julij, nadučitelj. 

Volosko: Sever Fran, c. kr. sodni kancelist. 

Vransko: Rotner Josip, c. kr. sodn. svetnik. 

Vrhnika: Jelovšek Gabrijel, trgovec, posestnik in župan.. 

Vuhred: Robič Ivan, učitelj. 

Zader: Vrečko Jakob, c. kr. poštni komisar. 

Zagorje ob Savi: Levstik Janko, šolski voditelj. 

Zagr^\ dr. Bazala Albert, kr. profesor, (Zapadni perivoj 15). 

Zatičina: Kovač Fran, nadučitelj. 

Žabnice: dr. Amschl Ivan, župnik. 

Žalec: Petriček Anton, nadučitelj. 

Železniki: Hafner Anton, fužinski voditelj in posestnik. 

Žiri: Šile Pavel, nadučitelj. 

Žužemperk: Tavčar Mihael, dekan in čast. kanonik. Število poverjeništev 201. 
Imenik 

dpuštvenikou ..Slovenske Mafice" za leto 1907.*) A. Častni društveniki : 

Dr. Kvičala Ivan, c. kr. vseučiliški profesor v Pragi (1882)**). 
Grof liarrach Ivan, veleposestnik, i, t. d. v Pragi (1883). Dr. Jagič 
Ignacij Vikentijevič, c, kr. vseučiliški profesor, i. t. d. na Dunaju 
(1886). Baron Winkler Andrej, c. kr. dež. predsednik v p., i. t. d. 
v Gorici (1892). Babič=Gjalski Ljubomir, pisatelj in vlastelin v 
Gredicah pri Zagrebu (1905). Stritar Josip, c. kr. gimn. profesor 
v p. in posestnik na Dunaju (Aspangu) (1906). Svetec Luka, 
C. kr. notar, posestnik i. t. d. v Litiji (1907). 

B. Ustanovniki in letniki : **'') 

Admont : Matevžu o. Eginhard, gimn. prof. Vagaja o. Bud., 
patronat. administr. Jereb o. Rob., redovnik, dr. Miklavc o. Rajm., 
župnik. Pavec o. Iv., redovnik. Pivec o. Jos., redovnik (poverjenik). 

Št. 2 + 4 = 6. 

Ajdovščina: Čitalnica narodna v Ajdovščini. Cigoj Jos., 
župnik (poverjenik). Crnigoj Hen., vikar v Velikili Žabljah. Kapucinski 
samostan pri Sv. Križu. Kavs Jos., pošt. uprav. Kodrfe Iv., župnik 
pri Sv. Križu. Lokar Artur, c. kr. notar. Plesničar Pavel, nadučitelj 
v Rihemberku. Poljšak Alfonz^ vikar pri Sv. Tomažu. 

Št. 1 -f- 8 = 9. 

Ala: Pirjevec Janko, žel. uradnik. Št. 1. *) Kdor ni naznanil odboru eventualne izpiemene svojega bivališča 
in vsled tega ne najde svojega imena natisnjenega v kraju, kjer biva zdaj, 
naj si išče knjige pri onem poverjeniku, kateremu jo plačal udnino. — Za 
take izpreniene ne more biti odgovorno upravništvo, prosi pa one gospode 
poverjenike, iz kojih poverjeništev so se tekom leta preselili društveniki v 
kako drugo poverjeništvo, da mu izvolijo takoj prijaviti nove naslove. 

**) Letnica naznačuje čas izvolitve za častnega društvenika. 

***) Ustanovniki so tiskani z ležečimi in letniki z navadnimi črkami. — 33 — 

Anaconda: Pirnnt Ivan, duhovnik. Št. 1. 

Sv. Anton v Slov. goricah: Bralno društvo pri Sv. Antonu. 

Klemenčič Jos., učit. (poverjenik). Kovačič Jak., učitelj pri Sv. Trojici. 
Laii Avg., učitelj pri Sv. Duhu. Lassbaclier Jos., kaplan. Tušak Jos., 
trg. sin. Vraz Ant., župnik. Št. 7. 

Bakarac: Ljudska šola. Št. 1. 

Banjaluka: Osana Iv., c. kr. major, ^'elkovrh .Tos., c. kr. stotnik. 

Št. 2. 
Sv. Barbara pri Mariboru : Bralno društvo. Kranjc Fr., nad- 
učitelj (poverjenik). Kristl Al., učitelj. Mihalič Jos., župnik. 8t. 4. 

Baska na otoku Krku: Kaftauič Božo. Št. 1. 

Batuje-Črniče : Franke Fr., vikar v Oseku. Kosec Jos., župnik 
v Kamenjali. Lavrenčič Klem., učiteljica. Leban Ign., župnik (po- 
verjenik). Merljak Fr.. nadučitelj. Murovec Iv., dekan. Vodoplvec Jos., 
kaplan. Vodopivec Vinko, kaplan. Št. 8. 

Belgrad : Vnkasovič Janko , kr. podpolkovnik in poveljnik 
orožništva. Št. 1. 

Beljak-Zilja: Berf>man Fr., župnik v Št. Lenartu. Bradnar 
Ant., trg. sotrudnik v Beljaku. Coriarj Ant., učitelj v Puhu. Eller Fr., 
nadučitelj v p. pri D. M. na Zilji (poverjenik). Falle Val., trg., pos. in 
gostiln, v Srejah. Gornik Mart., trg. sotrudnik v Beljaku. Grafenauer 
Mih., cerkvenec in pos. pri Št. Lenartu. Hochmiiller Iv., žel. uradnik 
in pos. v Beljaku. Hribar Jos., gimn. prof. v Beljaku. Jerman Jurij, 
župnik v Štebnju. Kalin Alojzij, c. kr. car. predstojnik v Beljaku. 
Katnik Fr., župnik na Brnci. Knaflič Jak., župnik v Ločah. Knjižnica 
C. kr. velike gimnazije v Beljaku. Kovač Ant., praktikant v Beljaku. 
Meško Fr. Ks., župnik pri D. M. na Zilji. De Reggi Al., žel. uradnik na 
Drahovem. Skrbinšek Jos., c. kr. gimn. prof. v Beljaku. Trunk Jurij, 
župnik na Peravi. 2 dijaka- naročnika. Št. 19 -j- 2 = 2L 

Belovar: Kolar Fr., lin. perovodja. Št. 1. 

Beršec: Barbič Mih., župnik na Brdu. Čitalnica Hrvatska v 
Moščenicah. Deškovič Peter^ c. kr. poštar v Moščenicah. Deškovič 
Eud., pom. kapitan v Moščenicah. Dukič Anton, učitelj v Moščenicah. 
Ellner Ant., župnik v Brestu. Halama Fr., župnik v Šumbergu. Jelušič 
Rajmund, župnik (poverjenik). Kraljic Iv., župnik v Kozljaku. Križman 
Jos., župni upravitelj v Repentaboru. Načinovič Iv., učitelj v Keršanu. 
Ortolani Ant., župni upravitelj v Moščenicah. Pojalič Nik., učitelj. 
Pindnlič Dinko, kanonik in župnik v Barbanu. Puž Ant., župnik v p. 
v Moščenicah. Ribarič Iv., učitelj v Keršanu. Škalamera Fr., pos. Zidalič 
Ant., župnik v Keršanu-. Št. 18. 

Blato : Don Andreis Jerko, svečenik. Fabris Spasoje, veroučitelj. 

Št. 2. 

Bohinjska Bistrica: Berlic Iv., župnik v Srednji vasi. Bevec 
Mat, c. kr. poštar. Humek Mart., nadučitelj. Mencinger Franja, gostiln. 
Piber Iv., župnik itd. (poverjenik), dr. Vacek Al., okr. zdravnik. Vrankar 
Jos., župnik na Koprivniku. Zemljan Franja, učiteljica. Št. 8. 

3 — 34 — 

Borovlje-Kaplja: čitalnica v (Jlinjah. Druneckj Iv., žapnik 
v Podgorjah. Knjižnica župn. v Kaplji. Mihi Fr., župnik na Žihpoljah. 
Nagel Iv., župnik v Selah. Ogriz Iv., dekan v Kaplji (poverjenik). 
Olip Tom., gostiln, v Selah. Šuštar Iv., župnik v Svečah. Ulbing 
Tom., kapelan v Št. Ilju. Vintar Jos., župnik v Bilčovsu. Wieser 
Jos., pravnik v Košentavru. Št. 11. 

Borovnica: Borštnik Fr., župan, c. kr. prof. v p. in posestnik. 
Cankar Ign., žel. strojnik. Drašler Ant., gostiln, in pos. Drašler Iv., 
gostiln, in pos. na Dolu. Gerzin Mat., župnik v Preserju. Hrovatin Iv., 
pos. na Dolu. Izobr. društvo. Jerše Al., žel. mojster na Bregu. Kajdiž 
Val., kaplan. Kessler Fr., žel. strojnik. Kobi Ant., trg. in pos. na 
Bregu. Korbar Avg., nadučitelj v Preserju. Kranjc Iv., trg. in pos. 
Kržič Uršula, gostiln, in pos. Lebez Ant., krojač. Majaron Iv., trg. in 
pos. Majaron Iv., trg. in pos. v Brezovici. Papler Fr., nadučitelj v. p. 
in č. občan. Pire Avg., nadučitelj (poverjenik). Ramovš Anica, stroj- 
nikova hči. Smrsu Rud., žel. uradnik. Suhadolnik Fr., pos. Švigelj Fr., 
trg., tov. in pos. na Bregu. Švigelj Iv., trg. sotrudnik. Švigelj Karol, 
pos. sin. Tomšič Iv., trg. v Preserju. Št. 26. 

Bovec: Bratina Krist., nadučitelj (poverjenik). Čitalnica nar. 
Dor.lnko Albert, učitelj -voditelj v Čez-Soči. Ivančič Iv., učitelj. Kenda 
Fr., i;oi. na Dvoru. Kunšič Iv., kurat na Srpenici. Logar Miroslav, 
učitPij -voditelj v Soči. Mahnič Mih., trg. sotrudnik na Srpenici. Mikaž 
Mat., učitelj v Logu. Mlekuž Olga, učenka v Ljubljani. Ostan Izidor, 
trg. Pretnar Rud., davč. kontrolor. Straussgitl Ant., trg. Trebše Andr., 
nadučitelj na Srpenici. Uršič Fr., učitelj-voditelj na Žagi. St. 15. 

Braslovče-Letuš: Bohinc Jak., st. kanonik in župnik v. p. 
v Braslovčah. Cernovšek Roža, c. kr. poštarica v Braslovčah. dr. Cer- 
vinka Vid, okr. zdravnik v Braslovčah. Horak Frid., živinozdravnik 
v Braslovčah. Marschitz Kar., nadučitelj v Letušu (poverjenik). Pauer 
Jos., trg. in velepos. v Braslovčah. Selak Jak., c. kr. orožn. postaj ev. 
v Braslovčah. Strgar Ant., poslovodja v Braslovčah. Št. l-|-7 = 8. 

Brdo: Benkovič Fr., trg. in pos. v Blagovici. Detela Adela, trg. 
in pos. v Dobu. Dolenc Vikt., c. kr. davčni asist. dr. Furlan Ant., 
c. kr. okr. sodnik. Gantar Minka, učiteljica. Grad Iv., gost. in pos. v 
Beričevem. Hiti Mat., nadučitelj v Dobu. Jelene Radivoj, not. uradnik. 
Kadunc Fr., župnik v KraŠnji. Kraljic Jos., pečar in pos. v Domžalah, 
Kuhar Fr., učitelj v Domžalah. Lončar Fr., not. uradnik in pos. 
Lotrič Lev, župnik na Zlatem polju. Majdič Fr. ml., tov. in pos. na 
Viru. Pavlic Julija, c. kr. poštarica v Lukovici. Peterman Franja, 
C. kr. poštarica v Dobu. Prepeluh Alb., c. kr. sod. kane. Primožič Ant., 
pos. na Prevali. Pustotnik Fr., župan in pos. v Blagovici. Rahn6 Janko. 
C. kr. notar (poverjenik). Ravnikar Fr., tes. mojster v Domžalah. Reich 
Jos., nadučitelj in pos. v Dolu. dr. Rohlik Albert, okr. zdravnik v 
Lukovici. Rus Jos., pos. in gost. v Št. Vidu. Schmeidek Iv., učitelj 
na Rovi. dr. Senčar Mat., c. kr. sod. pristav. Slapar Jak., nadučitelj. 
Smerkolj Iv., trg., gost. in pos. v Lukovici. Šimenc Fr., trg., župan — 35 — 

in po8. v Dolu. Štrukelj Iv., pos. v Krašnji. Videmšek Ant., župan, 
mesar in pos. v Dobu. Vidic (i ust., c. kr. žel. višji kontrolor v p. v 
Lukovici. Viliir Janko, trj?. in pos. v Dobu. Ziirnik Jos., trj^. in pos. 
na Kertini. Št. 31. 

Bregenz: Koder .\nt., c. kr. poštni nadoskrbnik. Št. 1. 

Brezovica pri Ljubljani: Žgur Ant., župnik. Št. 1. 

Brezovica - Rodik : Dekleva Iv., trg. v Rodiku. Elsnic Jos., 
župnik v Rodiku (poverjenik). Normali Iv., župnik v Brezovici. Race 
Fr., zid. mojster v llrpeljah. Rapotec Fr., c. kr. poštar na Kozini. Šturm 
Fr., mesar na Kozini. Žagar Mijo, nadučitelj na Klancu. Št. 7. 

Brežice: Knjižnica okr. učiteljska, dr. Srebre Gvidon, pos. 
Agreš Jos., odvet. solicitator. Ambrožič Jos., nadučitelj v Čatežu. 
Balon Jos., velepos. na Bizeljskem. Balon Mih., meščan in pos. Balon 
Olga, velepos. na Bizeljskem. dr. Benkovič Iv., odvetnik in drž. 
poslanec. Boecio Jos., trg. Bohinc Jos., učitelj v Pišecah. Bračič Her- 
mina, učiteljica v Dobovi. Bralno društvo v Dobovi. Coklin Ant., trg. 
sotrudnik. Čebašek Jak., kaplan v Dobovi. Cepin Jos., c. kr. davčni 
asistent. Černelč Fr., nadučitelj v Artičah. Čitalnica narodna. Franke 
Ernest, žel. uradnik. Frece Mart., trg. v Stari vasi. Gabron Kar., 
C. kr. davč. prakt. Gajšek Sim., nadučitelj v Dobovi. Gala Fr., c. kr. 
<lavč. asist. Gerec Fr., trg. in velepos. v Pišecah. Gerjovič Iv., velepos. 
v Dobovi. Gorjup Peter, kaplan. Gregorevčič Fr., velepos, v Globokem. 
•Gregorka Mirosl., žel. uradnik. Gril Adolf., kaplan na Bizeljskem. 
Holec Mart., c. kr. sod. otic. dr. Horvat Fr., c. kr. notar. Ivanetič 
Ant., C. kr. okr. tajnik. Janežič Mih., velepos. v Zupelevcu. Jurko 
Mira, učiteljica v Artičah. Kavšek AL, žel. uradnik. Klavžar Ant., 
meščan. Knjižnica franč, samostana. Kokot Ant., nadučitelj v p. v 
Pišecah. Kostomaj Ant., gostiln. Košuta Mart., žel. uradnik. Kovačič 
Jos., gostiln, in pos. v Dobovi. Kunej Benjamin, tajnik posoj. in pos. 
Lavrenčak Ferd., pom. učitelj v Lokavcu. dr. Leščnik Janko, odvetnik 
in pos. na Čatežu. Levak Andr., meščan. Levstik Jos., oskrbnik na 
Bizeljskem. Lipej Fr., trg. Lunder Hermina, učiteljica v Kapelah. 
Malus Iv., velepos. na Bizeljskem. Medved Jak., nadučitelj v Pišecah. 
Melihar Fr., dež. dacar v Krški vasi. Mešiček Jos., mestni župnik. 
Novak Cena, učiteljica v Globokem. Okorn Vinko, učitelj na Bizeljskem. 
Oskrbništvo „Čatežkih toplic". Pavlic Iv., župnik na Bizeljskem. 
Pečnik Jos., nadučitelj v Kapelah. Pernat Ant., župnik v Dobovi. 
Petrič Lud,, učitelj v Sromljah, Pichler Fr., c. kr. davčni asist. Pirnat 
Lud., pom. uradnik. Planine Fr., kaplan v Pišecah. Polanšek Ign., 
pek in pos. Posojilnica. Potočnik Lud., učitelj v Dobovi. Potovšek 
Jos., župnik v Artičah. Presker Drag., župnik v Kapelah. Prosinecki 
Fr., velepos. v čemehevcu (Hrvaška). Radanovič Iv., trg. sotrudnik. 
Radej Mart., gostiln, na Čatežu, ftehaček Peter, lekar. asist. Scagnetti 
Val., podjetnik. Šek Avg., tiskar. Schweiger Al., uprav. zal. deln. 
pivovarne. Sikošek Ant., pom. uradnik, Sitter Jos,, c. kr. sod. svetnik. 
Skalovnik Ant., nadučitelj v Stari vasi. Sterniša Ivo, žel. uradnik. 

3* — 36 — 

Supan Ign., učitelj (poverjenik). Šetinc Jos., odv. konc. Šola v Artičah. 
Šola v Cerkljah. Šola v Globokem. Šola v Pišecah. Šola v Stari vasi. 
Tanšek Marija, učiteljica. Tominc Blaž, nadučitelj v Globokem. Tramšek 
Moric, nadučitelj v Sromljah. Turkuš Štefan, župnik v Sromljah. Umek 
Ant., trg. Uršič Jos., trg. Vahčič Iv., trg. v Cerkljah, dr. Vilimek 
Ant, obč. zdravnik. Voglar Al., učitelj v Artičah. Volčanšek Iv.,, 
gostiln. Windischer Al., učiteljica v Dobovi. Wutt Sim., c. kr. davčni 
upravitelj. Zehner Frid., učiteljica v Dobovi. Žabka Vid, pos. 

Št. 2 + 96 =• 98. 

Brod: Briški Ant., obč. beležnik. Št. 1. 

Bruck ob Muri: Šega Ign., ing. in nač. kurilnice. Št. 1. 

Buzet: dr. Dolen Ščitomir, c. kr. sod. pristav. Okrajna učit.^ 
knjižn. v Buzetu. Pilat Jos., župn. upravitelj v Draguču. Sancin Iv.,, 
učitelj poljedelstva. Sironič Simon, kaplan. Šepič Vinko, nadučitelj (po- 
verjenik). Volavšek Iv., c. kr. geometer. Zupančič Iv., gostilničar 
Narodnega doma. Št. 8. 

Celje : Čitalnica narodna. Krusič Iv., c. kr. gimn. prof. v p., 
š. svetnik in zlatomašnik. Občina teharska. Ogradi Fr., opat, itd. 
(poverjenik). RanUgaj Ant., župnik v Št. Petru. dr. Sernec Jos., 
odvetnik in^ pos., vitez žel. krone, itd. dr. Štor Fr., graščak, itd. na. 
Teharjih. Skrbeč Mart., duhovnik v p. na Teharjih. Bas Lovro, c. kr. 
notar, itd. dr. Božič Ant., odvetnik, dr. Brenčič AL, odvetnik. Cestnik 
Ant, gimn. veroučitelj. dr. Dečko Iv., odvetnik in pos. Delavsko podp. 
društvo. Detiček Jurij, c. kr. notar. Društvo odvetniških in notarskih 
uradnikov. Društvo pevsko, dr. Filipič Lud., odvetnik in pos. Fon Iv.,^ 
c. kr. gimn. prof. pl. Garzarolli Fr., c. kr. sod. svetnik. Gorišek Iv., 
mestni vikar. Gregorin Al , c. kr. sod. svetnik. Hranilnica in posojilnica 
v Gotovljah. dr. Hrašovec Jurij, odvetnik in dež. poslanec. Jošt Fr.,^ 
revizor „ Zveze slov. posojilnic". Kardinar Jos., c. kr. gimn. prof. in 
katehet. dr. Karlovšek Jos., odvetnik. Knjižnica c. kr. male gimnazije, 
Knjižnica c. kr. velike gimnazije. Knjižnica kapucinska. Kosi Ant.,^ 
C. kr. gimn. prof. Kosi Jak., mestni kaplan. Kožuh Jos., c. kr. gimn. 
prof. dr. Kukovec Vekosl., odvetn. kand. Lončar Fr., tajnik posojiln. 
Majdič Peter, tov., itd. Matic Jos., trg. Pučnik Ant., mest. kaplan, 
dr. Slavič Mat., katehet in nemški propovednik. dr. Smolej (i ustav, 
C. kr. sod. sv6tnik. Stergar Vinko, c. kr. rudn. komisar, dr. Stiker 
Ljud., odvetn. kand. Suhač Mat., c. kr. gimn. prof. Sah Lovro, nad- 
učitelj na Teharjih. Šola deška okoličanska. Trstenjak Al., stud. iur. 
Vodstvo zasebne dekliške ljudske šole. dr. Vrečko Jos., odvetnik, itd. 

gt. 8 -f 39 = 47. 

Celovec : a) mesto : JaneHč Evgen, zas. uradnik. Apih Jos.^ 
C. kr. učit. prof. (poverjenik). Bajec o. Gabriel, kapucin. Bizer Andr., 
dekan pri Gospej sveti. dr. Brejc Janko, odvetnik. Ebner Iv., župnik 
v Hodišah. Hutter Iv., c. kr. real. prof. Janežič Sim., ravnat. „Družbe 
sv. Mohorja" v p. dr. Janežič Val., c. in kr. višji štabni zdravnik v p. 
Knjižnica dijaška v Marijanišču. Kolarič Fr., župnik pri Elizabetinkah. — 37 — 

Kramar Iv , c. kr. pošt. ofic. Legat Al., tisk. poslovodja. Novak Lovro, 
kapucin. dr. Oblak Jds., odvetn. kand. Piskernik Angela, učiteljica. 
Podgorc Val., lusgr. in vikar. Regalli Mira, učiteljica. Rozman Jos., 
tajnik „ Družbe sv. Mohorja". Sadjak Andr., mest, kaplan. Sadnikar 
Fr., trg. Scharlach Fil., učiteljica, dr. Sket Jak., c. kr. gimn. prof. 
Strgar Jos.. črkostavei-. Šnedic Iv., župnik v Vetrinju. Žak Ant., 
župnik v Poročali. Trije dijaki-naročniki. Št. 1 -|- 25 r- 3 = 21» 

b) semenišče: Akademija slov. bogoslovcev. Jastrebnik Vaclav, 
bogosl. Koch Iv., bogosl. Ogris Alb., bogosl. Razgošek Vinko, bogosl. 
IŠenk Fr, bogosl. Stih Jos., bogosl. Vastelj Fr., bogosl. Vautič Vekosl., 
bogosl. Žel Janko, bogosl. (poverjenik). Št. 10. 

Cerklje : Bartol Baltazar, župnik v p. na Sp. Brniku. Ahčia 
Iv., gostiln, in pos. v Aldergasu. Ahlin Fr., pos. Ahlin Janko, gostiln, 
in pos. Čitalnica. Franter Minka, učiteljica. Hacin Jos., pos. v Ceš- 
njevku. Jenko Jos., pos. sin na Zg. Brniku. Kalan Iv., učitelj v 
Velesalu. Kern Iv., trg. in pos. Kmet Andr., nadučitelj (poverjenik). 
Lapajne Jos., učitelj. Likar Jerica, pos. dr. Mayr Avg., okr. zdravnik. 
Panlus Viljem, adm. na Šenturški gori. Št. 1 -[- 14 = 15. 

Cerkno: Božič Peter, župnik v Ravnah. Borštnik Srečko, 
učitelj na Bukovem. Čitalnica nArodna. Grželj Zora, učiteljica. Matelič 
Iv., učitelj v Otaležu. Stres Ant., nadučitelj. Tušar Vaclav, pravnik. 

Št. 1 + 6 = 7. 

ChicagO : (irilec Iv., delavec (poverjenik). Rudman Al., delavec. 
Rudman Ant.. delavec. Št. 3. 

Cieszyn : Žunkovič Dav., c. kr. stotnik v 3. pešpolku. Št. 1. 

Cirknica : Dimnik Fr., župnik v Begunjah. Jerala Fr., c. kr. 
sod. pristav. Kraje Al., trg. in pos. v Grahovem. Kunstelj Fr., dekan 
(poverjenik). Livrenčič Ant., kaplan. Lavrič Iv., trg. Persche Rud., 
C. kr. okr. sodnik. Pogačnik Edv., trg. Premrov Fr.. trg., gostiln, in 
pos. v Martinjaku. Rajčevič Fr., župnik v Grahovem. Rohrman Jos., 
C. kr. notar. Šerko Fr., trg., župan in pos. Št. 12. 

Cirkvenica: Afrič Fr., učitelj v Plasih. Ahačič Ante, lekarnar. 
Bešlič Ant.. uradnik I. hrv. hranilnice. Borovički Zvonimir v Reki. 
Dušanek Vinko, mag. pharm. v Reki. Galič Fr. ml., učitelj-voditelj 
{poverjenik). Galič Zdravko J., nam. kr. drž. odvetnika v Zagrebu. 
Golobovič Mate, kr. sodni pristav v Zlataru. Grom Silvij v Reki. 
Hamerl Jos. v Reki. Jeretin Zvonimir, uradnik I. hrv. hranilnice. Jer- 
neje Pavel, tajnik zdravstv. odbora. Kešuc Aleksa, učitelj. Kostrenčič 
Jos., obč. uradnik. Ljudska šola. Ljudska šola v Grižanih. Miholjevič 
M. A., prof. navt. šole v Bakaru. Montanari Vlad., trg. Pavelič Milan, 
župnik v Krasnem. Pintar Slava v Lokvah. Polič Iv., lekarnar. Rošič 
Mate, vi. vinogradar na Trsatu. dr. Veljačič Niko, msgr., prof. bogosl. 
itd. Tranicani J. Jos., trg. Weidl Rud., uradnik I. hrv. hranilnice. 
Zadrovič Ljud.. učitelj. Št. 26. 

Črni lug: Eatlovič Stepan, učitelj. Št. 1. 

Čapljina : Soče Marijan, učit. pripravnik. Št. 1. — 38 — 

Čepovan : Cempre Andr., c. kr. orož, stražmešter. Godnič Jos., 
kurat v Cirgarju, Kofol Leop., c. kr. poštar. Kroupa Frid., kurat v 
Lomu. Mlekuž Ant., nadučitelj (poverjenik). Poberaj Jos., učitelj. 
Podgornik Fr., učitelj v Lokavcu. Rejec Jak., župnik. Samostan fran- 
čiškanski na Sv. Gori. Trušnovec Fr., krojač. Žnidarčič Fr., c. kr. 
prof. v Gorici. Št. 12. 

Črni vrh pri Idriji : Abram Iv., župnik. Blažič Jos., trg. 
Krajni šol. svet. Lampe Franja, pos. Mikuž Ivana, pos. hči. Pivk Štefan^ 
pos. v Predgrižah. Pravhar Jos., kaplan. Rudolf Dominik, župan in pos. 
Rudolf Filip, pos. Silvester Fr., nadučitelj (poverjenik). Sebenik Kati,- 
gozdarjeva hči. Šemerl Ant., pos. v Predgrižah. Št. 12. 

Črnomelj : Koenig Jurij, župnik na Vinici. Strucelj Jurija 
C. kr. sodni svetnik v. p. v Tuševem dolu. Adler Stanko, c. kr. evid, 
geometer. Adlešič Jurij, pvavnik v Adlešičih. Bitenc Tom., učitelj v 
Dragatušu. Čitalnica narodna. Čitalnica narodna v Vinici. Demšar Iv.,, 
nadučitelj v Šmarjeti. dr, Flerin Val., c. kr. sod. pristav. Jarc Jak.,. 
C. kr. okr. sodnik. Juvanec Fr., učitelj na Vrhu. Kadunec Mat., župnik 
v Preloki. dr. Kermavner Rob., c. kr. fin. komisar. Kline Igo., c. kr. 
davkar. Knjižnica okrajna učiteljska. Korbar Iv., c. kr. davč. referent. 
Kosec Mili., nadučitelj v Dragatušu. Kramarič Jos., župnik na Vrhu. 
Kubinek Iv., m. kaplan. Kuder Ant, c. kr. sod. pristav. Kucc Avg., trg. 
Lavtar Jos., m. kaplan. Lovšin Fr., nadučitelj na Vinici, dr. MaleriČ 
Jos., okr. zdravnik ())overjenik). Masten Jos., c. kr. davčni pristav. 
Mueller Karol, trg. Nagu Iv., c. kr. poštar. Novak Jos., župnik v Dra- 
gatušu. Peharec Stanko, župnik. Perhavec Ign., c. kr. davčni kontrolor. 
Ploj Oton, c. kr. notar. Podlogar Leop., m. kaplan. Praprotnik Alb., 
učiteljica. Puhek Janko, trg. in župan. Rauch Peter, graščak v Pod- 
brežju. Rezek Peter, župnik v p. v Starem trgu. Schiller Rud., učitelj. 
Schweiger Jank % c. kr. sodni ofic. Šašelj Iv., župnik v Adlešičih. Šetinc 
Fr., šol. voditelj, dr. Treo Lud., c. kr. sod. pristav. Ušlakar Iv., not. 
kand. Zurc Ant., trg. Št. 2 + 41 = 43. 

Črnuče : Cerar Iv., učitelj (poveijenik). Mekincc Fr., župnik. 
Odlazek Minka, učiteljica pri Sv. Jakobu. Okr. šolski svet pri Sv. Ja- 
kobu. Poklukar Mih., nadučitelj in pos. pri Sv. Jakobu. Sakser Iv.,, 
župnik pri Sv. Jakobu. Žibert Ant., nadučitelj in pos. na Jezici. Št. 7. 

Daruvar: dr. Latkovič Matko, odvetnik. Št. 1. 

Delana: Savs Matija, župnik v Delani. St. 1. 

Devin : Bratina Al., kurat v Sempolaju. Bratina Ant., vikar 
v Doberdobu. Kos Jot'., vikar v Brestovici. Praprotnik Edvard, nad- 
učitelj (poverjenik). Skočir Jos. msgr., dekan. Švara Fr., kaplan. Suc 
Iv., trg. v Sesljem. Št. 7. 

Divača : Bralno pevsko društvo „Tabor" v Lokvi. Dekleva 
Janko, trg. v Vremskem Britcfu. Dekleva Leop., c. kr. poštar v Bri- 
tofu. Dujc Iv., župan v Naklem. Fabiani Krist., pos. v Lokvi. Gombač 
Olga,' pos. hči v Motavunu. Kocjančič Fr., žel. uradnik (poverjenik). 
Kocijančič Livija, kontoristka v Trstu. Kunaver Fr., žel. uradnik. — 39 — 

Majhen Iv., pošt. uradnik. Makoratti Lev, žel. poduradnik. Muha Ant., 
velepos. v JiOkvi. iMulia Ant. ml., velepos. v Lokvi. Praprotnik Avg., 
trg. v Lokvi. Premrov Vlad., žel uradnik. Prhavec Fr., pos. v Spod. 
Ležečah. Puc Fr., pošt. uradnik. vSrdmak Jak., župnik. Srebotnjak 
Radosl., trg. v Lokvi. Šteblaj Bern., žel. poduradnik. Stolfa Al., žel. 
uslužbenec. Vadnal Al., žel. uradnik. Vehovec Al., žel. uradnik. 
\'erdnik Rud., sklad, paznik. St. 24. 

Djakovo : Akšanovič Ant., prof. Babic Gabro, prost. dr. pl. Babic 
Stjepan, opat. Cepelir Milko, ap. protonotar in župnik. Cačinovič 
Vladoje, vi. ravnatelj, Čižmanovir Šimen, kanonik. P'išer Mato, kapit. 
beležnik. Galovič .Alarijan, duhovnik. Hefner Jos. Horvat Stepko, 
bogosl. Koželj Fr. Kulundžič Nladisl., bogosl. Medic Jos., lekarnar. 
Pec Vladoje, bogosl. Reichsman Dane ml., trg. dr. Ritig Svetozar, 
kr. prof. (poverjenik), dr. Ruspini Ant., prof. bogosl. Sokol Jos., bogosl. 
Stare Fr. Šajnovič Marko, kanonik. Tranger Ema. dr. Voršak Avg,, 
biskap itd. Zbor duh. mladeži. St. 23. 

Dobrepolje: Bnmovš Atidrej, nadžupnik. Baloh Iv., kaplan 
(poverjenik). Kmetijsko društvo. Petrič Rafael, dijak v Strugah. 
Petrič Mat., učitelj v p. in pos. v Strugah. Posojilnica. Primožič Štefan, 
nadučirelj. Šola (kraj ni šolski svet) Videm-Dobrepolje. P. R., dijak- 
naročnik v Strugah. Št. 1 -j- 7 -|- 1 = 9. 

Dobrlaves -Žitaraves: Slomšek Iv., župnik v p. v Kortih. 
Aplen Andrej, župnik v Železni Kaplji. Boštijančič Ivan, župnik v 
Kamnu. Dolinar Ivan, kaplan v Dobrlivesi. Hutter Vekosl., župnik v 
Št. Lipšu. Izobr. društvo ,,Trta" v Žitarivesi. Krištof Jurij, c. kr. 
sod. svetnik v Žel. Kaplji. Mikuluš Ant., župnik v Škocijanu. Petek 
Fr., komendator na Reberci. Randl Mat., imf. prost, v Dobrlivesi. 
Slov. kat. izobr. društvo v Škocijanu. Svaton Jo«., župnik v Št. Vidu. 
Vuk Fr., kaplan v Železni Kaplji. Weiss Val., župnik v Žitarivesi 
(poverjenik). Št. 1 + 13 = 14. 

Dolina: Benkovič Jos., župnik v Gročani. Bralno in pevsko 
društvo „Vodnik". Bunc Vekosl., nadučitelj. Jereb Fr., nadučitelj v 
Ospem. Kompare Jos., dekan in dež. poslanec v Ospem. Pangerc Jos., 
trg., nadžupan in pos. Venturini Fr., učitelj v Predloki. Zupan Jos., 
dekan (poverjenik). St. 8. 

Domažlice: Mestni urad. Št. 1. 

Dornberg: Bizjak Rožica, učiteljica. Jelšek Am., učiteljica. 
Juvančič Lovro, župnik (poverjenik), dr. Kobal Ign., kaplan. Križman 
Ign., nadučitelj. Rojic Jak., učitelj na Gradišču. Žnidaršič Rudolf, 
učitelj. Št. 7. 

Dugoselo : Predavec Jos., agronom. Št. 1, 

Dunaj : pl. Globočnik Ant., c, kr, vi. svetnik v p. di\ Ploj Mi- 
roslav, 0. kr. dv. svetnik in drž. in dež. poslanec. Sezun Žiga, c, kr, 
drž. blagajnik, dr. Simonic J^r., c. kr. vseuč. knj. kustos, dr. Suhelj 
Iv., c. kr. dvorni tajnik. Agneletto Jos., cand, jur. Babnik Iv,, c. kr, 
sekc. svetnik. Bachler Leop, Bačar .Just., cand. med. Barko Radosl., — 40 — 

cand. iur. Breznik Jos., stud. phil. Cimperman Lud., stud. phil. 
Ciperle Jos., mešc. učitelj, čop Jos., stud. phil. „Danica" slov. kat. 
akad. društvo. Dolenc Karel, c. kr. ravnatelj pom. uradov. Fettich- 
Frankheim Oton, cand. iur. dr. Glaser Kar., c. kr. gimn. prof. in šol. 
ravnatelj, dr. Hacin Jos., stud. iur. dr. Hinterlechner Kar., sekc. geol. 
Jak Jos., C. kr. fin. rac. otic. Jenko And., stud. med. dr. Kartin. 
Knjižnica c. kr. vseučilišča. Kobe Ernst, stud. iur. Krejči Ant., c. kr. 
nadporočnik. dr. Krek Bogomil, dv. in sod. odvetnik, Krušič Vinko, 
mag. rač. revid. dr. Lastavec Fr., odgojitelj. Luzar Iv., žel. višji 
revid. v p. dr. Mantuani Jos., uradnik c. kr. dvorne knjižnice. Marolt 
Nande, abs. phil. Možina Iv.^ stud. agr. Mravljak Fr , stud. phil. 
Novak Lud., stud. med. Pažon Konr., cand. iur. Pesjak Fr., stud. med. 
Potočnik Al., c. kr. pošt. ofic. Premrou Jos., c. kr. pištn. hran. kontr. 
dr. Prijatelj Iv., c. kr. asist. v vseuč. knjižnici, dr. Primožič Ant., c. kr. 
dež. šolski nadzornik, dr. Primožič Iv., c. kr. vi. svetnik. Reisp Iv., 
stud. med. Rebol Fr.^ stud. phil. „Sava" akad. društvo. Schochar 
Ludov., žel. pristav. Schwer Ernst, stud. phil. dr. Seshun Klem., od- 
vetnik. „ Slovenija" akad. dij. društvo. Smerdu Jos., žel. asist. Sodnik 
Ant,, stud, iur. in forest. „Straža" slov. kat, izobr, društvo. Stritar Jos,, 
C. kr, gimn, prof. v p. in pos, Tomše Jos,, c, kr, polkovnik, Trampus 
Fr,, stud, iur, Trnovec Bogdan, c. kr. dv, svetnik, Uratnik Rado, stud. 
iur. Vodnik Hinko, c. kr. gimn. profesor. St. 5 + 53 = 58. 

Erdevik : Mičatek Vlad. Rigan Gust., učitelj (poverjenik). 

Št. 2. 
Eveleth: Bilban Matija, duhovnik. Št. 1. 

Gorica a) mesto : Budal Bernard, ing. v Bosni. Ferfila Fr., 
uradnik v plinarni. Knjižnica hogosl. semenišča. Knjižnica c. kr. 
studijska, dr. Kos Fr., c. kr, učit, prof. in pos. Makuc Iv., c. kr. 
obrt. prof. v p. v Solkanu, dr. vitez Tonkli Jos., odvetnik in pos, 
dr. Turna Hinko, odvetnik in dež, poslanec, VoŠnjak Mih., zasebnik 
in pos. haron Winkler Andr., c, kr, dež. predsednik v p, itd, iti. Wolf 
Iv., st. kanonik, Benič Mavricij, učitelj v Št, Mavru. Berbuč Iv., 
C, kr. realčni prof, in dež. poslanec. Brajnik Vek., pos. v Štandrežu, 
Bralno in podporno delavsko društvo, dr, Brecelj Ant,, zdravnik, 
Brnmat Miroslav, c, kr, pošt, asistent, dr. Capuder Kar., c. kr. gimn. 
prof. Cizel Jos,, c. kr. učit. prof. čitalnica v Solkanu, dr. Drmastja 
Jos., od v. kandidat. Finšger Fr., c. kr. prof. in okr. šol, nadzornik. 
Fon Jos., C. kr. sod. tajnik in drž. poslanec. Fras Ant., c. kr, prof, 
dr, Gabrijelčič Jos,, prelat itd, Gabršek And,, tlskarnar in knjigotržec. 
dr. Gregorčič Ant., sem. profesor, drž. in dež, poslanec, dež. odbornik 
in vitez železne krone III. reda (poverjenik). Guttman Emil, c. kr. 
gozd. ravn, svetnik, Gvaiz Ant., c, kr, prof, Ipavec Andr., c, kr, gimn. 
prof. Izobraževališče učiteljsko. Jakončič Ant., zas. uradnik in pos. 
Jug Tomaž, nadučitelj v Solkanu, Knjižnica c, kr, gimnazije. Knjižnica 
gimn. dijaška. Knjižnica c, kr, realke. Knjižnica učiteljska goriške 
okolice (3 izv.), Kokošar Iv., ra, župnik. Kolavčič Iv., župnik in — 41 — 

č. kanonik v Solkanu. Kosovel Jos., župnik v Standrežu. Kosnik Iv., 
C. kr. prof. Lavrenčic Rud., c. kr. gimn. prof. pl. Loccatclli Milutiii 
v Dol. Vrtojl)i. Marzidovšck Kadosl., c. kr. voj. kurat. Alastnak Lav., 
C. kr. ginin. profesor. Mašera Jos., vikar v Št. Mavru. Mfdved Jos., trp:. 
Mercina Iv., c. kr. vadn. učitelj. Mlakar o. ISernardin, frančiškan. 
„N(irodna Prosveta". Orešoc Fr., c. kr. ravnatelj gimn. jiripravnice. 
dr.^Ozvvald Kar., c. kr. gimn. prof. dr. Pavlica Andr., st. vikar. Pavlin 
Avg., pos. v Ravnici. Pavlin Jo3., pos. v Standrežu. Pirjevec Iv., 
C. kr. višji rac. svetnik. Plohi Fr., c. kr. real. prof. v p. in šol. svetnik. 
Poberaj Avg., nadučitelj v Kojskem. Poniž Benedikt, c. kr. pripr. 
učitelj v p. Povšič Fr., c. kr. prof. Seidl Ferd.. c. kr. real. pr(tf. Se- 
menišče nadškofijsko, dr. Sterlč Rud,, c. kr. sodnik v Oirknem. Stroj 
Val., žel. pristav. Šantelj Ant., c. kr. gimn. prof. Sinek Rajko, c. kr. 
gl. davkar v p. Škrabec o. Stanko, frančiškan, dr. Šorli Ivo, not. kand. 
Šorli Mat., c. kr. pošt. ravnatelj v p. in pos. Šušrael Jos., učitelj v 
Ravnici. Tabaj Andr., c. kr. vadn. katehet. Tabaj Iv., kaplan in gimn. 
katehet. Toman Ema, c. kr. vadn. učiteljica, dr. Treo Drag., odvetnik 
in dež. poslanec. Vazzar Ljud., c kr. gimn. profesor. Vodopivec Fr., 
C. kr. okr. šolski nadzornik v p. Zajec Al., trg. dr. Zorn Hil., c. kr. 
prof. Zupančič Jak., c kr. real. prof. dr. Žigon Fr., sem. prof. Žilili 
Jos., C. kr. prof. ŽniderŠiČ Fr., c. kr. gimn. prof. Št. 11 -f- 70 = 81. 

b) semenišče : Barbalič Iv., bogosl. Bernobič Rud., bogosl. 
Cecinovič Jak., bogosl. Doktoric David, bogosl. Draščič Iv., bogosl. 
Janko Ant., bogosl. Kajin Emirant, bogosl. Kogoj Ant., bogosl. Kos 
Iv., bogosl. Lazič Jul., bogosl. Milielič Val., bogosl. (poverjenik). 
Močnik Fr., bogosl. Pahor Fr., bogosl. Pahor Osk., bogosl. Perišnt 
Jos., bogosl. Pisk Ant., bogosl. Pišot Iv., bogosl. Remec Vekosl., bogosl. 
Rustija Andr., bogosl. Rutar Ant., bogosl. Štanta Vinko, bogosl. Toroš 
Mih., bogosl. Vlakančič Dinko, bogosl. Zlobec Avg., bogosl. 31 dijakov- 
naročnikov. 53 dijakinj-naročnic. Št. 24 -|- 84 ^= 108. 

Gorje: Bralno društvo v Gorjah. Divjak Angela, učiteljica na 
Dobravi. Jan Vincenc ml., v Sp. Gorjah. Jensko Greg., c. kr. gozdar. 
Korošec Mih., gos iln. in pos. na Dobravi. Ljudska šola. Pikon ]\larija 
na Dobravi. Polda Jak., pos. v Zabreznu. Zevnik Ana, učiteljica. 
Zirovnik Jos., nadučitelj (poverjenik). Žumer Jak., župan in pos. 
Zumer .Tos., gostiln, v Vintgarju. Št. 12. 

Gornji grad : Dovnik Fr., dekan itd. di Centa Fr., knezošk. 
oskrbnik. Čitalnica. Dekorti Jos., župnik na Ljubnem. Drukar Avg., 
o. kr. notar. Kocbek Fr., nadučitelj (poverjenik). Sigi Rud., c. kr. 
davčni vodja. Šola ljudska v Bočni. Šola nžrodna. Šola narodna pri 
Novi Štifti. Trobej Franja, gostiln, in pos. Verbič Iv., grašč. knjigov. 
Zdolšek Jos., c. kr. sodni pristav. Št. 1 -f- 12 ^13. 

Grabštanj : Bayer Štefan, župnik (poverjenik). Einspieler 
Greg., prost v Tinjah. Kaplan Ant., župnik v Medgorjah. Kogelnik 
Jos., župnik v Radišah. Maierhofer Janko, župnik v Pokrčah. Serajnik 
Volbenk, župnik v ^t. Lipšu. Smolej Fr., župn. oskrbnik v Timenici. 
Wieser Iv., prost Podkrnosom. Št. 8. — 42 — 

Grad (Bled) : baron Schivegel Jos., graščak itd. itd. na Rečici. 
Ahačič Mat., kaplan. Bralno društvo, dr. Klimek Emil, zdravnik in 
pos. Mrak Mat., župnik na Beli. Oblak Iv., župnik. Oblak Val., 
župnik v Ribnem. Peternel Jak., hotelier in pos. Pretnar Iv., župan 
in pos. Repe Drag., trg. in pos. Rus Fr , nadučitelj in pos. (poverjenik). 
Sekovanič Ferd., trg., gostiln, in pos. Trojar Iv,, nadučitelj v p. Vovk 
Ant., posestnik. Št. 1 -|- 13 = 14. 

Gradačac v Bosni: Verhunc Fr., c. kr. avskultant. Št. 1. 

Gradec : Hrasovec Fr., c. kr. okr. sodnik v p. dr. Ipavie 
Benjamin, m. zdravnik. Kranjc Viktor I., c. kr. gen. major v p, 
Bonač Iv., c. kr. lin. rač. asistent. Cizel Miško, c. kr. učitelj v Kar- 
lovem, dr. Čamer Ant., zdravnik, dr. Dolenc Metod, c. kr. višji dež. 
sod. pristav. Glaser Pavel, c. kr. pošt. rač. asist. (poverjenik). Glonar 
Jos., stud. pilil. Hauptmann Fr., c. kr. prof. dr. Hoffer Edvard, dež. 
real. prof. Jaklič Ant., msg. in vojn. superior. Kaspret Ant., c. kr. 
gimn. piof. dr. Klasinc Iv., odvetnik. Knjižnica c kr. vseučilišča. 
Kocuvan Ferd., c. kr. davč. ofic. Kuralt Fr., tajnik „Gosp. društva" v p. 
Ljubša Mat., kazn. duhovnik v Karlovem. MatjašiČ Fr., c. kr. vin. 
nadzornik I. vrste. Miki Iv., c. kr. pošt. rač. otic. dr. Murko Mat., c. kr. 
vseuč. prof. „Naprej", slov. izobr. društvo. Papež Iv., dež. real. prof. 
v p. in šolski svetnik. Papež Mih., c. kr. pol. nadkomisar. Pešec Ant.^ 
c. kr. pol. nadkomisar. Rojnik Štefan, c. kr. nam. rač, revident. Skočir 
Avg., kurat v dež. bolnici. Škofic Lovro, c, kr. blag. ravnatelj v p. 
dr. Štrekelj Kar,, c. kr. vseuč. prof. Tomšič Fr., c. kr. dv. svetnik. 
„ Triglav'', akad. dij. društvo. Vouk Iv., c. kr. pošt. nadkontrolor. 
dr. Vrbnjak Mat., c. kr. pošt. komisar. Zabavnik Jos., c, kr. vin. asist. 
„Zarja", akad. dij. društvo, Železinger Fr., c. kr. gimn. prof. Žigon Avg., 
C. kr. prof. dr. Žižek Fr., c. kr. voj. zdravnik v p. Št. 3 -j- 35 =^ 38. 

Gradiška: (Bosna): Dular Fr., c kr. okr, višji živinozdravnik. 

Št. 1. 

Helsingfors: dr. Mikkola Joos,, vseučil, prof, Mikkola Maila, 
sopr. vseučil. prof. in pisateljica. St. 2. 

Hotederšica : Brus Jos,, trg. (poverjenik). Dolžan Iv,, c. kr, 
poštar. Korče Jos., gostiln, in pos. Molk Jak., kovač in pos, Nagode 
Fr., gostiln, in pos. Petkovšek Jos., župan in pos. Šola ljudska. 

Št. 7. 

Hrastnik: Birtič Fr, trg. sotruduik. Daman Ant., učiteljica. 
Flis Mara, učiteljica roč. del. Gnus Ant., nadučitelj na Dolu. Grilc 
Tinca, otr. vrtnarica. Jan Ign., paznik, Kaffou Ign., učitelj. Koželj 
Urb,, poslovodja. Lebar Fr,, učitelj (poverjenik). Ludovik Avg., nač, 
postaje. Perko Bernard, žel. uradnik, Rainer Jak., učitelj, Roš Ferd,, 
dež. poslanec, župan in velepos, Roš Jos, učitelj na Dolu. Roš Miloš, 
učitelj, vSorčan Janko, nadučitelj, Umberger Milka, učiteljica. St. 17, 

Hudajužina: Koder Andr. Št, 1, 

Idrija: Občina mestna. Arko Mih,, dekan in dež, poslanec. 
Baebler Baldo, real, prof, Bajželj Iv., real, tel. učitelj, dr. Beuk Stanko, 
real. ravnatelj. Bralno društvo v Sp. Idriji, Čitalnica narodna. Delavsko — 43 — 

hralno društvo. Dežela Josipina, pos. Didič Fr., pos. Druškovič Fr., 
C. kr. sod. .sluj::a v p. (iaiigl Kn^ell), real. učitt^lj in urt-dnik (po- 
verjenik). Uoli Fr., trg. in pos. Gostiša Kafael, c. kr. učitelj, (iruden 
Iv., volepos. v Jeličinem vrhu. Jelene Ant, trg. Kanienšek Oskar, 
real. prof. Kat. del. družba. Kavčič Fr., kavarnar. Knjižnica m. višje 
realke. Kogej Srečko, pos. Kogovšek Jos., elektrarnar in pos. Korši^ 
Jos., C. kr. rudn. svetnik. Kos .los., gostiln, in pos. Krapš Ant., c. kr. 
davkar. Lapajne Drag., real. prof. in poš. Lapajne Franja, trg. in 
pos. Lapitjne Marija, trg. in pos. Lapajne Štefan, trg. v Sp. Idriji. 
Lapajne Val., trg. in pos. Levstek Jos., c. kr. davč. praktikaiit. Lončar 
Kar., real. prof. Mačkovšek And., c. kr. šol. sluga. dr. Mencej Jos., 
real. prof. Moliorič Iv., c. kr. rudar in pos. Nardin Jul., real. prof. 
Novak Jos.. 0. kr. učitelj. Novak Jul., m. tnjnik. Novak Otmar, 
C. kr. učitelj. Novak Rajko, c. kr. učitelj, dr. Papež Milan, c kr. 
rudn. zdravnik. Pazniško bralno društvo. Pegan Al., c. kr. notar. 
Peternel Henrik, c. kr. davč. kontrolor. Pire Danilo, lekarnar. Pire 
Mat., real. prof. Pleskovič Rud., c. kr. učitelj. Plevnik Mih., trg. Po- 
družnica Idrija ,.Unije avstrijskih rudarjev'. Podružnica ,,81oniškove 
zveze" za idrijski sod. okrnj. Pogačnik Leop.. c. kr. paznik. Potočnik 
Rud., c. kr. sod. pristav. Prelovec Fr., sod. uradnik, pl. Premerstein 
Kajetan, župan in pos. v Jeličinem vrhu. Primožič Andr., trg. Rupnik 
Marija, c. kr. učiteljica. „ Sokol", ttl. društvo. Sturm Henrik, c. kr. 
okr sodnik. Svoboda Karo), c. kr. rudn. svetnik. Sabec Avg., c. kr. 
učitelj. Sepetavec Jos., trg., župan in pos. Šerak Vinko, trg. Šola c. kr. 
rudn. dekl. Šola c. kr, rudn. deška. Tavzes Fr., not. kandidat. Tejkal 
Ivo, real. prof. Terček Marija, pos. Treven Val., trg. in pos. Turk Iv., 
pek. in pos. Vavpotič Iv., real. prof. Vidic Filip, c. kr. rudn. ofic. 
Vogelnik Iv., nadzornik c. kr. čipkarske šole. Zevnik Mih , m. kaplan. 
Zonta Iv., cerkovnik v Sp. Idriji. Štirje dijaki -naročniki. 

Št. 1 + 73 + 4 = 78. 

Ig: Drolc Mart., kaplan. Finžgar Fr., župnik v Želimljah. Knifie 
Jos., župnik v Tomišljn. Kunauer Iv., župnik na (iolem. dr. Mauring 
Iv., župnik. Trošt Fr., nadučitelj (poverjenik). Trošt Iv., nadučitelj v 
Tomišljn. Št. 7. 

Št. IIj pod Turjakom: Janša Minka, učiteljica. Lusker Iv., 
kaplan. Rath Pavel, župnik. Repolusk Frid., župnik v Št. Vidu. Rozman 
Fr., nadučitelj (poverjenik). Runovc Alb., učiteljica. Ulčnik Mart., 
župnik pri Sv. Florijanu. Št. 7. 

Ivanec: pl. Kukuljevič-Sakcinski Božidar, velepos. Št. 1. 

Jarenina - Sv. Jakob : Arnuž Jurij, učitelj pri Sv. Jakobu. 
Conč Jos., učitelj v .Jarenini. Črnko Jern., učitelj v Jareniui. Frangež 
Jem., župnik pri Sv. Marjeti. Izobraž. društvo pri Sv. Jakobu. Jan- 
žekovič Vid, kaplan pri Sv. Jakobu (poverjenik). Kapler Iv., župnik 
pri Sv. Jakobu. Kelemina Mat., župnik in duh. svetnik v St. Ilju. 
Kmetijsko bralno društvo pri Št. Ilju. Peklar Mat., gostiln, pri Sv. Ja- 
kobu. Rauter Jak., kaplan v Št. Ilju. Spritzey Iv., učitelj pri Sv. Mar- — 44 — 

jeti. Škof Gregor, župan in velepos. pri Sv. Jakobu. Šolska knjižnica 
pri Sv. Jakobu. Thaler Fr., župan in velepos. v Št. Ilju. Vojsk Al., 
župnik pri Spodnji sv. Kungoti. Vračko Evald, kaplan v Jarenini. 
Žemljic Mat., župnik pri Sv. Jurju. Št. 18. 

St. Jernej : Šola ljudska. Bon Josipina, trg. Gantar Iv., učitelj. 
Ivalan Jak., kaplan. Kolbezen Leop., kaplan. Lesjak Ant., župnik. 
Ljudska šola v Orehovici. Rudež Jos., oenolog in graščak na Tolstem 
vrhu. Tavčar Jos., pos. Tomažič Al , c. kr. poštar, dr. Trenz Ferd., 
C. in kr. štabni zdravnik v p. in graščak na Drškovcu. Trost Kar., 
nadučitelj (poverjenik). Vrbič Kar., pos. na Selih. Št. 1 + 12 = 13. 

Jesenice : Aljaž Jak., župnik na Dovjem. Čuk Drag., kaplan, 
dr. Kogoj Fr., dež. okr. zdravnik in župan. Košir Fr., župnik na 
Koroški Beli. Medic Jos , nadučitelj. Prijatelj Iv., kaplan. Salberger 
Mih., učitelj. Sancin Lovro, c. kr. poštni uradnik. Schrej Al., c. kr. 
višji poštar, pos. itd. Spičar Jak., posoj. uradnik (poverjenik). Šivic 
Olga, učiteljica. Sušnik Mat., tov. delavec na Savi. Trevn Ant., trg. 
in pos. na Savi. Zabret Val., kaplan. Zabukovec Iv., župnik. Št. 16. 

Jičin : Mestni urad. Št. 1. 

Joliet: Susterslč Frančišek, župnik. Št. 1. 

Josipdol : Glad Jos., župnik. Št. 1. 

St. Jurij ob južni železnici: dr. Ipavic Gust., zdravnik itd. 
Mikus Val. župnik. Artman Iv., trg. Culek Jos., učitelj (poverjenik). 
Gajšek Fr., nadučitelj v Kabolju. Jehart Ant., kaplan. Jelšnik Iv., 
kaplan, dr. Kartin Hubert. Kat. bralno društvo. Kavčič Anica, učiteljica. 
Kavčič Mat., trg. Knjižnica trga. Kozinc Iv., župnik v Slivnici. Kurbus 
Val., nadučitelj v Slivnici. Lecker Tilka, učiteljica v Slivnici. Nendl 
Al., pravnik. Praunseis Fr., trg. in pos. Recelj AL, učitelj. Trinkaus 
Ant., kaplan v Dramljah. Št. 2 + 17 = 19. 

st. Jurij na Sčavnici: Ciuha Ana, učiteljica. Farkas Jos., 
trg. dr. Kreft Lev, zdravnik (poverjenik). Skuhala Ludovik, c. kr. 
poročnik v Šopronju. Vaupotič Nuša, učiteljica pri Negovi. Zenkovich 
E , učiteljica. Št. (i. 

Juršiči: \'elikanje Jos., kurat. Št. 1. 

Kalnik: Ljudska šola. Št. 1. 

Kamna gorica: Novak Peter, terez. prefekt v p. in pos. 
Delavsko bralno društvo, pl. Kappus Adolf. c. kr. poštar, župan in 
pos. (poverjenik). Šolar Fr., trg. in pos. v Kropi. Zupan brata, orgij, 
tvrdka. Št. 1 -f 4 = 5. 

Kamnil< : Stranjska fara. Benkovič Al., lekarn, asist. Breznik 
Jos., stud. phil. Čenčič Jem., nadučitelj. Čitalnica nd,rodna. dr. Dereani 
Jul., dež. okr. zdravnik. Flerin Fr., trg. in pos. v Domžalah. Frančiš- 
kanski samostan. Heraian Ana, trg. in pos. Hudobilnik Iv., c. kr. davč. 
eksekutor in pos. .lovan Janko, kaplan. Kemperle Jcrn., trg. in pos. 
dr. Kladva Iv., c. kr. dež. sod. svetnik. Klančar Avg., učiteljica. Kle- 
menčič Jos., trg. in pos. Knjižnica okr. učiteljska. Koschire Janko, — 45 — 

trg. in pos. Kratner Fr.. c. kr. davč. asist. dr. Kraut Al., odvotnik in 
župan. Krek Fr., župnik na Vranji peči. Križinan Ant.. c. kr. davč. 
upravitelj. Kumnur Kar., trjr. in pos. Lavrenčič Iv., dekin. Lužar Iv., 
tipograf. Majdič Fr., lastnik paromlina na Mru. Močnik Jos., lekarnar 
in pos. Močnik Jlilan, mag. pliarni. Martni Ferd., trg. Miiller Ant., trg. 
in pos. v Stol)u. Novak Mart., c. kr. višji ])Oštar in ])0s. Orožen Krnil, 
C, kr. notar in pos. dr. Pajnič Edv., o. kr. sod. pristav. l*eruie l\at'ael, 
pisarn, pomočnik. Petrič Jos,. tov. na Viru. Podstudenšek Hrabrosl,, 
pos. na (Jojzdu. Prelesnik Kar., gostiln, in pos, v Straliovici. Rems 
Ant., pos. v Godiču. Hode Jos., gostiln, in pos. Sadnikar Jos., c. kr. 
okr. višji živinozdravnik. Skala Kar., trg. in pos. Slatnar Ant., tiskarnar 
(poverjenik). Spindler Mart., c. kr. fin. komisar. Štele Fr., st., odv. 
uradnik. Trpine Iv., gospodična. Uhlif Al., sopr'>ga c. kr. orož. straž- 
mojstra. \'edlin Ant., tajnik mest. hranilnice. Št. 1 -{- 46 = 47. 

Kanal: Bavdaž Jos., trg. v Gorenji vasi. Čitalnica narodna. 
Gabrijelčič Zorka Gabrijela, gospica v Avčah. Gorjup Al., učitelj na 
Banjšicah. Gorjup Rih., učitelj v Avčah. Ivančič Alb., pos, v Desklah. 
Klavora Ilinko, učitelj v Gorenjem polju. Konjedic Edm., velepos. v 
Plaveh. Košir Iv., vikar v Kalu. Križničeva tvrdka. Kune Iv., nad- 
učitelj v Kalu. Mašera AL, c. kr. okr. sodnik. Musič Ant., učitelj v 
Plaveh. Stergar Fr., nadučitelj v Desklah. dr. Terkuč Ferd., c. kr. notar. 
Tomažič Viljem, učitelj na Srednjem. Taroš Pavel, učitelj v Zapotoku. 
Ušaj Jos., vikar na Banjšicah. Ušeničnik Jos., c. kr. nadporočnik, 
Valentinčič Lud. Ant., trg. Verč Al., nadučitelj (poverjenik). Zega Mih., 
nadučitelj v p. in velepos. Št. 22. 

Kapela: Meske Mart., župnik in duh. svetnik. Bralno društvo. 
Horjak Iv., kaplan. Šola ljudska (poverjenik nadučitelj Kvirin Pertl). 
Žemljic Fr., pos. v Murščaku. Žemljic Jak., pos. v Eadincih. 

Št. 1 + 5 == 6, 

Karlovci: Auer Lud., gimnazijec. Št, 1. 

Karlovec : Absae Jos,, ravn. grad. pisarne (poverjenik), dr. Ban- 
javič Iv., odvetnik in grad. nač. Cvetkovič Jos., zakupnik lekarne. 
Frančiškanski samostan. Gašparovič Gjuro, pos. Golik Ant., m. oflc. 
dr. Haslinger Iv., m. zdravnik. Knjižnica gimnazijska. Lah Iv., trg. 
dr. Lukinič Edm., odvetnik in nar. zastcpnik. Modrušau Gust., lekarnar 
in nar. zastopnik. Obrt. del, društvo „Nada"'. Nemec Jul., župnik. 
Pobor Jos., kr. okr. sodnik. Polič Jernej, pos, Purebl Vladko, trg. 
Eavnikar Dragan, trg. in pos. dr. Eečner Vatrosl., odvetnik. Ritonija 
Sofija, pos. Sagan Iv., knjigotržee. Šašek Nik., trg. Šimunid Drag., 
m. uradnik, dr. Vinkovič Božo, odvetnik in nar. zastopnik, dr. Vinski 
Izidor, m, fizik, pl Vučetič Nikola, trg. Št. 25. 

Kastav : Kotarska učiteljaka knjižnica. Št. 1. 

Kobarid : Bogataj Fr., nadučitelj, Devetak Jos., c. kr. davč. 
prakt. Fabjan Mat., c. kr. okr. sodnik. Frandolič Jos., c. kr. davč. 
kontrolor, dr, Franck Fr., zdravnik. Gomilščak Fr., trg. v Drežnici. 
Gruntar Janke, trg. Hrast Simon, pos. v Livku. Ivančič Alb., učitelj v — 46 — 

Borjani. Ivancič Iv., nadučitelj v Kredu. Juretič Ant.; trg. Kalan 
Milko, učitelj v Dreženci. Lapanja Iv., zemljemerec in dež. poslanec 
(poverjenik). Manfreda Ant., župan in pos. v Iderskem, Mašera Alfred, 
gostiln, in pos. MiklaviČ Ant., učitelj. Miklavič Fr,. trg. Miklavič Fr., 
učitelj na Livku. Miklavič Iv., trg. Pignatari Iv., trg. Premrov Miro- 
slav. C. kr. notar. Rakušček Fr., not. tajnik. Umek Fr., c. kr. tin. 
komisar. Uršič Andr., trg. v Starem selu. Uršič Ant., trg. Št. 25. 

Kočevje: Demšar Ant, m. kaplan. Gross Kar., m, kaplan (po- 
verjenik). Garvas Janko, nadučitelj. Knjižnica c. kr. gimnazije. 

Št. 4. 

Kolomea: Zwirn Fr., c. kr. nadporočnik. Št. 1. 

Komen : dr. Kotnik Ign., c. kr. notar in pos. Abram Filip, vikar 
v Pliskovici. Leban Ant., nadučitelj (poverjenik). Sila Luka, učitelj 
na VojŠčici. Št. 1 -[- 3 = 4. 

Komenda: Mejač Andr, trg,, župan, dež. poslanec in pos. (po- 
verjenik). Mesner Jos., nadučitelj. Svetlin Andr., trg. in pos. Št. 3. 

Komletinci : Donat Slava, učiteljica. Št. 1. 

Konjice: Bezensek JuHj, župnik v Čadramu. Knjižnica nad- 
zupnijska. Kovač Jos., pos. Clarici Iv., grašč. oskrbnik. Časi Iv., 
nadučitelj v Žicah. Ermenc Mart,, c. kr, sod, viš. ofic, dr. Globočnik 
Aleks., c. kr. dež. sod. svetnik. Hrastelj Fr., nadžupnik in dekan 
(poverjenik). Kolar Ant., župnik na Keblju. Kozoderc Iv., župnik v 
Skomrali. Merčuu Maks, c. kr, davč. pristav. Ogorevc Mart., trg. 
Prus Štefana, odvetn. hči. Dr. Rudolf Iv., odvetnik, ftežabek Blaž, 
kn. gozdar, Serajnik Beno, učitelj. Šepic Iv,, tržan in upr. poso- 
jilnice. Št. 3 + 14 = 17. 

Konjščina: Kosiček Ubaldo, župnik. Št. 1. 

Koper: Ahtik Jos,. posojilu, uradnik. Bertok Jos., nadučitelj 
na Rižani. Bežek Vikt, c. kr. učit. ravnatelj. Cemažar Jak., župnik 
v Koštaboni, Defar Širne, župnik v Dekanih. Dominco Henrik, 
C. kr. šol. nadzornik (poverjenik). Ferjančič Fr., učitelj-voditelj v 
Predloki. Cilavina Blaž, c. kr. kazn. kurat itd. Knjižnica c, kr, okr, 
šol. sveta. Knjižnica c, kr, učiteljišča. Koštial Iv., c, kr. učit. prof, 
Kramberger Fr., c. kr. kazn, kurat. Maslo Ant., učitelj v Ricmanjih, 
Mašera Fr,, c, kr, učit. prof. Orel Fr., nadučitelj v Kortah. Piciga 
Jos,, župan v Dekanih, Počivalnik Ign,, župnik -dekan v Krkočah, 
Schaup Adolf. c, kr, tel, učitelj, Schiffrer Iv., župnik v Ponijanu. 
Sprachmann Iv., c, kr, vadn. učitelj, Šantel Aleks,, učit. prof. Šašelj 
Milan, župnik v Šmarjah, Škrbec Mat., župnik v Kortah, Šubic Albert, 
C. kr. učit. prof. Vovk Iv., učitelj-voditelj v Črnotičah, Žagar Mijo, 
nadučitelj v Klancu, Št. 27, 

Kostanjevica: Bartel Bertold, m, kaplan. Bučar Leop,, pos. 
Kavčič Vinc, kaplan pri sv. Križu, Pavlic Damijan, m. župnik (po- 
verjenik). Pavlic Kozma, župnik v Križevem. Šola ljudska. Vrančic 
Iv., c. kr. sod, pristav. Št, 7. i — 47 — 

Kotor: Modii' o. Leon Jos., fniučiškan. Št. 1. 

Kozje-PUštanj : Knjižnica ofcr. učiteljska. Dr. Barle Jos., 
C. kr, notar in hran. ravnatelj. IJorthold Kristina, učiteljica na IMl- 
fitajnu. Bosina Iv., dekan v. p. Brovet Rup., c. kr, d-jvčni uprav. 
Drofenik Ant., župnik v Polju. Druškovič Jos., trg. Elsbachor Iv., 
trg. in č. občan. Dr. Ueling.sliaiui Kar., c. kr. dež. sod. svetnik. 
Golob Otmar, not. kand. Hlastcc Fr., žopnlk v Zagorju. Hočevar Iv., 
nadučitelj v Zagorju. Hohnjcc Ant., nadučitelj. Hrabtllek Adalb,, dež. okr. 
živinozdravnik. dr. .laiikovič Fr., zdravnik, nač. posojilnice in dež. po- 
slanec, Jerše Ladisl., c. kr, davč. ortc. Knjižnica šolska. Knjižnica šolska 
na Pilštanju. Knjižnica šolska v Virštanju. Košenina Fr., not. kand. 
Kruhar Žitko, c. kr. zemlj. knjigovodja. Lah Iv., kapelan pri Sv. Petru 
pod Sv. gorami. Mulec Ant., sod. oficijant. Panič Jos., kapelan v Pil- 
štanju. Pečar Alb., trg. v Podčetrtku. Pivec Štefan, župnik v Pod- 
četrtku. Prešern Iv., župnik v Koprivnici. Prešiček Kar, tržan in not. 
uradnik. Pulko Val., nadučitelj v Dobjem. Regvat Iv., trg. na Pilštanju. 
Ribar Ant,, župnik in duh. svetnik pri Sv, Vidu. Supančič Mat., c. kr. 
poštar in pos. na Pilštanju. Šetinc Fr., nadučitelj na Prevorju. Škrbs 
Roman, župnik v Prevorju. Šparl Ant., kapelan pri Sv. Vidu. dr. Štibar 
Mart., C. kr. sod. pristav. Tomažič Marko, knezošk. duh, svetnik, načelnik 
okr. zastopa in župnik na Pilštanju (poverjenik). Tombah Jos., župnik 
in duh, svetnik pri Sv, Petru. Torainšek Ant., not. kandidat. Topolnik 
Fr., C. kr. davč. ofic. Ulčar Ljud., učitelj. Vončina Adolf, tajnik okr. 
zastopa, Vrkljan Iv., pekar in pos, Železniger Jak,, c. kr. sod. sluga, 
dr. Žiher Fr., c, kr. sod. pristav. Št. 1 -)- 44 = 45. 

Krakow: Nedok Jos., emer, prof. Št, 1. 

Kranj: Kohlar Ant., m. župnik in dekan. Majdič Vinko, tov, 
in pos. Omersa Fr., trg. in pos. dr. Pernh Fr., c, kr. gimn. prof. 
Savnik Kar., lekarnar, župan in pos. (poverjenik). Urbančič AL, 
graščakinja na Turnu. Barle Iv., kaplan. Blagne Ant., trgovka v 
Št. Jurju. Bralno društvo slov. čitalnica narodna, dr. Debevec Jos., 
C. kr. gimn. prof. Dokler Ant., c, kr, kr. gimn, prof, Florijan Kar,, trg. 
in pos, dr, Globočnik Edv., dež. okr. zdravnik in pos. Globočnik Mih., 
trg. in pos. v Vogljah. Grafenauer Iv., c. kr, gimn. prof. dr. Herle 
Vlad., c. kr, gimn. prof. Jarc Evg., c. kr, gimn. prof. Jugovic Fr., m. nad- 
učiteljica. Knific Luka, učitelj na Trsteniku, Knjižnica c. kr. viš. gimn. 
Knjižnica okr. učiteljska. Kokalj Rud., gl. zastopnik „Dunava". Kukelj 
Ant, župnik v Št. Jurju. dr, Kušar Jos., odvetnik. Lampret Iv, Fr,, 
tiskarnar, Levičnik Val., c. kr. iin. svetnik v p. in pos. Luznar Fr., 
nadučitelj na Primskovem, Mayr Peter, gostiln, in pos. Mikš Iv., 
župnik na Trsteniku, Nemec Ant., župnik v Kokri. Novak Val., c. kr. 
davč. pristav. Paternost Henr., nadučitelj v Predosljih. Pavlin Al,, 
trg, in pos, v Podbrezjah. Pavčič Fr., kaplan v Naklem. Pavšler Tom., 
trg, in pos, Pekovec And., pos. v Mačah. Pire Alfonz, c. kr, okr, glavar. 
Pire Ciril, trg., dež, poslanec in pos. Pirnat Makso, c. kr, gimn, prof, 
Pogačnik Iv,, c, kr, okr, sodnik. Pokom Fr., župnik v Besnici. Ra- 
kove Iv., trg. in pos. Rebolj Hinko, c. kr. žel. uradnik. Rojina Fr,, — 48 — 

nadučitelj v Šmartnera. Rooss Marija, m. učiteljica. Sajovic Janko, trg. 
Seliškar Al., c. kr. sod. pristav. Sitar Val., m. kaplan. „Sokol gorenjski", 
tel. društvo. §arec Al., župnik v Smartnem. dr. Šavnik Edv., c, kr. 
okr, zdravnik. Slamberger Ant., c. kr. notar in pos. dr. Štempihar Val., 
odvetnik in pos. Valenčič Iv., hran. tajnik. Verbic Fr., c, kr. gimn. 
prof. Zupan Ant., c, kr. gimn. prof. Zupane Ign., župnik v Predosljih. 
25 dijakov -naročnikov. Št. 6 -|- 54 -j- 22 == 85, 

Kranjska gora : Hudovernik Janko, c. kr. notar. Jalen Iv., hči 
hotelirja v Radečah, dr. Jan Rado, c. kr. sod. pristav. Lavtižar Jos., 
župnik v Radečah. Pečar Iv., žel. čuvaj v Radečah. Peterlin Fr., c. kr. 
okr. sodnik. Petrovčič Iv., nadučitelj. Škufca Lud., župnik, dr. Tičar 
Jos., dež. okr. zdravnik (poverjenik). Zupančič Janko, nadučitelj v 
Radečah. Št. 10. 

Krapan : Epple Iv., učiteljica. Št. 1. 

Križevac : Jurčič Makso, ravnatelj viš. Ijud, šole. Št, 1, 

Krk : dr. Brovet Otmar, obč. zdravnik. Dujmič Jos., kaplan. 
Ferluga Vinko, c. kr. pot, učitelj, Lašid Fr., c. kr. okr. glavar, dr. Lav- 
renčič Jos., c. kr. sod. prislušnik. Lodes Ant,, c, kr, okr, logar, 
dr. Mahnič Ant., škof itd. Okr, učiteljska knjižnica v Puntu, Polonijo 
Mate, kancelar. Pribil Drag., c. kr. okr. šol. nadzornik (poverjenik), 
^'ogrič Fr., c. kr. davč. uradnik. Št, 11. 

Krško: Knjižnica okr. učiteljska. Adlešič Jurij, m, nadučitelj. 
Anžiček Ferd., odv, konc. uradnik (poverjenik). Ažman Simon, župnik 
na Studencu. Borštner Jos., župnik na Raki. Citaln:ca narodna. Gre- 
gorič Fr., gost. in pos. vitez Gspan Alf,, c. kr. evid. geometer. dr. Ho- 
čevar Janko, cdvetn. kandidat in volepos. dr. Hrašovec Sil vin, c, kr. 
sod, pristav. Humek Kar., mešč. učitelj. Jerman Jos., m. učiteljica. 
Jugovic Amalija, pos, sopr, dr, Kaisersberger Ant., zdravnik. Kerin 
Fr., posoj. uradnik. Kos Avg„ pom, uradnik, Lapajne Iv., mešč. rav- 
natelj v p. Levičnik Alfr., c. kr. sod. pristav. Levstek Leop., učitelj. 
Lunder Fr., nadučitelj na Raki, dr. Maurer Vilko, not. kandidat, 
dr. Mencinger Iv., odvetnik in pos. Obč. knjižnica, Pfeifer Viljem, 
velepos,, dež. in drž. poslanec, dr. Pucko Jurij, c. kr. notar. Ravna- 
teljstvo deške meščanske šole. Renier Iv. Nep., m. župnik, dr, Romih 
Tom,, mešč, ravnatelj in župan, Rozman Flor., m. učitelj, Schvvei- 
ger Fr,, dekan in duh. svetnik v Leskovcu. Stancer Henrik, trg. in 
pos. Stiasnj Lud., c. kr. okr. šol. nadzornik. Šol. knjižnica v Leskovcu. 
Tavčar Kar., c. kr. davkar. Vari Tom,, kaplan na Raki. Vidmar Fr,, 
m. kaplan, Žener Vinko, obč, hran, tajnik in pos, Žnideršič Božidar, 
c, kr. davč. kontrolor. Žust Jak,, m, kaplan. Št, 1 -f- 36 = 37. 

Kutjevo : Balaš Z. Boenel Vikt. Čitaonica hrvatska. Ouk Iv. 
Griin\vald Jos. pl. Gvozdanovič Tomo. Hauptfeld R. Konrad Vatrosl. 
Malčič Vatrosl. Marko vič Jos. Pavločič Iv. Selak Jos. (poverjenik). 
Smodek Fr. Smodek Mirko, Šola ljudska. Štefanovič Gust. Švrljuga 
Jern. Turkovič Dav. Vlastelinstvo. Zuber Janko, Št. 20. 

Laab: dr. Šanda Iv,, duhovnik. Št. 1. 

La-Saale: Podgoršek Ant., duhovnik. St, 1. — 49 — 

Laški trg: Bralno društvo na Dolu. Bralno društvo. Ciniperšek 
Kar., trg. Doberšek Iv., trg. korespondent. Elsbachor Konrad, trg. 
dr. Kolšek Jos., odvetnik (poverjenik). Konnin Frrt., kaplan. Kukof, 
Edv., ravnatelj pivovarne. Slovenska šola. Šol. knjižnična v Jurkloštru. 
Učiteljsko društvo za celjski in laški okraj. Zorko Štefan, trg. St. 12. 

Lembach: Kmet. bralno društvo Lembah in okolica. Št. 1. 

Sv. Lenart- Sv. Benedikt : Župnija Sv. Bolfenka. Alt iv., 
kaplan pri Sv. Lenartu. Bralno društvo pri Sv. Ani. Bralno društvo v 
Negovi. Čitalnica i)ii Sv. Lenartu. Geuiilšek Fr., kaplan pri Sv. Bene- 
diktu, dr. Ciorišek Milan, odvetn. kandidat pri Sv. Lenartu. Janžekovič 
Jos., župnik pri Sv. Lenartu. Kat. bralno in gospodarsko društvo 
pri Sv. Benediktu. Kat. slov. izobr. društvo pri Sv. Bolfenku. Kopic 
.Jak., nadučitelj pri Sv. Lenartu (poverjenik). Krisper Fr.. not. kan- 
didat pri Sv. Lenartu. Panič Jos., kajjlan pri Sv. Ani. Štupica Fr., 
C kr. notar pri Sv. Lenartu, dr. Suhao, Ant., župnik in dekan pri 
Sv. Ani. Škrlec Fr., trg. pri Sv. Benediktu. Stukelj Jos.. hran. in pos. 
knjigo-vodja pri Sv. Lenartu, dr. Tiplič Fr., zdravnik pri Sv. Lenartu. 
Troha Jos., učitelj pri Sv. Benediktu. Trstenjak Roman, c. kr. sod. 
pristav pri Sv. Lenartu. Urek Iv., učitelj pri Sv. Lenartu. Žemljic 
Ant., trg. pri Sv. Lenartu. Št. 1 -f 20 = 21. 

Leskovec v Halozah : Kavčič Peter, nadučitelj pri Novi cerkvi. 
Samec Fr., učitelj. Šola narodna. Vrunkar Eadosl.. učitelj (poverjenik), 

Št. 4. 

Litija: Svctec Luka, c. kr. notar, vitez Fr.-Jož. reda in poe. (po- 
verjenik). Goljmajer Jos., župnik na Vačah. Jenko Iv., nač. žel. postaje 
v p. in pos. Jeretin Mart., c. kr. okr. tajnik. Knjižnica okr. učiteljska. 
Kozlevčar Ant., nač. žel. postaje. Modie Jos., c. kr. poštar. Novak Iv., 
C. kr. poštar in trg. v Dolih. Pernuš Fr. c. kr. sod. pristav. Premrou 
Iv., okr. zdravnik. Eajar Iv., c. kr. okr. živinozdravnik v Gradcu. Slane 
Fr., pos. Slov. bralno društvo, pl, Wurzbach Fr., pos. sopr. Zupančič 
Jem., duhovnik v p. ■ Št. 1 -|- 14 == 15. 

Ljubljana : Arce Bajko, c. kr. poštni blagajnik v p. Auerjevi 
dediči, tov. in posestniki, dr. vitez Blciueis-Trsteniški Kar., podžupan, 
č. meščan, itd. Čitalnica narodna, pl. Detela Oton, dež. glavar, vitez 
žel. krone III. reda in graščak. Dolenec Oroslav, svečar in pos. Fahian 
Iv., posestnik. Fahiani o. Placid, frančišk. gvardijan. vitez Gariholdi 
Ant., zasebnik. GomiUek Jos., žel. višji oficijal. Grasselli Peter, dež. 
poslanec in odbornik, vitez žel. krone III. reda, itd. Heidrich Kar., misj. 
duhovnik v p, in zlatomašnik. Hranilnica kranjska. Hren Fr., vele- 
tržec in graščak. dr. Hndnik Mat., odvetnik, dr. Jeglič Ant. Bona- 
ventura, knezoškof. Kadilnik Fr., trg. blagajnik v p. Klemenčič Jos., 
C. kr. učit. prof. v p. Kijiznica frančiškanska. Knjižnica c. kr. moškega 
učiteljišča. Kokalj o. Bajnerij, frančiškan, dr. Kosler Jos., pos. Krisper 
Val., tov. in pos. Kržič Ant., c. kr. učit. prof. in katehet. Kuralt Iv., 
C. kr. sod. pristav v p. Lah Evgen, mag, svetnik, dr. Lesar Jos., sem. 
ravnatelj in č. kanonik. Leveč Fr., c. kr. dež. šol. nadzornik, dr. Majaron 

4 — 50 — 

Danilo, odvetnik, dež. poslanec, itd. Mallij Fr., tov. in pos. Martinak 
Jos., C. kr. sod. nadsvetnik v p. in vitez Fr.-Jož. reda. dr. Munda Fr., 
pos. Mur7iik Iv., trg. zborn. tajnik v p., vitez Fr.-Jož. reda in ces. svetnik. 
Nahernik Iv., c. kr. sod, svetnik v p. Fetridic Vašo, veletržec, vitez Fr.- 
Jož. reda in pos, Pintar Luka, c. kr. lic. skriptor in prof. Pire Gustav, 
ravnatelj ,, Kmetijske družbe", itd. Plantan Iv., c. kr. notar, pos., itd. 
Pletersnik Maks, c. kr. gimn. prof. v p. in vitez Fr.-Jož. reda. dr. Požar 
Lovro, c. kr. gimn. ravnatelj in pos. Prosenc Jos., zav. reprezentant in 
pos. Bohrmatm Viktor, tov. in pos. Rozman Iv. Nep., m. župnik, č. ka- 
nonik in prelat. Sajovic Iv., st. prost. Skubic Ant., c. kr. gimn. prof. v p. 
„Sokol^^, tel. društvo. Souvan Ferd., veletržec in graščak. Souvan Fr. 
Ks., veletržec in pos. dr. Star(i Jos., c. kr. fin. prok. pristav in pos, 
dr. Svetina Iv., c. kr. gimn, prof. in katehet. Subic Iv., c. kr. ravnatelj 
umetno-strokovnih šol, drž. poslanec in vitez Fr.-Jož. reda. Suman Jos., 
C. kr. dež. šol. ng-dzornik v p. in dv. svetnik, dr. Tavčar Iv., odvetnik in 
pos., dež. poslanec in odbornik, dr. pl. Valenta Al., dež. primarij in 
ravnatelj dež. bolnice v p., vi, svetnik, prof. in pos. Vrhovnik Iv., trn. 
župnik. Zamida Mat., dež. nadsvetnik. Zupan Tomo, c. kr. gimn. prof. 
v p., msgr., konz. svetnik, itd. Žužek Fr., c. kr. višji inženiur v p. in 
pos. Abulner Fr., m. hran. pristav. Albert Ant., gost. Alojzij evišče, 
knezošk. dij. zavod. Andolšek Fr., c. kr. dež. sod.svetnik. Andolšek 
Janko, bogosl. Arko Matko, trg. Arselin Marija, učiteljica. Aškerc Ant., 
m. arhivar. Avšič Jak., zav. podravnatelj. Babic Fr., trg. in pos. Babnik 
Iv., trg. agent. Babnik I. N. v Dravljah. Bahovec Jem., trg. Barle Fr.. 
mag. pristav. Bernatovič Orosl., trg, Bartel Ant., c, kr. gimn. prof. Bartol 
Ant., not. kand. Bavdek Hel., pos, Bayr Oton, blag. „Kmetijske posojil- 
nice". Beg Ante, urednik. Bele Iv., m. učitelj. Berčon Ant., c. kr. poštar, 
Bernot Iv., c. kr. strok, učitelj. Bezenšek Ernest, zav. uradnik, dr. Bezjak 
Janko, c. kr. gimn. prof. in šol. svetnik. Bezlaj Jos., m. učitelj, dr. Blei- 
■weis vitez Trsteniški Dem., m. zdravnik. Bleivveis vitez Trsteniški Janko^ 
mag. tajnik. Boltavzer Rajko, mag. rač. asist. Bonač Iv., tov. in pos. 
Borštner Vinc, c. kr. gimn. prof. v p. Bradaška Ferd., m, blagajnik v p. 
Brce Ant., župnik v p. Breskvar Fr., knjigovez. Breskvar Luka^ uprav. 
Blaznikove tisk. Brunet Fr., c. kr. real. prof. Bulovec Ant., c. kr, dež, 
sod. pristav. ]3ulovec Mih., urš. spiritual. Cegnar Janko, bogosl. Cele- 
stina Jos., c, kr. učit. prof. v p. dr. Oerk Jos., c. kr. gimn. prof. Ciuha 
Alb., uprav. m. elektr. in vodovoda. Ciuha Viktor, mag. pis. pomočnik, 
Colarič Mart,, c. kr, nadporočnik pri san. odd, Čadež Vikt., bogosl. 
Geč Kar., nadfaktor v Kat. tisk. dr. Čekal Ferd., st. kanonik. Češnik 
Janko, trg. Črnivec Ant., c, kr, učit. ravnatelj. Dacar Jos., trg. sotru- 
dnik in pos. Debevec Terezija, menj. blagajnika sopr, Dečman Ant., 
tov. in pos. dr. Demšar Jem., zdravnik, dr. Detela Fr., c. kr, gimn, 
ravnatelj v p,, šol. in vlad. sv6tnik. Dežman Jos., knjigovez. Dimnik 
Jak., m. nadučitelj itd. Dobida Jos., c. kr. fin. nadsvetnik. dr. Dolar 
Simon., gimn. prof. Dolenc Iv., bogosl. dr, Dolenc Jos,, sem. prof. Do- 
stal Jos., dv. kaplan, Drahsler Pavel, zasebnik, Drahsler Milan, blag. 
ljub. kred. banke. Dralka Jos., c, kr. dv. svetnik v p. in pos. Drenik — 61 — 

Fr., zav. zastopnik. Dronlk Marija, trg. Drošar Fr., bo^fosl. Društvo 
knjigovozov n:i IvranjsktMii. Društvo tiskarjev. Družba rokotl. pomoč- 
nikov. Durte Iv., lu. stavb, svetnik. Kinspieler Tom., c. kr. dež. sod. 
svetnik, vitez Fr.-Jož, reda in pos. Erjavec Zvon., bogosi. Erzin J., 
bogosl. Fajdiga Igo., c. kr. gimn. prof. Fakin Drag., elektr. strojnik. 
Fink Veličan. mag. blag. dr. Ferjančic' Andr., c. kr. sod. nadsvetnik itd. 
Ferjančič Fr., sem. podravnatelj. Flere Jos,, c. kr, pošt. kontrolor in 
pos. Flis Iv., st. kanonik in gen. vikar. Foerster Jarosl., ing. in c. kr. 
strok. prof. dr. Foerster Vlad., c. kr. sod. pristav. Franclietti Engelbert, 
brivec. Franke Iv., c. kr. real. prof. in ces. svetnik. Frisch Iv., trg. in 
pos. Funtek Ant., c. kr. učit. prof. in urednik. Kurlan Jak., m. učitelj. 
dr. Furlan Jos., odvetnik. Gabršek Fr., m. nadučitelj. Gale Fr., učitelj 
I. Ijud. deške m. šole. Garbas Fr., e, kr, car. ofic. dr. Geiger Iv., žel. 
zdravnik. Giontini I. R., trg. tvrdka. Gjud Aleka., brivec in pos. 
Gnjezda Rado, c. kr. gimn. prof. (Jogala Fr., bogosl. Gogala Jos.. 
bogosl. Gorečan Jos., c. kr. tel. učitelj. Goričnik Fr., zas. uradnik, 
Govekar Fr,, mag, konc. in urednik. Grampovčan o, Klemen, franč. 
<ir. Gregorič Vinko, dež. p rim. in pos. Gričar Iv., trg. Grm (jabr., 
«. kr. sod. avsk. Grošelj Marija, učiteljica pri „ Mladiki", dr. Gruden 
Jos., sem. prof. Gruden Mirko, uradnik Ijublj. kred. banke. Gutnik Ant., 
nač. m. zglaš, urada. Hafner Jos., m. rač, otic, Hilbert Jul,, c. kr, nad- 
ing. in pos. Hočevar Pavla. Holz Vatroslav, uradnik banke Slavije. 
Hrast Iv. E., m. hran. tajnik. Hren Jak., c. kr. sod. nadsvetnik v p. 
Hribar Drag., tov. in pos. Hribar Iv., m. župan, č. meščan, drž. in dež. 
poslanec, pos. itd. dr. Hribar Iv, Milan, odvetnik. Hubad Fr., c. kr. dež. 
šol. nadzornik. Hubad Mat., konc. vodja. Hudovernik Aleks., c, kr. no- 
tar in pos. Hjbašek Vojteh, m. kaplan, dr. Ilešič Fr.^ c. kr. učit. prof. 
Izobr. ilruštvo za Vodmatski okraj. Jagodic Avg,, trg. sotr. Jaklič ^'ikt., 
■C. kr. vadn. učitelj. Janežič Gašpar, c. kr. sod. pis. nadofic, dr, Janežič 
Iv,, sem. prof. in konz. svetnik. Janežič Iv., c. kr. vadn. učitelj. Jebačin 
Iv., trg. Jenčič Al., c. kr. sod. svetnik v p. dr. Jenko Iv., dež. boln. 
primarij, dr. Jenko Lud., prakt. zdravnik. Jerman Iv., c. kr. rač. rev. 
Jereb Jak., monter. Jeršinovic Ant., c. kr. gimn. prof. Josin Vilj., c. kr. 
vad, učitelj. Juh Jos., c. kr. fin. rač. ofic. Juvančič Frid., c kr. real. 
prof. Kačič Iv., knjigovodja Ijublj. kred. banke. Kadivec Antonija, trg. 
in pos. Kalin Jos., učiteljica. Kalan Andr., st. kanonik, pos. itd. Kaliž 
Danica. Kajzelj Bogomil, likvidator Ijublj. kred. banke. Kanduč Fr., 
bogosl, Kapš Rud., bogosl. dr. Kapus Alb., odvetnik, dr. Karlin Andr., 
st. kanonik itd. Karlin Mart., c. kr. gimn. prof. v p. Katoliška bukvama. 
Kavčič Edm., trg. in pos. Kavčič Jos., c. kr. davkar v p. Kavčič Iv., 
■C. kr. dež. sod. svetnik. Kavšek Iv., c. kr. gimn. prof. Kecelj Al., m, 
učitelj, Kenda Rob., gimn. prof. Kilar Jern., c. kr. rač. revid. Kimovec 
Fr., alojz. prefekt. Klemene Fr., ziv. uradnik. Klemenčič Iv., c, kr. 
pošt. blagajnik. Klemenčič Janko, bogosl. Klinar Ant., dež. stavbeni 
svetnik. Knez Iv., veletržec in pos. Knific Fr., posojilu, tajnik. Knjiž- 
nica bogoslovska. Knjižnica domobranskih podčastnikov Knjižnica 
•C. kr. I. drž. gimn. Knjižnica c. kr. II. drž. gimn. Knjižnica okr. 

4* — 52 — 

učiteljska. Knjižnica c, kr. višje realke. Knjižnica c, kr. ženskega 
učiteljišča. Knjižnica župnije trnovske. Kobalj Fr., cand. prof. Koch 
Ciril, arhitekt. Kodelja Fr., monter. Koechler Vikt., trn. kaplan, 
dr. Kokalj Al., odvetnik. Kollmann Fr.; veletrčec, pos., podpredsednik 
trg. zbornice, predsednik m. hran. itd. Konilanec Ant., bogosl. Kopitar 
Andr., bogosl. dr. Korun Val., c. kr. ginui. prof. Kostanjevec Jos., c. kr. 
vadn. učitelj, dr. Košenina Peter, dež. okr. zdravnik. Košmerlj Jos,, 
zasebnik. Kozina Pavel., c. kr. gimn. prof. Kragl Vikt,, bogosl. Krajec 
Matija, dež. ing. dr. Krajec Otmar, mestni lizik. Kramaršič Iv., c. kr. 
stotnik. Krapež Fr., kavarnar. Krapež Milko, urar. Kremenšek Janko, 
C. kr. dež. vi. svetnik. Kremžar Andr., nadupravitelj dež. dobrodeln. 
zav. Krevelj I,, not, kand, dr. Krisper Val., odvetnik in pos. Kristan 
Fr., uradnik pri „Vzajemnem podpornem društvu". Kruleč Iv., c. kr. 
vadn. učitelj. Kržan Fr, Kune Mat., pos. Kuralt Jos., m. hran. pristav, 
dr. Kušar Val., c. kr. učit. prof. Lampe Evgen, st. vikar in urednik. 
Lassnik Peter, trg. in pos. Lavrenčič Jos., blag. m. užit. zakupa, itd. 
Lauter Iv., mag, pol, svetnik. Lebar Ana, učiteljica. Ledenik Alfred, 
zav. zastopnik. Lederhas Lud., c. kr. gimn. prof. Legvart Jak., dež. 
pop, učitelj. Lenarčič Ant., c. kr. fin. nadsvetnik. Lenče Jos., trg. in pos. 
dr. Leskovar Jos., odvetn. kand. Levičnik Alb., c. kr. dež. sod, pred- 
sednik, dr, Levičnik Alfonz, c. kr, gimn, prof, in katehet, Lilleg Al,, 
trg. in pos, Lindtner Hinko, dež, rač, revideut, dr. Lisjak Andr., zas. 
Lokar Iv,, c. kr, prof, Lokovšek Iv., c, kr, prof. Lončar Iv,, c. kr, fin. 
svetnik v p. in pos, Lozar Jelica, trg. Lubec Drag., c. kr. dv, svetnik 
in fin, ravnatelj v p. Lunder Al., bogosl. Macher Iv,, c, kr. gimn, prof. 
Magdič Pavel, trg. Magolič Srečko, uprav. Hribarjeve tiskarne. Mahr 
Artur, lastnik trg. učilišča in pos. Maier Ant., c. kr, okr. šol. nadzornik. 
Malenšek Jos., posojilu, asist, Marovt Marija, m, nadučiteljica, Maselj 
Fr., C, kr. rač. stotnik v p. Mazi Fr., trg. potnik. Mazil., c. kr. reaL 
prof. Medic Fr,, trg, sotruduik. Meglic Karol., trg, in obč, svetnik. 
Mejač Iv,, trg, Miklavčič Mat., m, sklad, Miklavec Jos., c, in kr, pod- 
polkovnik v p, Milčinski Fr., c, kr, dež, sod, tajnik. Mlakar Janko, m, 
katehet in pos. Mlekuž Olga, Modic Izidor, visokošolec, Modic Jos,, 
C. kr, rač. svetnik, Moos Julija, m, nadučiteljica v p. Muc Edv., stenogr. 
Mulaček Fr., mag. pis. pom. Mulaček Fr., trg, poslovodja, dr. Murnik 
Vikt,, trg, zborn. tajnik. Naglic Iv,, m, blag, kontrolor. „Narodna tis- 
karna". Nedeljko Vinko, davč. otic. Nerat Kar., m, risar, Novak Fr,, 
c, kr, gimn, prof, dr, Novak Fr,, odvetnik, Novak Frid,, hotelier. No- 
vak Kar. Novak Vekosl., likvidator banke „Slavije". Ogorelec Janko, 
tov. in pos, Omahen Ognjesl,, bogosl. dr. Opeka Mih., c, kr, real. 
prof, in urednik, dr, Oražen Iv., zdravnik in pos. Orel Iv,, c. kr, učit, 
prof. Orožen Fr,, c, kr. učit. prof. Pajk Milan, c. kr. real, prof. dr. Pa- 
pež Fr,, odvetnik in pos, dr. Papež Oton, c, kr, dež. sod, tajnik, Pavlin 
Alf., c, kr, gimn, prof, in šol, svetnik. Pavlin Al,, c. kr. vet. nad- 
zornik. Pavlin Fr., c. kr. stavb. sv«3tnik in pos. Pavlin Fr., zemljemerec. 
dr, Pečjak CJregor, c, kr. gimn. prof. in katehet, Perdan Iv,, trg. tvrdka. 
Perko Jos., žel. nadoficijal v p. Perme Leop., bogosl. Perušek Rajko, — 5;? — 

C. kr. gimii. prof. Petek Iv,, žel. ofic. Petelin Mart., c. kr. giinii. prof. 
Petrovčlč Ant., c. kr. rač. revid. Pezdič Iv., c. kr. fin. r;ič. asistent, 
dr. Pipenhiiclier .Tos., c. kr. «?imn. prof. dr. Pire Miiks, odvetnik in pos. 
Piščanec Just, c. kr. car. nadkontrolor. Planince Fr., žel. uadoficijal v p, 
Platner Jos., trg. potnik. Pleško Cir., učiteljica, dr. Poček Fr., odv. 
in pos. Podboj Fr., pošt. uradnik. Podgornik Ivan, c. kr. pošt. ofic. 
Podkrajšck Fr., žel. ofic. v p. Podkrajšek Henr., c. kr. strok, učitelj. 
Podrekar Anu, učiteljica na \'iču. Pogačnik .lanko, dež. l)lag. in pos. 
dr. Pogačnik Jos., zdravnik in pos. Pogačnik Drag., m. paznik. Po- 
klukar Jos., tiskarnar in pos. Polec Julij, c. kr, dež. sod. nadsvetnik. 
Poljanec Al., ravnatelj dež. pris. delavnice, dr. Ponebšek .fanko, c. kr. 
fin. tajnik. Pongračič Ivo, mag. farm. Poreota Ant., bogosl. Povše Fr., 
dež. in drž. poslauec, dež, odbornik, vitez žol, krone III. reda, itd. 
Praprotnik Mirosl., c, kr, orožn, narednik, dr. Praunseis Al., zobozdr. 
Prelovšek Mat., mag. ing. Pretnar Fr., m. hran. blag. Pretnar Jak., 
m. učitelj. Pustoslemšek Rasto, urednik. Rauuiliar Marijan, posojilu, 
asist. dr. Ravuihar Vlad., odvetnik. Ravnikar Al., c. kr. poštar in 
velepos. Regali dos., pisatelj. Reich Ant.. c. kr. blag. ravnatelj. Regallj 
Marija. Rfkar Ernestina, m. učiteljica. Rezek Jurij, m. učitelj. Robida 
Iv., mug. pol. komisar, dr. Robida Iv., zdravnik. Rode Mat., časnikar. 
Rode Zinka. Rogel hiv, posojilu, blag. dr. Rogina Ant., c. kr. drž. 
pravdn. nam. Roniold Iv., not. kand. Roštan Iv., c. kr. fin. rac. ofic. 
dr. Rudež Vlad., prakt. zdravuik. Rutar Marija, pos. Rupnik Iv., m. 
konc. Sancin Lovro, c, kr, pošt, asistent, Sbrizaj Ivan, dež. višji ing. 
in pos. Samsa Iv., bogosl. Sark Alb., m. učiteljica. Schaschel Feliks, 
«. kr. dv. svetnik v p. dr. Schmidinger Kar., c. kr. notar in pos. Schvvarz 
Teod., C. kr, dež, predsednik itd. dr. Schweitzer Viljem, odvetnik in 
dež. poslanec. Scluveatner Leop,, knjigotržec. Semen Alb., mag, ko- 
misar, Senekovič Andr,, c, kr. gimn. ravnatelj v j),, obč, svetnik, rav- 
natelj plinarni itd. Sevar Hinko, mag. pis, pomočnik, Seunig Fr., trg. 
*SiČ Alb,, učitelj na m. višji dekl, šoli, Sikošek Jos,, c. kr. car. asist, 
Simoa Kar,, m, učitelj, Sinkovič Dav,, c. kr, učit. prof, Skaberne Adela, 
trg. in pos. Skaberne Minka, učiteljica. Skaberne Vikt., dež. ing. 
^Slavec", del. pevsko društvo. Slov. žensko izobr. društvo. Smolnikar 
Luka, st. vikar. Smole Fr,, uradnik Ijublj, kred, banke, Smrekar Jos,, 
sem, prof. v p. konz. svetnik in č. kanonik. Snoj Andr., bogosl. Snoj Iv., 
zasebnik. Speil Slav,, mag. rac. prakt. Sodnik Marija, učiteljica. 
Starki Pavla, Stenovec Robert, pos. Sterle Fr,, žel, nadoficijal v p. 
Steska Viktor, knezos'i. kancelar, Sturin Kar,, dež, stavb, pristav, Suher 
Fr,, C, kr. učit. prof. Sušnik Iv., st. kanonik itd. Sušnik Iv., gostiln. 
Svetek Ant., c. kr. fin. rač. nadsvetnik, itd. Svetlin Janko, mag. rač. 
asist. Svetlič Rih., mag. pis. prakt. Svvatek Jos., urar in traf. Saplja 
Dan,, mag. rač, ofic. Šarabon Andr., trg. in pos. Šarabon Mavr,, m. 
katehet. Sebenik Drag,, mag, pis. kane. Šega Kar,, c. kr, gimn, prof. 
Šemrov Fr,, c. kr, p)št, ofic. dr, Šerko Milan, c, kr, prof, Šešek Iv., 
mag, svetnik. Šeuk Fr., bogosl. Šifrer Ant., bogosl. Šimnic Edv., 
bogosl. Šinkovec Kar., c. kr. sod. pis, ofic. Šircelj Jos., c. kr. fin. rač. — 54 — 

asist. Šiška Jos., st. kanonik. Škof Aiit., trg. Škrabalj Iv,, trji'. učitelj. 
Škulj Kar., bogosl. dr. Šniid "VValter, muz. kustos. Šola m. višja dekL 
Šola I. ra. deška petrazr. Šola II. ni. ljudska deška. Šola III. m. deška 
petrazr. Šola m. slov. dekliška. Šola c. kr. umetno-strokovna. Šoli uršu- 
linski notranji. Šoli uršulinski vnanji. Šola zas. dekliška v Lichtentlmr- 
movem sirotišču. Štrekelj Ant., črkostavfc, Štritof Ant., e. kr. ginin. prof. 
itd. Štupca Marija, c. kr. vadn. učiteljica. Šturni Rud., odv. konc. Šule 
Ant., kontoristka. Šušteršič Ant., ui. hran. pristav, dr. Šušteršič Iv., odv., 
drž. in dež. poslanec itd. dr. Švigel Ant., odv. kand. Švigelj Fr., myg. 
konc. Tavčar Al., c. kr. real. prof. dr. Tekavčič Fr., odvetnik, dr. Tiller 
Vikt., C. kr. gimn. prof. Toman Marija, zasebniea. Tomažič Iv., bogosl. 
Toniažin Jos., c. kr. pošt. ofic. Tomec Jak., m. nadkoinisar in lastnik 
zl. zasl. križca s kicno, dr, Tominšek Fr,, odvetrik. dr, Tominšek Jos., 
C. kr, gimn. prof. dr. Toplak Jak., c. kr. dež. sod. tajnik. Tratnik Leop., 
pasar in pos. dr. Tranner Mart., c. kr. dež. sod. svetnik in pos. Trdan 
Fr., bogosl. Trdina Fr., m. knjigovodja, dr, Triller Kar,, odvetnik itd. 
Trost Fr., m, učitelj, Trstenjak Ant,, m, hran, kontrolor, itd. Tršan 
Jak., C. kr. gimn. piof. Trtnik Fr., dež. blag. vdova in pes. dr. Trtnik 
Janko. C. kr. gimn, prof, Tschurn Kar., hran. višji knjigovodja v p. 
Turk Fil., trg. sotrudnik. Turk Jak., ing. in asist. na kem. presku- 
ševališču. Učiteljsko društvo slov. dr. Ušeničnik Aleš, sem. prof. in 
urednik. Vajda Fr., real. prof. Valentinčič Ign., nadz. m. užitn. zakupa 
in pos. Vašič Lud., trg. sotrudnik. Vedernjak Fr., c. kr. dež. sod. 
svetnik. Velkovrh Iv., tov. in pos. itd. Vencajz Iv., c. kr. sod. svetnik 
v p. in odvetnik. Verbič Jos., c kr. učit. prof. Verce Jos., bogosl. 
Verhunc Ant., trg. poslovodja. Vernik Alojzij, c kr. pošt. oficijal. Vernik 
Iv., tig. potnik. Vidmar Iv., c. kr. pošt. kontrolor. Vodnik Al., kamnosek 
in pos. \"odušek Mat., c. kr. gimn. prof. v p. Vole Iv., mag. revident. 
Vončina Iv., mag. ra\nate]j in vitez Fr.-Jož. reda. Vrtačnik Ant., pom. 
uradnik. Wessner Marija, m. nadz. dama. Wester Avg., c. kr. gimn. 
prof. v p. in pos. Wester Jos., c. kr. gimn. prof. Wider Kar., učitelj 
I. Ijud. deške m. šole. Widmayer Vrjteh, urfidnik banke „Slaviie". 
Wiesthaler Fr., c. kr. gimn. ravnatelj. ANudkr Marica. Zabret Fr., 
bogosl. Zajec Alb., c. kr. fin, lač, asist. Zajec Avg., c. kr. vi. rač. asist. 
in pos. dr. Zajec Iv., zdravnik. Zajec Rud., dež. inž. dr. Zarnik Miljutin, 
mag. tajnik. Zavod za gluhoneme, dr. Zbašnik Fr., dež. svčtnik in 
urednik. Žemljic Iv., stavb, asist. Zorko Fr., m. kaplan. Zottman Kar., 
C. kr. dež. sod. tajnik. Zupan Agn., m. učiteljica. Zupan Mat., c. kr. 
poštni asist. dr. Zupane Fr., c. kr. dež. sod. svetnik itd. Zupančič Ant., 
msgr,, sem. prof. in konz. svetnik. Zupančič Vil., c. kr. učit. prof. in 
okr. šol. nadzornik. Zupančič Vita, učiteljica v gluhonemnici. pl. Žagar 
Iv., c. in kr. major v p. Žakelj Frid., c. kr. gimn. prof. v p. in šol. 
svetnik. Zebre Al., c. kr. dtž. sod. ta^"nik. Žerjov Amulija, c. kr. okr. 
sodnika vdova in pos. Žitnik Fr., b(gopl. dr. Žmavc Jak., c. kr. gimn. 
prof, Žnidaršič Ciril, dež. stavb, prakt. Župnek Fr., c. kr. dež, vi, svetnik 
in pos. pl. Ballogh Karol. Burgstaller Tomo. (Jašperlin Ante. Globcčnik 
Ciril. Januš Vekosl. Jurca Vinko. Nedeljko Fr. Pavlin Srečko. Pikel — 55 — 

Mat. Povš Ad. Rihtar Fr. Rilitar Fraiija. Roziuun Edvin. Senekovič 
Pavla. Skrbinšek Štefanija. Šmiic Uraj^o. Štamcar Avj?. Siišteršič Mara. 
Tominc Kr. Tomšič Vekosl. Vindiš Iv. Zorko Janko. Štirje dijakl- 
narorniki. Št. 58 + 500 + 4 = 562. 

Ljutomer: liožič Ant., pos. v Radoslavcili. Bralno društvo pri 
Mali Nedelji. Bralno društvo pri Sv. Križu. Bralno društvo za ljuto- 
mersko okolico. Urahio društvo v Veržoju. dr. Chloupek Kar., zdravnik. 
Čitalnica narodna, dr. Grossniann Kar., odvetnik. Horvat Janko, slikar. 
Ivančič Nina, učiteljica. Jandl Fr., učiteljica pri Mali Nedelji. Karba 
Angela, učiteljica roč. del. Karba Janko, učitelj in pos. (poverjenik). 
Kmet. bralno društvo pri Mali Nedelji. Kociper Iv., kaplan. Kocuvan 
Marija, učiteljica v Cvenu. Kralj Iv., pos. v llijaševcih. Kukovec Iv., 
velepos. dr. Lebar J os., zdravnik pri Sv. Križu. Mavric Kar., učitelj pri 
Sv. Križu. Ostre Al., pos. v Bunčanih. Pihlar Jos., posestnica. Pu- 
šenjak Toni., nadučitelj na Cvenu. Schneider Fr., nadučitelj v Cezan- 
jevcih. Sever Fr., pos. Sršen Fr., trg. Škamlec Ognjesl., kaplan. To- 
mažič Iv., nadučitelj na Stari cesti. Učiteljsko društvo za ljutomerski 
okraj. Vaupotič Iv., gostiln. Veselic Peter, brivec. \'rab(!lj Hrabrosl., 
Bolicitator. Zaclierl Fr., učitelj.;^ St. 33. 

Lobosice : Lah*Jak., kn. asist. St. 1, 

Logatec : Bralno društvo v Gor. Logatcu. Brezovšek Pavla, 
učiteljica v Rovtih. Dolenc Ant., žel. mojster v Dol. Logatcu, de Gleria 
Ant.. trg. in pos. v Dol. Logatcu. Gostiša Fr., trg. in pos. v Gor. Lo- 
gatcu. Gostiša Mih., pos. na Kalcih. Grill Fr., davč. eksekntor v Gor. 
Logatcu. Hamerlitz Rud., c. kr. fin. str. nač. in pos. na Čevicah. Hladnik 
Fr., pos. na Brodu. Hladnik Iv., trg. in pos. v Dol. Logatcu. Hodnik Fr., 
pos. v Dol. Logatcu. Kastelic Ant., pos. v Dol. Logatcu. Knjižnica okr, 
učiteljska v Gor. Logatcu. Kogoj Iv., pos. v Gorenji vasi. dr. Kraut 
Štefan, c. kr. okr. sodnik v Gor. Logatcu. Kune Ant., gostiln, in pos, v 
Dol. Logatcu. Lapuh Jos., zas. v Dol. Logatcu. Lavrič Jos., župnik v 
Gor. Logatcu. Legat Stanisl., šol. vodja v Dol. Logatcu. Lenassi Julij, 
župan, trg. in pos. v Gor. Logatcu. Majdič Fr., c. kr. okr. živinozdravnik 
v Gor. Logatcu. Marinko Iv., pos. na Kalcih. dr. Mayr Ernst, c. kr. 
okr. zdravnik v Dol. Logatcu. Meze Iv., gostiln, in pos. v Dol. Logatcu. 
Možina Iv., župnik v Rovtih. Mullev Ad., c. kr. poštar, župan in pos, 
v Dol. Logatcu. Nagodš Fr., čevljar v Gor. Logatcu. Perovšek Jos., 
c. kr. zemljemerec v Gor. Logatcu. Petelin Ant., c. kr. deželnobrambni 
evid. asist. v Gor. Logatcu. Petrič Mart., po3. v Dol. Logatcu, Preveč 
Jos., C. kr. sod. pristav v Gor. Logatcu. Puppis Rud., trg. in pos. v Gor. 
Logatcu. Rihar Iv., trg. in pos. v Gor. Logatcu. Sežun Al., nadučitelj v 
Rovtih. Sicherl Iv., trg. in pos. na Čevicah. Smole Jos., pos. in trg. v 
Dol. Logatcu. Sušnik Ivan, gostilničar v Got. Logatcu. Šemrov Fr., pos., 
pos. v Gor. vasi. Šola ljudska v Dol. Logatcu. Šola ljudska v Gor. 
Logatcu. Steska Fr., c. kr. dež. konc. Tollazzi Tom., trg. in pos. v Dol. 
Logatcu. Urbas Fr., klobučar in pos. v Gor. Logatcu. Vidic Fr., nač. 
žel. postaje v Dol. Logatcu. Vončina Val., c. kr. sod. pis, ofic, v p, v — 56 — 

(ior. J^ogatcn (poverjenik). Vrabec Mat., pos. lui Kalcih. Zaplotiiik Ign., 
kaplan v (ior. Logatcu. St. 47. 

Logaves-Rožek: črnič Ana, učiteljica v Logivesi. Dragasnik 
Iv., prov. na Kostanjah. Lavrinc Ford., župnik, na Strmcu. Ražun 
Mat., župnik v Št. Jakobu. Singer Štefan, župnik v Logivesi (pover- 
jenik). Šlajhar Mih., gostiln, in obč. tajnik v Logivesi. 8t. 6. 

Št. Lovrenc na Dravskem polju : Ozmec Jos., župnik (po- 
verjenik). Kociper Ant., kaplan. Malajner Kar., kaplan v Majšbergu. 
MariniČ Jak., župnik v Majšbergu. Palir Jak., kaplan na Črni gori. 
Trtinek Mat., župnik na Črni gori. Zorko Melhijor; kaplan v Cirkovcah. 

Št. 1 4- 6 -= 7. 

St. Lovrenc nad Mariborom : Kašovic Micika, zaseb. Kmetsko 
bralno društvo. Pernat Slava, učiteljica. Pirnat Minka, velepos. hči 
(poverjenica). Schatz Jos., učitelj. Schell Henr., učitelj v Mariboru. 
Skerbinjek Julika, velepos. Štabne Jem., kaplan. Št. 8. 

st. Lovrenc v Slov. goricah: Farkas Iv., nadučitelj. Flere 
Fr., učitelj. Flere Pavel, učitelj pri Sv. Marku. Kansky Janko, kaplan. 
Koser Fr., c. kr. poštar v Juršicih. Repič Jos., trsničar. Sinko Jos., 
župnik (poverjenik). Strah Jurij, velepos. pri Sv. Andražu. Strelec 
Iv., nadučitelj pri Sv. Andražu. Valenko Fr., župnik na Polenšaku. 
Vnuk Fr., trsničar. Št. IL 

Lož : Lah Gregor, c. kr. poštar, pos. itd. (poverjenik). Pelle- 
grini Jos., c. kr. okr. sodnik. Picek Edv., c. kr. sod. pristav. Žnidaršič 
Al., gostiln., župan in pos. Št. 4. 

Lučane : j\lajcen Al., nadučitelj pri Sv. Duhu. Savel Fr., župni 
uprav, na Kaplji. Tomažič Al., kaplan (poverjenik). Št. 3. 

Maria Enzersdorf: Pukl Radosl., c. kr. nadporočnik v evid., 
pos. itd. Št. 1. 

Maribor (mesto): Čitalnica slovanska. Ferk Feliks, zdravnik. 
dr. Firbas Fr., c, kr. notar. Knjižnica gimnazijska. Knjižnica 
bor/oslovska. Majcicfer Iv., c. kr. giran. prof. v p. in šol. svetnik. 
dr. Napolni k Mih., knezoškof itd. dr. Sernec Janko, odvetnik itd. 
dr. Ttiriier Pavel, zas. Bahovec Vekosl., c. kr. pošt. ofic. Belle Iv., 
de/, pot. učitelj. Boliak Fr., st. kaplan. Dolinšek Raf., c. kr. davč. 
upravitelj, dr. Feuš, sem. j)rof. dr. U laser Iv., odvetnik. Gninšek 
Vrkosl., trg. Haubenreich Al., knezošk. konz. uprav. dr. Hohnjec Jos., 
sera. prof. Hribovšek Kar., st. dekan. dr. Ipavic Kar., zdravnik. 
Janežič Rud., sem. spiritual. dr. Janežič Vilj., c. kr. sod. tajnik. Jentl 
Berr., zas. dr. Jerovšek Ant., c. kr. real. prof. Jerovšek Fr., c. kr. 
gimn. prof. Joseck Lud., c. kr. pošt. ofic. di. Kac \'ikt., zobozdravnik. 
Kadetska šola c, kr. Kavčič Jak., c. kr. gimn. prof. Kn<z Al., c. kr. 
davč. ofic. Knjižnica c. kr. učiteljišča. Kocbek Ant., župnik. Koprivnik 
Iv., c. kr. učit. prof. Koprivšek Leop., c. kr. gimn. prof. v p. ivoroša 
Iv., žel. sprevodnik, dr. Korošec Ant., drž. poslanec in urednik. Košan 
Janko, c. kr. gimn. prof. dr. Kovačič Fr., sem. prof. in urednik. 
Krajnc Jos., kaplan dr. Kruljc Fr., m. kaplan. Lašič Ferd. c. kr. — o/ — 

avskultant. Lavtar Luka, c. kr. učit. prof. LichtoinvallniT Fr., učitelj. 
Majcen Gabr., c. kr. vadn. učitelj (pi)vorjenik). Majcen .los,, st. kanonik 
in sem. prof. Marin Jak., c. kr. vadn. učitelj. Matck Blaž, c. kr. ginin. 
prof. dr. Matek Mart., st. kanonik in sem. podravn. dr. Medved Ant. 
C. kr. gimn. prof. dr. Mlakar Iv., vodja semenišča, prof. in kanonik. 
Moravec Fr., kanonik in st. župnik. Peče Iv., c. kr. po.št. otic. Pete- 
linšek Mart., m. kaplan, dr. Pipuš Rsidosl., odvetnik, dr. Pivko Lud., 
glmn. prof. Podpečan Mir^sl., c. kr. po.št. uradnik. Pokorn Ign., c. kr. 
ginin. prof. dr. Potočnik Matko. c. kr. učit. prof. dr. Povalej .los., 
C. kr. fin. komisar. Rakovec Al., j. žel. viš. otic. Kant Hubert, c. kr. 
voj. kurat. Reiclier Miško, posojiln. tajnik. Robič Fr., c. kr. učit. 
prof., dež. in drž. poslanec, dr. Rosina Fr., odvetnik, dr. Rozman Jos. 
Schmoranzer Jos., c. kr. okr. šol. nadzornik. Schreiner Henr., c. kr. 
učit. ravn. dr. Sernec Vlad., c. kr. sod. kanci. Simonič Fr., st. vikar. 
Spindler Fr., duhovnik in knezošk. uradnik. Stajnko Marko, odvetii. 
kone. Stegnar Feliks, c. kr. kazn. učitelj itd. Stergar Ant., m. kaplan. 
Stern Jurij, kov. mojster in pos. Stnhec F'r., kaplan pri Sv. Juriju 
na Sčavuici. Strakl Mat., župnik, dr. Tomažič Iv., knezošk. dv. kaplan, 
dr. Verstovšek Kar., c. kr. gimn. prof. Voh Jernej, st. kanonik, dr. 
Vovšek Fr., c. kr. sod. nadsvetnik. Vreze Iv., c. kr. učit. prof. Zidaušek 
Jos., duh. svetnik in bogosl. prof. 100 dijakov naročnikov. 

Št. 9 -j- 74 -f 100 =- 183. 

Maribor (semenišče): Barbič Mih., bogosl. Bogovič Iv., bogosl. 
Božiček Fr.. bogosl. Bratanič Rajni., bogosl. Bukošek Ant., sem. 
duhovnik. Erhartič Dav., bogosl. Geratič Iv., bogosl. Jurhar Dav., 
sem. duhovnik. Kodrič Jos., bogosl. Kos Miloš, bogojl. Kranjc Jos., 
bogosl. Kuhar Ant., bogosl. Lasbacher Zvonimir, bogosl. Ostre Fr., 
bogosl. Pavlic Peter, bogosl. Pečnak Jos., bogosl. Rampre Fr., bogosl. 
Ratej Mirosl., sem. duhovnik. Razbornik Iv., bogosl. Seigaj Marko, 
bogosl. Slana Fr., bogosl. Skok Peter, bogosl. Stegenšek Avg., prof. 
bogosl. Seško Konr., sem. duhovnik, Sketa Iv., bogosl. Škof Fr., 
bogosl. Škotič Dav., bogosl. Šoba Al, bogosl. Tomažič Dav., bogosl. 
(poverjenik). Toplak Jos., bogosl. Umek Mih., bogosl. ^'edečnik Iv., 
bogosl. Veranič Ant., bogosl. Zmazek Fr., bogosl. Žager Iv., bogosl. 
Živortnik Pavel, bogosl. Št. 36. 

Marnberg: Adlasnik Fr., kaplan na Muti. Bračič Andr., župnik 
pri Sv. Ožbaltu. Črnko Jos., župnik v Vuhredu. Haberman Srečko, pos. 
v Breznem. Hecl Avgust, dekan (poverjenik). Hrašovec Henr., župnik 
v Pernicah. Hurt Fr., župnik na Aluti. Podvinski Ant., župnik na 
Remšniku. Raktelj Rud., župnik v Št. Jerneju. Slavič Fr.. župnik pri 
Sv. Antonu. Smole Jos., nadučitelj na Remšniku. Stole Mart, župnik 
v Breznem. Št, 12. 

Medana-Lcčnik : Blažko Alf., kurat v Mirniku. Golob Jos., 
kurat v Podgori. Gradnik Rajko, nadučitelj v Kozani. Kazafura Lud., 
učiteljica v Medani. Kurinčič Iv., 'kurat v Medani (poverjenik). Pirih 
Jak., vikar v Vipolžah. Simčič Ferd., učitelj-vodja v Biljani. Znidarčič 
Andr., vikar v Gradnem. Št. 8. — 58 — 

Medvode -Preska: Brajec Jos., žup, uprav, v Sori. Brence Iv., 
župnik v Preski (poverjenik). Pečar Iv., nač. postaje v Medvodah. 
Starman Iv., pos. v Sori. Sušteršič Jos., župan in pos. v Medvodah. 

Št. 5. 

Melnik : Mestni urad. Št. 1. 

Mengiš: Kušar Fr., nadžnpnik. Prem Jos., župnik v p. v 
Trzinu. Bralno društvo. Kandušar Jos., trg. Letnar Lovro, nadučitelj 
(poverjenik). Merkun Ant., kaplan. Petrovec Tomo, nadučitelj v Jaršah. 

Št. 2 -f- 5 -= 7. 

Metlika: Barle Konr., učitelj. Čitalnica naeodna. „ Danica'', del. 
društvo. Dostal Stanko, kaplan n. r. Dovgan Fr., msgr., župnik b. r., 
zlatomašnik itd. Erzar Mat., župnik in dekan v Semiču. Fabijan Ana, 
učiteljica. Globočnik Janko, c. kr. notar. Guštin Fr. ml., c. kr. poštar 
in pos. Guštin Fr. st., trg. in pos. Jutraš Lud., c. kr. davč. pristav. 
Kopinič Jul., gostilničar. Kurent Al., kaplan v Semiču. Lunder Fr., 
C. kr. davč pristav. Makar Danko, pos. in krčmar. Regally Fr., c. kr. 
okr. sodnik. Eome Jos., župnik n. r. v Podzemlji. Šola ljudska. Štrajhar 
Iv,, kaplan. Stular Mart., kaplan v Semiču. Štupar Iv., c. kr., davč. 
pristav. Vulia Milan, mag. pharm. v Zagrebu. Vidovič Ante, dekan v 
Komavju. Viikšinič Dav., upravitelj ,.Komende n. reda" (poverjenik). 

Št. 24. 

Milna: don Milovič V. Št. 1. 

Miren: Abram Jos., kurat v Biljah. Bobič Leop.. pravnik, Peč 
pri Mirnu. F; ganili Ant., učitelj v Dolu. Ferlak Ant., učitelj v Rupi. 
Jakil Andr.. tov. v Rupi. Klemenčič Milka, učiteljica v Podgori. 
Konjedic Rud., Trg. v Renčah. Lokar Iv., tov. v Mirnu. Pavletič Jos., 
tov. in velepos. Pavlica Urh, nadučitelj v Bukovici. Plesničar Pavel, 
nadučitelj v Rihenbergu. Podobnik Iv., kaplan. Roječ Iv., župnik. 
Šavnik Iv., tov., župan in velepos. v Biljah. Šuštič Jos. v Biljah. 
Urbančič Al., nadučitelj (poverjenik). Urbančič Jos., nadučitelj v Biljah. 
Vilhar Slavica, učiteljica. Vodopivec Ferd., c. kr. davč. asist. v Gorici. 
Dva dijaka-naročnika. Št. 21 -j- 2 = 23. 

Modruš: Harbič Ante v Hrv. Zagorju. Št. 1. 

Mokronog: Bohinjec Peter, župnik v Škocijanu. Benedičič Iv., 
nadučitelj v Škocijanu. Bralno društvo, dr. Geršak Milan, c. kr. sod. 
pristav. Hladnik Iv., župnik na Trebelnem. dr. Kuhar Andr., c. kr. notar. 
Nagode ,Jos., kaplan na Trebelnem. Omahen Gust., c. kr. notar. Sbil 
Marija, trg. Strel Peter, trg. (poverjenik). Šircel Rozalija, trg. sopr. 
Šola ljudska. Tratar Jos., učitelj. Vencajz Edv., c. kr. davč. kontrolor. 
Zwitter Dav., c. kr. sod. pristav. Št. 1 -|- 14 = 15. 

Moravče: Bizjan Iv., dekan (poverjenik). Hartman Jop., kaplan. 
Kepec Fr., župnik v Češnjicah. Medved Ant., župnik na Sv. Gori. 
Miiller Iv., župnik pri Sv. Heleni. Sparovec Fr., kaplan v Moravčah. 
Švigelj Jos., ekspozit v Vrhpolju. Toman Janko, nadučitelj. Št. 8. 

Mostar: Mikolji Fr., fin. svetnik. Št. 1. 

Motnik : Grabnar Terezija, pos. Hribovšek Ant., c. kr. poštarica. 
Kogoj Fr., pos. Zupane Jern., župnik (poverjenik). St. 4. — 59 — 

Mozirje: Čitalnica lulrodna. Fischer Ant., župnik, dr. Goričar 
Jo8,. zdravnilv. Lipold Marko Jos., pos. Majar Kar., učitelj. Marovt Ant., 
po8. v Lepiiijivi. Praprotnik Fr., uadučitelj (poverjenik). Pu^enjak Iv., 
učitelj v Šmihelu. 8ola narodna. Št. !'. 

MytO visoke: Mestni urad. ^5t. 1. 

Nabrežina: Andre Ana. restavraterjeva sopr. Caharija Iv., 
klesar in pos. U ruden Fr.. trar. Knjižnica ljudska. Lupine Al., pos. v 
Šcmpolaju. Macarol AL, učitelj v Šempolaju. Mcdič Rado, zas. uradnik. 
Nemec Fr., trg. vškerjanc J., žel. prosre mojster. Tance Avgust, učitelj 
(poverjeniki TomHČ Fr.. nadučitelj. Št. 11. 

Nemški Brod: Mestni urad. Št. 1. 

Nova cerkev: dr. Gregorec Lavosl., kanonik (poslnnec). Kos 
AL, župnik pri Sv. Martinu. Arzenšek Al., župnik v Vitanju. Brezovnik 
Ant.. učitelj v p. in pos. Cinglak Jak., kaplan v Vojniku. Exel Srečko, 
učitelj v Vojniku. Kovačič Ant.. kaplan pri Sv, Martinu. Kukvič Frld.. 
župnik na Doberui. Leiiuja Fr. kaplan v Vojniku. Munda Iv., župnik 
na Kozjaku. Požar Alf., kaplan v Vitarji. Presečnik Gregor, župnik na 
Frankolovem. Schreiner Fr.. kaplan na Dobemi. Vodušek Andr.. župni'i 
v Vojniku. Št. 2 — 12 = 14. 

Novo mesto : Hočevar Ant., pos. Eoznian Kar., pos. dr. Volčič 
Edv., C. kr. sod. svetnik. Zlogar Ant., st. kanonik. Barborič Kar., trg. 
Bergant Val., župnik v Mirni peči. Berlec Fr., c. kr. orožn. nadstražnik 
v p. v Kandiji. Bloudek Lev. c. kr. ing. Bolnica usmiljenih bratov v 
Kandiji. Bralno in pevsko društvo »Toplice" v Toplicah. Breznik Fr., 
C. kr. giron. ravnatelj. Čitalnica narodna, dr. Defrancesehi Peter, 
primarij in okr. zdravnik v Kandiji. Delhunia Rud., c. kr. davčni 
pristav. Dolenc Eih., vodja kmet. šole na Grmu. Dolinšek Blaž. 
C. kr. sod. svetnik, dr. Elbert Sebastijan, st. prost. itd. Frančiškanski 
samostan, (landini Vajkard, c. kr. sod. svetnik. Gerdešič Jcs., c kr. sod. 
predsednik v p. Germ Jos., c. kr. gimn. prof. dr. Globevnik Jos., od v. 
kard. (iolia Ljud.. c. kr. sod. nadsvetnik. Guzelj Avg., c. kr. gozd. 
nadkomisar. Horvat Urb.. kujigar in tiskarnar. Jeglič Rado, c. kr. pošt. 
ofic. Jeraj Fr , c. kr. gimn. prof. dr. Kalan Fr., c. kr. avskultaut. 
Kastelic Edmund. trg. in pos. dr. Kavčič Jak., c. kr. sod. predsednik. 
Kenda Fr . trg. Knjižnica gimnazijska Knjižnica okr. učiteljska. 
Knjižnica dež. kmer. šole na Grmu. Kozina Jurij, c. kr. sod. pristav. 
Krajec Iv., pos. itd. Krek Jul . c. kr. gimn. prof. Majcen Mart., c. kr. gimn. 
prof. dr. Marinko Jos., c. kr. gimn. prof. in katehet. Markič Mih., 
C. kr. gimn. prof. Maselj Iv., c. kr. gimn. prof. Meršol Simon, c. kr. fin. 
str. nadkomisar. Mole Vojeslav. stud. phil. Možiua Fr.. pos. Nemauič 
Mait.. župnik v Brusnicah. Novljan Ant.. c. kr. okr. sod. ofic. Ogoreutz 
Jos.. trg. in pos. Pauser Adolf. trg. Perko Fr., trg. in pos. Perko 
Jos.. C. kr. sod. pis. ofic. Pettauer Leop., c. kr. gimn. prof. Plevaneč 
Iv., župnik v Soteski. Podboj Iv., župnik v Toplicah. Pi renta Jak., 
župuik v Stopičah. Povše Fr,. st. kanonik, dr. Poznik Alb.. c. kr, notar 
in pos. Rohrmann Viljem, ravnatelj dež. kmet. šole na Grmu (pover- 
jenik), dr. Schegula Jak., odvetnik in pos. Skale Otmar, c. kr, okr. — 60 — 

višji živiuozdravnik. Skalicky Bohuslav, c. kr. vin. nadzornik. SladoviČ 
pl. Sladojevič Simon, lekarnar in župan. dr. Slane Kar., odvetnik in 
pos. Stefanovič Dem., pos. Skerlj Anica, gospica v Kandiji. Škerlj 
Ljubivoj. C. kr. gimn. prof. dr. Šlehinger Janko, c. kr. gimn. prof. 
Sibothv Beno, pravni prakt. Šola dekliška. Šola ljudska v Stopicali. 
Suklje Fr., c. kr. dv. svetnik v p., dež. in drž. poslanec, graščak itd. 
Tnrk Jos., c. kr. okr. šol. nadzornik. Vadnjal Fr., c. kr. gimn. prof. 
Virbnik AL, c. kr, gimn, prof, \ojska Madimir, pos. Watzl Fr., kapit. 
vikar. Zakrajšek Janko, župnik v Vavti vasi. Zurc Jos., župan in po5. 
v Kandiji. dr. Žitek Vladimir, odvetnik. Devetintrideset dijakov naroč- 
nikov c. kr. drž. gimn. , Št. 4 -j- 74 -j- 39 = 1 17, 

Opčine: Danen Iv., učitelj-voditelj pri Sv, Ivanu. Bratoš Fr., 
učitelj v Katinari. Costantini Avg., trg. Draščik Zorka, gospica. Ferluga 
Ferd., pos. Ferluga Štef., učitelj-voditelj (poverjenik). Fonda Fr., 
učitelj v Rojanu. Gorjup Iv., dež. poslanec. Gorkič .Jos., učitelj v 
Bazovici, (iregorič Mara, učiteljica v Skednju. Grmek Ant., učitelj pri 
Sv. Ivanu. Jamšek Jos., c. kr. višji car. ofic. pl. Kleinmayr Ferd., 
učitelj v Skednju, Kosovel Raf., učitelj pri Sv, Ivanu, Kraševec Iv., 
učitelj v Rojanu. Logar Emilija, učiteljica. Malalan Kar., pos. Marte- 
lauec Fr., učitelj-voditelj na Katinari. Mikulec Iv., podjetnik pri 
Sv, Ivanu. Pakiž Ant,, učiteljica v Trebčah. Ražem Ant, trg. Sabadin 
Iv., učiteljica pri Sv. Ivanu. Sancin Iv., učiteljica. Slavec Iv., župnik 
in dekan. Sorč ,Jos., učitelj. Urbančič Jos,, velepos. v Bazovici, Valentič 
Ant., ravnatelj v p. Zelen Fr., uradnik v Trstu. ..Zvon", pevsko 
društvo. Št, 29. 

Oriovac: Lovrič Jos., knjigovodja. Št. 1. 

Ormož: Knjižnica okr. učiteljska. „B''dočnost", akad. fer. 
društvo. Čitalnica narodna, dr. Geršak Iv., c. kr. notar in pos. (pover- 
jenik). Korošec Mih., okr. posojilne knjigovodja, dr. Kristan Orosl,, 
okr, zdravnik, dr. Mohorič Fr., c. kr. sod. pristav, dr. Omulet; Iv., 
odvetnik. Petovar Lovro, velepos. v Ivankovcih. dr. Presker Iv,, 
C. kr. sod. svetnik. Simonič Fr., velepos. v Ivakovcih, Veselic Iv., trg. 
pri Veliki nedelji, dr. Žižek Ant., zdravnik. Št, 1 j- 12 = 13. 

Osijek : Enderle Ljud,, kr, prof. Horvatin Mirko, kr. prof. 
Hrv. grad. čitaonica. Kamnikar Jos., zborovodja (poverjenik). Knop 
Ljud., čin. centr. študioue. Krmpotič Ant., kr. prof. JJatič Ant.. kr. prof, 
Manjarič Mat., prefekt, Mencin Miljutin, kr. prof. Pavoševič Iv., učitelj. 
Sišer Jos, učitelj. Sedlaček Fr., knjigovdja. Šarac Mato. Štefinovič 
Jos., abiturijent. Učiteljsko društvo „Zajednica", dr. Hestera Bogdan, 
zdravnik. Horvat St , uprav. l)oln. Hržič Ant, sod. pristav. Korošec 
Ant.. uradnik, dr. Kovačevič Vlad., odvetnik, Kovačič Ferd., prof. 
Ogrizek Jan,, trg, Pavlovič Mat., prof. Pavoševič Iv., učitelj, Pejnovič 
!Milan, prof, §arac Mato, Šmidt Ant., prof. Toniašič Milan, kaplan. 
Vice Ljud., uradnik, St. 30. 

Oštrc : Bučar Vikt, župnik. 8t 1. 

Oxford: Morfill W. R., kr. vseuč. prof. Št 1. 

Pardubice: Mestni urad. Št. 1, — (il — 

Pariz: Malovič Jauko, zas. Št. 1. 

Št. Pavel (Amerika) : Sobice Ivan Metod, niisijonnr. Društvo 
„Bara^-a". Štriicclj Carlos. Št. 1 + 2 -- 3. 

Št. Pavel (Koroška): l^irr Frančišek, prefekt (knjigo J. K. v 
Ljubljani). ^ Št. 1. 

Št. Pavel (Štajersko): Cvenkl Ant.. tr}.\ in pos. Fisciier Jos., 
nadučitelj. dr. Kunst Ant., zdravnik. Marine Ernost, obč. tajnik. 
Miklič Jul.. učiteljica na Goniilskoni. Pečar Srečko, učitelj. Piano 
Leop., učiteljica. Piki Fr., trj?. in pos. Plešnik Mih. župnik in duli. 
svetnik. Potočnik Ant., učitelj v Podsredi. Skok lii-n., pos. sin. Sulzer 
Vojteli. knjigovodja. Šola ljudska v Orlivai-i. dr. Vidic Fr., c. kr. 
urednik „l)rž. zakonika" na Dunaju. Vidic Jos., n;idačitelj v p. itd. 
(poverjenik). Nodošek Jos., kaplan. Vrečko Fr., knjigovodja. Vrstovšek 
Zinka, pošt. upraviteljica. Z;inier Olga, zas. Zotter .Janko, nadučitelj 
na Gomilskeni. Št. 20. 

Pazin : dr. Baltič Vilko, <■. kr. okr, komisar. Brolih Luka, 
C. kr. prof. Bunc Iv., c. kr. okr. šol. iiadzornik (poverjenik), dr. Flego 
Jos., odv. kandidat, (irašič Jos., župnik v Bernin. Hafner Fr., c. kr. 
pošt. upravitelj. Hrovatin iAlarija. Knjižnica c. kr. gimnazije. Marušič 
Jos., C. kr. fin. tajnik, dr. Milic Drag., c. kr. sod. pristav. Mrevlje 
Mirosl, C. kr. davč. pristav. Novljan Fr., c. kr. gimn. prof. Rebek 
Pravdosl., c. kr. okr. živinozdravnik. Šorli Iv., c. kr. nam. svetnik, 
dr. Trinajstič Dinko, odvetnik, obč. nač. in dež. poslanec. "VVrischer 
Maks., C. kr. nam. konc. Žic Nikola, c. kr. gimn. prof. 80 dijakov 
naročnikov. ^ Št. 1 7 + 80 ^ 97. 

Sv. Peter pod Sv. Gorami : Črnelič Jos., trg. Dragatin Jul., 
učiteljica. Gherbaz Iv., učiteljica. Gostinčar Fr., učitelj. Hutter Iv., 
C. kr. sod. pristav. Krnner Fr., gostiln, dr. Kunej Ferd., obč. zdravnik 
(poverjenik), Robek Fr., c. kr. poročnik v Caslah. ^'adnal Fr., učitelj. 
Vadnal Lujiza, c. kr. pošt. upraviteljica. Št. 10. 

Št. Peter pri Postojni : Bole Mart., prof. na Ruskem (knjige 
šoli v Slavini). Abram Ant., kurat. Cvetnič Lavosl., c. kr. pošt. kon- 
trolor v p. črne Iv., c. kr. pošt. oskrbnik. Dekleva Fr., trg. v 
Slavini. Kalfou Iv., žel. uradnik. Kreutzer Jos., žel. uradnik. Lavrenčič 
^'ikt., gostiln. Medica Mat., tov. in pos. Matičič ^lart., žel. uradnik. 
Pirnat Bernard, organist itd. Prime Jos., žel. uradnik. Rutar Fr., 
žel. uradnik. Šusteršič Fr., nač. žel. postaje. Špilar Ferd.^ trg. in 
pos. Šubic Viktor, c. kr. pošt. oficijant. Žele Kar. 

Št. 1 -j- 16 == 17. 

St. Petersburg: Slavjanski dobrodelni komitet. Št. 1. 

PiŠkorevci v Slavoniji: Crnič J., župnik. Št. 1. 

Planina pri Rakeku: Čitalnica narodna. Št. 1. 

Pliberk: Božič Fr., provizor v Javorju. Čebulj Simon, kontorist 
v Prevaljali. Glasenčnik Iv., zas. v Razborju. Godec Ferd., zas, na 
Breznici. Gostenčnik Peregrin, pos. v Prevaljah. Gvaiz Jos., c. kr. 
geometer. Hartman Mat., pos. v Libučah. Hojnik Iv., župnik v Št. 
Jakobu. Hornboeck Iv., m. kaplan. Jurkovič Fr., nadučitelj v Pre- — 62 — 

valjah. Kesnar Ant., župnik in duli. svetnik v Prevaljah, Kirclimajer 
Kar., župnik v Črni. Knjižnica v Šinarjeti. Krajgar Ferd., gostiln, v 
Štebnu. Kraut Jos., pos. na Bistrici. Kukačka Jo3., župnik v Kazazali. 
Kušlan Iv., blagajnik. Lasser Fr,, kanonik v Gospej Sveti. Lučovnik 
Iv., kaplan. Marinič Fr., ra. župnik iu dekan. Novak Neža, c. kr. 
pošt. odpraviteljica v Sinihelu. Plešivčnik Tomaž, gostiln, in pos. 
Premru Fr., župnik v Možici. Rataj Fr., nadučitelj v Šmihelu. Res 
Fr., trg. v Dr))fšivesi. Rozman Iv., c, kr. pošt. olic. v Šoštanja. 
Rozman Gregor, duhovnik v Celovcu. Rudolf Jurij, župnik in pos, 
na Bistrici. Sekol Iv., kaplan na Prevojah. Serajnik Iv., župnik v 
Št. Danijelu. Silan Iv., not. uradnik, Suhadolnik Janko, žel. asis. v 
Prevaljah. Svetina Ant., c. kr. notar (poverjenik). Štangl Zdravko, 
obč. tajnik v Šmihelu. Štingl Fr., župnik v Kotljah. Teul Ant., 
kaplan v Prevojah. Valeš V^aclav, župnik v Bilčovesi. Vogrinc Ant., 
župnik v Libeličah. Št. 39. 

Plzen : Mestni urad. Št. 1. 

Podgrad : Bralno društvo. Behar Rud. Biibuič Andr., trg. sin 
v Slivju. Gobec Drag., posojilu, tajnik (poverjenik). Hušo Mih., 
duhovnik v Hrušici. Ivančič Ant. Ivanovič Ant., učitelj v Tatrah. 
Jenko Slavoj, trg. in pos. Logar Rajm., ekspozit v Pregarjah. Rogač 
Ant., msgr., župnik in dekan v Hrušici. Strnad Jos., kaplan. Šiškovič 
Štefan, nadučitelj v Herpeljah. Volk. Jos., trg. Št. 13. 

Podnart: Koželj Mih., župnik v Podbrezjali. Ki-ižaj Nik., 
župnik na Olšah. Pogačnik Ant., župan in pos. Pogačnik Jos., c. kr. 
poštar in pos., drž. in dež, poslanec (poverjenik), Rauter Janko, nač, 
žel. postaje. Št, 5, 

Podšenjuri (Izlake): Celestina Fr., graščak v Mediji. Cukjati 
Fr., žup n in pos, v Št, Gothardu. Glauerer Zinka, sopr. ing. (irčar 
Tit,, nadučitelj na Sv, Gori. Hribar Ant., župnik v Št. Gothardu. 
Knol Ad., župnik v Kolovrata. Kolenc Val., trg. in pos, v čemšeniku, 
Konšek Fr., c. kr. poštar in velepos. na Trojanah. Leveč Micika, 
učiteljica v Kolovratu. Lužar Fort., učitelj v Št. Juriju. Novak Jos,, 
usnjar in pos. na Trojanah. Ocepek Jos., kaplan v čemšeniku. Omerzu 
Janko, trg. in pos. v Lokah. Poček Janko, trg. v Lokah, Rožič Vilj., 
učitelj v Št. Gothartu, Sattler Jos, župnik v p. (poverjenik). Tavželj 
Jos,, učitelj-voditelj v Čemšeniku. Werbole Ant., trg. in pos. Zelnik 
Jos., župnik v Čemšeniku. Zgaga Andr., župn. upravitelj na Sv, 
Gori. Št. 20, 

Podzemelj: Megušar Rud., nadučitelj. Št. 1. 

Polhov gradeč : Benedičič Jak., župnik v Črnem vrhu. Čepon 
Janko, nadučitelj (poverjenik). Majdič Fr., kaplan, Tomšič Fr., c. kr. 
poštar. Zalaznik Marija. Št, 5. 

Poljane: Debel Jakova hiša. Ramoveš Jern., župnik (poverjenik). 
Čebašek Iv., župnik na Trati. Jelovčan Fr., trg. v Gorenji vasi. 
Jereb Fr., na Trati. Kržišnik Jos., gimn, prof, Mikuž Iv., kaplan. 
Pipan Iv., nadučitelj na Trati, Stržinar Fr,, kmetski fant v Žirov- 
skem vrhu. Št, 2 -f- 7 = 9, — HH — 

Poljčane: CilenSek Al., župnik (poverjenik). Čade Jos., župnik 
v Studenicaii. Kavčič Fr., trg. v Stiulenicali. Koropec Fr., veiepos. v 
Studenicali. Kramaršič Al., kaplan v Makolah. Lendovšek Alih.. dekan 
in župnik v Makolaii. ^[ahor Feliks, nadučitelj v Makolah. Mahorič 
Kar., župan in gostiln. Majhen Jos., nadučitelj v p. v Htudenicah. 
Hožanc Urag., žel. uradnik v Gorici. Svetlin Jos., nadučitelj. Šolska 
kujižnie-a v Makolah. Vobič Oton, nadučitelj v Studenicah. Vohonka 
Viljem v Pragi. Št. 14. 

D. M. v Polju: Divjak Apol., zdravnikova sopr. na Studencu, 
dr. Gosti Fr., ord. in rač. vod. v blaznici na Studencu. Hlebec Kar . 
učitelj. Kavčič Fr., nadučitelj. Kolar ^lat., župnik itd. (poverjenik). 
Krajni šol. svet. Kuhar Leop., gostiln, in pos. Mercina Ign., obč. 
tajnik in nač. kr. š. sveta v Zg. Kašlju. Oranič Fr., kaplan. Polak 
Vaclav, stud. iur. Št. 10. 

Postojna: dr. pl. Andrejka Rud., c. kr. dež. vi. konc. Arko Fr., 
pos. in dež. poslanec. Ažman Andr., kaplan. Baraga Andr., obč. in pos. 
tajnik. Brinar Jos., ravn. mešč. šole (poverjenik). Burger Al., pos. in 
hotelir. Burja Iv., c. kr. evid. ofic. Čitalnica narodna. Dereani Dominik, 
C. kr. davkar. Dietz Ant., vodja c. kr, pošt. urada. Ditrich Ant., trg. 
in pos. Ditrich Lud., trg. in pos. dr. Dolenc Milan, c kr. sod. pristav. 
Domicelj Silvij, c kr. dež. vi. tajnik, dr. Eržen Iv., okr. zdravnik. 
Gaspari Ferd., c. kr. okr. višji živinozdravnik. Jurca Fr., veletržec in 
graščak. Ljudska knjižnica v Matenji vasi. Knjižnica okr. učiteljska. 
Kogej Jem., trg. in pos. dr. Kotzmuth Jul., c. kr. okr. zdravnik. 
Kraigher Ant., pravnik. Kraigher Peter, trg. in pos. Kuttin Fr., trg. in 
pos. Lapajne Štefan, c. kr. okr. glavar. Mladič Ant., c. kr. sod. pristav. 
Možina Fr., krojač v Rakitniku. Pegau Ant., učitelj-voditelj pri Sv. 
Ivanu. Piki Gregor, trg., župan in pos. Smolič Iv., nač. žel. postaje. 
Šabec Jos., pos. v Grobiščih. Šebec Maks, fotograf. Šola petrazr. ljudska. 
Šola I. slov. meščanska. Thuma Iv., nadučitelj in c. kr. okr. šol. nad- 
zornik. Tončič Jos., nač. žel. posteje v Prestranku. Tratnik Dav., učitelj. 
Vodopivec Ant., c. kr. poštar. Žnideršič Milaa v Matenji vasi. Št. 39. 

Požega: Ašner Gejza, gimn. prof. dr. Barac Fr., gimn. vero- 
učitelj. Bauer Fr., gimn. prof. Brkanovič Stjepan, kot. pristav. Burijan 
Fr., gimnazijec. Busnovac Drag., gimnazijec. Oicak Iv., kr. lin. tajnik, 
pl. Ciraki Silvij, gimnazijec, čuk Djuro, gimnazijec. Delič Dragan, 
duhovnik, pl. Dauičič Ferd., kr. drž. odvetnik. Horat Ign., ravnatelj 
nadbisk. sirotišča. Hrvaška čitalnica. Knjižnica gimn. učencev. Knjižnica 
okr. učiteljska. Komlanec Janko, gimn. prof. v p. Kondrat Ad., gimn. 
prof. Koprinski Rob., gimn. prof. (poverjenik). Krnic Bogoljub, gimn. 
prof. dr. Kuerschner Edo, odvetnik in m. nač. Kuntarič Maks, gimn. 
prof. Novak Ant., gimnazijec. Poid Jos., prof. Praputnik Iv., gimn. prof. 
Radoševič Aleks., žup. mjernik. Rendjev Fr., fin. činovnik. Sluga Stanko, 
gimn. prof. Virag Aleks., gimn. prof. Št. 29. 

Praga I.: Ceško-slovenski spolek. „Adrija". slov. akad. društvo. 
Berce Janko, stud. iur. Bernot Zvonimir, stud. phil. Brelih Peter, stud. 
techn. Celestina Feliks, tehnik. Chodounska Marija, prof. hči. Gregorič — b-i — 

Fr.. stud. techn. Gulič Gvidon, stud. techn. Hrovatin Alf.^ s-tud. techn. 
„Iliiija", pIov. akad. društvo. Jekovec Ciril, stud. techn. Junek Vlado, 
tehnik. Kacjan Iv., stud. iur. dr. Kadlec Karol, gled. tajnik. Klub slov. 
tehnikov (poveijenik). Knjižnica c. kr. vseučilišča. Kreč Eud., stud. iur. 
Kukec Vilj., tehnik. Lipold Fr., stud. iur. Lotrič Lenart, stud. iur. Lušin 
\'ekosl., stud. techn. Martelanc Svetko, stud. techn. Prva češka splošna 
deln. družba za življenje. Prvo češko vseobče dionicko društvo za 
osigur. nje života. Rus Iv., stud. techn. Šink Štefan, stud. iur. Špidlova 
Etna. Šporn Gregor, nadrevident c. kr. drž. žel. Toiršič Fr., dež. nadinž. 
Vondraček Otob., stud. tehn. dr. Žmavc Iv., c. kr. amanuensis v vse- 
učiliški knjižnici. Žnidaršič Bogumil, stud. techn. Št. 1 -]- 32 ^^ 33. 

Praga II.: ,,Adrija", slov. akad. društvo (poverjenik), Berce 
Iv., pravnik. Dobnik Ant., pravnik. Klemenčič Ludovik, enol. aspir. 
Klepec Jos., pravnik. Kobe Ernest, pravnik. Lah Iv., stud. phil. 
Lipold Fr., pravnik. Minatti Vladimir, pravnik. Orožen Milan, pravnik. 
Pavlin Jos.. tehnik. Št. 11. 

Predloka: Ferjančič Fr., učitelj. Sancin Jos., župnik (poverjenik). 
Skvarc Fr., župn. upravitelj v Kubotu. Švegelj Peter, župnik v Movražu. 

Št. 4. 

Prosek : Furlan Mart., učitelj. Goriup Al., veletržec in dež. 
poslanec. Komac Drag., žel. post. nač. Koren Jos., nadučitelj. Leban 
Henr., c. kr. učitelj (poverjenik). Luxa Marin, velepos. Matejčič Fr., 
C. kr. dež. šol. nadzornik v Erstu. Nekerman Iv., c. kr. okr. šol. nad- 
zornik v Trstu. Sošič Edv., učitelj. Stare Drag., pos. Sonc Al., učitelj- 
voditelj na Devinščini. Stoka Jos., pos., na Kontovelu. Št. 12. 

Prvačina : Furlani Fr., c. kr. pošt. nadkontrolor. GregoriČ Vinko, 
pos. in gostiln. Mozetič Jcs., učiteljica v Stari gori. Orel Jos., nadučitej 
(poverjenik). Šušmelj Albert, pos. Tušar Ant., učitelj v Predloki. Zorn 
Fr., učitelj v Vitorinu, Št. 7. 

Ptuj : Zelenih Jos., pos. pri Sv. Urbanu. Bralno društvo pri 
Sv. Marjeti. Bratkovič Kazimir, c. kr. notar. dr. Brumen Ant., odvetnik. 
Cilenšek Mart., dež. gimn. prof. v p. in pos. Eftrl Mat., kaplan pri 
Sv. Marjeti. Gorup Jos., učitelj na PolaneŠku. dr. Horvat Tom., odvetnik, 
dr. Jurtela Fr., odvetnik itd. Kajnik Val., učitelj. Kavkler Iv., nad- 
učitelj. Knjižnica gimnazijska. Kojc Mart. c. kr. davč. oficijal. Kokelj 
Al., župnik v Vurbergu. Kolaiič Ant.. gimn. prof. dr. Komljanec Jos. B., 
dež. gimn. prof. (poverjenik). Kukvič Ant., nadučitelj na Polenšaku. 
MariniČ Frid., učitelj pri Sv. Marku. Miki Fr., trg. in pos. pri Sv. 
Marjeti. Pavlinič Marko, čevljar in pos. Pollak Fr., mag. pharm. 
Skuhala Ferd., hran. uradnik. Stepic Ant., c. kr. uaddavkar dr. Stuhec 
Bela, zdravnik. Šuta Al., župnik pri Sv. Marjeti. Trafenik Jos., kaplan 
na Hajdini. Učiteljsko društvo ptujskega okraja. VV^resnik Jos., c. kr. 
davč. asist. Žemljic Milan, c. kr. pošt. asist. Zupane Jos., dež. vin. 
uradnik. Zupančič Drag., učitelj in velepos. Žirovnik o. Peter. min. 
kaplan. Št. 1 + 31 = 32. 

Pulj : Ambrož Iv., c. kr. pom. kurat. Golias Iv., c. kr. pom. kom. 
pristav. Jarc Ant. E., c. kr. pom. kurat. Koršič Iv., c. kr. pom. kurat. — 65 — 

Pire Jos., C. kr. pom. kom. pristav I. vrste (poverjenik). Poč Iv. Stopar 
Krsto, C. kr. gozdar. St. 7. 

D. M. v Puščavi-Kumen : (iroessiinger Ign., iiadučitelj. Koruiau 
.Jos., po8. (poverjenik). Korman Peter, pos. v Cinžatu. Zrnko Gaspar, 
župnik. Št. 4. 

Radeče pri Zidanem mostu: ilierscho Fr., župnik (pover- 
jenik), dr. Hoiiian Al., dež. okr. zdravnik. Koprivec Peter, župnik v 
Svibneni. Rosina Ant., c. kr. sod. svetnik. Št. 4. 

Radgona: Clrič Janko, organist. Domiiikuš Jurij, učitelj. 
Horvat Fr., slikar (poverjenik). Kovač Iv., trg. Ovsenjak .Mait, župnik. 
dr. Strelec Fr., c. kr. notar. Šturm Al., c. kr. pošt. uradnik, \ogrin Iv., 
kaplan. Št. 9. 

Radovljica: Trpin Ivan Krst., župnik v Mošnjah. AljančiČ 
Val., župnik na Dobravi. Blei\veis Fr., župnik v Lešah. Bulovec Iv., 
trg. in pos. Cuderman Iv., kurat v Begunjah. Eržen Gabriel, pos. v 
Zapužah. Fatur Apolonija, učiteljica v Jlošnjah. Ferk Ernest, c. kr. sod. 
sv6tnik. Frančiškanski samostan na iirezjah. Fuersager Leop. trg. 
Hudovernik Vinko, hran. knjigovodja, dr. Jelovšek Ign., c. kr. okr. višji 
zdravnik. Kat. izobr. društvo. Knjižnica okr. učiteljska. Korošec Jos., 
nadučitelj v Mošnjah. Košmelj Iv., župnik v Begunjah. Novak Iv., 
m. župnik in dekan. Pogačnik Filip, gostiln., na Srednji Dobravi. 
Pohlin Drag., posojilu, knjigovodja. Potočnik Tomaž, župnik na Breznici. 
Resman Vinko, trg. in pos. Slovensko pevsko in bralno društvo 
„Triglav". Šivic Ant., c. kr. komisar, dr. Vilfan Janko, odvetnik in 
župan (poverjenik). Vurnik Iv., podobar in pos. Zabavni klub. Zavrl 
Val., nadučitelj v Begunjah. Žun ^'al., c. kr. fin. komisar. 

Št. 1 ~1- 27 == 28. 

Rakek: Brinšek Milan, žel. uradnik. Kozlevčar Ant., nač. žel. 
postaje. Szillich Oskar, žel. uradnik. Seničar Fr., žel, uradnik. Podboj 
Iv., žel. uradnik. Št. 5. 

Rečica: Deleja Zdravko, obč. tajnik (poverjenik). Stermecki 
Ign., učitelj pri Sv. Frančišku. Šola ljudska na Gorici. Šola ljudska. 
Šola ljudska pri Sv. Frančišku. -{- Šusteršič o. Deodat, frančiškan v 
Nazaretu. Št. 6. 

Reka: Bole Jos., trg. in pos. Št. 1. 

Renče-Št. Peter: Berlot Ant., župnik na Vogerskem. Bralno 
društvo v Zg. Vrtojbi. Brezovšček Iv., kaplan v Št. Petru. Orel Jos., 
nadučitelj v Prvačini. Pavletič Goth., dekan v Št. Petru (poverjenik). 
Roječ Iv., karat v Biljah. Štrekelj Edv., vikar v Vrtojbi. Valentinčič 
Ign., župnik v Kenčah. Vizintin Rud., nadučitelj v Renčah, Št. 9. 

Ribnica (Kranjsko): Kljunova hiša v Slatniku. Lesarjeva 
hiša v Hrvači, Lesarjeva hiŠa v Sušju, Lovšin Marija, pos. v Jurje- 
vici. Anžik Jos., lekarnar. Betriani Božidar, učitelj. Blahna Marija, 
učiteljica. Burger Fr., not. kand, Burger Marko, strojar in pos, Fabjan 
Ant., C. kr. davč. kontrolor. Gregorač Fr., nadučitelj v Dolenji vasi. 
Grnntar Ign., c. kr. notar. Gunde Vekosl., c. kr. orožn. postsjevodja. 
Jenko Fr., c. kr. davč. pristav. Juvanec Avg., brivec in pos. Klaus Al., 

5 — 66 — 

posoj. uradnik v Gor. vasi. Kljun Jak., trg. in pos. Kljun Jos.^ župan 
in trg. Knjižnica čitalniška. Knjižnica okr. učiteljska. Kociper Vinko, 
orožnik. Mejač Ant., c. kr. sod. pristav. Merhar Iva, učiteljica. Mrhar 
Ign., župan in pos. v Prigorici. Mrhar Jos.; trg. in pos. v Dolenji vasi. 
Novak Iv., pek in pos. Petek Iv., mizar. Picek Fr., trg. in pos. 
Plahutnik Iv., kaplan. Podboj Anika. Rakušček Fr., orožnik. SamotorČan 
Helena, učiteljica, dr. Schiflfrer Ant., dež. okr. zdravnik in župan. 
Spende Ant., c. kr. sod. kancelist. Škrabec Mih., obč. tajnik. Šmalc 
Mat., vrvar in pos. Tavčar Andr., c. kr. poštar. Tomšič Leop., učiteljica, 
Tomšič Štefan, nadučiielj (poverjenik). Toporiš Iv., c. kr. sod. pristav. 
Višnikar Fr., c. kr. dež. sod, svetnik. Zupančič Drag., trgovec v Jurjevici. 

Št. 4 + 38 = 42. 

Ribnica (Štajerska): Bralno društvo (poverjenik). Hauptmann 
Ulrik, učitelj, dr. Miglič Peter, c. kr. polk. zdravnik v p. Ozvald Jos., 
velepos. v Lehnu. Pivec Lujiza, velepos. hči. dr. Škof Frid., okr. 
zdravnik. Št. 6. 

Rogatec: Knjižnica okr. učiteljska. Berllsg Jos., trg. (pover- 
jenik). Hren Ant., nadučitelj v Stopercah. Korošec Fr., župnik pri 
Sv. Križu. Merkuš Ant., župnik v Žitalah. Plepelec Jos., kaplan pri 
Sv. Hemi. Šalamon Fr., dekan. Trafenik Luka, nadučitelj pri Sv. Flo- 
rijanu. Višnar Fr., župnik v Kostrivnici. Žekar Jos., kaplan. 

Št. 1 4- 9 = 10. 

Ruma v Slavoniji: Neubauer Fr., veroučitelj. Št. 1. 

Ruše : Mraz Tomaž, dekan v p. v Selnici. Brata Srne, trgovca, 
tilaser Janko, kraetski sin. Glaser Viktor, velepos. na Smolniku. dr. 
Gorišek Gašpar, zdravnik. Grizold Fr., velepos. na Smolniku. Lasbacher 
Jos., nadučitelj (poverjenik). Lesjak Dav., učitelj. Lichtenv^allner Mat., 
učitelj. Lingelj Dav., velepos. Novak Fr. Pintarič Ant., kaplan. Seme 
Jos., velepos. na Smolniku. Seme Mih. Stani Tomisl., učitelj. VVurzer 
Mat., župnik. Št. 1 + 15 == 16. 

Samobor: Vukovič Ante, pravnik. Št. 1. 

Sarajevo : Bedjanič Mart., gimn. ravnatelj. Bergant Borivoj, 
drž. žel. asist. Cankar Kar., katehet. Dolžan Iv., kamnosek. Havelka 
Karol, strugar. Jamar Fr., rač. rev. Janež Andr., podjetnik. Jenič 
Vekosl., zav. zastopnik. Kneževič Štefan, rač. ofic. Kobler Kar., c. kr. 
pošt. ofic. v Dolnji Tuzli. Kobler Pavel, drž. žel. ing. Kos Marija, 
trg. Košuta Jak., sedlar. Kralj Maks., vi. kancelist. Lah Ign., hiš. 
pos. Levstik Beti, zas. Milakovič Jos., c. kr. prof. Nemanič Dav., 
C. kr. vi. svetnik. Peterlin Ant., rač. ofic. Pezdirec Ant., rač. ofic. 
Pišmaht Ferd., rač. asist. Požar Mat, sedlar. Pravdič Jos., c. kr. 
gimn. prof. dr. Preindl Ferd., fin. podtajnik. Premrov Janko, c. kr. 
rač. svetnik (poverjenik). Rozman Iv., c. kr. pošt. asist. Rozmarič 
Fr., car. nadprejemnik. dr. Selak Maks, boln. asist. Sitarič Iv., perfekt. 
Slekovec Al., rač. ofic. Smodič Andr., rač. ofic. Sprajer Vlad., gimn. 
Stegnar Iv., rač. asist. Steinmetz Fr., trg. z lesom. Urlep Janko, 
učitelj. Valpotič Mat.,'baučni uradnik. Zemljarič Fr., davč. ofic. Zoreč 
Iv., c. kr. sod. svetnik. Št. 39. — 67 — 

Sv. Sava pri Trstu: <Jrahovec Iv. vŠt. 1. 

Selca : Boncelj Vr., župnik v p. v Dražj^ošili. Bralno društvo 
T Dol. Vasi. Bralna društvo slov. Demšar Fr., župan in dež. poslanec 
Jia Česnjici. Eržen Fr,, župnik v Zalem logu. Karlin Jurij, župnik 
v Sorici. Pfajfar A nt, župnik v Dražpših. Rožnik Tom., župnik 
<poverjenik). Stanonik Nik., nadučitolj. Šliber Fr., trg., c. kr. poštar 
iu pos. iŠmid Fr., župan in pos. Tavčar Fr., trg. in pos. Vrhunec 
Iv., gostiln, in pos. fSt. 13, 

Selci: Minzoni Jos., učitelj. Št. 1. 

Semeljci v Slavoniji: Bilič Mate, beležnik. Bubas Ant, nad- 
livadar. Cierstnor Ford., kaplan (poverjenik). Holterer Fr., kr. poštar. 
Kovačevič Marijan, blagajnik. Pavlo Mat., župnik. Rukovina Iv., 
učitelj. Št. 7. 

Senj : dr. Binički Fr.. sem. prof. Crnic Karolina, trg. Crnobrad 
Jos., kanonik. Čanir Jos., bogosl. (poverjenik). Dragičevič Jurij, 
kaplan. Fajdetir Jos., bogosl. Feretid Mate, bogosl. Glažar Mat, 
kaplan, (jalik Ant., bogosl. Kobalin Andr., bogosl. Kasumovič Iv., 
bogosl. jMatašid Nik., bogosl. Matejčič Mat., bogosl. Miloš Rud., bogosl. 
iMiiller Jos., bogosl. Podboj Iv., bogosl. dr. Sončaric' Ant, sem. prof. 
<lr. Starčevič Iv., sem. prof. 8olč Marijan, bogosl. Tiškulic Nik., 
bogosl. Vršič Al., kanonik. Zbor duh. mladeži. Žagar Jurij, pek. 

§t 23. 

Senožeče: dr. Dolenc Hinko, c. kr. dež. sod. tajnik v p. na 
Razdrtem. Občina razdrškn. Bakovnik Iv., c. kr. notar. Carli Ant, 
not. kancelist. Chiautto Jozve, pos. v Landolu. Del' Linz Lenart, trg. 
in pos. na Razclrtem. Dežman Pavla, učiteljica. Dolenc Ant, c. kr. 
davč. pristav, dr. Gregorič Vikt., okr. zdravnik, Kavčič Filip, pos. 
in gostiln. Modic Just, učiteljica. Novak Ant, c. k. sod. kancelist 
<poverjenik). Novak Mih., c. kr. dež, sod. svetnik. Strgalec Jos., 
pivov. uradnik. Suša Ant, trg. Suša Fr., pos. Škerjanc Iv,, župnik. 
Vrtačnik Iv., c. kr. sod. sluga. Zadnek Fr., trg. Zadnik Jos., trg, 
hči. Zelen Iv., trg. Zeleu Jos., pos. Zupan Iv., župnik. 

Št 2 -f 23 = 25. 

Sevnica: Božič Jos., pos. v Stopah. Bralno drnštvo. Dokler 
Ant., pis. oficijant. Korber Mih., c. kr. notar. Kozinc Mart, velepos, 
v Prešnji Loki. Kurent Damijan, obe. tajnik. Mešiček Jos., nadučitelj. 
Piši Iv., nčitelj. Reich Mici, pošt. oficijantinja. Seliškar Al., c, kr. 
sodnik. Simončič Fr.. pos. in hotelir. Smole Lud., trg. Srebrnič Fr., 
nadučitelj v Zabukovju. Stumberger Frid., c. kr. davč. upravitelj. 
Šegula Fr., kaplan. Starki Hermina, pos. hči. Starki Mijo, c. kr. 
kancelist v p. in župan. Starki Rud., c. kr. davč. asist Trupej Aut., 
gostiln, in pos. v Krakovem. Št. 19. 

Sežana: Notar Anton, ekspazit v Storjih. Bajec Al., vodja 
c. kr. pripravljalnice. Bekar ^'ekosl., učitelj-vodja v Štorjih. Berginc 
Ant, šol. vodja. Birimiša Tomo, c. kr. fin. komisar. Čebokli Fr., okr. 
tajnik. Čeme Emil, velepos. Čitalnica narodna. Delak Mimi, zas. v 
Storjah. Dolenec Avg., c. kr. geometer. Fakin Ant. ml., učitelj v — 68 — 

Temenici. Fakin Ant. st., nadučitelj v Repentabru. Kante Matko^ 
C. kr. okr, šol. nadzornik (poverjenik). Kenda Ferd., šol. voditelj v 
Toiraju. Knavs Jos., kaplan v Koprivi. Knjižnica okr. učiteljska. 
Križman Ant., kaplan. Lah Jos., pisarn, pomočnik. Mervič Ant., šol. 
vodja v Lokvi. Novak Jos., župnik v Povirju. Omers Jos., župnik, 
Peček Avg., šol. voditelj v Koprivi. Pirjec Peter, c. kr. okr. živino- 
zdravnik. Piščanec Angel, kaplan. Poljšak Alb., šol. voditelj v Avberu. 
Eebek Ant., c. kr. okr. glavar. Ryšlavy Fr., župnik v Repentabru. 
Sila Mat., msgr., č. kanonik, župnik in dekan v Tomaju. Štolfa Janja, 
restavraterka. Štrekelj Al., c. kr. davč. prakt. Tirnigar Iv., duhovnik 
v Tomaju. Tomšič Jos., učitelj v Skopnem. Vendermiu Fr., nadučitelj 
v Dutovljah. Vovk Milko, nadučitelj v Povirju. Žnidaršič Jos., c. kr. 
nam. konc. Žvab Hinko, trg. in pos. na Skopen. Dva dijaka-naroč- 
nika. Št. 1 + 37 -[- 2 = 40. 

Sikirevci: Čačič Pajo, župnik. Št. 1. 

Slemlen: Kacz Fr. Ks. Št. 1. 

Skrad: Delač Mart. Št. 1. 

Slivnica : Agrež Mart., kaplan pri Sv. Janžu. Bralno društvo 
v Framu. Bralno društvo pri Sv. Janžu. Hirti Fr., župnik (pover- 
jenik). Loh Makso, trg. Loparnik Peter, učitelj pri Sv. Janžu. Lovree 
Andr., kaplan v Hočah. Muršič Fr., župnik v Framu. Pestevšek Kar., 
nadučitelj. Pišek Fr., velepos. in drž. poslanec v Hotinji vasi. Poso- 
jilnica v Framu. Škerjanc ]\[at., župnik pri Sv. Junžu. Šnuderl Jos., 
pos. pri Sv. Janžu. Volčič Mirosl., kaplan. Št. 14. 

Slov. Gradec : Sovič Jos., župnik v p. Barle Kar., nadučitelj 
v Šmartnem. Blažon Jak., davč. ofic. Božiček Fr., c. kr. sod. kancelist. 
Cajnko Avg., učitelj v Razborju. Čitalnica narodna. Ferjan Vladimir, 
poni. uradnik. Gnamusch Jerica, trg. sopr. v Št. Jauu. Kac Ferd., 
velepos. in lesotržec. Kac Iv., velepos. in župan. Korže Iv., učitelj. 
Kristan Filip, velepos. in obč. svetnik v Legnu. Krohne Jos., župnik 
v Razborju. Lanko Vikt, c. kr. davč. pristav. Lenart Iv., nadžupnik 
v Šmartnem. Mohorko Iv., šol. vodja v Selih. Pečnik Fr., župnik v 
Podgorju. Pernat Jak., velepos. in lesotržec v Št. Janu. Pirnat Fr., 
C. kr. zdravnik. Rotovnik Jos., župan in velepos. v Legnu. Schechel 
Al., okr. šol. nadzornik. Schoendorfer S., velepos. v Starem trgu. 
Stanič Iv., c. kr. davč. pristav v Weizu. Šmid Mat., nadučitelj v 
Podgorju. Vavpot Lovro, hran. knjigovodja. Vidic Fr., c. kr. kancelist. 
Vrečko Fr., naučitelj okol. šole (poverjenik). Št. 1 -|- 26 = 27. 

Slovenska Bistrica: Jr. Vosnjak Jon., dež. primarij v p. 
in pos. Čitalnica. Gregorc Vsevlad, župnik pri Sv. Venčeslu. (iirobelšek 
Iv., kaplan. Heber Fr., župnik na Sp. Rolskavi. dr. Lemež Urban, 
odvetnik, dr. Lukman Fr., m. kaplan. Medvešek Iv., župnik v Tinjah. 
Smeh Iv., hran, uradnik in pos. Veršič Milan, učitelj. Založnik Ign., 
odvetn. kandidat. Št. 1 -f~ 10 == H« 

Slunj: Sutlič Milan, župnik. Št. 1. =- 69 — 

Sodražica: Drobnii'; Jurij, p)8. (poverjenik). B^ajdiga Fr., c. kr. 
poštar. Ivauc; Kv^ , trg. Lušin Iv., trg. Oberster .Tos., trg. Traven Fr.. 
župnik. Vrhir Mih., učitelj. Št. 7. 

Solčava: Uermel Kristijan, gostilničar. Lekše Fr., župnik v 
Lučah. Šmid MiloŠ, župnik (poverjenik). Št. .'}. 

Sostro : Zupan Mih., župnik. Bregant Mili., nadučitelj (pover- 
jenik). Cerue Iv., pos v Zavogljem. Lipah Fr., trg. in po.s. v Do- 
brunjah. Pavčič Lovro, tesar in pos. v Z;ivoglje[n. Selan Iv., pos. v 
Dobrunjah. Št. 1 -[- 5 = 6. 

Spljet: En gimiiazijec-narocnik. Št. 1. 

Središče: Sinko Božidar, župnik v p. Bratašek Fr., kaplan pri 
Sv. Nikolaju. Dojj-sa Feliks, trg. „Kdinost", bralno društvo, (iolenko 
Ant., trg. s)trudnik. Horvat Feliks, tržan. Kočev.ir Iv., trg. in dež. 
poslanec. Kolarič Iv., tržan. Kosi Ant., učitelj in poa. (poverjenik). 
Koželj Fr., kaplan. Poplatnik Fr., učitelj pri Sv. Tomažu Prcindl .Tak., 
učitelj pri Veliki nedelji. Robič Miks, trg in. pos. Šalamun Mart., 
nadučitelj pri Sv. Nikolaju. Sinko Jos., župan. Unger Ema, učiteljica 
roč. del. Zidravec Jak , tov. Žnidarič Jak., enolog. Št. 1 -}- 17 -= 18. 

Stari trg pri Ložu : Bencina iv., trg. in pos. (poverjenik). 
€italnica naro Ina. Kandare Iv., gostiln, in pos. v Danah. Kovač Kar., 
mesar in pos. Mlekuž Tona., trg. in pos. Strle Tom., pos. in nač. mle- 
Icirne. Šolska knjižnica. Štritof Iv., trg. in pos. Wigele Ferd., učitelj 
in pos. Zakrajšek Ant, trg. in pos. na Vrhniki. Žigar Fr., tov. in 
veletrž^c v Markorem. Žura Iv., knežji blagajnik v Šneperku. Št. 12. 

Studeno: .lanež Dominik, župnik. Kobal Al., trg. in pos. (po- 
verjenik). Lipovec Jos., učitelj v Bukovju. Mežan Mih., učitelj. Modic 
Marija, učiteljica. \'idrih Iv., krojač v Strmci. Št. 6. 

Sušak : 28 dijakov-naročnikov. Št. 28. 

Sempas : Grča Blaž, župnik in- dež. poslanec. Hvala Jos., trg. 
z lesom. Križman Fr., nadučitelj (poverjenik). Savelli Jul., c. kr. poštar. 
^gornik Viktor, nadučitelj v Črničah. Št. 1 -[" 4 = 5. 

Šiška: Bizjan Fr., slikar in pos. v Zg. Šiški. Bregar Jos., 
učitelj v Sp. Šiški Burger Fr., mizar v Sp. Šiški, (^italnica v Sp. Šiški. 
Javoršek Ant., nadučitelj v Sp. Šiški. Knjižnica okr. učiteljska za 
ljubljansko okolico. Leben Jak., čevljar. Mohar Drag., črkostavec in 
pas. v Sp. Šiški (poverjenik). Okorn Iv., pek v Sp. Šiški. Pavšič Iv., 
uradnik v Zg. Šiški. Su\va Iv., tov. delovodja in pos. v Zg. Šiški. 
Škarjevec Iv., slikar v Sp. Šišk«. Vilkar Marija, zas. v Sp. Šiški. 
Zakotnik Iv., župaa, tesar in pos. v Zg. Šiški. Vamberger Tomo, žel. 
uradnik v Sp. Šiški. ' Št. 15. 

Skale: Kovač Jos., pos. St. 1. 

Skedenj : Čitalnica slovenska. Flego Iv. Fonda Just., trg. 
Godina Silvester, (rregorič Mara, učiteljica (poverjenica). Kariž 
Oezjr. Lovrenčič Ant. Mazlu Al. Pahor Miloš. Sedevčič Olga. Zgavc 
Marij. ^ Št. 11. 

Škofja Loka: dr. Arko Ant., dež. okr. zdravnik. Bralno društvo 
slov. Burdjch Ervin, lekarnar in pos. Čitalnica narodna. Dev Oskar, — 70 — 

C. kr. sod. pristav. Dolenec Fr., župan m pos. v Stsri Loki. Homan 
Ant., pek in pos. Karlin Iv., kavarnar. Klobovs Iv., c. kr. voj. superior 
v Inomostu. Koceli I. N., trg, Lavrič Lto, trg. Lenček Niko, c. kr. 
notar in župan (poverjenik). Leskovec Janko, pravnik. Mali Iv., trg, 
in pos. Nadrah Ign., urš. spiritual. Pecher Konr., trg. Primožič Leop.,, 
C. kr. sod. kancelist. Sušnik Lovro, pos. Šinkovec Avg., m. župnik. 
Šola deška ljudska. Šumer Jurij, c. kr. okr. sodnik, dr. Zakrajšek 
Karol, zdravnik. Žigon Mat., trg. 8t. 23. 

Sljivoševci: Anschan Jos., kr. žol. nadzornik v Osjeku. Erdelj 
Kar., župnik. Evetovič Ant., župnik in hrv. pesnik v Harkanovcih, 
Jesenkovič Jos., pos. Jugovič Vladimir, lekarnar v Petrovaradinu, 
Kohluberger Aladar, obč. upravitelj. Magjer Rud., učitelj in pisatelj, 
Miletič Marko, postajevodja. Navratil Oton, išpan, Ntniet Drag., učitelja 
v Sv. Gjuragju. Pavlovič Mat,, kr, učit. prof. v Oseku. Penjič Bcgdan,. 
poslanec v Oseku. Sudorovič Fr., učitelj in književnik v Oseku. Turkalj 
Jurij, m. blagajnik v Oseku. Vargu Lujo^ nadporočnik in hrv. pesnik 
v Oseku. Virag Vladimir, kr. okr. sodnik v Virovitlci. Št. 16, 

Smarije (Goriška) : Basa Fr,, učitelj v Dolenji Branici, Bric 
Jos., učitelj v Gaberju. Falan Alb., učitelj v (r. Branici. Gregorič 
Vinko, nadučitelj v Opatjem selu. Gruntar Alb., pos. na Svinera. Kavs 
Janko, nadučitelj (poverjenik). Kranjec Fr., župnik. Poljšak Filip, c. kr. 
poštar in velepos, „Školj", bralno in pevsko društvo. Turk Marija,, 
gospica. En dijak-naročnik. Št. 10 -)- 1 = 11. 

Smarije (Kranjsko) : Eus Iv., posestnik na Grosupljem. Vole 
Al., kaplan. ^ Št, 2. 

Smarije (Štajersko) : Knjižnica okr. iinteljska. Cajnko Avg.,- 
učitelj v Loki pri Zusmu. Cerjak Fr., kaplan. Debelak Iv., učitelj 
(poverjenik). Flere Pavel, nadučitelj. dr. (Jeorg Jos., odvetnik, nač. okr, 
zastopa in pos. Gromer Amand, okr. tajnik. Jurko Iv., provizor na 
Sladki gori. Kat. slov. izobr. društva. Kobal Evstahij, odv, uradnik. 
Knnej Ant, davč. asist. dr. Mulej Ant,, c. kr. sod. pristav, dr. Rakež 
Jos., zdravnik in pos. Eošker Fr., nadučitelj v Loki pri Zusmu. Eot 
Iv., C. kr, sod, nadolic. Strmšek Vekosl., nadučitelj pri Sv, Petru,. 
Štepic^Oton, c, kr, davč. pristav. Št. 1 -j- 16 = 17, 

Šmartno pri Litiji: Saje Mih., župnik v Štangi. Knaflič Fr.,. 
tov. Rihar Mat., župnik in dekan (poverjenik). Šola ljudska. Vacak 
Vinko, zas. Zore Ign., pos. v Črnem potoku. Št. 1 -j- 5 = 6. 

Šoštanj : Cink Slavka, učiteljica v Št. Andražu. Cizej Fr., župnik 
v Velenju. Čitalnica šaleška. Dvornik Iv., pos. v Dražmirju. Fekonja 
Andr., župnik v p. Goričnik Iv., pos. v Šuiartneni na Paki. Goršek 
Mart., obč. tajnik in pos. Hočevar Maks, učitelj. Irman Fr., pos. v 
Šmartnem na Paki, Ježevnik Vinko, drž. poslanec in pos. v Velenju, 
Knjižnica ljudska v Šoštanju. Kocuvan Ant., trg. Kolarič Jos., župnik 
v Šmartnem na Paki, Kolšek Vinko, c. kr. notar (poverjenik). Koropec 
Iv,, učitelj. Košutnik Silvesteu, učitelj v Topolščici. Kovač Jos., uradnik 
v Skalah. Krošelj Fr., kaplan. Lukman Iv., učitelj, dr, Mayer, odvetnik. 
Planinšek Edmund, solieitator. Podlesnik Mih., zdravnik. Rajšter Fr., _ 71 — 

hotelier in župan. Raknn Jos., pos. v Kečiški vasi. Skoberne .Jos., 
tajnik boln. blag:. Šola ljudska. Volk .lak., krojač in pos. \'()8njak Iv., 
tov., velepos. in dež. posl. Št. 26, 

Tocopilla (.Južna Amerika): lluber Kar., pos. Št. 1. 

Tolmin-Sv. Lucija: Čitalnica narodna. Knjižnica oh: uči- 
teljska. Batir Val., kaplan. Bevk Fr.^ v Zahojci. Čitalnica narodna pri 
Sv. Luciji, P^abijaii Jos., župnik pri Sv. Luciji (poverjenik), Fasan 
Rud,. C. kr, evid. nadgeonieter, (iabršček Oskar, župan in velepos. 
Kenda Mat., nadučitelj v Volčah. Kovačič Ign.. velepos. pri Sv. Luciji. 
Kovačič Iv., župnik v Podnielcu. Krajrelj .los., nisgr., župnik in 
dekan itd. Kragelj Val., župnik v Podbrdu. Kroupa Bedfili, kurat v 
Lomu. Kutin J., pos. sin. v Zatoiuinu. Lašič Andr., c. kr. okr. šol. nad- 
zornik. Leban Albert, kurat. Mikuž Ant., gostiln, pri Luciji. Primožič 
Mat.; c. kr. sod. svetnik. Rakovšek .Jos., nadučitelj pri Sv. Luciji. 
Sedej Nikolaj, kaplan v Podmelcu. Švara Fr., kaplan pri Sv. Luciji. 
Tomšič Krištof, kaplan. Vajda Janko, žel. poduradnik pri Sv. Luciji. 
Vrtovec Stanko. Zarl Ant., župnik v Volčah. Št. 2 -|- 24 = 26. 

Trbovlje: (3imperšek Leop., učitelj. Dežman Fr., trg. dr. Dimnik 
Iv., odv. kand. v Mariboru. Dolničar Ant., restavrater. Erjavec Peter, 
župnik in duh. svetnik, (ioropevšek Jos., pos. Kajtna Fr., obč. tajnik. 
Krammer Iv., trg. (poverjenik). Lončarič Jos., kaplan. Mahkovec Jos., 
trg. Naglav Juro, paznik, Pinterič Nik., krojač. Plavšek Rob., učitelj. 
Počivavšek Ant., pos. Šola dekliška v Trbovljah na Vodi. Šola deška 
v Trbovljah na Vodi. Šola ljudska pri Sv. Katarini. Šola ljudska. 
Sporu Jos,, trg, Vodušek Gust., nadučitelj in c. kr. šol. nadzornik. 

Št. 20. 

Trebinje: Keler Luka (2 izv.}. Št. 1. 

Trebnje: Bernard Jern,, kaplan, dr. Boehni Lud., c. kr. prof, 
v Mirni. Bralno društvo, dr. Dereani Mano, dež. okr. zdravnik. Klobučar 
Ant., c. kr. sod. svetnik, dr. Kuhar And., c. kr. notar. Mervee Iv., 
župnik in duh. svetnik v Št. Rupertu. Nagode Iv., dekan (poverjenik). 
Oblak Ant., župnik pri Sv. Lovrencu. Pavlin Al., pos, Pehani Frid,, 
šol. vodja. dr. Polec Janko, c. kr. sodni pristav, Radelj Iv., mlinar in 
pos. v Zgornjih Ponikvah. Ruprecht Janko, lekarnar. Strniole Al., 
c. kr, davč. kontrolor. Tomic Vilko, trg. in pos. Vrbančič Ant., ekonom 
na Čatežu. Št. 17. 

Trnovo : Bile Iv., trg. v Ilirski Bistrici. Brinšek Iv., trg. 
Cesnik Jurij, trg. v Knežaku. Domicelj Al., trg. v Zagorju. Ličan 
Aleks., trg, Valenčič Iv., tov, in pos. Cudermau Jos., kaplan. Čitalnica. 
Čitalnica narodna v Ilirski Bistrici. Domladiš Alb., trg. v Ilirski 
Bistrici, dr. Goršič Fr., c. kr, sod. pristav v Ilirski Bistrici, dr, Grasselli 
Mirko, c. kr. sod. pristav v Ilirski Bistrici. Koželj Jos., kaplan v Kne- 
žaku. dr, Kržišnik Jos,, dekan (poverjenik), Lanipret Fort., učitelj, Lovšin 
Iv,, župnik na Premu, Ložak Jos., c. kr. sod. ofic. Narodno bralno 
društvo v Zagorju. Orehek And., kaplan v Knežaku. Pravst Alb., 
kaplan v Vremah. Ravnikar Jem., nadučitelj, Repinee Val,, trg, na 
Premu, Samsa Jos., trg. in tov. v Ilirski Bistrici. Sket Vinko, trg. v — 72 — 

Ilirski Bistrici. Šola deška ljudska. Tomšič Iv., trg. v Ilirski Bistrici. 
Urbanrič Iv., gostiln. Val Dragotin, not. solicitator. Zarnik Mart., 
nadučitelj v p. Znidaršič Andr., tov. v Ilirski Bistrici. Znidaršič Ant., 
tov. v Ilirski Bistrici. Št. 6 -\- 25 -= 31. 

Sv. TrojMca v Halozah: Čeh Edv., šol. vodja pri Sv. Duhu. 
Grm Fr., oskrbnik pri Novi Cerkvi. Kladnik Jos., učitelj pri Novi 
Cerkvi. Paulošič Minka, iičiteljica pri Novi Cerkvi. Pleško Marija, 
učiteljica pri Sv. Duhu. Petrič Rafael, kaplan (poverjenik). Povoden 
Norbert, župnik. Šalamon Bernardin, kaplan. iŠt. 8. 

Sv. Trojica v Slov. Goricah: Zmazek Fr., župnik pri 
Sv. Benediktu. Blenk Edvin, nadučitelj pri 8v. Benediktu. Kavčič Jos., 
kaplan pri Sv. Benediktu, dr. Kraigher Al., distr. zdravnik pri Sv. 
Trojici. Kreuer Rud., kaplan pri Sv. Rupartu. dr. Kronvogel Jos., 
C. kr. sod. svetnik pri Sv. Benediktu. Mavric Jos., nadučitelj (pover- 
jenik). Pajtler Iv., župnik pri Sv. Rupertu. Samostan frančiškanski. 
Škerlec Fr., trg. pri Sv. Benediktu, Št. 1 + 9 = 10. 

Trst: Goriip pl. Slavinski Jos., veletržec itd. itd. na Reki. 
Kendn Ant., bančni nadzornik, vitez pl. Klodid - Sabladoski Ant., 
C kr. dež. š. nadzornik v p. itd. Semenišče mladeniško. dr. Stanič 
Jos., odv. in graščak, Abram Iv., vseučiliščnik v Trstu. dr. Abr^m Jos., 
odv. Ajdišek Fr., poštni uslužbenec. Arhar Just., učitelj (poverjenik). 
Bandel Fr., c. kr. nam. prakt. Bartol Gregor, c. kr. pošt. kontrolor. 
Boštnik Vlad., pravnik. Brodavec Iv., zas. Bruraen Hadrijan, dv. kaplan. 
Cok Ant., kaplan ])ri Sv. Ivanu. Crnigoj Vencesl. Dejak Krist., vele- 
tržec. Delavsko podp. društvo. Dovgan Ant., žel, uradnik. Fabris Drag., 
msgr. in st. kanonik. Flego Peter, msg. in st. kanonik. Foerster-Šabec 
Ant., zas. in pos. v Berolinu. Furlan Vekosl., c. kr. rač. svetnik. 
t Gomilšek Jak., c. kr. real. profesor v p. dr. Gregorin Gust., odv. in 
dež. poslanec. Gorenjec Jos., knjigotržec. Guštin Al., c. kr polic, ko- 
misar. (Justin Fr., m. kaplan (poverjenik). Hrast Ant., c. kr. mešč. 
učitelj. Hreščak Ant., kaplan v Dolini. Klemene Jak., trg. Klinar 
A'ikt., C. kr. pošt. kontrolor. Knjižnica c. kr. drž. gimn. Korenčan Fr., 
C. kr. rač. ravnatelj. Kosec Fr., msgr. in st. kanonik. Krž6 Dav., trg. 
„Ljudski oder". ]llacžk Janko., c. kr. fin. konc. Mankoč Iv., veletržec. 
dr. Mrhar Iv., c. kr. gimn. prof. Muha I. II., trg. knjigovodja. Muha 
Kar., pravnik. Nadrah Iv., c. kr. pošt. uradnik, dr. Pertot Simon, san. 
svetnik. Petrovec Ciril, učitelj. Podružnica „ Pekovskega društva". 
Ponikvar Karla, pos. pri Sv. Ivanu. dr. Pretner Mat., odvetnik. 
Prhavec Jak., trg. Rešič Fr., žel. uradnik, dr. Ribaf Otokar, odvetnik 
in dež. poslanec. Selles Marija, m. učiteljica. Sila Jak., c. kr. katehet. 
„Slovanska čitalnica", dr. Stegu Theo, c. kr. sod. tajnik. Sol. sestre 
pri Sv Jakobu v Trstu. Sonc Henrik, vodja deškega semenišča. 
dr. Trnovec Stanko, c. kr. polic. konc. Truden Ante, veletržec. 
dr. Truden Mih., zas. Tržaško bralno in podp. društvo. Tul Iv., m. 
kapelan. Tuma Ferd. Ulčakar Jos., vodja hran. pisarne. \Vilfan Jos., 
c. kr. višji stavbni svetnik. Zalokar Srečko, c. kr. narednik, Zink Andr., — 73 — 

m. kapelan, Žboua Aiidr., žel. postiije podnar. Živec M. \'., c. kr. nad- 
inžoner v p. itd. Trideset dijakov -naročnikov. 

Št. 5 -f 64 -h 30 -= 99. 

Trst II. : Arhar Just., m. učitelj (poverjenik). Babic Gregor, bla- 
gajnik. Dijaška knjižn. c. kr. drž. gimnazije. Dramat. društvo, (lerbič 
Hug. Vikt., banč. uradnik, (iorup Iv., gen. zustopnik. .Merliar Jak., trg. 
Pegan P^rnest, trg. Prelog Iv., trg. Rozman Zdravko, c. kr. voj. kurat. 
Stantik Jos., trg. Tomažič Iv., trg. Trg. obrtna zadruga. Trg. izobr. 
drnštvo. 27 dijakov-naroTnikov drž. gimn. iSt. 14 )- 27 = 41. 

Tržič: Pollak Viljem^ zas. Aliačič Fr., tov. Aliačič Miko, tov. 
Albreclit Luka, učitelj pri Sv. Ani. vitez pl. Andriolli Vikt, c. kr. 
davkar. Bralno društvo slov. Jelene Iv., trg. Lončar Mat., trg., 
gostiln, in pos. Porenta Fr., župnik v Krizah. Hozman .lurij, župnik 
v Kovorju. Spendal Fr., župnik itd. (poverjenik). Zupan Lenart, 
kaplan. Št. 1 p- 11 - 12. 

Turin: Knjižnica salezijanskega zavoda. Št. 1. 

Unec -Rakek: Bole Avg., pos. na Uncu. Domicelj Maks, trg. 
in pos. na Kakeku. (injezda Fr.. trg. in pas. na Uncu. Kavčič Jliloš, 
trg. na Kakeku. Leskovic Bogomir, m. učitelj na Dunaju. Likar 
llinko, iiadučitelj v Grahovem. Modic Ant., trg. in pos. v Ivanjem 
selu. Regen Jos.. župnik na Uncu. Repič Peter, nadučitelj na Uncu 
(poverjenik). Ribanič Simon, trg. in pos. na Uncu. Sebenikar Matilda, 
pos. na Uncu. Senčar Milan. trg. poslovodja na Rakeku. Sterle T., 
trg. poslovodja na Rakeku. Ssvar Lud , c. kr. poštar v p. in gostiln, 
na Rakeku. Šola ljudska na Rakeku. Šola ljudska na Uncu. Štibernik 
J,, trg. poslovodja na Rakeku. Tanšek Fr., pošt. upravitelj na 
Rakeku. Št. 18. 

Valpovo : -Alagjer Rud., učitelj in književnik (poverjenik). 
Mitrovič Ante, župnik v Tompojevcih. Pintcrič Štepan, duhovnik v 
Orijevcu. Št. 3. 

Varaždin: Mngdič Pero, odvetnik in nar. zistopnik. Cajnko 
Val., m. kateliet. dr. Križan Jos., kr. gimn. prof. v p. (poverjenik). 
MilčetiČ Iv., kr. gimn. prof. Ralč o. Iv., kapucin. Št. 1 -j- 4 = 5. 

Varež: Lipold Vladim., rudn. komisar. Št. 1. 

Velika dolina: Dolinar Fr., pos. Dolinar Mija, trg. in pos. 
(poverjenik). Radej Mart., pos. na Čatežu. Št. 3. 

Velike Lašče : Bergant Jos., učitelj-voditelj na Turjaku. 
Doganoc Ferd., trg. Fink Konr., učitelj-voditelj na Robu. Grebene 
Fr., gostiln, in pos. llartman Jos., trg. Hočevar Iv., mesar, gostiln, 
in pos. Hočevar Iv,, gostiln, in pos. Hočevar Ivana, pos. in gostiln. 
Hočevar Mat, župan in pos. Koklič Nin., pošt. oiicijantinja. Koželj 
Mat., kaplan, Miklavec Jos,, trg. Pešec Fr., župnik na Robu, Peternel 
Jurij, trg. Podboj Štefan, cand. prof. na Adamovem, Pucelj Ivan, 
pos. (poverjenik), Ramovš Jak,, župnik, dr. Raznožnik Fr., okr. 
zdravnik. Rozman Iv., c, kr. sod. kancelist, Skulj Ant., mlinar in 
pos. na Griču. Smolej .Jos., c. kr, notar. Somrak Uršula, gostiln, in 
pos, Sorglechner Rud,, c, kr. sod. kancelist. Šega Leop., trg. in pos. — 74 — 

ŠtefanČič Fr., nadučitelj. TekavČič .Tog., c. kr. sod. pristav. Vardjan 
Jos., C. kr. davč. kontrolor. Virant Jos., obč. tajnik in pos. Žlindra 
Jos., not. uradnik in pos. Št. 29. 

Velikovec: dr. Arnejc Janko, provizor v Vovbrah. Čemer 
Simon, m. župnik in dekan. Dobrove .Tos., kanonik. Hraba Kar., 
župnik na Djekšah. dr. Hudelik Vinko, zdravnik. Kindelman Jak., 
župnik v Grebinjskem kloštni. Kramer Florjan, župnik v Grebinju. 
dr. Kulterer Jurij, odvetnik. Treiber Fr., župnik (poverjenik). 
Volavčnik Iv., župnik na Rudi. St. 10. 

Št. Vid nad Ljubljano: M/helič Viktor^ učitelj. Belec Ant., 
klepar, župan in pos. Čitalnica narodna. Demšar Jos., gimn. katehct. 
dr. Gnidovec, gimn, ravnatelj. Jarc Ant., gimn. prof. dr Knific Iv., 
gimn. prof. Knjižnica učiteljska zas. gimnazije. Lavtižar Fr., nad- 
učitelj v Šmartuem. Lesar Iv., župnik v Šmartnem. Logar Jos., gimn. 
prefekt. Malovrh Gregor, župnik. Sever Jos., cand. prof. Šola narodna. 
Žirovnik Janko, nadučitelj in pos. (poverjenik). Št, 1 -|- 14 = 15. 

St. Vid pri Vipavi: Kavčič Fr., c. kr. poštar in pos. Arh 
Fr., C. kr. davč. kontrolor. Bralno društvo „Lipa" na Slapu, Bralno 
društvo „Sloga". Čitalnica kmetijska v Podragi. Grum Rado, učitelj 
v Vipavi. Hrovatin Ant., župan in pos. v Vipavi. Hus Jurij, lekarnar 
v Vipavi, dr. Kane Pavel, okr. zdravnik v Vipavi. Kranjc Lud., 
učitelj na Lozicah. Mercina Fr,, učitelj in pos, v Vipavi. Mihelič 
Gvidon, c, kr. sod. prist. v Vipavi, Može Ana, trg. sopr. v Vipavi. 
Napredno izcbr. društvo Vrabče-Polje. Premrov Fr., trg. sin, Rudolf 
Janko, nadučitelj in pos, (poverjenik). Semenič Iv,, pos, v Podragi. 
Skala Ant. nadučitelj v Vipavi, Žgur Fr., trg, in pos, v Podragi. 

Št. 1 + 18 = 19, 

Videm-Rajhenburg: Arnšek Rado, učitelj na Vidmu, Jankovič 
Peter, učitelj v Rajhenburgu, Juvančič Avg., gostiln, in pos, v Rajhen- 
burgu, Kacjan Fr,, c. kr. poštar in trg, v Rajhenburgu. Kline Jos,, 
nadučitelj v p, in pos. na Vidmu. Kiiapič Janko, nadučitelj na Vidmu 
(poverjenik). Kunej Ant., župan in pos, v Stolovniku. Marinč Jos., 
žel, poduradnik v Rajhenburgu, l*avlovič Iv., učitelj na Vidmu, Rismal 
Melhior, učitelj v Rajhenburgu, Scheligo Štefanija, učiteljica na Vidmu, 
dr, Schmirmaul Mat., zdravnik in pos. v Rajhenburgu. Šolska knjiž- 
nica na Vidmu. Vraber Maks, kaplan na Vidmu. Žmavc Mihael, trg. 
in gostiln, v Rajlienburgo, Št, 15, 

Vinkovci: Hanželj Fr,, kr. domobranski kapitan, Koprinski 
Šandor, nadučitelj (poverjenik), dr. Plemič Levin, odvetnik. Šola deška 
ljudska. Šola višja dekliška. Št, 5. 

Vipava: Erjavec Mat. dekan, itd. (poverjenik). Tabor Ant, 
župnik na Erzelju, Čitalnica ndrodna. Debevec Iv. župnik v Budanjah. 
Demšar Iv., župnik v Št. Vidu. Habš Jos., velepos, na Gočah, Janec Iv., 
župnik na Golu. Koller Gust., župnik v Podragi. Grof Lanthieri Kar., 
graščak, itd. Lavrič Andr, župnik na (Jočah, Marčič Val,, župnik na 
Slapu. Šušelj Mat,, kaplan v Zagorju. Zupančič Fr., župnik v Ustju. 

Št. 2 + 11 = 13. — t.l — 

VIrje: Barac Torao, trg. v Slemovcu. Benkovir Peter, knjigovez. 
Cilinger Vid., trg. Jurkovič Fr., učitelj. Ljubic Peroslav, pisatelj in 
urednik (poverjenik), ljudska knjižnica v Virju. Magjar Pavel, kovaČ v 
Gjelekovcu. Pavlovič Ant., žup. upravitelj. Pintar Jurij, seljak. Št. 10, 

Višnja g"ora: (inidovec Kar., kaplan. Jenčič Al., c. kr. sod. 
svetnik. Končina Iv., trg. in pos. v Gorenji vasi. Kovic Jernej, ka- 
pelan v Št. Vidu. Pleiweiss Kar., c. kr. notar (poverjenik). Pristov 
Simon, benef. v Št. Vidu. dr. Kepic Hud., dež. okr. zdravnik v Št. Vidu. 
Tekster Konr., župnik, pl. Terbnhovič Evg., c. kr. sod. pristav. Vi- 
dtrgar Iv., župnik v Št. Vidu. Št. 10. 

Vodice: Zor Lovro, okr. zdravnik v p. na Skaručini. Bizjak 
Vekosl., C. kr. orožnik. Ciuha Fr., učitelj v Mavčičah. Jenko Lud., 
župnik v p. na Skaručini. Jerala Jak. pos. v Polju. Jereb Iv., pos. 
v Hrašah. Keržič Iv., pos. Kos Mih., učitelj v Pirčinali. Kos Mih., 
C. kr, orožn. postajevodja pri sv. Valburgi. Kosec Al., pos. na Vojskem. 
Kosec Fr., pos. v Vescah. Kosec Iv., pos. na Skaručini. Kosec Iv., 
pos. na Selu. Koželj Fr., duhovnik v Repnjah. Krek Vinko, učitelj 
in pos. v Trbojah. Lovretič .Tak., duhovnik v Trl)ojah. Kape Andr.^ 
nadučitelj v Smledniku. Seršen Matej, župan in posestnik na Skaručini. 
Slapšak Julij, nadučitelj v Vodioah (poverjenik). Širaj Andr., kaplan. 
Škaipa Fr., c. kr. orožnik pri sv. Valburgi. Šola na Skaručini. Sporo 
Ivan, mlinar in pos. v Povodju. Trost Angela, učiteljica. Ziherl Fr., 
C. kr. orožn. stražmešter. St. 1 -h 24 =^ 25. 

Voloska: Basa Ernest, od v. uradnik. Benigar Fr., trg. in pos. 
pri sv. Mateju. Bogovič Andr., gost. v „Nar. Domu". Car Viktor 
Emin, pisatelj v Opatiji, dr. Červar Gjuro, odvetnik. Hrvatska čitalnica 
v KastvD. dr. Dabovič Kajetan, obč. zdravnik v Kastvu. Delenardo 
Jos.. trg. v Juršičih. Društvo „Narodnjak" v Juršičih. dr. Fabijančič 
Niko, obč. zdravnik. Finderle Jak., gostiln, in pos. v Zametu. Fran- 
kovič Fr., ravnatelj učiteljišča v Kastvu. Grgurina Jos.. trg. in pos. 
v Gornjem Bukavcu. Grosman Miroslav, nadučitelj v Kastvu. Halanska 
Avgust, slikar v Opttiji. Ileršič Ign., c. kr. pošt. nadoskrbnik v Opatiji. 
Jakac Jak., c, kr. učit. prof. v Kastvu. dr. Janežič Konrad, odvetnik. 
Jelušič Ki^zimir, obč. nač. in pos. v Kastvu. Juretič Peter, obč. tajnik 
v Kastvu. Jurinčič Rob., učitelj v Brežci. Jurkovir Ant., pom. kapetan 
in pos. v Opatiji. Kalčič J(s., sod. poverjenik in pos. pri sv. Mateju. 
Kinkela Vinko, trg. v Bukavcu. Kundič Milan, trg. in pos. v Opatiji. 
Lesica Iv., učitelj v Bukavcu. Lušič Vinko, obč. svetnik in pos. v 
Saršonih. Marincelj Peter, trg. v Zametu. Matetič Iv., učitdj v Opatiji. 
Miran Julij, pos. in župan v Opatiji. Monjac Rud., čevljar v Juršičih. 
Perman Rud., zidar v Jusičih. Podboj Melanija, zas. v Opatiji. Poniš 
Mirosl., C. kr. davč. asist. dr. Poščič Iv., odv. in pos. Rajač A^g., 
nadučitelj in obč. svetnik v Opatiji. Rubeša Vinko, učitelj v Kastvu, 
Rvslavv Ante, c. kr. učitelj v Kastvu. Seršen Rud., učitelj. Selak 
Danijel, strojevodja v Pobrih. Sever Fr. Jos., c. kr. sod. kane. (pover- 
jenik), Sinčič Vekosl., urar v Matuljah. dr. Stanger Audr., odvetnik, 
obč. nač., dež. poslanec. Stanger Ramiro, farmacijski asist. v Lovranu, — 76 — 

Stanger Ant. pos., kand. iur. Stipanic Mate, pos. v Opatiji. Šabec 
Zotija, pos. v Opatiji. Šepie Mate, tiskar v Miliotičih. Šterk Iv., pravnik 
v \'arljivlL. Tomašič Pavle, trg. in pos. v Opatiji. Tomašid Vinko, 
odv. uradnik. Trinajstič Ernest, kovač pri sv. Mateju. Trinajstič Mate, 
obč. blagajnik, dr. Trinajstič, M. Troje, pos., pravnik. Vahtar Ant., 
uradaik boln. blag. v Opatiji. Vohtar Mih., trg. in kajigovez v Opatiji. 
Virant Iv.^ c. kr. sod. sluga. Vladiškovič Stepan, pos. Vlah Iv., trg. 
in pos. v Trinajstičih. pl. Zambelli Marij, c. kr. sod. ofic. v p. v 
Opatiji. Zevnik Ant., not. kind. Zink Peter, c. kr. sod. pristav. 

Vransko: Podnihiica kmetijska, dr. Vrečko Andr., c. kr. 
ginin. prof. (knjige okr. učit. knjižnici na Vranskem). Bizjak Jos., 
učitelj. Čitalnica. Florjančič Jos., kaplan pri Sv. Jurju ob Tabru. 
Jakše Iv., učitelj. Jezovšek Mih., c. kr. notar. dr. Karba Rih., zdravnik. 
Rotner Jos., c. kr. sod. svetnik (poverjenik). Sinko Fr., kaplan. 
Vrabl Rud., učitelj. Zamuda Al., kaplan. Ziolšek Fr., župnik in duh. 
svetnik pri Sv. Jurju ob T.iboru. Št. 2 -h H =^= 13. 

Vrhnika: Koinikova hiša v Verdu. Čitalnica narodna. Dolenc 
Fr., gostiln, in pos. Flis Ant., tov. knjigovodja v Verdu. Gantar Lovro, 
dekan itd. Hočevar Jak., lekarnar in pos. Jelovšek Gabriel, trg.; 
žup. in pos. (poverjenik). Jelovšek Karol, tov. in pos. Jurca Fr., 
posojiln. uradnik. Kat. društvo rokod. pomočnikov. Kobil Bogdan, c. kr. 
sod. svetnik. Komotar Aut., c. kr. notar. Kunstelj Jos., trg. in pos. 
Lenarčič Jos., tov., velepos. itd. dr. Marolt Janko, dež. okr. zdravnik. 
Mihelčič Iv., župnik v Zaplanu. Ogrin Iv., stavbenik. Šetinc Div., trg. 
in pos. Tomšič Ign., pos. Tomšič Iv., strojar in pos. Tršar Fr., strojar 
in pos. Verbič Jos., okr. boln. blagajnik. Št. I -|- 21 := 22. 

Vuhred: Bralno društvo. Pahernik Fr., gozd. ing. Robič Iv., 
učitelj (poverjenik). Stibler Miloš, stud. phil. v Fali. Št. 4. 

Vukovar: Pirkmaier Fr., šum. pristav. Št. 1. 

Vukovina: Ljudska šola. Št. 1. 

Zader: Andrlič Maksim, učit^ilj v Imotoku. dr. Uebeljak Janko, 
C. kr. fia. komisar. Endlicher Rud., bančni ravnatelj. Katalinič-Jeretov 
Rih., pisatelj. Knez Jos., e. kr. gozd. poverjenik v Imotsku. Scarpa 
Vikt., binčni ravnatelj. Vrečko Jak., c. kr. poštni komisar (poverjenik). 
Zavadkl Mih., c. kr. dež. šol. nadzornik. Št. 8. 

Zagorje ob Savi: Ahčan Rul., trg. sotrudnik v Toplicah. 
Birolla Jaako, solastnik apnenice. Bukovec Mart. pas. v Zagorju. 
Čobalj Mih., tajnik del. konz. društva. Firm. Ign. rudn. uradnik v 
Toplicah. Grm Fr., hlevar v Toplicah. Huth Kar., c. kr. poštar. Jeriu 
Leop., rudn. uradnik v Toplicah. Kozjek Fr., učitelj v Toplicah. 
Lazar Mih., rudn. uradnik. Levstik Janko šol. voditelj (poverjenik). 
Michelčič Rih., trg. in pos. v Toplicah. Miiller Berta, trg. hči. Narodno 
bralno društvo. Pelko Mat., učitelj v Toplicah. Pevski klub. Poljšak 
Ferd., rndn. uradnik in pos. Steiner Janko. Stopišnik Janko, učitelj. 
Šola ljudska. Tomazin Ferd. najemnik. Weinberger Fr., župan, gostiln, 
in pos. V^einberger Marija, gostiln, in pos. dr. Zarnik Tomo, okr. 
zdravnik. Žnidaršič Ant., kaplan. 8t. 27. — 77 — 

Zagreb: Jelovšck Mart., kr. dež. ^ol. nadzornik. Stckhisu le, 
kr. real. prof. dr. Andrir Nik., prof. dr. Ariiold (ijiiro, piof. Barle 
Janko, arhivar nadškof, pisarne, dr. Bauer Ant., kr. vseuč. prof. 
dr. Biizala Alb., prof. (poverjenik). Bedekovič Gjuro, pravnik. Benig:ar 
Iv., kr. giinn. prof. dr. Biščaii N., svetnik Itan. stola. dr. Boranič 
])r;ig. dr. Bosanac Štefan, prof. Breyer Mirko, knjižar. Brusina 8pl- 
ridion, vseuč, prof. dr. Bučar Fr., prof. dr. CJar Lazar, prof. Car 
Kudolf. Cvetnič T., dr. pl. Caekovič Milan, zdravnik. Čajkovac Žigi*, 
učitelj. Čitalnica grško -kat. semenišča. Čurči('' Drag., in. uradnik, 
dr. Deželic Velimir, pristav vseuč. knjižnice. Domač Mat., veroučitelj. 
dr. Dovranič Mirko. Dukat Vladoj, prof. pl. Kisentlial Vlad., stud. iur. 
dr. Florschiitz Jos., prof. Franki Pa\el, prof. Gašpaiac Juraj, časnikar. 
G.jurasin Stjepan, prof. dr. (jolik Julij, a seuč. prof. (ioruičič Fr., trg. 
Grčevič Iv. dr. Gruber Dan., prof. Gušfin Jos., pos. Hajdukovi(' Filip, 
svečenik. Harambašič Avg., odv. in nar. zastopnik, dr. Hoic Iv., 
ravnatelj žen. lice.a. dr. Horvs t Rud., prof. Hren Jos., srednješol. 
učitelj. Hrvatsko akad. društvo. Iskra Štef., učiteljica. Ivekovič Oton, 
prof. dr. pl. Jambrekovič Ladisl., kr. gimn. prof. Jambrišak Mar., 
ravnateljica, dr. Janda Krunosl., odvetnik (3 iztise). Katalinič Božo, 
prof. Klaič Vekosl., vseuč. prof. Kleščič M., lekarnar. Knjižnica kr. 
gimn. v gor. mestu. Kocijančič Janko, stre k. učitelj. Kontak Ant., 
podpredsednik trg. zbornice, dr. Kosirnik Iv., primMrij i. t. d. Kostrenčič 
Iv., kr. vseuč. knjižničar, dr. Krnic Bogoljub, pref. Krulič Mijo, prof. 
dr. Kuhar Aleks., zdravnik, grof Kulmer Mirosl., pravnik. Laszovski 
Emilij, arhivar, dr. Maček Vlad., cdv. perovodja. Machaček Fr., stud. 
med. 3Iagdič Fr., kr. real. prof. v p. Marušič Giga, učitelj, dr. Matic 
Tomo, kr. prof. Mervar Al,, trg, sotrudnik. Mikšič Marko, prof, Milles 
Juraj, pravnik. Milolič St., prof, dr. Mušič Avg., kr. vseuč. prof, 
Muzler Jos., kr. podžupan v p. Novak Iv, dr, Ortner Stjepan, fin. 
tajnik. Pandič V., obrtnik. Pašarič Jos., prof. Pintcr Rob., prof. Pod- 
goršek Jos., kr. real. prof. Pollak Fr., c. kr. stotnik, dr. Posilovič 
Stepan, odvednik. dr. Radič Ante, prof. in tajnik „Matice Hrvatske". 
Roverto Iv., fin. tajnik. Rulic Fr.. tiskarnar in pos. dr. Scholler 
Vatrosl., zdravnik. Seigerschmiedt Mat., superior usmil. sestrJi. dr. Sieben- 
schein Rob., odvetnik, pl. Sladojevič Jlatko, učitelj. Smičiklas Tad., 
kr. vseuč. prof, Sollar Fr., trg. Stajnkuš Jos., učiteljica. Starec Ant., 
dekan in prebendar, Stožil Iv., kr, real. prof. v p, dr. Suk Filip, 
prost in kanonik, Szabo Gjuro, prof. Šantl A, trg, Šimato\ič Iv., 
aktuar nadškof, pisarne, dr. pl, Sišlč Ferd,, vseuč, prof. dr. Škret 
Stjepan, prof. Soban Bogomil, knjigovez, dr. Šurmin Gjuro, vseuČ. 
prof. Tomšič Jul., uradnik. Tomšič Ljudevit, knjigovoelja. Vamberger 
Mijo, kr. gimn. prof. pl. Vukelič Zvonimir. Zdvofak Fr. 

Št. 2 4- 102 = 104. 

ZatiČina: Fortuna Jos., trg. in pos. Gorišek Kar., učitelj. 
Gnidovcc Kar., kaplan v Št. Vidu. Zajec Ernestina, učiteljica. Kovač 
Fr., nadučitelj. Št. 5. 

Zenica v Bosni : Cukale Iv., rač. ofic Št. 1. — 78 — 

Zgornja Ponikva pri Velenju: Br.Juo društvo. Št. 1. 

Žabnice: <ir. Amschl Iv., župnik (poverjenik). Eicbholzer Jos., 
župnik v Poutablju. Germ Mat., župnik v Rablju. Holec Fr., župnik 
v Naborjetu. Križaj Avg., župnik na Vratah. Železnikar Jos., pristav 
C, kr. drž. žel. v Pontabljn. Št. 6. 

Žalec : Janezič Jak., tovarnar v Grižali. Belšak Štefan, kaplan. 
Klemenčič Jos., nadučitelj v Galiciji. Kmetijsko bralno društvo v 
Grižah. Kordisch Terezija, učiteljica. Nidorfer Fr., tovarnar v Vrbju. 
Petriček Ant., nadučitelj (poverjenik). Rupnik I\., nadučitelj v p. v 
Celju. Sirca Jos., župan itd. Vrečar Raj ko, učitelj. Wudler Rudolf, 
učitelj v Grižali. St. 1 -f- 10 = 11. 

Železniki : Benedik Fr., ključavničar. Boncelj Jos., trg. in pos. 
Bralao društvo. Demšar Fr., trg. in pos. v Zalem logu. Demšar Iv., 
trg. in pos. Demšar I. C, trg. in pos. Demšar Jos., strojar in po3. 
Drmota Jak., strojar in pos. Globočnik Ant., tov. in pos. Hafner Ant., 
fuž. vodja in pos. (poverjenik), dr. Hiersche Konstantin, zdravnik. 
Košmelj Fr., pos. Košmelj Jos., jerhar in pos. Košmelj Jos., mesar 
in pos. Levičnik Jos., nadučitelj v p. in pos. Miklavčič Iv., c. kr. 
orožnik. Sonc Ant., nadučitelj. Štupica Iv., učitelj v Dražgoših. Thaler 
Gabriel, gost. in pos. Št. 19. 

Žiri : Vidmar Jos., župnik. B urnik Al., učiteljica. Jež Iv., pos. 
Knjižnica „Prosvete". Knjižnica „Prosvete" na Dobračevi. Močnik 
Marija, učiteljica. Perko Pav., kaplan. Sile Pavel, nadučitelj. 

Št. 1 + 7 = 8. 

Zrnovnica: don Kastelan Jos., župnik. St. 1. 

Zužemperk : Oešarek Fr., župnik v Zagradcu. dr. Doljan Jak., 
C. kr. okr. sodnik. Pehani Fr., gostiln, in pos. Pezdir Jul., učiteljica. 
Pirnat Iv., nadučitelj na Krki. Supin Karol, kaplan. Tavčar Mih,, 
dekan, č. kanonik itd. (poverjenik). Verce Jos., učiteljica. Zbašnik Fr., 
župnik v Hinjah. Zore Ant., župni upravitelj na Krki. Zupančič Iv., 
župnik v Šmihelu. Žavbi Iv., kaplan. Št. 12. Skupno število društvenikov: 

a) častnih 7 

h) ustanovnih 20'} 

c) letnih 3964 

c) naročnikov 461 

Skupaj . . 4635 

Lani je štela „ Slovenska Matica" 3461 udov, torej se je letos 
število udov pomnožilo za 1174, lani pa za 323. — 79 VI. Umrli ustanovniki: Tek. 
št. 


Naslov ustanovnikov 


1 
Datiim smrti 


! Leto 


36) 


Pleifer Fran, e. kr. rac. nadsvctnik v p. 
in vito/. Kr.-Jos. reda v Ljubljani. 


29. grudna 


1906 


361 


Zamejec Andrej, st. kanonik in dekan itd. 
v Ljubljani. 


L možiftii 


1907 


362 


Stare Josip, kr. real. prof. in ravnatelj v 


/*-» 


Ljubljani. 


13. vel. travna 


1907 


i 366 


Hajšek Anton, dekan in č. kanonik v 
Slov. Bistrici. 


15. vel. travna 


1907 


367 


0. Pivec Maksimilijan, redovnik v Admontu. 


— 


1907 


368 


Vilhar Ivan, zasebnik v Ljubljani. 


9. ržnega cveta 


1907 


369 


Grivec Fran, kapelan v p. v Lahovičah. 


— 


1907 


370 


Vidic Fran, dekan -župnik v Kanalu. 


— 


1907 
- VII. 

s ,, Slovensko Matico" zamenjujejo knjige: . 

m 

1. Malica srbska v Novem Sadu. (1864) 

2. Matica gališico-ruska v Lvovu. (1865) 

3. Akademija carska v St. Petersburgu. (1866) 
■i. Umelccka Beseda v Pragi. (1866) 

5. Družba sv. Mohorja v Celovcu. (1866). 

6. Društvo sv. Jeronima v Zagrebu. (1869) 

7. Matica moravska v Brnu. (1869) 

8. Prvo društvo gabelsborgerskih stenografov v Pragi. (1870) 

9. Jugosi. akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu. (1874) 

10. Hrvaški pedagogijsko-književni zbor v Zagrebu. (1878) 

11. Bolgarsko književno društvo v Sredcu. (1882) 

12. Malica sorbska v Budišinu. (1882) 

13. Universiteta imperatorska v Kijevu. (1882) 

14. Jednota čeških malcnialikov v Pragi. (1884) 

15. Kr. češka společnost nauk v Pragi. (1884) 

16. Spolek arhitektov in inženirjev v Pragi. (1884) 

17. Jednota čeških lilolgov v Pragi. (1884) 

18. Češki muzej v Pragi. (1885) 

19. Matica lirvaška v Zagrebu. (ItSb) 

20. Statistična komisija mesta Prage. (1889) 

21. Muzealno društvo v Ljubljani. (1889) 

22. Uredništvo >^Doma in Sveta« v Ljubljani. (1890) 
i3. Srbska kralj, akademija v Belgradu. (1893) 

24. Češka akademija v Pragi. (1893) i 

25. Rusko geografsko občestvo v St. Petersburgu. (1893) j 

26. Redakcija hist. kvartalnika v Lvovu. (1894) ^ 

27. Universiteta imperatorska v Jurjev-Derptu. (1895) % 

28. Hrvaško arheološko društvo v Zagrebu. (1896) 

29. Uredništvo »Stenografa« v Zagrebu. (1896) 

30. Narodopisni museum češkosiovanski v Pragi. (1897) 

31. »To\varzysto ludozna\vcze« v Lvovu. (1897) 

32. Srbska književna zadruga v Belemgradu. (1900) 

33. Literarno društvo »Šcvčenko« v Lvovu. (1900) 

34. Uredništvo »Prosvete« v Zagrebu. (1902) 

35. Universiteta imperatorska v Kazani. (1902) 

36. Historično-filološki inštitut v Nježini. (1903) 

37. Zemskii knihovna moravska v Brne. (1903) 

38. »Slovenska šolska Matica* v Ljubljani. (1904) 

39. Uredništvo »Slovenskega trgovskega vestnika« v Ljubljani. (1904) 

40. Uredništvo »Srbskega književnega Glasnika« v Belemgradu. (1905) 

41. »Slovansky Pfehled« v Pragi. (1905) 

42. Pedagogicke-rozhledy v Prazč.^(1905). 

43. Zgodovinsko drušivo za slov. Štajar v Mariboru. (1907) 

44. Slavjanskija Izvestija v St. Petersburgu. [^S) vin. Seznam knjižne zaloge 

..Slovenske Matice" in l^upna cena posameznim iztisom. a) Knjige: 

1. Pleteršnik: Letopis »Slovenske Matice< za I. 187G ... 

2. dr. J. Blehveis : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1877 

3. dr. J. Bleiiveis: Letopis -Slovenske Matice« za 1. 1878. 111 

in IV. del 

4. dr. J. Bleitveis: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1880 . 

5. dr. J. Blehveis -vitez Trsteniški : Letopis ^Slovenske Matice 

za I. 1881 

6. A. Bartel: Letopis »Slovenske Matice- za 1. 1891 

7. A. Bartel: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1896 

8. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1899 

9. E. Lah : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1900 

10. E. Lah: Letopis »Slovensko Matice« za 1. 1901 

11. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1902 

12. E. Lah: Letopis -Slovenske Matice^ za 1. 1903 
13" E. Lah : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1904 
14. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1905 

16. Fr. Podkrajšek : Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1907 . 

17. L. Pintar : Zbornik »Slovenske Matice«. I. zvezek, 1899 . 

18. L. Pintar: Zbornik > Slovenske Matice«. IL zvezek, 1900 

19. L. Pintar : Zbornik »Slovenske Matice^. III. zvezek, 1901 

20. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. IV. zvezek, 1902 

21. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. V. zvezek, 1908 

22. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. VI. zvezek, 1904 

23. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice^. VII. zvezek, 1905 

25. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice«. IX. zvezek, 1907 

26. /. Krsnik: Zgodovina avstr. -ogrske monarhije. II. natis. 1877 

27. Erben-Rebec: Voj vodstvo Koroško. 1866 . . . 

28. Rossmaessler - Tušek : štirje letni časi. 1867 . . 

29. Felloecker- Erjavec: Rudninoslovje. 1867 . . . 

30. /. Vesel- Koseški: Raznim delom dodatek. 1879 . 

31. y. [7r&as: dr. E. H. Gosta. 1877 

32. /. Mam: Kopitarjeva spomenica. 1880 .... 

33. M. Cigale. Znanstvena terminologija. 1880 . . 

34. J. Suman: Slov. slovnica po Miklošičevi primerjalni. 1882 

35. J. Križ man: Slovnica italijanskega jezika. 1889. 

36. dr. Fr. Lampe: Dušeslovje. II. del. 1890 . . . 

37. I. Vrhovec: Zgodovina Novega mesta. 1891 . . 

38. — 41. Slovenska zemlja. Opis slovenskih pokrajin: 

II. del. S.Btdar: Samosvoje mesto Trst in mejna grofij 
Istra. I. snopič. 1896 

III. del. S Rutar: Beneška Slovenija. 1899 .... 

IV. del. Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska. I. zvezek. 1901 
IV. del. Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska. II. zvezek. 1902 1 K » » — 


> 


OK) 


1 


» 


— 


1 


•p 

1 


» 


50 


1 


» 


50 


— 


> 


60 


— 


» 


60 


— 


» 


60 


— 


» 


60 


— 


» 


60 


— 


« 


60 


— 


« 


70 


— 


> 


60 
» 


60 
» 


60 
» 


50 
» 


60 
» 


60 
» 


60 
» 


60 
> 


70 


— 


» 


40 


— 


)> 


40 


— 


•» 


80 


— 


» 


80 


— 


» 


40 


— 


» 


80 


— 


» 


80 


1 


» 


— 


2 


•» 


— 


2 


» 


— 


2 


> 


— 


1 


i> 


60 


1 


■^^ 
1 


» 


40 


2 


» 


— 


1 


» 


20 — » — 82 — 

iO. Anton Bezenšek: Slovenska stenografija. 1893 2 K — h 

41. — 42. dr. K. Glaser: Zgodovina slovenskega slovstva: 

III. del. 1. zvezek. 1896 1 » 20 » 

IV. del. 2. zvezek 1 » 20 » 

43. — 50. dr. K. Štrekelj: Slovenske narodne pesmi: 

I. zvezek. 1. snopič. 1895 ... 1 » 20 » 

I. zvezek. 2. snopič. 1896 1 . 20 » 

II. zvezek. 5. snopič. 1900 2» — » 

II. zvezek. 6. snopič. 1901 2 

II. zvezek. 7. snopič. 1903 2 

III. zvezek. 8. snopič. 1901- 1 » 30 

III. zvezek. 9. snopič. 1905 1 » 40 

III. zvezek. 11. snopič. 1907 1 » 60 

51. — 53. dr. Fr. Simonič: Slovenska bibliografija: 

I. del. 1. snopič. 1903 1 ^< 60 

I. del. 2. snopič. 1904 1 » 50 

I. del. 3. snopič. 1905 1 >■■ 50 

54. — 60. Zabavna knjižnica: 

XII. zvezek: Fr. Malograjski: Z viharja v zavetje. 1900 2 » — 

XIII. zvezek: J. Prijatelj: Štiri bajke Saltikova ŠČedrina. 
P. Bohinjec: Za staro pravdo. Povest iz 1. 1515. 1901 1 » — 

XIV. zvezek: dr. Fr. Deteta: Učenjak. Veseloigra v treh 
dejanjih. — F. J. Doljčin: Sami med seboj. Dramatični 
prizor. 1902 - » 60 

XV. zvezek: F. J. Doljan: Pogreb. Slika.^ — Pankracij 
Gregorc: Brez volje. Fr. Ks. Meško: Črtice: 1. Ko so 
zvonovi piakali. II. Za deveto goro. III. Cilji našega 
hrepenenja. 1903 1 » 20 

XVI. zvezek: Josip Lavtižar: Pri Jugoslovanih. 1904. . 1 » 40 

XVII. zvezek: R. Peterlin: Slavjanska Iua. Fr.Ks. Meško: 
Pot spokornika. Zofka Kveder - Jelovškova: Pijanec. 
Ivo Trošt: Podoba izza mladosti. Jos. Planinec: Drobne 
povesti. 1905 — x. 80 

XIX. zvezek: Jos. Begali: Tilen Rekar. — Jos. Begali: 
Tratarjeva smrt. — Fr. Ks. Meško: Drama izza davnih 
dni. — Milan Pugelj: Kapela sv. Florjana. — Milan 
Pugelj: Žandar Strnžnik. — Vladimir Levstik: Pig- 
iiialion. (Novela). — Vladimir Itevstik: Sirota Jerica. 
(Novela). — Cvetko Golar: Lovec Klemen. 1907 . . 1 » — » 

61. dr. J. Vošnjak: Spomini. I. del. 1905 1 . 20 » 

62. F.Seidl: K;imniške ali Savinske planine. I.del. 1907. . . 2 » - » 

63. — 65. Iz svetovne književnosti: 

I. zvezek: A. Funtek: Kralj Lear. 1904 — » 80 » 

II. zvezek: O. Zupančič: Beneški trgovec. 1905 . . . . — » 80 » 

IV. zvezek: B. Perušek: Gorski venec Petra II. Petroviča- 

Njeguša. 1907 1 » 80 » 

66. dr. Fr. Ilešič: Hrvaška knjižnica. II. zvezek. Stanko Vraz, 

prvi sveslovenski putnik. — Ks. Šandor Gjalski: Osvit. Od 
prvih mučcnika. Pod starimi krovovi: lUustrissmus Batto- 
rych. — Josip Kozarac: Tri dana kod sina. — Joža 
Ivakič: Njih dvoje. Majstor Ilija. 1907 — » 60 » 

67. Bobe7't Koprinski: Hrvatsko-slovenski slovarček . . . . — » 60 » 

79. — 88. A nt. Knezova knjižnica. Urednik Fr. Leveč; 

Prvi zvezek: Fr. Leveč: Ant. Knezova ustanova (s po- 
dobo), dr. Fr. D.: Gospod Lisec. Povest. — Bogdan 
Vened: Ženitev Ferdulfa vojvode. Povest v verzih . — » 80 » > — 83 — 

Drugi zvezek: Ivan Goreč: Gorski polcki. Povest. — 
Pavlina Fajkova: Planmska idila. 1'ovest. — Fr. 
Leveč: Matija Valjavec. Životopis s podobo. 1895 . . - K 80 li 

Tretji zvezek: Anton Funtek: Siiut epsko-lirske slike. 

Fr. Govekar: ljubezen in rodoijubjo. Povest. 1896 . - » 80 » 

Sedmi zvezek: Fr. Ks. Meško: Iz mojega dnevnika. Pod- 
(joričan: Za možem. dr. Fr. Zbašnik: Pastirica. 
Jos. Kostunjevec: Cez trideset let. J. M. Dovič: 
Z diplomo in brez diplome. Tvafi Cankar: Potovanje 
Nikolaja Nikiea. Fr. Leveč: dr. Fr. Prešeren. 1900 . . i » -- » 

Osmj zvezek: Ivan Cankar: Tujci. - Fr. Ks. Mei^ko: 

Črtice. F. J. Doljan: Lajnar. (Slika iz življenja.) 1901 — » 80 » 

Deveti zvezek: Ivan Cankar: Na klancu. 1902 . . . . — » 80 » 

Deseti zvezek: Ivan Cankar: Življenje in smrt Petra 

Novljana. Josip Kostanjevec: Ella. 1903 — » 80 * 

Enajsti zvezek: Ivan Cankar: Križ na gori. — L. Be- 

vetak: Spomini gospoda Ignacija Rrumna. IGOi . . — » 80 » 

Dvanajsti zvezek: Ivan Cankar: Potepuh Marko in kralj 
Matjaž. - Ivan Cankar: V mesečini. — Jos. Ko- 
stanjevec: Brez zadnjega poglavja. 1905 — » 80 » 

Štirinajsti zvezek: Ksarčr Meško: Na poljani. 1907 . . 1 » 20 » h) Zemljevidi: 

Koekejevi zemljevidi, in sicer: 

Avstraljja, Francija, Velika Britanija z Irsko, Skandinavija, 
Švica, Španija s l'ortugalsko in Nizozemska z Belgijo — 
komad po — »20 R^^Sl LETOPIS 

MATICE SLOVENSKE ZA LETO 1910. ZALOŽILA IN IZDALA 

MATICA SLOVENSKA. 
v LJUBLJANI. 

NATISNIL ANTON SLATNAR V KAMNIKU. 

1910. Vsebina. Stran 

Uprava „Matice Slovenske" za upravno leto 1909/10 1 

Poročilo o delovanju „Matice Slovenske" 1909/10 4 

Letno poročilo tajnikovo 8 

Poročilo o 46. glavni skupščini „Matice Slovenske" 13 

Morala v slovanskem življenju 16 

Imenik društev, zavodov in časopisov, ki z „Matico Slovensko" zamenju- 
jejo knjige 24 

Poverjeništva in poverjeniki 25 

Imenik društvenikov „Matice Slovenske" za leto 1910 30 

Dodatek 56 

Seznamek knjižne zaloge „Matice Slovenske". /?^ 
Uprava „Matice Slovenske" 

za upravno leto 1909 10. Predsednik: dr. Ilešič Fran. 

I. podpredsednik : vitez Grasselli Peter. 

II. podpredsednik : Sušnik Ivan. 

Blagajnik: dr. DetelaFran. 

Hišni upravitelj: Sušnik Ivan. 

Ključarja: dr. Požar Lovro in dr. Zbašnik Fran. 

Tajnik: Podkrajšek Fran (izstopil iz službe februarja meseca 
1910). Od 16. februarja do 1. aprila tajnik-namestnik od- 
bornik Maselj Fran. Odb or: a) Ljubljanski odborniki; 1. dr. Bezjak Janko. 

2. dr. Detela Fran. 

3. Dimnik Jakob. 

4. Govekar Fran. 

5. vitez Grasselli Peter. 

6. dr. Gruden Josip. 

7. dr. Ilešič Fran. 

8. Kostanjevec Josip. 

9. Maselj Fran. 

10. Milčinski Fran. 

11. dr. Mohorič Fran. 

12. dr. Opeka Mihael. 

13. Orožen Fran. 

14. Perušek Rajko. 

15. Pintar Luka. 16. Pleteršnik Maks. 

17. dr. Požar Lovro. 

18. Schvventner Lavoslav. 

19. Senekovič Andrej. 

20. Sušnik Ivan. 

21. Skerbinc Silvester. 

22. dr. Slebinger Janko. 

23. Subic Ivan. 

24. dr. Tavčar Ivan. 

25. dr. Tominšek Josip. 

26. Trstenjak Anton. 

27. ing. chem. Turk Jakob. 

28. dr. Ušeničnik Aleš. 

29. dr. Zbašnik Fran. 

30. Zupančič Vilibald. — 2 — 

b) Vnanji odborniki: 

1. Finžgar Fran. 6. dr. Murko Matija. 

2. Gangl Engelbert. 7. dr. Poljanec Leopold. 

3. Koblar Anton. 8. Seidl Ferdinand. 

4. dr. Kos Fran. 9. dr. Sket Jakob. 

5. dr. Lončar Dragotin. 10. Svetec Luka. 

Odseki : 
a) Gospodarski odsek: 

Dr. Detela Fran, vitez Grasselli Peter, Kostanjevec Josip, 
Milčinski Fran, Schwentner Lavoslav, Senekovič Andrej, Sušnik 
Ivan (načelnik), Skerbinc Silvester, Subic Ivan, dr. Tavčar Ivan, 
Trstenjak Anton, ing. chem. Turk Jakob. 

b) Knjižni odsek: 

Dr. Bezjak Janko, dr. Detela Fran, Dimnik Jakob, Finžgar 
Fran, Govekar Fran, dr. Gruden Josip, dr. Ilešič Fran, Koblar 
Anton, Kostanjevec Josip, dr. Lončar Dragotin, Maselj Fran, 
dr. Mohorič Fran, dr. Opeka Mihael, Orožen Fran, Perušek 
Rajko, Pintar Luka, Pleteršnik Maks, dr. Požar Lovro, Schvventner 
Lavoslav, Seidl Ferdinand, Senekovič Andrej, dr. Slebinger Janko, 
Subic Ivan, dr. Tominšek Josip, Trstenjak Anton, ing. chem. Turk 
Jakob, dr. Ušeničnik Aleš, dr. Zbašnik Fran, Zupančič Vilibald. 

c) Znanstveni odsek: 

Dr. Gruden Jos., dr. Ilešič Fr., dr. Mantuani Jos., dr. Mo- 
horič Fran, dr. Slebinger Janko, dr. Tominšek Josip, ing. chem. 
Turk Jakob. 

d) Zemljevidni odsek: 

Dr. Cerk Josip, prof. v Ljubljani, Koblar Anton, Kenda 
Robert, prof. v Kranju, Kožuh Jos., prof. v Celju, Orožen Fran 
(načelnik), Pajk Milan, prof. v Ljubljani, Pleteršnik Makso, Sa- 
rabon Vinko, prof. v Novem Mestu, dr. Smid Valter, dr. Tiller 
Viktor, prof. v Ljubljani, Trstenjak Anton, Zupančič Vilibald, 
dr. Zmavc Jakob, prof. v Ljubljani. 

e) Krajepisni odsek: 

Dimnik Jakob, dr. Opeka Mihael, Orožen Fran, Pintar Luka, 
Pleteršnik Makso (načelnik), dr. Tominšek Josip, Trstenjak Ant., 
Zupančič Vilibald, dr. Zmavc Jakob. — 3 - 
f) Narodopisni odsek: 

(Začasno iz financ, vzrokov ustavljen.) 

Dr. Ilešič Fran, dr. Slebinger Janko, dr. Smid Valter (na- 
čelnik), Wester Josip. 

g) Tehniški odsek: 

Foerster Jaroslav, Klinar Anton, dr. Ilešič Fran, dr. Murnik 
Viktor, Pieteršnik Maks, Prelovšek Matej, Sbrizaj Ivan, Senekovič 
Andrej, Skaberne Viktor, Subic Ivan (načelnik), ing. chem. Turk 
Jakob. 

h) Umetniški odsek: 

Franke Ivan, Govekar Fran, dr. Ilešič Fran, Jakopič Rihard, 
Milčinski Fran, Regali Josip, Subic Ivan, Vesel Ferdo, Zmitek 
Peter. 
Poročilo 
o delovanju „Matice Slovenske" 1909/10. Ker za leto 1909 ni izšel „Letopis", naj bodo tu priobčena nekatera izvajanja 
predsednika dr. Frana Ilešiča na glavni skupščini z dne 26. aprila 1909: 

„Matica" ni le založništvo, ampak kulturna institucija. 
Ne gre ji le zato, kaj bi se bolj razpečavalo, ampak pred 
vsem za to, česa nam je za napredek naroda najbolj treba. 

Ce ima „Matica" tako svrho, mora tudi postopati tej svrhi 
primerno (smotreno). Ko pa izkuša zares dosezati te svoje svrhe, 
zadene ob razne težkoče. 

Kritika se spotika ob kvaliteti in kvantiteti današnje bele- 
tristike in marsikdo bi rekel, da je tu treba nekaj storiti. A vpra- 
šajmo se : Je li se da beletristika sploh voditi ? Ali more eno 
edino literarno društvo dvigniti beletristiko, če ta-le propada? 
Beletristika se drži čuvstva in fantazije, torej tiste strani du- 
ševnega življenja, ki je najmanj preračunljiva in čisto subjektivna; 
beletristika bi protestirala, ko bi jo kdo hotel voditi, učiti ali 
organizirati. Mogoče jo je le vobče opozarjati na to ali ono smer 
in če ne nudi tega, kar občinstvo pričakuje od nje, je reči : 
Kjer ni nič, ni nič in se ne da nič narediti. Kjer ni nič, tudi 
„Matica" ne more nič narediti. 

Toda tudi ko bi Slovenci dandanes imeli pomembnejšo 
beletristiko, nego jo imamo, bi „Matica" ipak ne smela ostati 
le pri moderni. „Matica" ne sme biti le za senzacijo, „Matica" 
mora vzdrževati tudi kontinuiteto s prošlostjo in čuvati tra- 
dicije: Brez ozira na prošlost bi napredek ne bil soliden. — 
Zato hoče „lVlatica" izdajati tudi pesnike prošlih dob, ki imajo 
po večini svojih proizvodov morda le relativno vrednost in ki 
jih sedaj poznamo večinoma le po imenu, ker jim pesmi niso 
zbrane. Hoče pa „Matica" izdajati tudi starejše leposlovne pro- 
zaiste (na pr. Jan. Mencingerja). — 5 — 

Za pravi napredek pa ni dovolj, se samo in vedno le 
vglabljati v sebe (v svojo prošlost in v svoje bistvo); treba 
je obzorje tudi širiti. Zato razteza „Matica" svoj delokrog tudi 
na hrvatsko-srbski svet. 

Naravno je, da išče in zahteva „Matica Slov." slovensko 
življenje, „Matica Hrvatska" pa hrvatsko življenje za prirodno 
osnovo literarnega in sploh kulturnega dela. To je tako prirodno, 
kakor je individualnost vsakega poedinega človeka naravni temelj 
njegovega nadaljnjega razvoja, najsi mu je že ta njegova indi- 
vidualnost prirojena ali pa plod prejšnje vzgoje in slučajnih 
vplivov. 

Toda če je to naravno izhodišče, pa ne sme biti tudi 
konec razvoja. Trajno ostati pri oni naravni podlagi, to bi po- 
menilo, prej ali slej obtičati ob mrtvi točki. O tem svedoči 
filozofski preudarek, da se zavem enote šele, ko stopi zraven 
še „drugi"; v tem smislu se bom zavedel tudi slovenstva tem 
bolj, čim bolj bom zrl obenem hrvatstvo-srbstvo. 

Formalno je mogoče, da se rodi taka zavest tudi ob pri- 
merjavi na pr. z Nemcem, Italijanom. A tu je pripomniti, da je 
za stvarno plodovitost bodočnosti treba spajanja z ele- 
menti iste vrste, ne s heterogenimi elementi. Ene vrste pa smo 
Slovani med seboj, kakor so bila ene vrste grška plemena, ki 
so se sicer razločevala po načinu literarnega ustvarjanja, a si 
niso bila tuja drugo drugemu. 

Zato »Matica" ne more pritrjevati težnjam, ki bi v slo- 
venski literaturi strogo zavračali vsak kontakt na pr. s hrvatsko- 
slovensko literaturo. Kjer so bili narodi kulturno čisto e ks k 1 u- 
zivni, tam ni nastalo nič velikega — čisto jasna paralela k 
pojavu, da je mešanje ras ugodno za zdravo potomstvo. 

Na malem ozemlju ni nikdar in nikjer vzcvetla močna in- 
dividualna kultura. Naj tu nihče ne navaja Dubrovnika — zakaj 
ta je bil v prejšnjih vekih del Italije, naj ne navaja tudi Dan- 
cev ali Norvežanov, zakaj Skandinavija tvori vkup eno kulturno 
skupino. Mogoče bo govoriti posebe o slovenski in posebe 
o hrvatski politiki, a ne o posebni slovenski in o posebni 
hrvatski kulturi. „Matica" se raduje, da more tu izpodkapati 
zastarele predsodke, rušiti kitajsko zidovje in polagati temelj 
mogočnejši kulturni zgradbi. In z „Matico" bo vsak zares kul- 
turni človek, ki ga vodi spoznanje prirodne lege naših biva- 
lišč in spoznanje zgodovinskokulturnih ter jezikovnih činjenic, z 
vsemi silami delal na to, da izginejo vnanje ovire slovensko- 
hrvatske zajednice. 

S „Hrvatsko knjižnico" hočemo polagoma odstraniti po- 
trebo prevajanja iz hrvatsko-srbskega jezika (beletristike). Raz- 
mere, kakor so pa sedaj, so žal take, da večina slovenskega 
občinstva (brez pomočkov) ne čita hrvatske knjige. Blagoslovljen tisti, ki čita tudi hrvatsko -srbsko knjigo, blagoslovljena mladina, 
ki se oklepa slovenske in hrvatske knjige obenem ! Zakaj s tem 
se podkopuje most, ki si ga nismo napravili sami, ki je 
nastal med nami. — 

Obzorje pa širi „Matica" tudi s »Prevodi iz svetovne 
književnosti." Tu se držimo načela: Klasična dela zlasti slovan- 
skih literatur.* Prevajanje iz slovanskih literatur smo sedaj orga- 
nizirali. Dočim se je dosle le čakalo, kaj da nam kdo prevede 
in ponudi, smo sedaj stopili v zvezo s poznavatelji zlasti poljske, 
češke (in srbske) književnosti ter se pri tem ozirali zlasti na 
leposlovno prozo (Zeyer, Rais, Prus). Dosle smo prinašali 
iz svetovne književnosti malone samo drame in dramske pes- 
nitve; toda vsaka drama mika končno le — na pozornici; zato 
tudi dosedanji „Prevodi" niso mogli posebno zavzeti publike. 

Motila pa je pri njih včasih tudi težka filozofska vsebina. 
Toda te činjenice „Matica" ne more uvaževati v polni meri. Ko 
bi se dala voditi takim razlogom, bi zapadla oportunizmu, 
ki noče biti gospodar razmer, ampak je njih sluga in ki ni 
vreden kulturnega društva. „Matica" zre navzgor in naprej in 
hoče naši književnosti dati tudi taka dela, ki so plodovi naj- 
boljših duhov in zanimajo najvišjo inteligenco. V takem »kul- 
turnem športu" duševne aristokracije vidi „Matica" svojo vred- 
nost in pomen poleg običnih založništev. 

Pri vsem tem pa bo „Matica" tudi skrbela za to, da do- 
bimo prevode, ki bodo i lahko čitni, in to zlasti v tej dobi, 
ko nam domača beletristika proizvaja tako malo znamenitejših 
spisov. 

Za splošno naobrazbo pa nikakor ne zadošča le beletristika, 
ne zadošča le izobrazba čuvstvenega življenja. Kdor si čuvstev 
in fantazije ni uredil z intelektom, ostane na relativno nizki 
stopinji in le prerad podleže golim instinktom. Zato „Matica" 
rada goji znanost in bi jo, zgledujoč se v Akademijah, gojila 
še v nekoliko večji meri, ko bi ji to dopuščale finančne razmere. 

V »Slovenski zemlji" nam manjka še »Štajerska" in »Ogrska 
Slovenija". Za »Štajersko" smo po dolgem trudu dobili končno 
pisatelja, in sicer g. dr. Fr. Hauptmanna ml. v Gradcu. »Slo- 
vensko zemljo" kritizirajo tisti, ki molče, ko bi trebalo prijeti 
za pero, a pišejo jo tisti, ki imajo vsaj dobro voljo. Za opisom 
slovenske zemlje pride naravno na vrsto hrvatsko - srbska zemlja. 

Obenem s »Slovensko zemljo" pripravljamo »Zemljevid 
slovenskega ozemlja" in slovensko krajepisno gradivo. * Izmed neslovanskih literatur je izključena iz ..Prevodov" nemška lite- 
ratura, in to z ozirom na značaj dosedanjega izobraževanja tistih slovenskih 
slojev, v katerih ima ..Matica" svoje člane. - 7 - 

Sprožil sem tudi „Zgodovino slovenskega naroda", seveda 
na podlagi dosedanjih rezultatov zgod. znanosti. Čakati, da se 
izdado vsi viri, bi bilo toliko, kakor stvar zavleči — ad infinitum.* 

Večja znanstvena monografija je »Trubarjev Zbornik" in 
večje znanstvene monografije bodo „Bleiweisov zbornik", knjiga 
o francoski dobi in o ilirizmu. S takimi knjigami hoče „Matica" 
tudi na znanstvenem polju ostati v stiku z dogodki časa in 
narodnega življenja. 

„Matica" pa bi rada pospeševala tudi te h n i k o in umet- 
nost v ožjem pomenu besede. Zato pripravlja velik nemško- 
slov. tehnični slovar ter je izdala za 1. 1908. ilustrirano knjigo 
„Veli Jože" (pisatelj prof. Vladimir Nazor seje stvari na ljubo 
odrekel honorarju, istotako kakor prof. Saša Santel — sicer bi 
„Matica" takega dela ne mogla izdati). Baš sedaj snujemo tudi 
»Umetniško topografijo slov. dežel" ter »Umetniško Kolo". Kakor je razvidno iz tega, stoji »Matica" na široki podlagi 
in izdaja ter snuje raznovrstne knjige (6 — 8). Vsaka ni za vsa- 
kega niti po duhu niti po stroki; a dve do tri knjige bo vsako 
leto pozdravil skoro vsak član. 2 — 3 knjige pa so vredne vsaj 
4 K (toliko znaša članarina), a marsikatera je sama vredna več 
nego toliko. 

Le najskrbnejše gospodarstvo in trudapolno delo nam omo- 
gočuje, za tako nizko ceno dajati toliko knjig. 

Deficit, ki ga imamo, je sedanja uprava podedovala, a 
hvala Bogu, da nam vsaj ne raste. * Ker pa smo med tem zvedeli, da že delj časa ..Zgodovino slov. naroda" 
pripravlja „ Družba sv. Mohorja", hočemo počakati to izdanje in po njem uravnati 
svoje nadaljnje postopanje. 
Letno poročilo tajnikovo 

(odbornik Fr. Maselj) 

za dobo od 20. aprila 1909 do 15. marca 1910. Na lanskem, 45. občnem zboru »Matice Slovenske" dne 
26. aprila 1909 je bilo pri dopolnilnih volitvah v odbor voljenih 
10 prejšnjih odbornikov, gospod gimnazijski ravnatelj dr. Bezjak 
Janko pa namesto odstopivšega gosp. gimn. ravnatelja Wies- 
thalerja Frana. Prvoimenovani gospod je stopil potem v knjižni 
odsek namesto gospoda Wiesthalerja. Sicer je ostalo v odboru 
in odsekih vse pri starem : prejšnji predsednik, prejšnja pod- 
predsednika, prejšnji blagajnik z obema ključarjema, prejšnji 
hišni upravitelj in pravni zastopnik. Meseca februarja letošnjega 
leta je stopil iz tajniške službe gospod žel. oficijal Podkrajšek 
Fran. Novo imenovani tajnik g. pisatelj Milan Pugelj nastopi 
službo^ 1. aprila t. 1. 

Čilo in uspešno delovanje se je razvilo v odboru in od- 
sekih. V zadnji upravni dobi je bilo 8 odborovih sej, 4 seje 
zemljevidnega, 3 knjižnega, 3 umetniškega, 2 seji gospodarskega 
in 1 seja znanstvenega odseka. Vseh sej je bilo torej 21. 

Omenim naj na prvem mestu najmlajši odsek — znanstveni 
odsek. Konstituiral se je letos pod predsedstvom Matičinega 
predsednika dr. llešiča in šteje še 4 člane, namreč gospode : 
dr. Grudna, dr. Mohoriča, dr. Slebingerja in ing. kemije Turka. 
Kooptiral se je odsek z g. ravnateljem dr. Mantuanijem in dr. To- 
minškom. Odsek naj bo informativna in poljudna centrala za 
znanstvo vseh strok, naj misli, o čem bi bilo pisati in kje iskati 
sredstev, da bi bilo mogoče izdati večja strogo znanstvena dela. 
Znano je iz časnikov, da namerava zagrebška akademija v zvezi 
z belgrajsko izdati jugoslovansko enciklopedijo, ki bo obsegala 
znanstvo vseh strok, kolikor se tiče jugoslovanskega sveta. 
Pisana bo v srbohrvatskem jeziku z latinico in cirilico. To bo 
znamenito delo za Jugoslovane. Prispevali bodo tudi Slovenci 
in Bolgari. Poleg nemških „Konversations- Leksikonov", ki o 
Slovanih ne povedo nič pravega, se bo nahajalo v naših knjiž- - 9 — 

nicah, g^ostilnah in kavarnah epohalno delo — jugoslovanska 
enciklopedija, iz katere se morda sčasoma izcimi krajša specialna 
slovenska enciklopedija v obliki priročne knjige. In v prav gori 
omenjeni 1. seji znanstvenega odseka so se deloma že priglasili, 
deloma pa določili znanstveniki, ki hočejo s slovenske strani 
pripravljati delo za jugoslovansko enciklopedijo, vsak za svojo 
stroko. Iz tega se vidi, da gremo i mi na jugu vedno naprej. 
Omenjena enciklopedija nas precej visoko dvigne na stopnišču, 
po katerem moramo korakati navzgor, dokler ne pridemo na 
višek enakovrednosti in enakoveljavnosti z drugimi narodi. 

Na seje umetniškega odseka je prihajalo več naših gg. sli- 
karjev in kiparjev. Z izdavanjem »Umetniškega Kola" se bo 
pričelo, kadar se zmorejo gmotna sredstva. „Matica" se je obrnila 
na ministrstvo za povišanje vsakoletnega prispevka. 

Kar se je v drugih odsekih obravnavalo, to je bilo lite- 
rarnega in upravnega značaja. Vse to je prišlo v odborove seje 
in važnejši sklepi odborovih sej so se razglasili v listih. 

Toliko zaželjeni slovenski zemljevid je šel 8. marca t. 1. v 
voj. geograf, zavod na Dunaj v tisk. Ko pride izvršen nazaj, 
bo hitro razpošiljatev nekoliko oviralo nalepljanje na platno za 
tiste, ki so naročili nalepljen zemljevid. Tiskal se bo v 8000 
izvodih, torej bo treba nekaj agitacije, da se kmalu ves proda. 
Zavod je obljubil, da nam natisne zemljevid po možnosti še 
tekom tega leta. 

Lani smo izdali 7 knjig, kar je pri sedanjih cenah za tis- 
karska dela in papir mnogo za samo 4 K in ob tako majhnem 
številu članov. Tiskale so se knjige v 4800 izvodih. Cele gar- 
niture in posamezne knjige se še lahko naroče pri „Matici". 

Za letos se pripravljajo te-le knjige : 

1. »Uprava in ustava Napoleonove Ilirije", spisal dr. Bo- 
gumil Vošnjak; 

2. Koroška II. del — ilustrovana — iz peresa prof. dr. Po- 
točnika; 

3. Kot prevod iz svetovne književnosti pride Zeyerjev 
19 tiskanih pol obsegajoči roman „Jan Marija Plojhar", iz češčine 
preložil poročevalec; 

4. Knezova knjižnica, 17. zvezek (1. del Lahovega romana 
„Brambovci") ; 

5. Kot Zabavna knjižnica 22, zvezek izide v 2. natisu povest 
„Pegam in Lambergar" iz peresa g. vladnega svetnika in gimn. 
ravnatelja v p. drja. Detele. Opremljena bo s kratkim uvodom. 
»Hrvatska Matica" jo izda kot slovensko knjigo pri svojih letoš- 
njih publikacijah in si je naročila 10.000 izvodov. Pri nas zelo 
povprašujejo po tej zabavni knjigi, a nikjer je ni več v zalogi. 
(Iz teh dveh razlogov se je odločila »Matica Slov." za 2. izdajo 
te povesti). - 10 — 

6. Izdamo „Letopis", ki ga že mnogi žele, v njem bodo 
pa poleg- društvenih poročil tudi razni spominski spisi, tako o 
Gogolju, Obradovidu in Sumanu. 

Iz financialnih ozirov smo s privolitvijo gospoda urednika 
dr. Streklja za letos odložili »Slovenske narodne pesmi", drugo 
leto pa pridejo zopet na vrsto. 

Nekateri gospodje so izrazili željo, naj bi „Matica" gojila 
več znanstva, večina članov pa zahteva več beletrističnih knjig, 
tako da „Matica" na vse strani ne more vselej ustreči. Ostati 
mora na sedanjem stališču. Dobra beletrija nam je tudi potrebna. 
Dal Bog, da bi vendar že enkrat prišel Čas, da nadomestimo v 
knjižnicah slovenske gospode z domačimi leposlovnimi knjigami 
vse tiste lVlaye, Eberse, Dahne in Eštrutovke, ki jih niti nemška 
kritika ne hvali. 

„Matica" je v knjižni zvezi z 52 društvi, oziroma re^dakci- 
jami. V zadnji upravni dobi so nanovo pristopili : „Srpska Skola" 
v Sarajevu, „Matica Srpska" v Dubrovniku in Prudy — revija 
slovaška. Lani smo dobili 631 knjig, revij in listov zamenjanih 
in podarjenih. 

Iz stare zaloge se je lani prodalo 1361 knjig, podarilo pa 
raznim društvom in dijakom 320 knjig. Za obmejne kraje je 
»Matica" vedno rada darovala leposlovne knjige. 

Dne 23. februarja letošnjega leta so pregledovalci računov 
gg. Bradaška, Kruleč in Pogačnik škontrirali društveno blagajno, 
pregledali blagajniške in pomožne knjige, račune in priloge ter 
našli vse v najlepšem redu. Imenovanim gospodom bodi za njih 
prijazni trud tudi še s tega mesta izrečena najtoplejša zahvala. 

Za lansko leto je plačalo udnino 3881 članov in naročnikov, 
proti 4078 članom izza leta 1908, torej za 197 manj. Lani smo 
zborovali za dober mesec pozneje nego letos. Nadejam se, da 
prodamo do konca aprila še toliko publikacij, da do malega 
doženemo število članov 1908. 1. Pristopili so nam trije usta- 
novniki. 

„Matica" je štela 1909. 1. z naročniki vred 4069 članov in to a) 5 častnih, 

b) 183 ustanovnikov, 
C) 3834 letnikov, 

d) 47 naročnikov. Skupaj . . 4069. Vakantna poverjeništva so: Beljak-Zila, Slivnica^ pri Mari- 
boru, Samobor, Opčine, Dobrla Ves-Zitara Ves, Šoštanj in 
Divača. Mnogo se je pisalo, da dobe ti važni kraji poverjenike, 
pa se ni posrečilo. — H - 

Gradivo za tehnični slovar je do malega urejeno, nabira 
se gradivo za narodopisno botaniko. „Matica" je stopila v zvezo 
z nabiralci poštno-telegrafske, železničarske in medicinske termi- 
nologije, dovolila je kredit 200 K za nabiranje narodnih pravljic. 
Razpisala je, ker lanski razpis ni imel uspeha, zopet častne na- 
grade za leposlovna dela : eno (200 K) iz dr. Costove ustanove 
in 2 po 200 K iz Jurčič-Tomšičeve ustanove. 

„Matica" je lani spomladi sklenila proslavo ilirske oziroma 
Gajeve stoletnice. Jeseni se je v ta namen vršila slavnostna 
akademija in predavanje o francosko- ilirski dobi. 5. in 7. no- 
vembra je predaval naš predsednik dr. Fran Ilešič o Ljudevitu 
Gaju in o ilirski dobi. Obakrat je prišlo k predavanju mnogo 
domačega občinstva, počastilo pa nas je takrat s svojim posetom 
tudi mnogo bratov Hrvatov. Na Gajevi slavnosti v Krapini sta 
bila za „Matico" navzoča g. predsednik dr. Ilešič in g. ravnatelj 
Govekar. Dalje smo sklenili lani spomladi, da prispevamo k 
zgradbi „Gajevega doma" v Krapini z dvema deležema po 50 K, 
skupaj 100 K, ne da bi prevzeli s tema deležema kakšno drugo 
obveznost. Deležev še nismo izplačali. Za 1. 1910 je „Matica" 
sklenila svečano proslavo stoletnice Stanko Vraza. 

Vseh večjih slovanskih prireditev kulturnega pomena se je 
spomnila naša „Matica" : udeležila se je 25 letnice ljubljanskega 
pevskega društva „Slavec", zastopana je bila pri stoletnici polj- 
skega pesnika Julija Slovvackega v Krakovem, brzojavne čestitke 
je poslala ob priliki Gogoljeve slavnosti v Moskvi, dalje ob 
90 letnici hrvatskemu pesniku Ivanu pl. Trnskemu, „Narodnemu 
muzeju" v Krakovem ob priliki njegovega jubileja, „Matici Srpski" 
v Dubrovniku ob ustanovni skupščini, društvu Gabelsbergerjevih 
stenografov v Pragi povodom 50 letnega jubileja. 

„Matica" se je v odborovih sejah spominjala vseh v pre- 
tekli upravni dobi umrlih znamenitih Slovanov in naših dobrot- 
nikov. 

Dne 13. decembra 1909 je umrl na Dunaju naš častni član 
izza leta 1883. Jan grof Harrach, velik prijatelj Slovencev in 
njih kulturnih teženj. Za časa potresne katastrofe je stal na čelu 
pomožni akciji, zavzemal se je za dolenjsko železnico in za pro- 
speh Dalmacije. V znak žalosti je „Matica" razvesila raz svojo 
hišo črno zastavo in brzojavno naprosila g. dvornega svetnika 
dr. Ploja, da jo je zastopal pri pogrebu. 21. maja 1909 je umrl 
zasebnik g. Pavel Drachsler, ki je volil „Matici" 200 K. Udeležili 
smo se pogreba. Dalje se je izrazilo sožalje v Zagreb povodom 
smrti prof, jugoslovanske akademije dna. Vrbaniča in povodom 
smrti pesnika dr. Vidriča, na Brdo ob smrti matere našega po- 
kojnega Janka Krsnika, v Budišin ob smrti lužiško-srbskega pesnika 
Cišinskega, 

Zal, da se je preselilo precejšnje število naših dobrotnikov- 
ustanovnikov v večnost. Izgubili smo gosp. dr. Bleivveisa Karla — 12 — 

vit. Trsteniškega. Vsemu slovenskemu svetu je znano, kaj po- 
meni ime „Bleiweis" v naši kulturni in politični zgodovini. 
Prvega Bleivveisa so imenovali očeta Slovencev, njegov sin, lani 
umrli dr. Bleivveis Karel vitez Trsteniški, primarij, podžupan in 
posestnik, naš ustanovnik izza leta 1864, je kakor njegov oče z 
vso dušo ljubil svoj narod. Mnogo let je na raznih poljih ne- 
umorno deloval ter izdatno^ podpiral vse, kar je v zvezi z našo 
kulturo. Večna mu čast! Se 9 drugih ustanovnikov je umrlo. 
Ti so : Kavčič Fran, poštar in posestnik v St. Vidu pri Vipavi, 

ustanovnik izza 1. 1864 ; 
Skrbeč Martin, duhovnik v p. v Teharjih, ustanovnik izza 1. 1865; 
o. Matevžič Eginard, šolski svetnik v Admontu, ustanovnik izza 

1. 1867; 
Hrašovec Fran, okrajni sodnik v p. v Gradcu, ustanovnik izza 

1. 1864; 
Majciger Ivan, šolski svetnik v p. v Mariboru, ustanovnik izza 

1. 1864; 
Rozman Ivan, prelat, mestni župnik v Ljubljani, ustanovnik izza 

1. 1864; 
Martinak Josip, dež. sod. nadsvetnik v p. v Ljubljani, ustanovnik 

izza 1. 1869; 
Janežič Jakob, tvorničar v Grižah, ustanovnik izza 1. 1865 in 
Slomšek Ivan, župnik v p. v Kortah, ustanovnik izza 1. 1864. 

Umrlo je tudi večje število letnikov in poverjenikov. 

Vsem bodi blag spomin ! 
Poročilo o 46. glavni skupščini 
„Matice Slovenske" 

dne 21. marca 1910 ob 8. uri zvečer v veliki dvorani 
ljubljanskega »Mestnega doma". Navzočih je preko 50 društvenikov. Predseduje društveni 
predsednik dr. Fr. Ilešič. 

Predsednik proglasi sklepčnost, imenuje za overovatelja 
zapisniku g. dr. Vladimira Ravniharja, odvetnika, in g. J. Brceta, 
licejskega profesorja, pozdravi vse navzoče, posebno pa odpo- 
slanca „Matice Hrvatske", in sicer njenega predsednika dr. Otona 
Kučero in podpredsednika prof. Krsta Pavletiča; pozdravlja od- 
poslance „Matice Hrv." tem rajši, ker z njo deluje skupno v 
važnem delu. Rad bi pozdravil tudi mnoge druge, ki jih ne vidi 
na skupščini, zlasti zastopnike različnih društev; „Matica" naj 
bi bila vsem akademsko središče, nekaka demokratična akade- 
mija. — Zahvali mestni magistrat za prepustitev dvorane v svrho 
zborovanja, vse odbornike, ki so redno pohajali seje, poverje- 
nike, ki so zvesto opravljali težki svoj posel, časopisje, ki je 
objavljalo vesti o Matičinem delovanju, a poudarja tudi nedo- 
statke, ki jih je opazil tekom zadnjih treh let, zlasti nedostatek 
vestnosti v izvrševanju prevzetega dela in danih obljub ter ne- 
dostatek energične in vztrajne delavnosti. Predsednik govori 
nadalje o temi : „Morala v slovanskem življenju", oziroma o od- 
nošajih Slovencev do drugih slovanskih narodov. (Gl. str. 16 tega 
Letopisa!) Vseobča pohvala pri skupščinarjih. — Dr. Kučera 
pozdravlja skupščino v imenu „Matice Hrvatske" (odobravanje) 
in pravi, da se obe „Matici" ljubita in spoštujeta kakor sestri, 
kar je potrebno za močan razvoj Jugoslovanstva. Ako bomo 
tako napredovali na temelju pozitivnega dela, je bodočnost naša. 
Deset milijonov nas bo združenih v eno kulturno falango. Dvi- 
gamo se in zremo, kako razpadajo kulturne meje, ki nas dele. 
Proslaviti hočemo letos Stanka Vraza, ki je vse svoje življenje 
šel za tem, da bi podrl plotove, ki nas ločijo. Na Hrvatskem — 14 — 

se udeleže Vrazove slavnosti vse šole. Vrazova ideja se za nje- 
govih časov ni dala izvršiti, a ona živi in napreduje z našim 
delom. 

Tajnikov namestnik Fr. Maselj poroča o Matičinem 
delovanju za upravno dobo od 20. aprila 1909 do 15. marca 1910 
(gl. poročilo str. 8. si.). 

Predsednik pozove navzoče, da se v znak žalovanja po 
umrlih zaslužnih možeh slovenskih in po umrlih naših ustanov- 
nikih ter društvenikih dvignejo raz sedeže. (Skupščinarji vsta- 
nejo. Tajnikovo poročilo se odobri brez prigovora.) 

Blagajnik poroča o sklepnih računih za preteklo upravno 
dobo. Blagajnikovo poročilo se vzame na znanje. 

Predsednik pripomni k tajnikovemu in blagajnikovemu 
poročilu : „Matica" deluje razen v dveh — knjižnem in gospo- 
darskem odseku, ki sta tudi formalno strogo organizirana — še 
v drugih odsekih, ki so formalno laksnejši in se kooptirajo tudi 
izven odbora, a so tem važnejši stvarno; taki odseki so: zemlje- 
vidni, krajepisni, narodopisni, tehniški, umetniški in znanstveni. 
Zemljevidni odsek je z zemljevidom izvršil svojo aktuelno nalogo, 
a naj bi se združil s krajepisnim odsekom ter ostal trajen. (Njemu 
bi pripadala na pr. naloga Jamskega društva, ki se sedaj snuje 
drugje.) Umetniški odsek se je posvetoval 1.) o umetniški topo- 
grafiji, ki jo je pa opustil, ker je »Društvo za kršč. umetnost" 
izjavilo, da izvrši svoj tozadevni načrt, 2.) o narodni obrazovalni 
umetnosti, 3.) o Umetn. Kolu. V 2. točki je „Matica" dala po- 
budo ali inicijativo slavn. Ijublj. „Rudolfinu" in marib. „Zgodov. 
društvu". 

»Zbornik" noče prezreti aktuelnih dogodkov, marveč se 
hoče z znanstvenimi razpravami ozirati na njih. S tem in s 
prirejanjem primernih svečanosti hoče »Matica" ostati v nepre- 
trgani zvezi z življenjem naroda. 

»Hrv. knjižnica" je naša stalna institucija. Letos pojde 
prvič slov. knjiga v 15000 izvodih po vsem jugoslov. svetu — 
to bi se pred 60 leti nikomur ne sanjalo. Sploh mika slovenska 
knjiga na Hrv.; nikoli še ni imela »Mat. Slov." bana in pred- 
stojnika za uk in bogočastje med svojimi člani; sedanji ban 
dr. Tomašič pa je naš član, predstojnik za uk in bogočastje 
dr. Amruš naš ustanovnik. 

Matica ni le založnica knjig, ampak hoče biti centrum vse- 
stranskega produciranja in bogatega lit. konzumiranja. 

Štajerska ima v primeri s Kranjsko 100 članov premalo 
(slovenske inteligence je pač na Štajerskem manj). Primorska 
400 premalo, Koroška do 300. Ima jih Kranjska brez Ljubljane 
1100, Štajerska 900, Primorska 500, Koroška 125. — Pliberk 
šteje 47 članov, Laški Trg 8, Kamnik 27, Osijek pa 43, Va- 
raždin 38, Požega 20, Petrinja 20. (Osijek v Slavoniji ima - 15 - 

43 članov, Kamnik na pr., ki je par ur nad Ljubljano, pa le 27!) 
Skrbeti moramo Slovenci za obrambo in žrtvovati mnog-o za 
njo, pa ne moremo skrbeti za duševno hrano.* Le V? slov. uči- 
teljstva je pri „Matici". 

Deželni blag-ajnik Pogačnik Janko poroča kot 
zastopnik preglednikov računov, da so se denarni zapisniki in 
računi pri reviziji dne 23. februarja 1910 našli v popolnem redu. 
Predsednik zahvali preglednike računov za njih trud. Blagaj- 
niku se da absolutorij. 

Dragotin Hribar predlaga, da se izvolijo prejšnji pre- 
gledniki računov tudi za prihodnjo upravno dobo, in sicer 
gg. Ferd. Bradaška, mestni blagajnik v p., Ivan Kruleč, vadniški 
učitelj, in Janko Pogačnik, deželni blagajnik. (Sprejeto.) 

Za dopolnilne volitve v odbor imenuje predsednik 
skrutinatorjema gospoda Ribnikarja Adolfa, mestnega tržnega 
nadzornika, in Josipa Meška, oficijala mestne hranilnice, ter po- 
zove skupščinarje, da oddado glasovnice na mizo. 

Med volitvijo se oglasi profesor Milan Pajk, češ, da ga 
hočejo nekateri voliti v odbor. Odločno protestuje proti temu, 
rekoč, da pod nobenim pogojem ne sprejme izvolitve. 

Sklene se, da se zaradi poznega časa vrši skrutinij slede- 
čega dne, t. j., dne 22. marca 1910 ob eni uri popoludne v dru- 
štveni pisarni. 

Ker ni bilo prijavljenih nikakih posebnih predlogov, za- 
ključi predsednik, zahvaljujoč za udeležbo, ob poludesetih 
skupščino, na kar se izmed skupščinarjev oglasi g. Drag. Hribar 
ter zahvali predsednika in odbor za neumorno delovanje. Spričo gmotnih težav ne more delovati na pr. narodopisni odsek. Sploh 
čuti Matica pri vsakem koraku nedostajanje materij, sredstev. 
Uvodni govor predsednika dr. Fr. Ilešiča 
na glavni skupščini dne 21. marca 1910 

o temi : 

Morala v slovanskem življenju. Ne mislim tu razvijati nikake teorije o morali, hočem mar- 
več na temelju vobče priznanih moralnih načel opozoriti na ne- 
katera konkretna opazovanja ter tako, empirično postopajoč, 
pospešiti naše obče spoznanje in s tem naš napredek. 

Gre mi za jugoslovanski svet, in sicer ker govorim v Ljub- 
ljani in v „Matici Slovenski", za Slovence. 

Pri tem pa takrat ne mislim na naša — bi rekel — in- 
terna slov. vprašanja, ne na pr. na take probleme, kakor je 
„žrtva", ki sem o njej govoril lani, poudarjajoč, da je moralno 
sojen tisti, ki se je po »starodavnem, junaškem" načinu žrtvoval 
za dobro stvar z glasnimi dejanji, a pozneje vse — zatajil ali 
celo preklical; ne mislim tudi takrat na »hlapčevstvo", ki nam 
kaže dvojno nemoralo, nemoralo tistih, ki pritiskajo na dušo, in 
nemoralo tistih, ki se vdajajo temu pritisku. 

Moja sedanja tema torej niso taka interna vprašanja ; raz- 
pravljati hočem marveč o morali ali nemorali v medslovanskem, 
recimo, eksternem našem življenju, posebe o naših odnošajih do 
ostalih Jugoslovanov. Vprašam torej : Ali se držimo v svojih 
medsebojnih odnošajih vobče priznanih moralnih načel? Ali smo 
se jih držali zlasti zadnji čas, ko je slovanski svet doživel tako 
važne izpremembe? 

1. 

Slovanstvo kot sredstvo neplemenitih namenov. 

Iz enega tabora hvalijo in slavijo prijatelja, ki se zanima 
za bosenske seljake in njih bodočo usodo ; iz nasprotnega 
tabora pa mu očitajo izdajo slovenskih, kranjskih interesov, češ: 
„Dežele meriš tuje vse, a v skrbi nisi sam svoje." Cez 14 dni 
se iz tega drugega tabora pojavi pristaš širših jugoslovanskih 
akcij ter razpravlja o bosenskih gospodarskih razmerah, toda - 17 - 

hipoma se začuje iz prveg-a tabora klic, češ: „Evo vam izdajice 
slovenskih interesov!" Eden ter isti človek je v tem slučaju isto 
stvar smatral zdaj za dobro, zdaj za zlo, kakor je bila pač oseba, 
ki jo zastopa: na somišljeniku je dobra, na političnem protiv- 
niku je zlo. Ali : Sama na sebi dobra stvar se uporablja tudi 
kot sredstvo za dosego neplemenitih namenov, t. j., za ponižanje 
ali oškodovanje drugega človeka. Pri tej rabi trpi stvarna vred- 
nost tega sredstva; zdi se namreč — dekla za vse in navdu- 
šenje za predmet — neiskreno. 

Sličen, a v svojem pomenu težji je pojav, če se smeši znanje 
slovanskih jezikov. 

Priznavam, da zasmehovale! večkrat nimajo namere, sme- 
šiti to znanje, namera jim je, osmešiti in omalovažiti človeka, 
ki je zmožen slovanskih jezikov, toda pri tem trpi tudi stvar, 
ki je bila sredstvo. 

In vendar je ta stvar sama na sebi pravi zaklad; ko bi ga 
imeli vsi, bi prenehalo mnogo slovanske bede in odvisnosti — 
ne bili bi particulae adnexae, ampak „ samostalniki" — 
zakaj širna razprostranjenost knjižnega jezika je silna socialna 
sila, ki jo čuti tuji agent, ko roma od Belta do Adrije. 

In teženje po tem zakladu naj bo izpostavljeno roganju? 

Opaziti je nadalje, da poedinci in stranke govore o slo- 
vanskih ciljih, a ne iščejo sredstev, ki so neobhodno potrebna 
v dosego onih svrh. Mnogokdo je politično govoril za Bosno in 
nje tesno pripojitev k naši Avstriji, a se ni pobrigal za to, da bi nje- 
gove sile pospeševale kulturna sredstva, ki bi v to svrho mogla in 
morala služiti. In vendar mora vsakdo hoteti kulturna sredstva, 
kdor hoče politične cilje. Ako ni tega razmerja, je dvomiti o 
iskrenosti navduševanja ali pa konstatirati kratkovidnost; v prvem 
slučaju imamo opraviti z nemoralnostjo, v drugem z metodično 
napako. Le lahkomiselnost je, če kdo govori ali celo referira o 
naših medsebojnih razmerah, potem pa gre s svojim govorom 
spat — za vedno.* 

V vseh teh slučajih je pogrešati strogo doslednost v 
postopanju ali celo skladnost med mišljenjem in dejanjem, 
ki je temelj velikega in lepega značaja — pogrešati je iden- 
titeto osebe z idejo, zato je stvar brez lepote in brez moči. 

2. 
Politični ali kulturni imperializem (domišljavost). 

„Tirani smo proti bratu, slabiči in kukavice 
proti nebratu." 

Kar sem navajal dosle, je greh s formalnega sta- 
lišča, to je, kritizirane izjave ali čini sami na sebi so brezpri- 

* Kaj nam je reči o onem, ki naglasa potrebo enote jugoslovanskega 
gospodarstva, a o priliki ostro napada trgovce, ki so prišli iz druge, a jugo- 
slovanske dežele k nam ? - 18 - 

korrii, le razmerje je krivo, v katerem so do drugih izjav 
ali činov. 

Sedaj pa preidem k stvarnim grehom, t. j., k izjavam 
ali činom, ki so pogrešni sami na sebi, po svoji vsebini. 

In tu opažam pred vsem preziranje in poniževanje 
bratov. 

Štajerski šolnik se prezirno izraža o kranjskem šolstvu, 
Kranjec govori zaničljivo o „bogmejih na mejah otomanskih", 
Hrvat gleda z visokega na Srba — „govedarja" in tako se lepo 
po vrsti preziramo drug drugega."^ Tako je, kakor je rekel Vodnik : 
„Vsaka vas ima svoj glas, a vsaka se iz druge norca dela." 

In javna glasila pomagajo pri tem nebratskem delu. Pišejo 
o zaostalosti, gorostasni korupciji in moralni propalosti v so- 
sednem narodu, o „azijatskih razmerah tam doli" ter dajejo — 
drugim lekcije. 

Obratno pa povzdigujemo sebe in svoje poštenje, in to 
cesto v taki zvezi, da je videti Slovan, ki se ne imenuje Slo- 
venca, a priori nepošten. V hrvatskem Voloskem se naš potnik 
razveseli „poštenega slovenskega priimka Kline". 

Hrvati pa vidijo v Slovencih radi sluge tujstva, tuje štre- 
berstvo. Do novejših dob so prezirali našo moč. V Srbih so 
zrli mnogi Hrvati dolgo časa neslovanski in nekulturen element. 

Drugi hočemo gospodariti nad drugimi, ker smo politično 
samostalni ali ker imamo slavno zgodovino ali ker so nam mase 
bolj organizirane. Tako zavzemamo drug proti drugemu impe- 
rialistično stališče in se delamo za gospode nad brati, bo- 
disi radi svoje zgodovine ali svojega sedanjega razvoja. 

Preziramo se, ker smo majhni, a majhni ostanemo, dokler 

se bomo prezirali. '^'^ 

* 

Pa kritika je potrebna! 

Da, kritika je potrebna in uspešna, če ne zabavlja samo, 
ampak tudi pozitivno svetuje in če jo sledi čin. 

* To omalovaževanje gre seveda dalje. Tako na pr. pravi Poljak Tad. 
Stan. Grabovvski („Szkice i rozprawy z pi.smiennictv^ stovvianskich", IV., 176) 
v plemenitem rodoljubju, da Poljaki tako cesto z zaničevanjem in omalovaže- 
vanjem govore o Jugoslovanih kot o „minderwertigen Nationen", češ, „umemo 
celo s cinizmom in s povsem neplemenito ironijo dražiti njih najsvetejša narodna 
čuvstva. Mi Poljaki posebe smo v čutu „viSje" kulture v tej umetnosti mojstri." 
** Safarik je pisal Gaju 1. 1831., ko mu je ta-le poslal pri.spevke o dote- 
danji hrv. literaturi : 

„Der irrationale Hat5, der z. B. zvvischen den Serben, Bulgaren, Kroaten, 
Winden etc. stattfindet, ist emporend. Ein Serbe z. B. verachtet seinen Bruder 
den Bulgaren dergestalt, dali er ihn fiJr noch vveniger als ein Vieh ansieht, 
dal) ihm ein Tiirk, Tatar, Mongol etc. etc. viel mehr gilt und viel lieber i.st 
als sein Bruder der Bulgare. Dasselbe gilt von andern Slavven. Aber eine so 
brutale Unvvissenheit und so hartnackige, verjahrte, besonders von Bonzen 
und Brahminen genahrte Vorurtheile lassen sich nicht mit einem Machtvvorte 
niederschleudem." - 19 - 

Kjer je greh, tam je treba poučevanja. Kdor je pravi 
prijatelj, bo svojega prijatelja opozarjal na njegove napake 
in na škodo, ki mu lahko nastane iz njih. Toda pouk sprejme 
človek rad le, ako ve, da prihaja iz dobrohotnega srca, iz pri- 
jateljske zabrinjenosti, t. j., če zaupa učitelju; zaupanje pa si 
najprej pridobiš, če dejanski pomagaš, če se s čini izkažeš do- 
brotnika. 

Najslabše sredstvo pa je golo zabavljanje, najsi so tudi 
napake istinite; zlasti ne izda nič, ako mi dotičnik lahko pove, 
da nimam pravice z njim šolmeštrovati in da lahko — brez 
mene živi. 

Zato je reči: Ne zabavljajmo, ne smešimo, ampak svetujmo 
in popravljajmo, kjer je treba ! 

Prilično idealne so v tem oziru razmere v Trstu. Slovenski 
odvetnik govori in brani Hrvate, a Hrvat Slovence in Hrvat 
pravi pred Slovenci : „Mi Slovenci", Slovenec pred Hrvati : „Mi 
Hrvati" ali samo „mi" — zakaj vsi smo v stvari eno. 

Hvalevredno je, če nam Hrvat pride tolmačit zgodovinsko- 
državnopravna vprašanja bosenska, in hvalevredno je, če slo- 
venski socialni buditelj hodi predavat v Djakovo in v Zagreb. 
Tako sem se tudi jaz udeležil skupščine „Pučke Prosvjete" v 
Krapini, želeč razjasniti hrvatskim kmetom, kako se je polagoma 
dvigal slovenski kmet. To je delo. 

Marsikdo bo rekel, da je tudi „zabavljanje" pomoč, češ, 
mi nismo proti bratskemu narodu, ampak proti pokvarjenosti 
voditeljev, vlad itd., treba jih je razkrinkati. 

Da, ko bi bila naša publicistika svetovna ter bi se nje- 
nega vpliva bali prizadeti krogi ! Ker pa z njenim vplivom ni 
tako, zato ne doseže navedenega uspeha; ostane ji le vpliv na 
naivne mase, ki si zapomnijo samo besede o korupciji, za- 
nemarjenosti itd. ter se okrenejo stran. 

In sedaj nastane tragično- žalosten položaj: Na eni strani 
kličemo: „Združimo se!" ali „Zid mora pasti", na drugi strani 
pa psujemo javno ali privatno drug čez drugega. To dvoje pa 
se ne ujema. Jeli se bo namreč večina hotela združiti z ljudmi, 
ki jih smatra za pokvarjene? Zato tako »zabavljanje" le škodi 
težnjam po zedinjenju, a zla (pokvarjenosti) vendar ne odpravi 
iz sveta. 

Hrvatski časopis piše o kakih »škandaloznih dogodkih". 
Slovenski časopis ponatisne to ter pristavi : „Evo, to so azi- 
jatske razmere!" Hrvat je imel prav, Slovenec ne. Zakaj Hrvat 
je pisal o samem sebi ostro izpoved in taka izpoved je spo- 
znanje samega sebe ter začetek napredka ; od drugega pa ljudje 
žal ne sprejemajo radi naukov, osobito ne, ako je on sam z 
^rehi preobložen. — 2* - 20 — 

Največ zabavljajo čez drug"e Slovane tisti, ki ne poznajo 
drugih Slovanov ; taki govore, kakor se ne spodobi modremu 
človeku, aprioristno, neutemeljeno, brez spoznanja, češ, saj 
je tako že „dognano vse". 

Oblastno samozavestno mi je nekoč v Slavoniji govoril 
Dunajčan o umazanih Slovanih. Vprašal sem ga : „Je li vidite 
v tej slavonski okolici umazanega človeka?" Izprva je osupnil, 
da ga morem sploh kaj takega vprašati ; nato se je ipak malo 
ozrl in rekel: „Prav za prav imate prav; td je čistoča." Živel 
je dotle v predsodkih, ki se jih je navzel iz pisarjenja novinstva, 
ki pa je zopet sodilo brez zadostne empirije. 

In neka Slovenka, ki se redi z dosti enostransko duševno 
hrano, se je čudila, da se v slovanskih krajih dobi — jesti. 
Verjela je to šele, ko je njen znanec šel pokusit. 

O Jugoslovanih se usojajo pri nas govoriti ljudje, ki niso 
bili niti v Zagrebu. Moralen človek bo vedno prej spoznaval samega sebe, 
predno očita grehe drugemu. 

V tem oziru pa vidimo v slovanskem svetu čudne pojave. 
Poljaki tožijo, da jih zatirajo Rusi, a Rusi (Malorusi) tožijo, da 
jih zatirajo Poljaki. Hrvati se bojijo, da jih pogoltnejo Srbi, a 
Srbi so baje v nevarnosti, da jih Hrvati „pokranjčijo". Značilno 
je pri tem, da na pr. med Hrvati najhuje naglašajo ruski im- 
perijalizem baš pristaši strank, ki so same polne imperialističnih 
teženj. Vse to kaže, da sodimo vedno le druge, ne samih sebe. 
Vidimo le svoje navidezne ali istinite kreposti in pa tuje 
grehe. 

Dogodki, ki so sami na sebi neznatni, so mi dobro po- 
nazorilo te trditve. Pogostoma so se mi Slovenci pritoževali, 
da z one strani Sotle ne dobivajo odgovorov na pisma, ter so 
k temu dodajali ostre, splošne pripombe. In imeli so res v ne- 
katerih slučajih vzrok, se pritoževati. Ali — evo čuda golemoga : 
Onstran Sotle se pritožujejo, da s slovenske strani ni dobiti 
odgovora (od slov. uredništev, tiskarn, društev) — in tudi te 
pritožbe so bile opravičene. Je greh tu in tam ! 

Slovenci radi mislimo, kako pijejo onstran Sotle, a Hrvati 
so uverjeni, da Kranjca pri pijači ni moči premagati. 

Druge sodiš najbolje, če poznaš samega sebe, a sebe boš 
spoznal, če poznaš druge. Oboje je potrebno in se popolnjuje. 

Zato bo pravično sodil le tisti, ki pozna zares ves naš 
svet, kakor ga je poznal Stanko Vraz. Zato pa je tudi pra- 
vično sodil Stanko Vraz. L. 1841. je hotel v gostilni v Naklem 
pri Kranju čuti od nekega seljaka narodne pesmi, a kmet se - 21 - 

ni dal k temu pripraviti, dokler ni dobil vina. Vraz pripominja 
„Bez vina ni reči. Tako se i ovde Iliri slažu." In končno: Nedostatki nas ne smejo odvračati 
od strani, kjer jih opažamo. Kdor je velik grešnik, je 
potreben velike ljubezni; vsekakor pa je tisti, ki je večji siromak, 
vreden in potreben večje podpore. 

To je bratska, rodovinska, to je kulturna mo- 
rala. Enaka je rodovinski Ijubavi, ki ščiti male, ki posveča 
vso svojo pažnjo — slabemu, a nadobudnemu otroku. 

Taka bratska, rodovinska morala ljubi nemočne, da naredi 
iz njih močne ter s tem pomnoži svojo in celote energijo. 

Giblje se v nasprotno smer od politične prakse, ki 
išče močnih zaveznikov ; pripravlja pa tej-le tla za bodočnost. 
Nasprotna je nasilnemu imperijalizmu, ki prinese mržnjo vseh 
proti vsem. 

Imperialist hodi le tja, kjer bi mogel sam pridobiti, ne tja, 
kjer bi mogel ali moral drugega razvijati. Imperialist zato neče 
biti učitelj -vzgojitelj, ampak pravi: „Nič me ne mika v te za- 
puščene kraje, tam se nimam ničesar naučiti!" Kakor da bi 
učitelj rekel: „ V šoli se ne morem ničesar naučiti, zato ne pojdem 
noter." Pravi učitelj pa ima blaginjo učencev pred očmi, na- 
predek naroda in človeške družbe; zato gre med njo, ne toliko, 
da bi se učil, ampak da bi učil. 

Kdor bi se držal onega nedemokratskega stališča, se družil 
le z mogočniki ter bežal od greha in siromaštva, bi dosledno 
moral bežati od slovenskega naroda sploh, ki se v moči ne 
more meriti s sosedi, ter bi se moral pridružiti sijaju in blesku 
tujih sil . . . In tako so nam res uhajali možje, ki so cenili inte- 
ligenco, a niso poznali morale »ljubezni do slabotnika", v tuje 
tabore (Dežman, Klun, ki sta tako ropotala proti jugoslovan- 
skemu, hrvatskemu barbarstvu). 

Tak je konec kulturno-imperialistične nadutosti med Slovenci. 

3. 
Konkurenca. 

Znana je poslovica, da če so si tudi ljudje bratje, pa si 
kese (mošnje) niso sestre. 

Kljub vsemu sorodstvu lahko pride do nasprotij, kjer se 
križajo življenski interesi. 

V takih slučajih so Štajerci „tujci" v Ljubljani, zdravnik 
in lekarnar - Hrvat sta istotam „tujca" za list, ki sicer slavi slov.- 
hrvatsko politično zvezo za važen cilj. Videli smo umetniške 
razstave „tujcev", n. pr. Dalmatincev v Ljubljani, kakor so hrvatski - 22 — 

glagoljaši XVI. veka na Kranjskem nekaterim današnjim pisateljem 

— * »tujci". 

Nikjer morda ni tekma tako ostra in občutna kakor na 
pozornici; ni čuda, če se tam imenujejo Cehi celo „importiranci". 

Priznati je: Vsak oče ima pravico, da, celo dolžnost, skrbeti 
najprej za svojo deco, za svoje ljudi, ki žive z njim v enem go- 
spodarstvu. Vsaka druga skupina ali enota ima isto pravico in 
dolžnost. Priznati pa je tudi to : Pri vsej konkurenci morajo 
izostati osti, ki ničesar ne popravijo, a v srcu žalijo brata ter 
širijo brezdna med nami. 

Nekako čudno »konkurenco" je opaziti cesto tudi na polju 
duševnega dela, konkurenco, ki dela ne pospešuje, ampak ga 
zadržuje. Nekako negativna je. Vodi jo načelo : Kolikor ti meni, 
toliko jaz tebi, t. j., kolikor se boš ti, Hrvat ali Srb, v svoji 
literaturi ali na pozornici oziral na mene, toliko se bom jaz 
na tebe. 

Po tem načelu more nastati ta-le efekt: „Oni meni nič, 
zato jaz njim nič. Oni se ne brigajo za nas, zato se jaz ne 
bom brigal za njih." To je : na vsaki strani je nič in na obeh 
straneh vkup je nič, torej v celem nič. To je baje realizem ! 

To politično stališče golega izmenjavanja sil, kjer stoji 
kvantum proti kvantumu, je nemogoče na kulturnem polju, kjer 
gre za po m nože vanje (in ne le za izrabljanje) sil. Na tem 
polju bo zmagal tisti, ki bo imel več vsebine drugega, ki bo 

— da govorim konkretneje — vsebino vsega jugoslovanstva 
najl^olje družil v sebi. Na žalost pa smo dosle hoteli tekmovati 
v tem, kdo ga bo imel — manj, in zato smo bili prazni, sami 
oškodovani. 

Pri vsaki taki tekmi mora enkrat eden stopiti dalje, dati 
takorekoč več; potem lahko reče drugim: „Vidite, toliko sem 
dal jaz!" In drugi se bodo čutili moralno vezane, dati tudi več. 
In tako raste vrednost vedno više. 

Če je svoj čas v „Matici Slov." obveljal predlog, da hoče 
„Matica Slov." izdati po eno hrvatsko knjigo, a ko izda „Matica 
Hrv." po eno slovensko knjigo, je bila pogojnost sklepa z mo- 
ralno- kulturnega stališča vsaj čudna; zdi se to, kakor da bi 
kdo rekel: »Prisegam, da ne bom grešil, ako ne boš grešil 
ti." Za človeka mora biti merodajen značaj greha samega na 
sebi, ne glede na to, jeli še kdo greši ali ne. Zakaj človeška 
popolnost ali pokvarjenost ni odvisna od tega, je li še kdo 
drug popoln ali pokvarjen. Vsak živi od svojih kreposti in 
umira od svojih grehov. 

Končno je reči, da tiči za takimi negativnimi konkurencami 
zavist, ljubosumnost, jal, ki jih je človeku podaril vrag, zato da 
bi se človek pogubil — to je morebiti snov za poezijo, a ne 
za življenje. - 23 - 

4. 
Zakaj sem se lotil „morale v slovanskem življenju"? 

Slovanski pisatelji - misleci so z veliko Ijubavjo obdelovali 
baš moralna vprašanja, tako da so kulturni zgodovinarji slo- 
vansko kulturo nazvali naravnost — moralno kulturo (v nasprotju 
s tehniško anglosaško, estetsko romansko in intelektualno ger- 
mansko). 

Kljub temu pa je baš v medsebojnih političnih odnošajih 
poedinih slovanskih narodov opažati silno mnogo nemorale. 
Mož ubije moža, zato ker ta-le svojega otroka ni poslal v češko, 
ampak ga je poslal v poljsko šolo. Rusin strelja na poljskega 
cesarskega namestnika in Hrvat poje, ko vidi puško nabito 
proti Srbom, a Srb -pop se roti, da ne bo pokopal pravoslav- 
nega, če bi krenil v politiki na hrvatsko stran. Taka dela 
pospešuje vsakdo, kdor goji med nami kakršenkoli 
separatizem ali gre za imperialističnimi tendencami. 

Cesto poudarjamo Slovenci, da mi nimamo borbe z nobe- 
nimi Slovani, da smo dragi na vse strani in ljubimo na vse strani. 

Kolikor je istina, da se ne prepiramo z nikomer, je to 
naravna posledica razmer: Nismo imeli prilike, priti v večji 
konflikt s kakim drugim slovanskim narodom, zato ne, ker 
nimamo zgodovinskih tradicij in svojih državnopravnih aspiracij, 
ki bi se kosale z aspiracijami hrvatskimi. 

V naših dušah pa ni čisto. Ali ni to opasno, če Slo- 
venec v Voloski zatrjuje, da je — v tujini, če mož, živeč na 
Krku, toži, da mora delati med tujci? „Mi" in „oni" stoji 
grozilno v ospredju. Brezdvomno imamo tudi mi svoje, ki bi v 
izpremenjenih razmerah mogli povzročiti spor, kakoršen je bil 
do najnovejših dob spor hrvatsko- srbski. 

Do tega pa — nadejam se — ne pride ; preveč je povsod 
po slovanskem svetu sedaj zavladalo načelo, da se naš svet da 
urediti le na podlagi etičnih načel. 

Tudi slovensko -hrvatsko edinstvo mora stati na strogo 
etičnem stališču : Rešimo duše ! To je prvi zakon. 
z »Matico Slovensko" zamenjujejo knjige 1. „Matica Srpska" v Novem Sadu. 

2. „Matica g-ališkoruska" v Levovu. 

3. „Imperat. akademija nauk" 
v St.-Peterburgu. 

4. „Umelecka Beseda" v Pragi. 

5. „Družba sv. Mohorja" v Celovcu. 

6. ;, Društvo sv. Jeronima" v Zagrebu. 

7. „Matica Moravska" v Brnu. 

8. Prvo društvo Gabelsbergovih ste- 
nografov v Pragi. 

9. ..Jugoslovanska akademija znanosti 
i umjetnosti" v Zagrebu. 

10. ..Hrvatsko-pedag. književni zbor" 
v Zagrebu. 

11. Bolgarsko književno društvo 
v Sredcu (Sofija). 

12. ..Matica Srbska" v Budišinu. 

13. Imperat. univerzitet v Kijevu. 

14. Jednota čeških matematikov 
v Pragi. 

15. Kr. češka společnost nauk v Pragi. 

16. Spolek arhitektov in inženerjev 
v Pragi. 

17. Jednota čeških filologov v Pragi. 

18. Kr. češki muzej v Pragi. 

19. Matica Hrvatska v Zagrebu. 

20. Statistična komisija v Pragi. 

21. Muzejsko društvo v Ljubljani. 

22. ..Dom in Svet" v Ljubljani. 

23. Srbska kr. akademija v Belgradu. 

24. Češka kr. akademija v Pragi. 

25. Rusko geografsko občestvo 
v St.-Peterburgu. 

26. Uredništvo histor. kvartalnika 
v Levovu. 

27. Imper. univerzitet v Jurjev-Derptu. 

28. Hrvatsko arheološko društvo 
v Zagrebu. 

29. Narodopisni muzej češkoslovanski 
v Pragi. 

30. .,Towarzystvo ludoznawcze" 
v Levovu. 31. 
32. 

33. 

34. 
35. 
36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

41. 
42. 
43. 

44. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

52. 
53. 
54. 

55. 

56. 
57. 

58. 59. Uredn. ..Stenografa" v Zagrebu. 
Srbska književna zadruga v Bel- 
gradu. 

Literarno društvo ..Sevčenko" 
v Levovu. 

..Prosvjeta" v Zagrebu. 
Imper. univerzitet v Kazanji. 
Histor. filološki inštitut v Nježinju. 
..Zemska knihovna moravska" 
v Brnu. 

„Slov. Šolska Matica" v Ljubljani. 
Slov. Trgovski Vestnik v Ljubljani. 
..Srpski književni Glasnik" v Bel- 
gradu. 

..Slovanskv Pfehled" v Pragi. 
..Pedagogicke Rozhledy" v Pragi. 
..Zgodovinsko društvo" v Mari- 
boru. 

..Slavjanskija Izvestija" v St.-Peter- 
burgu. 

..Narodni List" v Celju. 
..Hrvatski Djak" v Zagrebu. 
..Savremenik" v Zagrebu. 
., Srpska Skola" v Sarajevu. 
..Matica Srpska" v Dubrovniku. 
..Naši Zapiski" v Ljubljani. 
Prudy-Revue mladeho Slovenska 
v Budimpešti. 

..Slovenski Branik" v Ljubljani. 
..Narodni Gospodar" v Celju. 
..Humoristična knjižnica" v Za- 
grebu. 

..Ceško-slovanske letopisy mu- 
zejni" v Caslavi. 
..Gasilec" v Ljubljani. 
..Knihovna pedagogickvch klasiku" 
v _^Pragi. 

..Časopis Musealnej slovenskej spo- 
lečnosti" v Turčijanskem Sv. Mar- 
tinu. 

Enciklopedicka knihovna ..Dedictvi 
Komenskeho" v Prao-i. Poverjeništva in poverjeniki. Admont: O. Ivan Pavec, redovnik. 

Ajdovščina: Artur Lokar, c. kr. notar. 

Sv. Anton v Slov. goricah: Josip Klemenčič, učitelj. 

Banjaluka v Bosni: Stjepan Kranjčevič, učitelj. 

Sv. Barbara v Halozah: Jan. Vogrin, župnik. 

Sv. Barbara pri Mariboru: Fran Kranjc, nadučitelj. 

Batuje- Crniče: Ignacij Leban, župnik. 

Beljak- Zilja: Juri Trunk, župnik. 

Belovar: Začasno izpraznjeno. 

Bohinjska Bistrica : Ivan ^Piber, župnik. 

Borovlje- Kaplja: Josip Čemer, stud. jur. 

Borovnica : Janko Zirovnik, nadučitelj. 

Bošnjaci : Ljudevit Poljak, kr. beležnik in odvetnik. 

Bovec: Kristjan Bratina, nadučitelj. 

Braslovče- Letuš: Karel Marschitz, nadučitelj. 

Brdo: Janko Rahne, c. kr. notar. ^ 

Brezovica- Rodik- Kozina: Fran Sturm, mesar. 

Brežice: Ignacij ^Supan, učitelj. 

Buzet: Vinko Sepič, nadučitelj. 

Celje: Fran Ogradi, opat. 

Celovec, mesto : Josip Apih, c. kr. profesor. 

» semenišče: Vinko Razgoršek, bogoslovec. 

Cerklje: Andrej Kmet, nadučitelj. 
Cerkno : Josip Vodopivec, kaplan, 
Chicago : Ivan Grilec, delavec. 
Cirknica: Fran Kunstelj, dekan. 

Cirkvenica v Hrv. Primorju: Fran Galid ml., učitelj. 
Cepovan: Anton Mlekuž, nadučitelj. 
Črni Vrh nad Idrijo : Anton Kastelic, kaplan. 
Črnomelj: dr. Josip Malerič, zdravnik. 
Črnuče: Ivan Cerar, učitelj -voditelj. 
Devin: Rudolf Gašperin, učitelj. 
Divača : Začasno izpraznjeno. 
Djakovo: dr. Svetozar Ritig, profesor. 
Dobrepolje: Andrej Orehek, kaplan. - 26 - 

Dobrla Vas-Žitara Vas: J. Petek, kand. med. 

Dolina : Začasno izpraznjeno. 

Dornberg: Lovro Juvančič, župnik, 

Dunaj: akad. društvo „Slovenija". 

Dutovlje: Fr. Vendramin, nadučitelj. 

Glince-Vič: Gašpar Peklej, stud. iur. 

Globasnica : Fran Čebul, obč. tajnik. 

Gorica : dr. Fran Kos, c. kr. profesor. 

Gorje: Josip Zirovnik, nadučitelj. 

Gornji Grad:^ Fran Kocbek, nadučitelj. 

Grabštanj : Štefan Bayer, župnik. 

Grad (Bled): Fran Rus, nadučitelj. 

Gradec: Pavel Glaser, poštni rač. asistent. 

Grosuplje: Fran Kos, učitelj. 

Hotedršica: Josip Brus, trgovec. 

Hrastnik: Fran Lebar, učitelj. 

Idrija : Eng-elbert Gangl, dež. poslanec. 

ig: Fran Trošt, nadučitelj. 

Št. Ilj pod Turjakom : Miroslav Ratej, kaplan. 

Jarenina- Št. Ilj v Slov. goricah: Mihael Golob, kaplan. 

Šent Janž na Dravskem polju: Alojz Kramaršič, kaplan. 

Št. Jernej: Karel ^Trost, nadučitelj. 

Jesenice: Jakob Spičar, pos. uradnik. 

Št. Juri ob južni železnici: Tilka Lecker, učiteljica. 

Sv. Juri na Ščavnici: dr. Leon Kreft, zdravnik. 

Kamnik: Anton Slatnar, tiskarnar. 

Kanal: Alojzij Verč, nadučitelj. 

Kapela : Kvirin Pertl, nadučitelj. 

Karlovec: Josip Absac, mestni uradnik. 

Kastav: Okr. učiteljska knjižnica. 

Kobarid: Bogataj Fran, nadučitelj. 

Kočevje: Ivan Polovic, c. kr. profesor. 

Komen: Anton Leban, nadučitelj. 

Komenda : Andrej Mejač, pos. in trgovec. 

Konjice: Fran Hrastelj, dekan. 

Koper: Fran Orel, učitelj. 

Kostanjevica : Damjan Pavlic, župnik. 

Kozje- Pilštanj: Otmar Golob, not. kandidat. 

Kranj: Dragotin Savnik, lekarnar. 

Kranjska Gora : dr. Josip Tičar, zdravnik. 

Krapina : dr. M. Crkvenac, kot. lečnik. 

Sv. Križ pri Ljutomeru: Anton Herzog, nadučitelj. 

Krk: Vinko Ferluga, c. kr, potov, učitelj. 

Krško : Maks Hočevar, strok, učitelj. 

Kutjevo : Fran Habek. 

Laški trg : dr. Josip Kolšek, odvetnik. 

Št. Lenart- Sv. Benedikt: Jakob Kopic, nadučitelj. I - 27 - 

Litija : Luka Svetec, c. kr. notar. 

Ljubljana : Milan Pug^elj, pisatelj. 

Ljubno- Luče: Josip Dekorti, župnik. 

Ljutomer-. Janko Karba, učitelj. 

Logatec: Stanislav Legat, šolski vodja. 

Logaves - Rožek: Štefan Singer, župnik. 

Št. Lovrenc na Dravs/<em polju: Josip Ozmec, župnik. 

Št Lovrenc nad Mariborom: Minka Pernat, velepos. hči. 

Št. Lovrenc v Slov. Goricah: Josip Sinko, župnik. 

Lož: Gregor Lah, c. kr. poštar in posestnik. 

Lučanc: Alojz Majcen, nadučitelj. 

Maribor, mesto: dr. Leopold Poljanec in dr. Ivan Arnejc, c. kr. 

profesorja. 
Maribor, semenišče : Anton Veranič, bogoslovec. 
Marnberg: Andrej Bračič, župnik.^ 
Matenja Vas- Prcstranek: Milan Znideršič, trgovec. 
Medana- Ločnik: Ivan Kurinčič, kurat. 
Medvode- Preska- Sora: Fran S. Finžgar, župnik. 
Mengiš: Lovro Letnar, nadučitelj. 
Metlika : Fran Guštin, poštar. 
Miren: Alojz Urbančič, nadučitelj. 
Mokronog: Edvard Vencajz, c. kr. davčni kontrolor. 
Moravče: Ivan Bizjan, dekan. 
Mozirje: Fran Praprotnik, nadučitelj. 
Nabrežina : Avgust Tance, učitelj. 
A^ov'<3 Cerkev: dr. Lavoslav Gregorec, kanonik. 
Novo Mesto: Rudolf Zdolšek, pristav dež. kmet. šole. 
Opčine: Štefan Ferluga, učitelj -voditelj. 
Ormož: dr. Ivan Geršak, c. kr. notar. 
Osijek: Josip Kamnikar, zborovodja. 
Ototac: Juraj Dragičevič, veroučitelj. 
Št Pavel v Sav. Dolini: Josip Vidic, nadučitelj v p. 
Pazin : Rudolf Pregelj, gimn. profesor. 
Št. Peter pri Postojni: Ferdo Špilar, trgovec. 
Sv. Peter pod Sv. Gorami: Dr. Ferdo Kunej, zdravnik, 
Petrinja : Praputnik Ivan, gimn. profesor. 
Pliberk: Anton Svetina, c. kr. notar. 
Podčetrtek: Fran Lovrec, nadučitelj. 
Podgrad v Istri: Dragotin Gobec, pos. tajnik. 
Podnart- Kropa: Josip Pleničar, nadučitelj. 
Podšentjuri: Lambert Mally. 
Polhov Gradec: Janko Cepon, nadučitelj. 
Poljčane: Alojz Cilenšek, župnik. 
Poljane : Jernej Ramovš, župnik. 
D. M. v Polju: Ivan Miiller, župnik. 
Postojna : Josip Brinar, ravnatelj mešč. šole. 
Požega : Robert Koprinski in Maks Kuntarevič, gimn. profesorja. - 28 - 

Praga /.: Klub slov. tehnikov. 

Praga II.: Akad. društvo „Adrija". 

Predloka: Josip Sancin, župnik. 

Prevalje: Josip Riffel, lesni trgovec. 

Prosek: Henrik Leban, c. kr. učitelj. 

Prvačina : Josip Orel, nadučitelj. 

Ptuj: dr. Josip Komljanec, dež. gimn. profesor. 

Ptujska Gora- Majšperk: Ivan Klemenčič, učitelj. 

Pulj: Čitalnica „Nar. doma". 

D. M. v Puščavi- Kumen: Josip Korman, posestnik. 

Radeče pri Zidanem Mostu: Fran Hiersche, župnik. 

Radgona: Henrik Robinšak, odv. uradnik. 

Radovljica : dr. Janko Vilfan, odvetnik. 

Rečica : Zdravko Deleja, obč. tajnik. 

Ribnica na Dol. : Štefan Tomšič, nadučitelj. 

Ribnica na Pohorju: Bralno društvo. 

Rihenberg: Ambrož Poniž, nadučitelj. 

Rogatec: Josip Berlisg, trgovec. 

Št Rupert na Dol. : Mat. Brezovar, učitelj. 

Ruše: Josip Lasbacher, nadučitelj. 

Samobor: dr. Kernic Božidar, kotarski lečnik. 

Sarajevo: dr.Ferdo Preindl, fin. konc. pristav. 

Selca: Fran Sliber, trgovec. 

Senj: Nikola Matašič, klerik. 

Senožeče: Anton Novak, c. kr. sodni oficijal. 

Sevnica: Ivo Piši, učitelj. 

Sežana : Matko Kante, okr. šolski nadzornik. 

Slivnica: Maks Smole, učitelj. 

Slov. Gradec: Fran Vrečko, nadučitelj. 

Slovenska Bistrica: Ljudmila Schreiner, učiteljica. 

Smlednik: Fran Ciuha, nadučitelj. 

Sodražica : Juri Drobnič, posestnik. 

Solčava: Miloš Smid, župnik. 

Sostro: Mihael Bregant, nadučitelj. 

Split: Vinko Levičnik, c. kr. profesor. 

Središče: Anton Kosi, učitelj in pos. 

Stari Trg pri Ložu: Ivan Bencina, trgovec. 

Studeno: Alojz Kobal, trgovec. 

Sempas: Fran Križman, nadučitelj. 

Šiška : Dragotin Mohar, črkostavec in pos. 

Skedenj pri Trstu: Marija Gregorič, učiteljica. 

Škof/a Loka : Niko Lenček, c. kr. notar. 

Šmarje na Goriškem : Janko Kavs, nadučitelj. 

Šmarje na Štajerskem : Ivan Debelak, učitelj. 

Šmartno pri Litiji: Matej Rihar, dekan. 

Šoštanj: Alojz Trobej, nadučitelj. - 29 - 

Tolmin- Sv. Lucija: kaplan Krištof Tomšič za Sv. Lucijo, župnik 

Josip Fabjan za Tolmin. 
Sv. Tomaž pri Ormožu: Fran Poplatnik, učitelj. 
Trbovlje: Ivan Krammer, trgovec. 
Trebnje: Ivan Nagode, dekan. 

Sv. Trojica v Halozah : Rafael Poterč, kooperator. 
Sv. Trojica v Slov. ^i^^oricab : Josip E. Mavric, nadučitelj. 
Trnovo : dr, Jos. Kržišnik, dekan. 
Trst: Justin Arhar, učitelj. 
Tržič: Josip Potokar, župnik. 

Tuhelj v Hrv. Zagorju: dr. Vekoslav Homotarič, župnik. 
Unec- Rakek: Anton Kozlevčar, postajenačelnik in Maks Do- 

micelj, trgovec. 
Varaždin : Valentin Cajnko, mestni katehet. 
Velika Dolina: Valentin Ivanuš, nadučitelj. 
Velike Lašče : Ivan Pucelj, posestnik in mesar. 
Velikovec: Fran Treiber, župnik. 
Št. Vid pri Ljubljani : Luka Arh, gimn. profesor. 
Št. Vid nad Vipavo : Janko Rudolf, nadučitelj. 
Videm- Rajhcnburg: Melhijor Rismal, učitelj. 
Vinkovci: Vinko Cajnkovac, kaplan. 
Vipava: Rado Grum, učitelj. 

Virje v Slavoniji : Peroslav Ljubic, urednik in pisatelj. 
Višnja gora: Karel Pleiv^^eis, c. kr. notar. 
Vodice: Julij Slapšak, nadučitelj. 
Volosko : Fran Sever, c. kr. sodni kancelist. 
Vransko: Rudolf Vrabl, učitelj. 
Vrhnika : Gabriel Jelovšek, trgovec. 
Vuhred: Ivan Robič, učitelj. 
Vukovar: Fran Pirkmaier, šum. pristav. 
Zader: Jakob Vrečko, c. kr. poštni komisar. 
Zagorje ob Savi: Janko Levstik, šolski vodja. 
Zagreb: dr. Albert Bazala, kr. profesor. 
Zatičina: Fran Kovač, nadučitelj. 
Zabnice : Začasno izpraznjeno. 
Žalec: Anton Petriček, nadučitelj. 
Železniki: Anton Hafner, posestnik in fuž. voditelj. 
Žiri: Pavel Sile, nadučitelj. 
Žužemperg: Mihael Tavčar, dekan. 
Žvabek-Vogrče: Dragotin Dobršek, učitelj. Imenik 

društvenikov »Slovenske Matice" za leto 1910.*) 

(P. n. gg. društveniki, ki so poslali članarino, ko se je imenik že tiskal, so na- 
tisnjeni v „ Dodatku".) A. Častni društveniki : 

Dr. Jagič Ignacij Vikentijevič, c. kr. vseučiliški prof. i. t. d. 
na Dunaju (1886). Baron Winkler Andrej, c. kr. dež. predsednik 
v p. v Gorici (1892). Babic - Gjalski Ljubomir, pisatelj in vla- 
stelin v Gredicah pri Zagrebu (1905). Stritar Josip, c. kr. gimn. 
profesor v p. in posestnik na Dunaju (Aspang) (1906). Svetec 
Luka, c. kr. notar, posestnik i. t. d. v Litiji (1907)**). 

B. Ustanovniki in letniki:***) 

Admont. O. Jereb Robert, o. dr. Miklavec Rajmund, 
o. Pavec Ivan. Skupaj 3. 

Ajdovščina. Čitalnica narodna, Brajnik Zmagoslava, Bu- 
dikna Josip v Sturji, Cigoj Vika, Dovgan Ivan, Godina Zenka, 
Gorjup Alojzij v Gabrjah pri Ajdovščini, Jamšek Marija, Kavs 
Josip, Klemenčič Milan, Kovač Ignacij, Lavričeva knjižnica, Lokar 
Artur, Malik Mihael, Mrevlje Kristina, Plesničar Pavel v Rihen- 
bergu, Bayer Marica v Sturju,^ Repič Avgusta, Sterle Slavoj, 
Stekar Julija, Stibilj Josip v Sturju, Vidmar Fran, Vodopivec 
Anton. Skupaj 22 -j- 1 = 23. 

Ala. Pirjevec Janko, Rusjan Fran. Skupaj 2. 

Anaconda. Pirnat Ivan. Skupaj 1. 

*) Kdor ni naznanil odboru eventualne izpremene svojega bivališča in 
vsled tega ne najde svojega imena natisnjenega v kraju, kjer biva zdaj, naj 
si išče knjige pri onem poverjeniku, kateremu je plačal udnino. — Za take 
izpremene ne more biti odgovorno upravništvo, prosi pa one gospode pover- 
jenike, iz kojih poverjeništev so se tekom leta preselili društveniki v kako 
drugo poverjeništvo, da mu izvolijo takoj prijaviti nove naslove. 
**) Letnica naznačuje čas izvolitve za častnega društvenika. 
***) Ustanovniki so tiskani z ležečimi in letniki z navadnimi črkami. - 31 - 

Sv. Anton v Slovenskih goricah. Bralno društvo, Kle- 
menčič Josip pri sv. Trojici v Slovenskih goricah, Kovačič Jakob 
pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, Kren Fran, Tušak Josip, 
Vraz Anton. Skupaj 6. 

Anekland (Nova Zelandija). Fran Miklavčič. Skupaj 1. 

Banjaluka. Fran Verhunc, Velkovrh Josip. Skupaj 2. 

Batuje - Crniče. Grča Blaž v Sempasu, Franke Fran v 
Oseku, Leban Ignacij, Vodopivec Vinko v Kronbegu. 

Skupaj 3 -p 1 = 4. 

Beljak - Zilja. Hribar Josip, Jerman Juri v Stebnju, Katnik 
Fran na Brnci pri Beljaku, Knaflič Jakob v Ločah, Knjižnica 
C. kr. velike gimnazije, Lampreht Fran, Meško Fran Ksaverij pri 
Devici Mariji na Zilji, Andrej Sadjak, Suhadolnik Ivan, Trunk 
Juri na Peravi, Jerica Zvvitter v Zahomcu, Stroj Valentin. 

Skupaj 12. 

Bohinjska Bistrica. Berlic Ivan v Srednji Vasi, Bevec Matej, 
Humek Martin, Javornik Tomaž, Markeš Ivan, Mencinger Franja, 
Piber Ivan, Rihteršič Ivan v Srednji Vasi, Stržaj Fran v Kropiv- 
niku, Zemljan Franja. Skupaj 10. 

Borovlje - Kaplja. Čitalnica v Glinjah, Fugger Josip v 
Št. Janžu, Knjižnica župnijska v Kaplji, Mihi Fran v Žihpoljah, Mortl 
Valentin v Borovljah, Nagi Ivan v Lipi, Ogriz Ivan v Kaplji, Olip 
Tomaž v Selah, Rotter Rupert v Kotmari Vasi, Rudi Josip v 
Svečah, Smažih Henrik v Gospesveti, Šuštar Ivan v Svečah, 
Teul Anton v Bilčovsu, Wieser Josip v Košentavru, Zihar Ivan 
v Kotmari Vasi. Skupaj 15. 

Borovnica. Borštnik Fran, Drašler Anton, Drašler Ivan na 
Dolu pri Borovnici, Grzin Matija v Preserju, Izobraževalno društvo, 
Kobi Anton na Bregu, Korbar Avgust v Preserju, Kranjc Ivan, 
Lebez Anton,^ Majaron Ivan, Majaron Ivan v Brezovici, Suha- 
dolnik Fran, Svigelj Fran na Bregu, Svigelj Ivan, Zirovnik Janko, 
Žitnik Ivan na Dolu. Skupaj 16. 

Bovec. Bratina Kristijan, Cernigoj Alojz na Plužnah, Či- 
talnica narodna, Dominko Albert v Cez-Soči, Jonko Leopold, 
Klobučar Andrej, Kunšič Ivan na Srpenici, Logar Miroslav v 
Soči, Mahnič Mihael v Srpenici, Mavric Fran, Mozetič Mirko, 
Ostan Izidor, Pretnar Rudolf, Straussgitl Anton, Štrukelj Maks, 
Trebše Andrej na Srpenici, Uršič Fran na Žagi, Vidmar Ivan, 
Žagar Alojz na Žagi. Skupaj 19. 

Braslovče - Letuš. Bohinc Jakob v Braslovčah, dr. Cer- 
vinka Vid v Braslovčah, dr. Anton Lampret v Braslovčah, Lo- 
parnik Peter v Polzeli, Marschitz Karol v Letušu, Tušak Radivoj 
v Polzeli, Vogrinec Ivan v Braslovčah. Skupaj 6 — 1—7. 

Brdo. Zorko Matija v Podpeči pri Brdu. Skupaj 1. — 32 — 

Brezovica -Rodik- Kozina. Cergonja Josip v Herpeljah, 
Dekleva Ivan v Kozini, Handler Josip v Kozini, Ljudska knjiž- 
žnica v Kozini, Race Fran v Hrpeljah, Rapotec Fran v Kozini, 
Sturm Fran v Kozini, Žerjav Anton na Krvavem Potoku. 

Skupaj 8. 

Brežice. Knjižnica okr. učiteljska, dr. Srebre Gvidon, Bohinc 
Josip v Pišecah, Cernelč Fran v ArtiČah, Crnej Ivan v Glo- 
bokem, Gajšek Simon v Dobovi, Jurko Mira v Artičah, Novak 
Cena v Globokem, Novak Ivan v Dobovi, Pečnik Josip v Ka- 
peli, Petrič Ludovik v Sromljah, Tominc Blaž v Globokem, 
Tramšek Moric v Sromljah, Vodnal Fran v Dobovi, Voglar 
Alojzij v Artičah. Skupaj 13-^2 = 15. 

Brno. Ivan Zupanec. Skupaj 1. 

Budapešta. Dr. Asboth O. Skupaj 1. 

Celje. Čitalnica narodna, Krušič Ivan, Občina teharska, 
Ogradi Fran, dr Štor Fran v Teharjih, dr. Sernec Josip, Baš 
Lovro, dr. Božič Anton, dr. Brenčič Alojzij, Cestnik Anton, De- 
lavsko podporno društvo, Detiček Jurij, Detiček Milan, Društvo 
„Gospodar" v Petrovčah, Društvo odvetniških in notarskih urad- 
nikov. Društvo pevsko, Erhartič Ivan, dr. Filipič Ludovik, Fon 
Ivan, pl. Garzarolli Fran, Gregorin Alojzij, Hranilnica in posojil- 
nica v Gotovljah, dr. Hrašovec Juri, Jag-er Anton, Jošt Fran, 
Kardinar Josip, dr. Karlovšek Josip, Knjižnica c. kr. male gim- 
nazije. Knjižnica c. kr. velike gimnazije, Korošec Mihael, Kosi 
Anton, Kosi Jakob, Kosi Niko v Teharjih, dr. Kotnik Josip, 
Kožuh Josip, dr. Kukovec Vekoslav, Lončar Fran, Majdič Peter, 
Matic Josip, Meglic Mirko, dr. Ratej Fran, dr. Sernec Janko, 
dr. Slavič Matija, dr. Smolej Gustav, Suhač Matej, Šola deška 
okoličanska, Trstenjak Alojzij, Vodstvo zasebne dekliške šole, 
dr. Vrečko Josip, Zveza narodnih društev na Štajerskem in Ko- 
roškem. Skupaj 44 + 6 = 50. 

Celovec, mesto. dr. Janežič Evgen na Dunaju, Apih Josip, 
Bajec o. Gabrijel, dr. Brejc Janko, dr. Cukala Fran, Gad Josip, 
dr. Gosak Anton, Hutter Ivan, dr. Janežič Valentin, Knjižnica 
dijaška v Marijanišču, Kolarič Fran, Kolenc Ivan, dr. Kotnik Fr. 
Koželj Ivan, Kramar Ivan, dr. Miiller Ferdinand, Pettauer Leopold, 
dr. Podboj Štefan, Progar Alojzij, dr. Rajh Štefan, Sadnikar Fr., 
dr. Sket Jakob, Slov. izobraževalno društvo za Šentjanž in oko- 
lico, Smodej Fran, dr. Stajnko Marko, Strgar Josip, ml., Snedic 
Janko, Vunček Peregrin, Weingarten Edvard, Wieser Andrej v 
Gospe Sveti. Skupaj 29 -f 1 = 30. 

Cerklje. Bartol Baltazar v Spodnjem Brniku, Ahčin Ivan 
v Adergazu, Hacin Josip v Cešnjevku, Kalan Ivan v Velesalu, 
Kern Ivan, Kmet Andrej, Krmelj Fran na Šentjurski Gori, La- 
pajne Josip, dr. Mayr Avgust. Skupaj 8 -p 1 ^ 9. - 33 — 

Cerkno. Buda Vinko v Otaležu, Črne Blaž, Culk Fran, 
Grželj Fran, Grželj Zora, Hliš Fran v Orehku, Jurman Peter, 
Močnik Josip v Orehku, Mozetič Zora, Peternelj Marija, Sterle 
Rudolf, Stres Ant., Tušar Vaclav, Vodopivec Jos. Skupaj 14. 

Chicago. Ratkovič Stjepan, Grilec Ivan, Hočevar Ivan, 
Praprotnik Albin, Simončič Josip. Skupaj 4 1 = 5. 

Caslava. Gottler Franc. Skupaj 1. 

Cepovan. Kofol Leopold, Leban Albert v Gornji Tribuši, 
Mlekuž Anton, Podgornik Filip v Gornji Tribuši, Reja Leopold 
na Vratih. Skupaj 5. 

Črnomelj. Koenig Juri na Vinici, Štrucelj Juri v Tuševem 
dolu, Knjižnica okrajna učiteljska. Skupaj 2 -f 1 = 3. 

Devin. Stanta Josip v Medjevasi. Skupaj 1. 

Dobrepolje. Ramovš Andrej, Kmetijska zadrug-a, Krajni 
šolski svet Videm- Dobrepolje, Orehek Andrej, Petrič Rafael v 
Strugah, Petrič Matija v Strugah. Skupaj 5 4-1=6. 

Dobrlaves - Zitaraves. Slomšel< Ivan v Kortah, Svikaršič 
Zdravko na Jezerskem, Izobraževalno društvo „Trta" v Zitarivesi. 

Skupaj 1 -|~ 2 =: 3. 

Dolina. Bralno in pevsko društvo „Vodnik", Bunc Ve- 
koslav. Jereb Fran v Ospem, Pangerc Josip, Pišičas Gabrijel v 
Ospu, Sancin Anton Pavel, Sašelj Milko v Klancu, Venturini 
Fran, Zupan Josip. Skupaj 9. 

Domažlice. Meštanska rada. Skupaj 1. 

Donawitz pri Ljubnem, Štajerska. Glastovec Ivan, Gra- 
dišnik L. Skupaj 2. 

Dornberg. Bizjak Rožica, Jelšek Amalija, Juvančič Lovro, 
Križman Ignacij. Skupaj 4. 

Dunaj. Pl. Globočnik Anton, dr Ploj Miroslav, Sežun Žiga, 
dr Šubelj Ivan, Bernot Josip, Cernič Mirko, „Danica", slov. kat. 
akademično društvo, Dolenec Karol, dr. Glaser Karol v Hočah 
pri Mariboru, Gotzl Adolf, dr. Hinterlechner Karol, Jenko And., 
Knjižnica c. kr. vseučilišča, dr. Krek Bogomil, Luzar Ivan, Po- 
točnik Alojzij, dr. Primožič Anton, Raišp Ivan, Skerbič Jakob, 
„SIqvenija", akademično društvo, „Straža", slovensko društvo, 
dr. Suman Janko, pl. Tomše Josip, Savskidol, Tul Ivan. 

Skupaj 20 -f- 4 = 24. 

Dutovlje. Ličar Fani v Štanjelu, Pavlica Urh v Rihenberku, 
Pevsko društvo „Tomaj", Stare Jernej v Štanjelu, Sirca Lavo- 
slav, Tomšič Josip v Skopem, Vendramin Fran, Živec Fani, 
Zvab Lovro v Skopem. Skupaj 9. 

Eveleth. Bilban Matija. Skupaj 1. 

Gorica. Budal Bernard, Ferfila Fran, Knjižnica bogoslov- 
skega semenišča, Knjižnica c. kr študijska, dr Kos Fran, Makuc 
Ivan, dr Stanič Josip, dr Turna Hinko, Vošnjak Mihael, baron - 34 — 

Winklcr Andrej, Wolf Ivan, Berbuč Ivan, Bernetič Fran, Bežek 
Viktor, Bizjak Mihael, Blažon Fran, Bralno podporno delavsko 
društvo, dr. Brecelj Anton, Budin Josip, Cebular Jakob, dr. De- 
reani Ernest, dr. Dermota Ant., Dovgan J., Ferk Ernest, Finžgar 
Fran, Fon Josip, c. kr. sodnik itd., Fon Josip, trgovec, Fras Ant., 
Gorkič Zorko v Dol. Vertojbi, dr. Gregorčič Anton, Gvaiz Anton, 
Hedžet Matija, Ipavec Andrej, Jakončič Anton, Kodrič Leopold, 
Knjižnica c. kr. gimnazije, Knjižnica gimnazijska dijaška. Knjiž- 
nica C. kr. realke. Knjižnica učiteljska goriške okolice (3 iztise), 
Knjižnica ženskega učiteljišča, dr. Kobal Ignacij, Kokošar Ivan, 
Kolavčič Ivan v Solkanu, Komac Adolf, Kopač Jernej, Koritnik 
Anton, Korsič Lavoslava, Kosovel Josjp v Stahdrežu, Košnik 
Ivan, Koštial Ivan, Kumar Rudolf v Smartnem pri Kojskem, 
Lasič Henrik, Leban Franc, dr. Levpušček Josip, pl. Loccatelli 
Milutin v Dolnji Vrtojbi, Marzidovšek Radoslav, Mastnak Da- 
vorin, Mašera Alojzij v Kanalu, Mašera Fran, Medved Josip, 
Mercina Ivan, o. Mlakar Bernardin, Mozetič Antonija, Mozetič 
Ema, „Narodna Prosveta", Orešec Fran, Pavletič Gothard v 
Št. Petru, dr. Pavletič Josip, dr. Pavlica Andrej, Pavlin Josip, 
Peče Leopold, Pirjevec Ivan, dr. Piki Bartol, Plohi Fran, Pod- 
gornik Anton, dr. Podgornik Karol, Poniž Benedikt, PovšiČ Fran, 
dr. Pretnar Janko, dr. Puc Dinko, Rejec Ivan, Schaup Ernestina, 
Seidl Ferdinand, Sivec Fran, c. kr. vadn. učitelj, Sivec Fran, uČit. 
kandidat, Slov. kat. soCj, zveza, Pevsko ^ in tamburaško jdruštvo 
„Svoboda" v Renčah,^ Santelj Anton, ^Sinek Rajko, o. Skrabec 
Stanko, Sorli Matija, Strekelj Anton, Strekelj Edvard v Vrtojbi, 
Subic Albert, Sušmel Josip v Ravnici, Tabaj Andrej, Toman 
Ema, dr. Treo Dragotin, Vazzar Ludovik, Vodopivec Fran, Zajec 
Alojzij, dr. Zorn Hilarij, Zupančič Jakob, Žagar Ferd., dr. Zigon 

Fran, Zilih Josip, Znideršič Fran, Žužek Leopold. 

Skupaj 97 + 11 = 108. 

Gorje. Divjak Angela na Dobravi, Drol Katarina v Zasipu, 
Jan Vincenc ml. ^v Spodnjih Gorjah, Šola ljudska, Zevnik Ana, 
Žirovnik Josip, Žumer Jakob. Skupaj 7. 

Gornji grad. Dovnik Fran, Čitalnica, Drukar Avg., dr. Fi- 
schinger Josip, Kmetijsko bralno društvo v Bočni, Kocbek Fran, 
dr. Konečnik Maks, Plaper Ljudmila v Mozirju, Podbrežnik Fran 
v Bočni, Presečnik Fran, Prislan Josip, Ručigaj Peter v Bočni, 
Sernec Janko, Strmecki Ignacij pri Sv. Frančišku, Sijanec Ign., 
Šola pri Sv. Frančišku Ksav., Šola narodna. Šola ljudska v Lučah, 
Šola narodna pri Novi Štifti, Šola ljudska v Smartnem, Trobej 
Franja. ^ Skupaj 20 i 1 = 21. 

Grabštajn. Bayer Štefan, Božič Josip v Dolini, Einspieler 
Gregor v Tinjah, Kaplan Anton v Medgorjah, Kogelnik Ivan v 
Radišah, Maierhofer Janko ^v Pokrčah, Sakelšek Štefan v Time- 
nici, Serajnik Volbenk v Št. Lipšu, Wieser Ivan Podkrnosom. 

Skupaj 9. — 35 — 

Grad (Bled). Baron Schwegel Josip na Rečici, Pretnar 
Ivan v Zag-oricah. Skupaj 14-1=2. 

Gradec. ^ Krajnc Viktor Ivan, Mraz Tomaž, Bajec Ivan, 
Bele Štefan, Čitalnica, dr. Camer Anton, Ferlan Štefan, Glaser 
Pavel, Glinik Fran, Hauptmann Fran, Jaklič Anton, Kaspret 
Anton, dr. Klasinc Ivan, Knjižnica c. kr. vseučilišča, Kocuvan 
Ferdo, Kolone Fran, dr. Kušej Rado, Ljubša Matija v Karlovem, 
Lubec Drag-otin, Matjašič Fran, Miki Ivan, Mrvar Fran, dr. Murko 
Matija, Novak Mihael, Papež Ivan, Papež Mihael, _Pešec Anton, 
Pirnat Ferdo, Poznik S., Puklavec Anton, Rojnik Štefan, Skočir 
Avgust, Slovensko društvo „Nadaj', Skofic Lovro, Štajerska de- 
želna knjižnica „Joaneum", dr. Strekelj Karol, Tomšič Fran, 
„Triglav", akademično dijaško društvo, Vouk Ivan, dr. Vrbnjak 
Matej, dr. Vrečer Karol, „Zarja", akademično dijaško društvo, 
Zelezniger Fran, dr. Žižek Fran. Skupaj 42 -f 2 = 44. 

Gradiška v Bosni. Dular Franc. Skupaj 1. 

Granešina. Bučar Viktor. Skupaj 1. 

Grosuplje. Aicholzer Tomo, Kožuh Jerica, Mežnar Polonica, 
Rus Ivan, Volk Viktor v Suhorjah pri Košani. Skupaj 5. 

Gruž. Breceljnik Janez. Skupaj 1. 

Hotederšica. Brus Josip, Čitalnica, Korče Josip, Semrov 
Fran, Stefančič Josip ml. v Novem svetu. Skupaj 5. 

Hrastnik.^ Basa Vekoslav, Bralno društvo na Dolu, Cer- 
njavič Jakob, Čitalnica narodna, Gnus Anton na Dolu, Jan Ign., 
Lebar Fran, Ludvik Avgust na Zidanem mostu, Lunder Hermina, 
Rainer Jakob, Roš Ferdinand, Roš Miloš na Dolu, Sorčan Janko, 
Sentjurc Ferdinand, Šola na Dolu, Šola v Hrastniku, Umberger 
Ljudmila, Veternik Anton na Dolu. Skupaj 18. 

Idrija. Občina mestna, Bralno društvo „Lipa" na Slapu, 
Tratnik Davorin. Skupaj 1 -|- 2 = 3. 

Ig. Breceljnik Alojzij, Knific Josip v Tomišlju, Koechler 
Viktor, Trošt Fran, Trošt Ivan v Tomišlju. Skupaj 5. 

Inomost. Dr. Kovač Kari. Skupaj 1. 

Sent Janž na Dravskem polju. Gobec Marta, Golob Josip, 
Hrovatin Ema, Kramaršič Alojzij, Reich Janez, Škorjanec Matija. 

Skupaj 6. 

Jarenina - St. Ilj v Slov. goricah. Conč Josip v Jarenini, 
Golob Mihael v St. Ilju v Slov. goricah, Janžekovič Vid v Svi- 
čini, Kapler Ivan^pri Sv. Jakobu, Ogradi Ivan pri Sv. Jakobu, 
Poljanec Josip v Št. Ilju v Slov. gor.. Šolska knjižnica pri Sv. Ja- 
kobu, Zinauer Friderik pri Sv. Jakobu. Skupaj 8. 

St. Jernej. Šola ljudsl<a, Gantar Ivan, Kolbezen Leopold, 
Lesjak Ant., Ljudska šola v Orehovici, Rudež Josip ra Tolstem — 36 - 

vrhu, Tavčar Josip, Tomažič Alojzij, dr. Trenz Ferdo na Draš- 
kovcu, Trost Karol, Vale Maks. Skupaj 10 + 1 = 11. 

Jurdani. Cejan Josip, Huber Srečko. Skupaj 2. 

Št. Juri ob južni železnici. Mjkuš Valentin, Artman Ivan, 
Culek Josip, Derstvenšek Josipina v St. Rupertu, dr. Ipavic Josip, 
Knjižnica trga, Kozinc Ivan v Slivnici, ^Nendl Alojzij, Praunseis 
Fran, Recelj Alojzij, Zupančič Fran v Št. Rupertu, Zveglar Josip 
v Rifnik-Št. Jurju. Skupaj 11 4- 1 =. 12. 

St. Juri ob Sčavnici. Farkaš Josip, dr. Kreft Leon, Zen- 
kovich E. Skupaj 3. 

Kamnik I. Stranjska fara, Adler Stanko, Benkovič Alojzij, 
Čitalnica narodna, dr. Dereani Julij, Fabjan Anton, Frančiškanski 
samostan, Herman Ana, Hudobilnik Ivan, dr. Kladva Ivan, Knjiž- 
nica okrajna učiteljska, Koschier Janko, Kratner Fran, dr. Kraut 
Alojzij, Krek Fr. na Vranji peči, Križman Ant., Kummer Karol, 
Lavrenčič Ivan, Lužar Ivan, Močnik Josip, Novak Martin, Od- 
lazek Minka, Orožen Emil, Perme Rafael, Podstudenšek Hrabro- 
slav na Gojzdu, Sadnikar Jos., Slatnar Ant., Terpinc Ivanka, Uršu- 
linski samostan, Vedlin Ant., Vrančič Ivan. Skupaj 29 -j- 1 = 30. 

Kamnik II. Janež Fr., Dolsko, Mečkar Ivana v Moravčah, 
Miselj Ang-. v Meng-šu, Visenjak Jerica v Moškanjih. Skupaj 4. 

Kanal. Bandelj Vincencij na Vrhu, Bavdaž Josip v Go- 
renji vasi. Čitalnica narodna, Fabjan Matija, Gabrijelčič Zorka 
Gabrijela v Avčah, Gorjup Rihard v Avčah, Ivančič Albert, 
Košir Ivan v Ročinju, Križničeva tvrdka, Stergar Fran v Desklah, 
dr. Ferkuč Ferdinand, Tomažič Viljem na Srednjem, Ušaj Josip 
na Banjšicah, Verč Alojzij, Zega Mihael. Skupaj 15. 

Kapela. Meško Martin. Skupaj 1. 

Kasta v. Kotarska učiteljska knjižnica. Skupaj 1. 

Kobarid. Bensa Andrej v Breginju, Bizajl Srečko, Bogataj 
Fran, Devetak Josip, Frandolič Josip, Gabršček Marija, Gruntar 
Janko, trgovec, Gruntar Janko, župan, Gruntar Milan na Vršnem, 
Hrast Simon v Livku, Ivančič Albert na Kamnem, Ivančič Ivan 
v Kredu, Jvančič Josip, Juretič Anton, Kogoj Julij v Starem selu, 
Komavli Štefanija v Trnovem, Ločniškar Fran v Lege-Breginju, 
Mašera Albert, Miklavič Albin, Smast, Miklavič Fran, Miklavič 
Fran na Livku, Miklavič Ivan, Občinska knjižnica, Premrov Mi- 
roslav, Pignatari Ivan, Rejc Mihael, Stres Frančiška, Trebše 
Ivan v Sedlu, Uršič Anton, Uršič Josip, Volarič Ludovik. 

Skupaj 31. 

Kočevje. Armelini Alojz, Jenko Jože, Kajfež Anton, Knjiž- 
nica C kr. gimnazijska. Kvas Ignacij, Lončar Peter, Polovic Ivan, 
Skubic Jakob, Strašek Ivan. Skupaj 9. 

Komen. Dr. Kotnik Ignacij, Bralno društvo, Dominko Fran, 
Ipavec Peter v Svetem, Leban Anton, Macarol Anton na Gor- - 37 - 

janskem, dr. Reja Izo, Sigmond Andrej v Gorjanskem, Sila Luka 
na Vojščici, Strekelj Alojzij. Skupaj 9 + 1 = 10. 

Konjice. BezenŠek Jur/^v Čadramu, Knjižnica nadžupnijska, 
Barle Danko, Clarici Ivan, Casl Ivan v Špitaliču, Čitalnica, Hra- 
stelj Fran, Kerhlanko Fran v Cadramlju, Košar Fran, Kožuh 
Mirko, Mravljak Karel v Zrečah, Ogorevc Martin, Prus Štefa- 
nija, Režabek Blaž, dr. Rudolf Ivan, Serajnik Beno, Sepic Ivan, 
Schell Henrik v Zrečah. Womer Ivan pri Sv. Kunigundi. 

Skupaj 17 .- 2 = 19. 

Konjščina. KoŠiček Ubaldo. Skupaj 1. 

Koper. Ahtik Josip, Bertok Josip v Lazaretu, Cerut Sil- 
vester v Truškah, Cemažar Jakob v Koštaboni, dr. Cerne Ferdo, 
Keršovani Fran, Marezige - Korte, vitez Klodič pl. Sabladoski 
Lavoslav, Kregar Rudolf, Leonardis Gregor v Krvavem potoku. 
Orel Fran v Kortah, Schiffrer Ivan v Pomjanu, Skrbeč Matej v 
Kortah, Sonc Ludovik v Kortah, Žagar Mijo na Klancu. 

Skupaj 14. 

Kostanjevica. Adamič J., Bučar Leopold, dr. Cešark Albin, 
Fakin Anton, Grlovič Ivan, Jelšnik Ludovik, Pavlic Damijan, 
Pavlic Kozma v Križevem, Pavšič Ant., Rohrman Jos., Šola ljudska, 
Toporiš Ivan. Skupaj 12. 

Kozje - Pilštajn. Knjižnica okr. učiteljska, dr. Barle Josip, 
Berstovšek Vinko, Berthold Kristina v Pilštajnu, Bračič Fran v 
St. Vidu, Brovet Rupert, Dobnik Roman, Dragon Bernard, Druš- 
kovič Josip, Gartner Fran v Planini, Germovšek Miloš v Pil- 
štajnu, Gnus Amalija v Zagorju, Golob Otmar, Hlastec Fran v 
Zagorju, Horvat Henrik v Sonovi, dr. Jankovič Fran, Jazbinšek 
Mihael v Planini, Jordan Ivan na Prevorju, Knjižnica šolska, 
Knjižnica šolska na Pilštajnu, Knjižnica šolska v Virštajnu, Knjiž- 
nica šolska v Zagorju, Kos Ernest v Podsredi, Kovačič Anton, 
Kovačič Josip, Krajnc Jakob v Bučah, Krajnik Ivan, Kramberger 
Ignac, Kramer Rudolf, Kristl Ivan, Lovše Ivan pri Sv. Petru, 
Lupscha Alojz, Maček Anton, Mayer Drago v Podsredi, Mulec 
Anton, Nefima Saša v Pilštajnu, Oprešnik Marica na Prevorju, 
Pečnik Alojz v Bučah, Pernat Mara v Pilštajnu, Pleterski Anton, 
Podlinšek Josip, Podpečan Jernej v Podsredi, Potočnik Anton 
v Podsredi, Prešern Ivan v Koprivnici, Prešiček Karol, Pulko 
Valentin v Dobjem, Rauter Fran v Planini, Rauter Jakob v Pil- 
štajnu, Regvat Ivan v Pilštajnu, Ribar Anton pri Sv. Vidu, Roje 
Mihael, dr. Schmidt Rudolf, dr. Skaza Bogomir v Planini, Skerbs 
Roman na ^Prevorju, Spari A^nton pri Sv. Vidu, Staufer Fran v 
Pilštajnu, Serbec Antonija, Šetinc Fran na Prevorji, Tomažič 
Marko v Pilštajnu, Ulčar Ljudevit, Vedečnik Ivan v Pilštajnu, 
Volk Ant., Vončina Adolf, dr. Žiher Fr, Skupaj 63 -j- 1 = 64. 

Kranj. Koblar Anton, Majdič Vinko, Omersa Fran, dr. Perne 
Fran, Šavnik Karol, Urbančič Alojzija na Turnu, Aljančič Va- - 38 — 

lentin v Hrastju, Antlog-a Jakob, Bajuk Marko, dr. Capuder Karol, 
Čitalnica narodna, dr. Debevec Josip, Dokler Anton, dr. Dolar 
Simon, Fajdigfa ig-nacij, dr. Globočnik Edvard, Globočnik Mihael 
v Vog-ljah, dr. Herle Vladimir, Janežič Janko, Jugovic Franja, 
Knific Luka na Trsteniku, Knjižnica gimnazijska, Knjižnica okrajna, 
Kokalj Rudolf, dr. Kušar Josip, Luznar Fran na Primskovem, 
Masten Ivan, Mikš Ivan na Trsteniku, Mihael Naglic, Zgornja 
Bela, Pavlin Alojzij v Podbrezjah, Pavšler Tomaž, Peršina Anto- 
nija v St. Juriju, Pire Ciril, Pirnat Makso, Pogačnik Ivan, Pokom 
Fran v Besnici, Rakove Ivan, Rooss Marija, Sajovic Janko, Sitar 
Valent., Steska Henrik, Sušnik Ant., dr. Savnik Edvard, Savnik Fr., 
Slamberger Anton, Stebi Alojzija v Kokri, dr. Stempihar Va- 
lentin, Telovadno društvo »Gorenjski Sokol", Valenčič Ivan, 
Virant Fran, Zupan Anton. Skupaj 45 + 6 = 51. 

Kranjska gora. Crnilec Mici, Hudovernik Janko, Jalen 
Ivanka v Radečah, Knjižnica učiteljska, Lavtižar Josip v Ra- 
dečah, Legat Zora, Lenart Josip, Pečar Ivan na Dobravi, Pe- 
terlin Fran, Petrovčič Ivan, Skufca Ludovik, dr. Tičar Josip, 
Zupančič Janko v Radečah. Skupaj 13. 

Krapina. Barbot Bogdan, Belovitic Branko, dr. Crkvenac M,, 
Flogl Stanko, Pavnuič Stjepan, Skorjač Izidor, Vanic Vinko. 

Skupaj 8. 

Sv. Križ pri Ljutomeru. Bolkovič Anton v Križevcih, Ci- 
lenšek Fran v Križevcih, Hayne Josipina, Herzog Anton, Kmet. 
bralno društvo v Vučji vasi, dr. Lebar Josip pn Sv. Križu, Mavric 
Karol pri Sv. Križu. Skupaj 7. 

Krk. Dr. Brovet Otmar, Dminič Josip, Knjižnica okrajna 
učiteljska, dr. Mahnič Anton, Nežič Ivan, dr. Palčič Josip, Poniž 
Miroslav, Vogrič Fran. Skupaj 8. 

Krško. Knjižnica okrajna, Adlešič Juri, Anžiček Ferdi- 
nand, Čitalnica narodna, Gregorič Fran, dr. Hočevar Janko, Ho- 
čevar Maks, Jerman Josipina, Korbar Ivan, Kocijančič Ivan v 
Bušeči vasi, Levstek Leopold, Magrl Ivan, dr. Maurer Vilko, 
dr. Mencinger Ivan, Občinska knjižnica, Perovšek Josip, Pfeifer 
Viljem, dr. Pucko Juri, Ravnateljstvo deške meščanske šole, 
Rastohar Dragotin v Velikem Trnu, Renier Ivan Nepomuk, 
dr. Romih Tomaž, Roth Ivan, Rozman Florijan, Schv^eiger Fran 
v Leskovcu, „Sokol" telovadno društvo, Stiasny Ludovik, Tavčar 
Karol, Učiteljska knjižnica. Skupaj 28 + 1 = 29. 

Laško. Balcer Oton, Bralno društvo, Elsbacher Ivan, Els- 
bacher Konrad, dr. Kolšek Josip, ^ Končan Fortunat, Slovenska 
šola. Starec Svitko v Poljanah, Segula Fran v Sevnici, Šolska 
knjižnica v Jurkloštru, Zorko Štefan. Skupaj 11. 

St. Lenart-St. Benedikt. Župnija sv. Bolfenka, Čitalnica, 
From Vekoslav pri Sv. Benediktu, dr. Gorišek Milan, dr. Ilavnik — 39 — 

Ožbolt, Kopič^ Jakob, Kraigher Anton, dr. Kronvogel Josip, 
Stukelj Josip, Stupica Fran, Zabukošek Anton, Žemljic Anton. 

Skupaj 11 r 1 ^- 12. 

Litija. Svetec Luka, Demšar Ivan, Golmajer Josip na Vačah, 
Jenko Ivan, Jeretin Martin, Knjižnica okrajna učiteljska, Modic 
Josip, Novak Ivan v Dolih, Pernuš Fran, dr. Premrov Ivan, Slane 
Fran, Slovensko bralno društvo, pl. Wurzbach Franja. 

Skupaj 12 1- 1 = 13. 

Lipnica. Vagaja Rudolf. Skupaj 1. 

Ljubljana. Arce Raj ko, Auerjevi dediči, Čitalnica narodna, 
Dolenc Oroslav, Fabian Ivan, o. Placid Fabiani, vitez Gariboldi 
Anton, Gomilšek Josip, Grasselli Peter, Heidrich Karol, Hranil- 
nica kranjska. Hren Fran, dr Hudnik Matija, dr llešič Fran, 
dr. Jeglič Anton, Klemenčič Josip, Knjižnica c. kr. moškega uči- 
teljišča. Knjižnica frančiškanska, o. Rajnerij Kokalj, dr. Kosler 
Josip, Krisper Valentin, Kržič Anton, Lah Evgen, dr. Lesar Josip, 
Leveč Fran, dr Majaron Danilo, Mally Fran, dr Munda Fran, 
M urnik Ivan, Nabernik Ivan, Petričič Vašo, Pintar Luka, Pire 
Gustav, Plantan Ivan, Pleteršnik Maks, dr. Požar Lovro, Prosenc 
Josip, Rohrmann Viktor, Sajovic Ivan, Sokol, Skubic Anton, 
dr. Stare Josip, Souvan Ferdinand, Souvan Fran, ml, dr. Sve- 
tina Ivan, Štupar Fran, Šubic Ivan, Šušteršič Fran, dr Ivan 
Tavčar, dr pl. Valenta Alojzij, Vrhovni k Ivan, Zamida Matija, 
Zupan Tomo, Žužek Fran, Abulner Fran, Andolšek Fran, Andre 
Leopold, vitez pl. Andriolli Viktor, Arko Matko, Armič Makso, 
Arselin Marija, Aškerc Ant., Avšič Jakob, dr. Ažman Josip, Babic 
Fran, Babnik Ivan Nepomuk v Dravljah, Baran Josip, Barle Fran, 
Barle Ivan, Bartel Anton, Bavdek Helena, Bayr Oton, Beber 
Fran, Beg Ante, Bele Ivan, Beniger Fridolin, Berce Janko, 
dr. Berce Josip, Berčon Anton, Bergant Fran, Bernatovič Oro- 
slav, Bernik Anton, Bernot Ivan, Berthold Avgust, dr. Bezjak 
Janko, Bezlaj Josip, Bežek J., Biber Alojzij, dr. Bleivveis vitez 
Trsteniški Demeter, Bleivv^eis vitez Trsteniški Janko, Bole Pavla, 
Boltavzer Rajko, Bonač Ivan, Bončar Anton, Borštner Vincencij, 
Bradaška Ferdinand, Bradaška Makso, Brce Anton, Bregant Fran, 
Breskvar Fran, Breskvar Luka, dr. Bretl Edvard, Breznik Josip, 
Brunet Fran, Bučar Anton, Bučar Josip, Bukove Avgust, Bu- 
lovec Anton, Bulovec Mihael, Cegnar Janko, Celestina Josip, 
dr. Cerk Josip, ^Ciuha Alojzjj, Ciuha Viktor, Colner Janko, Cvetnič 
Lavoslav,^ dr. Cadež Fran, Ceč Karol, dr. Cekal Ferdinand, Cesnik 
Janko, Črnivec Anton, Cuš Fran, Dacar Josip, Debevec Maks, 
Debevec Terezija, Dečman Anton, Dekleva Anton, dr. Demšar 
Jernej, dr. Derganc Fran, Dermelj Ludovik, dr. Detela Fran, 
Dežman Josip, Dimnik Jakob, Dobida Josip, Dolenc Ivan, Do- 
lenec Ivan, dr. Dolenec Josip, Dostal Josip, Drachsler Milan, 
Dralka Josip, Drenik Marija, Drešar Ivan, Drganc Albert, Druga 
deška mestna šola, Društvo knjigovezov na Kranjskem, Društvo — 40 - 

kranjskih tiskarjev, Družba rokodelskih pomočnikov, Duffe Ivan, 
Einspieler Tomaž, EndHcher Pavel, dr. Eržen Robert, Fakin Dra- 
gotin, dr. Ferjančič Andrej, dr. Oton Fettich-Frankheim, Fink 
Veličan, Flere Josip, Flis Ivan, dr. vitez Fodransperg- Konstantin, 
Foerster Jaroslav, Franchetti Engelbert, Franke Ivan, Frisch Ivan, 
Funtek Anton, Furlan Jakob, dr. Furlan Josip, dr. Gaberšček 
Fran, Gabršek Fran, Gale Fran, Garbas Fran, Gašperlin Ante, 
dr. Geiger Ivan, Gerbič Fran, Gerčar Pavel, dr. Geršak Milan, 
Giontini I. R., Gjud Alexander, Gnjezda Rado, Gogala Janko, 
Golar Cvetko, Golar Josip, Golob Fran, Gombač Fran, Go- 
rečan Josip, Goričnik Fran, dr. Gorjanec J., Gorup Pavel, Go- 
vekar Fran, Grafenauer Ivan, dr. Grasselli Mirko, dr. Gregorič 
Vinko, Gregorka Friderik, Gričar Ivan, Grm Fran, Grošelj Fr,, 
Grošelj Marija, dr. Grošelj Pavel, dr. Gruden Josip, Gutnik Anton, 
Hafner Jernej, Hafner Josip, Hauptmann Josip, Heren Marija, 
Hilbert Julij, Hirschman F., Hiter Ivan, Hočevar Josip, Holz 
Vatroslav, Hrast Ivan Evangelist, Hren Jakob, Hribar Dragotin, 
Hribar Ivan, Hubad Fran, Hubad Matej, Hudnik Ivan, Hudo- 
vernik Aleksander, Jagodic Anton, Jagodic Avgust, Jaklič Viktor, 
Janežič Anton, Janežič Gašpar, dr. Janežič Ivan, Januš Vekoslav, 
Jarc Evgen, Javornik Stanislav, Jeglič Janko, Jelačin Ivan, Jenčič 
Alojzij, dr. Jenko Ivan, dr. Jenko Ludovik, Jeraj Fran, Jerala 
Janko, Jeran Fran, Jerman Ivan, dr. Jerše Josip, Jeršinovic 
Anton, Josin Emanuel, Josin Viljemina, Jug Anton, Juh Josip, 
Jurca Vinko, Juvančič Friderik, Južnič Rudolf, Kadivec Anto- 
nija, Kajzelj Bogomil, Kalan Andrej, Kalin Josipina, Kaliž Da- 
nica, Kalmus Fran, Kanduč Fran, Kapš Rudolf, dr. Karlin Andrej, 
Karlin Martin, Katoliška bukvama, Kavčič Edmund, Kavčnik Ivan, 
Kavšek Ivan, Kecelj Alojzij, dr. Kersnik Janko, Kessler Ignacij, 
Kilar Jernej, Kimovec Fran, Klemene Fran, Klemenčič Ivan, 
Kliment Alojzij, Klinar Anton, Klobučar Anton, Klopčič Josip, 
Knez Ivan, Knific Fran, Knjižnica bogoslovcev. Knjižnica domo- 
branskih podčastnikov. Knjižnica c.kr. I. državne gimnazije. Knjiž- 
nica C. kr. II. državne gimnazije. Knjižnica okrajna učiteljska. Knjiž- 
nica c.kr. višje realke, Knjižnica c. kr. ženskega učiteljišča. Knjiž- 
nica trnovske župnije, Kobal Fran, Kobal Viljem, Kobe Rado, 
Koch Ciril, • Koder Anton, Kocmur Alojzij, dr. Kokalj Alojzij, 
Kolar Matija, Kolesa Ivan, Kollmann Robert, Korenčan Ivan, 
Korošec Fran, dr. Korun Valentin, Kostanjevec Makso, Košir 
Josip, Košmelj Josip, Kovačič Fran, dr. Kozina Pavel, Kozina 
Peter, Koželj Valentin, Krajec Emil, Krajec Matija, dr. Krajec 
Otomar, Kramaršič Ivan, Krapež Fran, Krapež Milko, Krašovec 
Fran, Kregar Ivan, Krejči Anton, dr. Krek Ivan, Krek Josip, 
Kremenšek Janko, Kremžar Andrej, dr. Krevelj Josip, dr. Krisper 
Valentin, Kristan Fran, Krofta Hanuš, Kromar Marko, dr. Kro- 
pivnik Fran, Kruleč Ivan, Kump Matija, Kune Karol, Kune Ma- 
tija, Kuralt Josip, Kurent Josip, Kurent Josip ml., dr. Kušar Va- - 41 - 

lentin, dr. Lampe Evg^en, Lapajne Štefan, Lasbacher Ivan, Lauter 
Ivan, dr. Lavrenčič Ivan, Lavrenčič Josip, Lebar Ana, Lederhas 
Ludovik, Legvart Jakob, Lenarčič Anton, c. kr. finančni nad- 
svetnik, Lenarčič Anton, vadniški učitelj, Lenče Josip, Levičnik 
Albert, dr. Levičnik Alfonz, c. kr. gimn. profesor, dr. Levičnik 
Alfonz, zdravnik, Levstik Mihael, Levstek Milan, Lilleg- Alojzij, 
Lindtner Hinko, dr. Lisjak Andrej, dr. Lokar Janko, Lokovšek 
Pavel, Lončar Ivan, Lovša Josip, Lovše Anton, Lozar Jelica, 
Lunder Alojzij, Lunder Franja na Viču, Macher Ivan, Mag-dič 
Pavel, Magolič Srečko, Mahr Artur, Maier Anton, Malenšek 
Josip, Malovrh Emerik, Mandelj Josip, Manfreda Ivan, dr. Man- 
tuani Josip, dr. Marn Rudolf, Marolt Fran, Marovt Marija, Mar- 
tinčič Andrej, Maselj Fran, Mathian Ivan, ml., Mazi J., Mazi Fran, 
Meden Viktor, Medic Fran, Meg^lič Karol, Mehle Marija, Mehle 
Minka, Mejač Ivan, ing. Mencinger Leo, Mešek Josip, Mihelič 
Mihael, Miklavčič Matej, Mikota J., Mikuš Anton, Mikuž Ivan, 
Milavec Antonija, Milavec Fran, Milavec Josip, Milčinski Fran, 
Mlakar Janko, Modic Izidor, Modic Josip, dr. Mohorič Fran, 
dr. Mole Rudolf, Moos Julija, Mrak Anton, Mulaček Fran, Mu- 
laček Mirko, Munda Ivan, Murko Fran, dr. Murnik Viktor, Naglic 
Ivan, Nagode Anton, Narodna tiskarna, Nastran Fran, dr. Novak 
Fran, Novak Fran, Novak Lovro, Novakovič Niko, Oberstar 
Ignacij, Ogorelec Vladimir, Ogorelec Janko, Ogrin Ivan, Omahen 
Ognjeslav, dr. Opeka Mihael, dr. Oražen Ivan, dr. Orel Ivan, 
Orožen Fran, Ostrelič Fran, Pajk Milan, dr. Pajnič Edvard, 
dr. Papež Fran, dr. Papež Oton, Pavčič Josip, Pavlin Alfonz, 
Pavlin Alojzij, Pavlin Fran, stavbeni svetnik in posestnik, Pavlin 
Fran, zemljemerec, dr. Pečjak Gregor, dr. Pegan Vladimir, Pe- 
klenk Ivan, Perdan Ivan, Perko Josip, Perušek Rajko, dr. Pe- 
stotnik Pavel, Petek Alfred, Petek Karla, Petek Milan, Petelin 
Martin, Peteline Josip, Peterlin Anton, Št. petersko prosvetno 
društvo, Petrovčič Anton, Petrovec Fran, Pezdič Ivan, Pfajfar 
Fran, Pfeifer Marija, Piccoli Gabrijel, Pichler Avgust, dr. Pipen- 
bacher Josip, Pire Avgust, Pire Fran, dr. Pire Makso, Piščanec 
Just, Planinec Fran, Platner Josip, Pleško Cirila, Podboj Fran, 
dr. Poček Fran, Podgornik Ivan, Podkrajšek Fran, Podkrajšek 
Henrik, Pogačnik Janko, dr. Pogačnik Josip, dr. Pogačnik Lovro, 
Poklukar Josip, Polec Julij, Politično in prosvetno društvo za 
Krakovo in Trnovo, Poljanec Alojzij, dr. Ponebšek Janko, Po- 
nikvar Adolf, Posega Pavel, Potočnik Fran, Potočnik Rudolf, 
Potokar Alojzij, Povše Fran, Praprotnik Miroslav, dr. Praunseis 
Alojzij, Prebil A., Predovic Ilija, Prelovšek Matej, Pretnar Fran, 
Pretnar Jakob, Primec Rudolf, Primožič Ferdo, Pugelj Milan, 
Pungartnik Fran, Pustoslemšek Rasto, Ravnihar Marijan, dr. Rav- 
nihar Vladimir, Ravnikar Alojzij, Rebec Fran, R^galli Josip, Re- 
gally Marija, Reich Anton, Reisner Josip, Rekar Ernestina, Remec 
Bogumil, Rezek Juri, Ribnikar Adolf, Rihtar Franja, Robida Ivan, - 42 - 

dr. Robida Ivan, Rode Matija, Rogel Lev, Rozman Edvin, Rudež 
Milka, dr. Rudež Vladimir, Rupnik Ivan, dr. Rupnik Ivan, dr. Rus 
Mavricij, Rutar Marija, dr. Sajovic Gvidon, Sajovic Jakob, Sark 
Albina, Sbrizaj Danilo, Sbrizaj Ivan, dr. Schmidinger Karol, 
Schvvarz Teodor, baron, Schweig-er Karol, dr. Schvveizer Viljem, 
Schwentner Lavoslav, Selan Franc, Semen Albin, Senekovič 
Andrej, Seunig Fran, Sevar Hinko, Sever Makso, Sič Albert, 
Sinkovič Davorin, Sirnik Fran, Skaberne Adela, Skabrne Minka, 
Skaberne Viktor, Skarja Ivan, Skubic Štefan, „Slavec", dr. Stare 
Anton, Slovensko žensko izobraževalno društvo, Smerdelj Anton, 
Smolnikar Luka, Smrekar Josip, Snoj Ivan, Sodnik Marija, So- 
tenšek Leopoldina, dr. Souvan Hubert, Speil Slavoj, Spiller 
Ludovik, dr. Stare Emil, Steblovnik Ivan, Stenovec Robert, 
Stergar Vinko, Sterk Davorin, Sterle Fran, Steska Viktor, Stroj 
Alojzij, Suher Fran, Sušnik Ivan, Suznar Jakob, Svetek Anton, 
Svetlin Janko, Saplja Danilo, Sarabon^ Andrej, Sarabon Josip, 
Seg-a Ign., Sega Karol, Semrov^Fran, Sesek Ivan, Setina Rajko, 
Šinkovec Karol, Sircelj Josip, Šiška Anton, Šiška Josip,^ Škerlj 
Josip, Škof Anton, Skrabal Ivan, Skrbinec Silvester, dr. Slajmer 
Edmund, dr. Šlebinger Janko, dr. Šmid Valter, Šola mestna višja 
dekliška, Spla osemrazredna dekliška. Šola I. mestna deška pet- 
razredna. Šola III. deška petrazredna. Šoli c. kr. umetno stro- 
kovni. Šola zasebna^ dekliška v Lichtenthurnskem sirotišču, Šoli 
uršulinski notranji. Šoli uršulinski vnanji. Šolske sestre v „Mari- 
janišču", Stancar Avguštin, ^Štrekelj Anton, Štritof Anton, Štru- 
kelj Josip, Stupca Marija, , Stupica Janko, ^Šturm Karol, Šulc 
Antonija, pl, Šuklje Fran, Sušteršič Anton, Šušteršič Fran, dr. Šu- 
šteršič Ivan, dr. Švigelj Anton, Švigelj Fr, Tavčar Alojzij, dr. Te- 
kavčič Fran, dr. Tiller Viktor, Tomec Jakob, dr. Tominšek Fran, 
dr. Tominšek Josip, dr. Toplak Jakob, Tosti Avgust, Tratnik 
Leopold, dr. Trauner Martin, Trdina Fran, dr. Triller Karol, 
pl. Trnkoczy Ubald, Trost Fran, Trstenjak Anton, Tršan Jakob, 
Trtnik Franja, dr. Trtnik Janko, Tschurn Karol, Tuma Ana, Turk 
Filip, Turk Hugon, Turk Jakob, Tykač Alojzij, Učiteljsko društvo 
slovensko, Ulrich Ana, Urbane Feliks, Urbančič Karol, Urbanič 
Josip, dr. Ušeničnik Aleš, Valentinčič Ignacij, Vedernjak Fran, 
Velepič Ivan, Velkovrh Ivan, Vencajz Ivan, Verbič Fran, Verbič 
Josip, Verhunc Anton, Vernik Alojzij, Vernik Ivan, Verovšek 
Miha, Vesel Fran, Wessner Marija, Wester Josip, Vičič Ana, 
Wider Karol, Wiedmayer Vojteh, Wiesthaler Fran, dr. Windischer 
Fran, Virbnik Alojzij, Wirgler Marija, Vodnik Alojzij, dr. Vo- 
dušek Božidar, Vodušek Matej, Volk Ivan, Volta Anton, Von- 
čina Ivan, Vončina Valentin, Vrančič Mirko, dr. Vrtačnik Ivan, 
Zajec Albin, Zajec Avgust, dr. Zajec Ivan, Zajec Rudolf, Zaje 
Franc, Zakrajšek Josip, Zalaznik Jakob, dr. Zarnik Miljutin, Zavod 
za gluhoneme, dr. Zbašnik Fran, Žemljic Ivan, Zorko Fran, Zott- 
mann Karol, Zrimc Jakob, Zupan Agneza, Zupan Fran, Zupan - 43 - 

Josip, Zupan Matej, dr. Zupane Fran, Zupančič Anton, Zupančič 
Fran, Zupančič Vilibald, Zupančič Vita, pl. Žagar Ivan, Zakelj 
Friderik, Zebre Alojzij, Zenko Ivan, Zerjov Amalija, Zerjov Ema, 
Zibert Ana, dr. Žitnik Ig-nacij, dr. Zmavc Jakob, Zmavec Josip. 

Skupaj 54 ; ^40 -^ 694. 
Ljutomer. Kocuvan Mara na Cvenu. Skupaj 1. 

Logatec. Bralno društvo v Gorenjem Logatcu, Flere Fran 
v Rovtah, Frass Marko v Gorenjem Logatcu, de Gleria Anton 
v Dolenjem Logatcu, Gostiša Mihael na Kalcih, Korenčan Fran 
v Dolenjem Logatcu, dr. Kraut Štefan v Gorenjem Logatcu, 
Lapuh Josip v Dolenjem Logatcu, Lavrič Josip v Gorenjem Lo- 
gatcu, Legat Stanislav v Dolenjem Logatcu, Lenassi Julij v Go- 
renjem Logatcu, Majdič Fran v Gor. Logatcu, dr. Mayer Ernest 
v Dolenjem Logatcu, Petrič Martin v Dolenjem Logatcu, Preveč 
Josip v Gorenjem Logatcu, Puppis Rudolf v Gore^njem Logatcu, 
Rihar Ivan v Gorenjem Logatcu, Sicherl Ivan na Cevicah, Smole 
Josip v Dolenjem Logatcu, SoIa ljudska v Gorenjem Logatcu, 
Tolazzi Josip na Cevici, Turšič Leopold v Gorenjem Logatcu, 
Urbas Fran v Gorenjem Logatcu, Vidic Fran v Dolenjem Lo- 
gatcu. Skupaj 24. 

Logaves-Rožek. Abruč Ivan, Dragasnik Ivan na Kostanjah, 
Kovač Zdravko na Strmcu, Lavrinc Ferdinand na Strmcu, Ražun 
Matej v St. Jakobu, Sakoparnik Miha v Kostanjah, Singer Štefan 
v Logivesi, Slajhar Mihael v Logivesi. Skupaj 8. 

Št. Lovrenc na Dravskem polji. Ozmec Josip, Sel Ivan. 

Skupaj 1 4~ 1 ^=^ 2. 

St. Lovrenc nad Mariborom. Borko Rado v Beljaku, 
Kmetsko bralno društvo, Lečnik Miroslav, Pernat Minka, Pernat 
Slava, Schatz Josip, Skerbinjek Julika, Skrbinšek Ljudmila, Spritzey 
Jana, Tušak Radivoj v Zrečah. Skupaj 10. 

Št. Lovrenc v Slovenskih goricah. Farkaš Ivan, Gorup 
Josip na Polenšaku, Kukovič Anton na Polenšaku, Malenšek 
Josip, Strelec Ivan pri Sv. Andražu. Skupaj 4. 

Lož. Lah Fran, Lah Gregor, Pellegrini Josip, Znidaršič 
Alojzij. ^ Skupaj 4. 

Sv. Lucija. Čitalnica narodna, Fabjan Josip, Katoliško slo- 
vensko izobraževalno društvo Podbrdo ob Bači, Mikuž Anton. 

Skupaj 4. 

Lučane. Ledenik Josip pri Sv. Duhu, Ljudska knjižnica 
pri Sv. Duhu, Majcen Alojzij pri Sv. Duhu. Skupaj 3. 

Maribor. Čitalnica slovenska, Ferk Feliks, dr. Firbas Ivan, 
Knjižnica bogoslovska, Knjižnica gimnazijska, dr. Na potni k Mi- 
hael, dr Turner Pavel, dr. Arnejc Ivan, Ašič Ivan, Bahovec Vek., 
Bogovič Ivan, dr. Dolar Anton, Fink Fran, dr. Glaser Ivan, Go- 
ričan Fran, dr. Hohnjec Josip, Hribovšek Karol, dr. Janežič Viljem, 
dr. Jerovšek Anton, Jerovšek Fran, dr. Kac Viktor, Kavčič Jakob, - 44 — 

Knjižnica c. kr. učiteljišča, Kocbek Fran, Kociper Ivan, Koprivnik 
Ivan, Koprivšek Leopold, Koroša Ivan, dr. Korošec Anton, dr. Ko- 
vačič Fran, Lavtar Luka, Leskovar Ferdinand, dr. Leskovar Josip, 
Lichtenvvallner Fran, Ljudska knjižnica, dr. Lukman Fran, Majcen 
Gabrijel, Majcen Josip, Marin Jakob, dr. Medved Anton, dr. Mlakar 
Ivan, Peče Ivan, Petelinšek Martin, dr. Pipuš Radoslav, dr. Pivko 
Ludovik, dr. Poljanec Leopold, dr. Potočnik Matko, dr. Povalej 
Josip, Puks Viktor, Rabuza Anton, Rant Hugon, Robič Fran, 
dr. Rosina Fran, Schmoranzer Josip, Schreiner Henrik, dr. Sernec 
Vladimir, Sever Josip, Simonič Fr., dr. Stegenšek Avg-., Steg-nar 
Feliks, Stergar Anton, Sepac Albert, Sijanec Miroslav, dr. Sorn Jos., 
Strakl Matej pri Sv. Petru, dr. Sušnik Tomaž, Trafenik Jos.,^VaIes 
Alfonz, dr. Verstovšek Karol, Vodenik Simon, Vodošek Štefan, 
dr. Vovšek Fran, dr. Vovšek Fran, Vreze Ivan, Zdolšek Josip, 
dr. Zidanšek Josip, Žagar Nikolaj, Zolgar V. 

Skupaj 63 ^ 7 = 70. 
Marija Enzersdorf. Pukl Radoslav. Skupaj 1. 

Matenjavas - Prestranek. Bergoč J. v Ročah, Bežan^J., 
Prestranek, Cernjač D. v Rakitniku, Kanale K., Prestranek, Zni- 
deršič Milan. Skupaj 5. 

Medana-Ločnik. Blažko Alfonz v Mirniku, Gradnik Rajko 
v Kozani, Kazafura Ljudmila v Medani, Kurinčič Ivan v Medani, 
Simčič Ferdinand v Biljani. Skupaj 5. 

Mengiš. Kušar Fran, Preša Josip v Terzinu, Bralno društvo, 
Kandušar Josip, Letnar Lovro, Ljudska šola v Jaršah, Mrkun 
Anton na Homcu, Petrovec Tomo v Jaršah. Skupaj 2 -f 6 = 8. 

Metlika. Čitalnica, Dovgan Fran, dr. Foerster Vladimir, 
Grabrijan Ivan, Guštin Fran, ml., Guštin Fran Milan, dr, Hizel- 
berger Emilijan, Jutraš Ludovik, Kopinič Julij, Makar Dako, 
Novak Valentin, Šola ljudska. Šola ljudska v Semiču, dr. Weibl 
Rudolf, Vukšinič Davorin. Skupaj 15. 

Mitrovica. Vukovič Ante. ^ Skupaj 1. 

Mokronog. Bohinjec Peter v Škocijanu, Benedičič Ivan v 
Skocijanu, Bralno društvo, Hribovšek Ivan, Hutter Ivan, Jurkič 
Anton, Ledenik Viljem, Logar Filip, Omahen Gustav, Pintar 
Mihael, Pirnat Ludovik, Pirnat Ivan, Strel Peter, Tekavčič Josip, 
Tratar Josip, Vencajz Edvard, Urbančič Ljudevit v Škocjanu, 
Zvvitter Davorin. Skupaj 1 + 17 = 18. 

Moravče. Bizjan Ivan, Hartman Jožef v Blagovici, Hribar 
Anton v St. Gotardu, Lovšin Ivan, Toman Janko, Zelnik Josip 
v Cemšeniku, Zust Ignacij. Skupaj 7. 

Mori (Tirolsko). Medic Fran. Skupaj 1. 

Mozirje. Čitalnica narodna, Marovt Anton na Lepinjivi, 
Praprotnik Fran, Pušenjak Ivan v Šmihelju, Šola narodna. 

Skupaj 5. 

Myto visoke. Meštanska rada. Skupaj 1. — 45 — 

Nabrežina. Caharija Ivan, župan, klesar in posestnik, Ca- 
harija Ivan, krčmar, Jazbar Alojzij, vJug Vinko, Knjižnica ljudska, 
Lukačič Avgust, Lupine Alojzij v Št. Polaju, Macarol Alojzij v 
St. Polaju, Mavric Vinko, Medic Fran, Nemec Fran, Pertot Fran, 
Pertot Leopold, Sjpek Ivan, Tance Avgust, Terčon Andrej, 
Terpin Antonija v Sempolaju, Tomšič Fran. Skupaj 18. 

Nova cerkev. Dr. Gregorec Lavos/av, Kos Alojzij pri 
Sv. Martinu, Arzenšek Alojzij v Vitanju, Cinglak Jakob v Voj- 
niku, Exel Srečko v Vojniku, Luskar Ivan, Požar Alfonz v Voj- 

niku, StrigI Anton na Frankolovem, Vodušek Andrej v Vojniku. 

Skupaj 7 -f 2 = 9. 
Novo Mesto. Dr. Hrašovec Silvin. Skupaj 1. 

Ogulin. Ljubic Josip. Skupaj 1. 

Opčine. Bratuš Fran v Katinaru. Skupaj 1. 

Ormož. Knjižnica okrajna učiteljska, Preindl Jakob pri Ve- 
liki nedelji. Skupaj 1 -i- 1 = 2. 

Osjek. Bačič Radoslav, Bešlič Anton, Bošnjak Milan, Demut 
Vladimir, Djakovič Vukašin, Dončevič Ivan, Gottschalk Hugon, 
Firinger Kamilo, dr. Heštera Bogdan, Horvat Stjepan, Hrvatska 
gradjanska čitalnica gornjega grada, Hržič Ante, Kamnikar Josip, 
Kišpatič Dragotin, Knezevič Rudolf, Knop Ljudevit, Koch Dra- 
gotin, Korošec Ante, dr. Kovačevic Vladimir, Kovačič Ferdinand, 
Krmpotic Artur, Krnic Gejza, „Marulič", Naračic Miroslav, 
dr. Neuman Drago, Ogrizek Anton, dr. Papratovič Fran, Pav- 
lovič Matej, Penjič Bogdan, Pihler Makso, Posavac Fran, Sačer 
Josip, dr, Sauter Ivan, Schuster Slavko, Schv^^alm Drago Sken- 
der, Sriemčevič^ Milan, Stankovič Vojslav, Steiner Vladimir, Su- 
darevič Fran, Svrljuga Iv. K., Turkovič Stepan, Tušter Adolf, 
Vallo Stepan, Vice Ljudevit, Vrbljanče Fran, Učeniška knjižnica, 
Učiteljsko društvo „Zajednica". Skupaj 47. 

St. Pavel (Amerika). Soince Ivan Metod. Skupaj 1. 

St. Pavel (Koroška). Pire Fran, dr. Heric Matko, Voglar 
Fran. ^ Skupaj 1 -|- 2 = 3. 

Št. Pavel (Štajerska). Cvenkel Anton, Fischer Jos., dr. Go- 
ričar Josip, Marine Ernest, Miklič Julika na Gomilskem, Pečar 
Srečko, Piano Leopoldina, Schmidt Albin, Skok Ignacij, Sulzer 
Vojteh, dr. Vidic Fran, Vidic Josip, Zanier Olga, Zotter Janko 
v Gomilskem. Skupaj 14. 

Pazin. Bačič Josip, Bergic Ivan, Brinšek Stanislav, Bunc 
Ivan, pl. Doroghy Zvonimir, Figuric Stjepan, Grašič Josip v 
Bernu, Hrovatin Dragotin, Hrovatin Franjo, Hrvatska čitaona, 
Kalčič Ivan, dr. Kevič ^Mate, Knjižnica c. kr. državne gimnazije, 
Kos Ivan, dr. Kurelič Širne, dr. Majžer Anton, Mihaljevič Matej, 
Milačič Niko, Novak Ivan, Novljan Fran, Pavlinič Otmar, Peric 
Djevoslav, Pregelj Rudolf, Rebek Pravdoslav, Sedmak Anton, - 46 - 

Slokovic Fran, Santel Saša Aleksander, Sorli Ivan, Trampuš Fr., 
dr. Trinajstič Dinko, Velikanje Ivan v Juršicih, Wrischer Marija, 
Zg-rablič Martin, Zanič Dragotin, Žerjav Josip, Zič Nikola. 

Skupaj 36. 

Pariz. Malovič Janko. Skupaj 1. 

Sv. Peter na Koroškem. Močnik Peter. Skupaj 1. 

Št. Peter (Kranjska). Bole Martin na Ruskem, Abram 
Anton, Ambrožič M. v Novisušici, Frole Ivan, Kaffou Ivan, Na- 
rodno bralno društvo v Zagorju, Pirnat Bernaid, Stepančič Fran. 

Skupaj 1 4" 7 == 8. 

Sv. Peter pod Sv. gorami. Bralno društvo, Crnelč Josip, 
Drofenik Ivan, Gherbaz Ivana, Gradišnik Anton v Polju, Jug 
Lea, Kraner Fran, dr. Kunej Ferdinand, Lah Ivan, Levstik Fran, 
Robek Fran v Caslavi, Robek Miha, Šola, Tanšek Fran, Tombah 
Josip, Ulčnik Martin v Zagaju. Skupaj 16. 

St. Peterburg. Slavij anski dobrodelni komitet, dr. A. J. Ja- 
cimirskij. Skupaj 14-1=2. 

Piškorevci. Crnič Ivan. Skupaj 1. 

Petrinja. Canič Ivan, Erega Dragotin, dr. Filipovič Dragan, 
Gavrilovič Djuro, Jakčin Josip, Knjižnica gimnazijska dijaška. 
Knjižnica gimnazijska profesorska, Lepeš Vilko, Marjanovič 
Ivan, dr. Nemec Josip, Panac Vilko, Potočnik Ojon, Praprutnik 
Ivan, dr. Radotič Branislav, Simončič Dragotin, Simunovič Ivan, 
Škof Vladimir, Stakan Tomislav, Vragovič Viktor, Zrelec Petar. 

Skupaj 20. 

Pliberk. Božič Fran v Javorju, Cebulj Rudolf v Prevaljah, 
Feinig Ivan v Tunelu, Godec Ferdinand na Breznici, Gostenčnik 
Peregrin v Prevaljah, Gvaiz Josip, Hartman Matej v Libučah, 
Hojnik Ivan v Koprivni, Hornboeck Ivan, Izobraževalno društvo. 
Izobraževalno društvo v Vogrčah, Kesnar Anton v Prevaljah, 
Kirchmajer Karol v Črni, Krajgar Ferdo v Stebnu, Kraut Josip 
na Bistrici, Križ^aj Avgust v Guštanju, Kušlan Ivan, Marinič Fran, 
Novak Neža v Smihelu, Pišek Franja v Smihelu, Plešivčnik Ana, 
Plešivčnik Tomaž, Premru Fran v Možici, Ratej Fran v Smihelu, 
Rozman Josip v Crnečah, Rozman Ivan, Rudolf Juri na Bistrici, 
Sekol Ivan v Prevaljah, Serajnik Ivan v St. Danijelu, Silan Ivan, 
Simon Rudolf,^ Svanjak Mihajlo v Strojni, ^Svetina Anton, Senk 
Fran v Črni, Stangl Zdravko v Smihelu, Stingl Fran v Kotljah, 
Štritof Anton v Prevaljah, Truppe Andrej, Uranšek Fran v 
Svabeku, Vintar Josip v Smihelu, Vogrinc Anton v Libeličah, 
Wezjak Zdravko v Prevaljah. Skupaj 42. 

Podčetrtek. Dr. Brešar Em., Cvetko Anton, Jerin Vojteh, 

Knjižnica šolska, Lovrec Fran, Pivec Štefan, Plepelec Josip. 

Skupaj 7. 

Podgrad. Basa Jernej, Golac, Behar Rudolf, Bubnič Edvard 
v Slivju, Čitalnica, Gobec Dragotin, Hušo Mihael, Ivančič Anton — 47 - 

v Javorjih, Jenko Vladimir, Logar Rajmund v Pregarijah, Ma- 
rinčič Ignac v Hrušici, Rogač Anton v Hrušici, dr. Sorli Ivo, 
Volk Josip. Skupaj 13. 

Podnart- Kropa. Novak Peter v Kamni gorici, Pleničar 
Josip v^ Kropi, Svetina Rozika v Kamni gorici, Šolar Fran v 
Kropi, Žagar Ivan v Kamni gorici. Skupaj 4-1-1=5. 

Polhov gradeč. Benedičič Jakob v Črnem vrhu, Cepon 
Janko, Cebašek Ivan, Tomšič Fran. Skupaj 4. 

Poljane. Debeljakova hiša, Ramoveš Jernej, Brajec Josip 
na Trati, Jelovčan Fran na Trati, Jereb Fran na Trati, Jerše 
Valentin, Perko Lovro, Pipan Ivan na Trati, Zoreč Fran v Novi 
Oselici. Skupaj 2 4-7 = 9. 

Poličane. Jane Peter. Skupaj 1. 

D. M. v Polju. Dr. Divjakova Polonica na Studencu, dr. Gosti 
Fran na Studencu, Kavčič Fran, Krajni šolski svet, Mrcina Ign. 
v Zgornjem Kašlju, Miiller Ivan, Polak Vaclav. Skupaj 7. 

Postojna. Dr, pl. Andrejka Rudolf, Amon J., Arko Fran, 
Avsec Anton, Ažman Andrej, Baraga Andrej, Brinar Josip, Burger 
Alojzij, Cvek Fran, Čitalnica narodna, Dekleva Teodor, Dereani 
Dominik, Ditrich Ludovik, dr. Doljan Jakob, Drol Jakob, Erzar 
Matija, Gaspari Ferdinand, dr. Jane Igo, Jurca Fran, Knjižnica 
okrajna učiteljska, Kogej Jakob, Kogej Jernej, Kotzmuth Julijan, 
Kraigher Avgust, Kraigher Josip, Kraigher Peter, Križe Fran, 
Kuttin Fran, Ljudska knjižnica v Matenji va^si, Petrič Heliodor. 
Piki Gregor, Rusjan Josip, Seber Makso, SoIa ljudska petraz- 
redna, Šola I. slovenska meščanska, Thuma Ivan, dr. Vašek Emil, 
Vičič Dragotin, Vodopivec Josip, Vtičar Anton. Skupaj 39. 

Požega. Bauer Fran, Brkanovič Stjepan, Cicak Ivan, Či- 
talnica hrvatska, Galič Slavko, Hochschopf Ivan, Horvat Ignacij, 
Jakič Tomo, Knjižnica gimnazijska dijaška. Knjižnica kongrega- 
cije gimn. učenika. Knjižnica učiteljskega društva, Komlanec Janko, 
Kondrat Adolf, Koprinski Robert, Kuntarič Maks, dr. Kurschner 
Edo, Rendjev Fran, dr. Risek Edvard, Sojat Fran, Virag Aleks., 
Žagar Jakob. Skupaj 21. 

Praga I. Ceško-s/ovenski spo/ek, Klepec Josip, C. kr. uni- 
verzitetna knjižnica. Skupaj 1 -}- 2 = 3. 

Predloka. Ferjančič^ Fran, Kraševec Vekoslav, Sancin Jos., 
Skvarc Fran v Kubedu, Svegelj Peter v Movražu. Skupaj 5. 

Prosek. Bukavec Alojzij, Cibic Frančišek, Furlan Martin, 
Goriup Alojzij, Kenda Ferdinand na Devinščini, Komac Dra- 
gotin, Košir Anton na Kontovelju, Leban Henrik, Luksa Marin, 
Martelanc Fran, Matejčič Fran v Trstu, Nekerman Ivan v Trstu, 
Ravbar Ivan v Zgoniku, Sošič Edvard, Starec Dragotin, Stoka 
Josip na Kontovelu. Skupaj 16. - 48 - 

Prvačina. Furlani Fran, Gregorič Vinko, Gruden Štefan, 
Mozetič Josipina v Mirnu, Ljudska knjižnica, Orel Josip, Roje 
Jakob ^na Gradišču, Tušar Anton v Podvlaki, Zorn Fran v Vrto- 
vinu, Znidaršič Rudolf v Dornbergu. Skupaj 10. 

Ptuj. Zelenik Josip pri Sv. Urbanu, Bralno društvo pri 
Sv. Barbari v Halozah, Bratkovič Kazimir, dr. Brumen Anton, 
Cenčič Josip pri Sv. Barbari v Halozah, dr. Horvat Tomaž, 
dr. Jurtela Fran, Kajnih Valentin, Kaukler Ivan, Knjižnica gimna- 
zijska, Kojc Martin, Kolarič Anton, dr. Komljanec Josip, dr. Lašič 
Ferdinand, Lenart Fran, Marinič Ferd. pri Sv. Bolfenku, Narodna 
čitalnica, Pavlinič Marko, Pollak Fran, Povoden Norbert, Sku- 
hala Ferdinand, Stepic Anton, dr. Gregorec Anton, Toplak Fr., 
Učiteljsko društvo ptujskega okraja, Vogrin Ivan pri Sv. Barbari 
v Halozah, Zupane Jos., Zupančič Drag. Skupaj 1 -|- 27 = 28. 

Pulj. Dr. Gradnik Alojzij, Koršič Ivan. Skupaj 2. 

Devica Marija v Puščavi. Groesslinger Ignacij, Korman 
Josip na Kumemi, Zrnko Gašpar. Skupaj 3. 

Radovljica. Trpin Ivan v Mošnjah, Ambrož Ivan, Eržen 
Gabrijel v Zapužah, Fuersager Leopold, Hudovernik Vinko, 
dr. Jelovšek Ignacij, Kavčič Pavel, Knjižnica okrajna učiteljska, 
Korošec Josip v Mošnjah, Kristan Ivan v Predtrgu, Kunstelj 
Rudolf, Novak Ivan, Pavlin Josip, dr. Polec Janko, Primožič 
Leopold, Regally Fran, Resman Vinko, Slovensko pevsko in 
bralno društvo „Triglav", Sivic Anton, Šolsko vodstvo v Lescah, 
dr. Triller Vinko, Valenčak Vladimir, dr. Vilfan Janko, Vurnik 
Ivan, Zavrl Valentin v Begunjah. Skupaj 24 4- 1 — 25. 

Rakovac pri Vrbovcu (Hrv.). Stoos Nikola. Skupaj 1. 

Ribnica (Kranjska). Kljunova /liša v Slatniku, Lesarjeva 
hiša v Hrvači, Lesarjeva fiiša v Sušju, Lovšin IVlariJa v Jurjevici, 
Ančik Josip, Arko Ivan, Betriani Božidar, Blahna Marija, Burger 
Fran, Deška ljudska šola, Dekliška ljudska šola, Fischer Bogumil, 
Gruntar Ignacij, Juvanec Avgust, dr. Kalan Pran, Klun Ivan, 
Klun Jakob, Knjižnica čitalniška. Knjižnica okrajna učiteljska, 
Merher Ignacij v Prigorici, Mrhar Josip v Dolenji Vasi, Novak 
Ivan, Peterlin Filip, Picek Fran, Podboj Ana, Rudesch Anton, 
dr. Schiffrer Anton, Spende Anton, Skrabec Mihael, Smalc Matej, 
Tavčar Andrej, Tomšič Leopoldina, Tomšič Štefan. 

Skupaj 29 + 4 -= 33. 

Ribnica (Štajerska). Bralno društvo, Dergan Rudolf, Haupt- 
mann Ulrik, Iglar Fran, dr. Miglič Peter, dr. Škof Friderik. 

Skupaj 6. 

Rihenberg pri Gorici. Colja Ivan, Ličen Maks, Poniž 
Ambrož. Skupaj 3. 

Rogatec. Knjižnica okrajna učiteljska, Berlisg Jos., Cirjak 
Fran pri Sv. Križu, Cokl Ignacij v Kostrivnici, Glinšek Ivan v — 49 - 

Gaberju, Korošec Fran pri Sv. Križu, Košar Fran, Lendovšek Dr., 
Merkuš Anton v Zetalah, Senčar Josip, Segula F. S. pri Sv. Roku, 
Trafenik Luka pri Sv. Florijanu. Skupaj 11 — 1 = 12. 

Ruše. Glaser Alojzij, Glaser Viktor na Smolniku, dr. Go- 
rišek Gašpar, Lasbacher Josip, Lesjak Davorin, Lichtenvvallner 
Matija, Ling-elj Dragotin, Novak Marija, Pogačnik Hinko, Sernc 
Fran, Sernc Josip na Smolniku, Sernc Mihael, Wurzer Matija. 

Skupaj 13. 

Samobor. Hrčič Fran, Kleščic M., Kogoj Anton, dr. Krnic 
Božidar, Kuralt Fran, Presečki Vladko, Reizer Nikola, Saurer 
Hinko, Vukovič Dragica. Skupaj 9. 

St. Sebastijan na Koroškem. Mikuluš Mira. Skupaj 1. 

Selca. Bralno društvo v Dolenji vasi, Bralno društvo v 
Selcih, Jeglič Josip, Slibar Fran, Smid Fran, Šola ljudska na 
Bukovici, Tavčar Fran. Skupaj 7. 

Senožeče. Občina Razdrto, dr. Gregorič Viktor, Izobraže- 
valno društvo, Kavčič Filip v Razdrtem, Mlakar Ivan, Novak 
Anton, Paternost Henrik, Picek Edvard, Suša Anton, Suša Fran, 
Skerjanec Ivan v Vremah, Zelen Ivan, Zelen Josip, Zupan Ivan 
v Hrenovicah. Skupaj 13 -f- 1 = 14. 

Sevnica. Bralno društvo, Dokler Anton, Gorjup Peter, 
Kurent Damijan, Mešiček Josip, Mohorko Ivan na Blanci, Pe- 
trinčič Julija na Blanci, Pirc-Gabrič Ana v Zabukovju, Piši Ivan, 
Seliškar Alojzij, Smole Ludovik, Srebrnič Fran v Zabukovju, 
Starki Mijo. Skupaj 13. 

Sežana. Dr. Abram Maks, Arko Lavoslav v Lokvah, Bajec 
Alojzij, Bekar Vekoslav v Storjah, Berginec Anton, ^Brcar Fran, 
Cefuta Anton v Tomaju, Cerne Emil v Tomaju, Čitalnica na- 
rodna, Dolence Avgust, Društvo kmetsko izobraževalno v Storjah, 
Društvo pevsko in bralno „Tabor" v Lokvi, Fakin Anton st. v 
Repentabru, Furlan Albin, Hreščak Alojzij v Lokvah, Kante 
Matej, Knjižnica okrajna učiteljska, Kocjan Janko v Zerjah, Kontel 
Josip, Mervič Anton v Povirju, Novak Josip v Povirju, Obrsnel 
Andrej v Lokvi, Omers Josip, Pahor Josip, Pirjevec Ciril, Pir- 
jevec Peter, Praprotnik Slavoj v Lokvi, Rebec Jožef, Rebek 
Anton, Rožič Ivan, Rustja Josip, Sila Matija v Tomaju, Srebot- 
njak Radoslav v ^Lokvi, Skerlj Alojzij, Stolfa Fran, Stolfa Janja, 
Stolfa Valentin, Strekelj Alojzij, Tiringar Ivan v Tomaju, Trčon 
Valentin, dr. Vrčon Ivan, Zlobec Avguštin, Žagar Milena v Lokvi, 
Znidaršič Josip. Skupaj 44. 

Slano na Češkem. Skrbinšek Jože. Skupaj 1. 

Slivnica. Lecker Tilka, Pišek Fran v Hotinji Vasi. 

Skupaj 2. 

Slovenji gradeč. Alt Aleksander v Sent Janžu pri Dravo- 
gradu, Barle Karol v Smartnem, Blažon Jakob, dr. Bratkovič - 50 - 

Alojzij, Cajnko Avgust v Razborju, Cižek Alojzij, Ferjan Vla- 
dimir, Jurko Ivan v Pamečah, Kac Ivan v Smartnem, Kac Ferdo 
v Smartnem, Kovže Ivan, Krghne Josip v Razborju, Lenart Ivan 
v Smartnem, Letonja Fran v Smartnem, Pečnik Fran v Podgorju, 
Pirnat Fran, Rotovnik Jos. v Legnem, Scheche] Alojzij, Schoen- 
dorfer Ivan v Starem Trgu, Strašek Mihael, Šalamun Simon v 
Smartnem, Smid Matija v Podgorju, Vavpot Lovro, Vrečko Fran. 

Skupaj 24. 

Slovenska Bistrica. Dr. Vošnjak Josip, Hribernik Agica 
v Crešnjevcu, dr, Lemež Urban, Majhen J. v Studenicah, Mi- 
klavec Pavla v Crešnovcu, Mlakar J. v Laporju, Schreiner Ljud- 
mila, Smeh Ivan, Serajnik Dom., Svetlin J. v PoljČanah, Trinkaus 
Anton v Crešnovcu, Vošnjakova ljudska knjižnica. 

Skupaj 1 4-11=12. 

Sodražica. Drobnič Juri, Fajdiga Fran, Ivane Evgen, Krže 
Martin, Lušin Ivan, Oberster Josip, Traven Fran, Vrbič Mihael. 

Skupaj 8. 

Solčava. Cvetko Juri, Dekorti Josip na Ljubnem, Germel 
Kristijan, Lekše Fran v Lučah, Smid Miloš. Skupaj 5. 

Sostro. Zupan Mihael, Bregant Mihael, Lipah Fran v Do- 
brunjah. Skupaj 2 + 1=3. 

Split. Brajevic Jerko, Knjižnica dijaška c. kr. realke. Knjiž- 
nica gimnazijska dijaška, Knjižnica učiteljska c. kr. realke. Knjiž- 
nica gimnazijska učiteljska, Kosiček Dragotin, Levičnik Vinko, 
don Luger Herkulan, pl. Tartaglia Julij, pl. Vidovic Fran, Zni- 
deršič J. Skupaj 11. 

Spodnji Dravograd. Lučovnik Ivan na Ojstrici. Skupaj 1. 

Središče. Sinko Božidar, Vrabl Iv. Nikolaj. 

Skupaj 1 -f" 1 = 2. 

Stari Trg. Bencina Ivan, Davorin Bohte v Ložu, Čitalnica 
narodna, Demšar Gregor v Ložu, Kandare Ivan v Danah, Kovač 
Karol, Sterle Tomaž, Šolska knjižnica, Šetinc Fran, Stritof Ivan, 
Verbič Josip v Markovcu, Žagar Fran v Markovem, Zura Ivan 
v Sneperku. Skupaj 13. 

Studeno pri Postojni. Janež Dominik, Kobal Alojzij. 

Skupaj 2. 

Sušak. Bole Josip na Reki, Brazzoduro Hektor na Reki, 
Buric Josip, Chladek Hugon na Pečinah, Dušanek Vinko na 
Reki, Glažar Delimir, dr. Kombol Mihovil, Lenac Dragomir, 
Margan Josip na Reki, Turina Nikola v Bakru, Kr. velika gim- 
nazija, Valjato Ivan, Vajda Fran. Skupaj 13. 

Sempas. Basa Fran v Crničah, Bralno društvo. Hvala Josip, 
Križman Fran, Savelli Julij, Srebernič Josipina v Crničah. 

Skupaj 6. 

Šiška. Bizjan Fran, Bregar Josip, Burger Fran, Čitalnica, 
Feme Ivan, Jebačin Andrej, Knjižnica okrajna učiteljska, Leben - 51 — 

Jakob, Moliar Drag-otin, Okoren Ivan, Pavšič Ivan, Petek Ivan, 
Petkova Irma, dr. Sabatty Beno, Suvv^a Ivan, Skarjevec Ivan, 
Vamberger Tomo, Vilhar Marija, Zakotnik Ivan, Zorman Viktor. 

Skupaj 20. 

Skedenj. Čitalnica slovenska, Flego Josip, Godina Justina, 
Godina Silvester, Grbec Janko, Gregorič Mara, Kariž Cezar, 
Lovrenčič Anton, Pahor Miloš, Sancin Stanislav, Sancin Fran, 
Sancin Ivanka, Sancin Tomaž, Sedevčič Olga, Stubel Vojteh. 

Skupaj 15. 

Skofja Loka. Pl. Detela Oton, Notar Anton v Storjah, 
Baloh Ivan v Stari loki, Burdych Ervin, Čitalnica narodna, Dev 
Oskar, Gaber Anton, Homan Anton, Karlin Ivan, Klobovs Ivan 
v Inomostu, Koceli I.N., Lavrič Leo, Lenček Niko, dr. Leskovec 
Janko, Nadrah Ignacij, Pecher Konrad, Šinkovec Avguštin, SoIa 
deška ljudska, Sumer Juri, dr. Zakrajšek Karol, Zigon Matej. 

Skupaj 2 + 19 = 21. 

Smarije (Goriško). Benko Alojzij v Dol. Branici, Gregorič 
Vinko v Opatjem Selu, Gruntar Albin na Svinem, Kavs F._^Janko, 
Kodrič Artur, Poljšak Vladimir, Rajer Albert v Tevčah, „Skolj", 
bralno društvo. Skupaj 8. 

Smarije (Štajersko). Knjižnica ohcrajna učiteljska, Cerjak 
Fran, Cppf Fran v Pristavi, Čitalnica, Debelak Ivan, Flere Pavel 
pri Sv. Štefanu, dr. Georg Josip, Gomilšek Fran pri Sv. Petru, 
Hribar Ivan, Kovačič Anton v Zibiki, Krajnc Vekoslav,_^ Lavrač 
Martin, Mladič Anton, dr. Mulej Anton, Pogačnik Fran v St.Vidu, 
Grobelno, Punkart Josip, Zibika-Pristova, dr. Rakež Josip, Roškar 
Fran v Loki pri Zusmu, Sernec Janko, Sinko Fran, Slov. izobra- 
ževalno društvo pri Sv. Petru. Skupaj 1-f 20 = 21. 

Šmartno^ pri Litiji. Saj^^ Mihael v Štangi, Knaflič Fran, 
Rihar Matej, Šola ljudska, Vacak Klementina, Zore Ignacij v 
Črnem Potoku. Skupaj 5 4-1=6. 

Šoštanj. Bregant Henrik na Plešivcu, Cink Slavka v Št. An- 
dražu, Cizej Fran v Velenju, Fekonja Andrej, Ježovnik Slavka 
v Velenju, Jurkovič Milica, Kolarič Josip v Smartnem na Paki, 
Kolšek Vinko, Koropec Ivan, Košar Agneza, Skale- Velenje, Ko- 
šutni^k Silvester v Topolšici, Kovač Josip v Skalah, Krajnc Ivan 
pri Št. Ilju, Kropivšek Valentin v Šmihelu, Krošelj Fran, Lukman 
Ivan, dr. Mayer Fran, Mikuš Ignacij v Smartnem na Paki, dr. Pod- 
lesnik Mihael v Velenju, Stergar Anton v Skalah, Tajnik Miloš, 
Tičar Ferdo, Trobej Alojzij, Vošnjak Ivan. Skupaj 24. 

Tolmin. Čitalnica narodna, Knjižnica okrajna učiteljska, 
Fasan Rudolf, Gabršček Oskar, dr. Gruntar Rudolf, Kalan Emil, 
Kavčič Viktor, Kenda Matija v Volčah, Kragelj Josip, Kutin 
Anton, Kutin Ivan v Zatolminu, Lašič Andrej, Matelič Ivan v 
Hudijužni, Primožič Matej, Puppis Emil, Tomšič Krištof, dr. Vodo- 
pivec Fran, Zarli Anton v Volčah. Skupaj 2 -f- 16 = 18. — 52 - 

Toplice na Dolenjskem. Zdraviliška komisija. Skupaj 1. 

Sv. Tomaž pri Ormožu. Antolič Fran, Loparnik Fran, 
Medic Fran, Ozmec Vinko, Podgorelec Marija, Poplatnik Fran, 
Skerlec Ivan. Skupaj 7. 

Trbovlje. Dernovšek Ivan, Dežman Fran, dr. Dimnik Ivan 
v Mariboru, Delničar Fran, Erjavec Peter, Feštajn Fran, Goro- 
pevšek Josip, Jamšek Nikolaj, Krammer Ivan, Kunej Josip, Letnik 
Josip, Mahkovec Josip, Martinčič Alojzij, Naglav Juro, Orešnik 
Ivan, Pinterič Nikolaj, Počivavšek Anton, Polše Florijan, Šola 
dekliška^ v Trbovljah na Vodah, ^Sola deška v Trbovljah na 
Vodah, Šola ljudska v Trbovljah, Šola ljudska pri Sv. Katarini, 
Telovadno društvo »Sokol", Uranič Josip, Wessner Ana, Zupan 
Ivan. Skupaj 26. 

Trebnje. Bralno društvo, dr. Dereani Mano, dr. Kuhar And., 
Mervec Ivan v Št, Rupertu, Nagode Ivan, Noč Ivan v St. Janžu, 
Oblak Anton pri Sv. Lovrencu, Pavlin Alojzij, Ruprecht Janko, 
Tomjc Vilko, pl. Trbuhovič Evgen v Veliki Loki, Vrbančič Ant. 
na Čatežu. Skupaj 12. 

Sv. Trojica v Halozah. Gospodarsko in bralno društvo. 
Grm Fran pri Novi Cerkvi, Kavčič Peter pri Novi Cerkvi, Klad- 
nik Josip pri Novi Cerkvi, Kocmut Rudolf na Selih, Paulošič 
Minka pri Novi Cerkvi, Podpečan Ljubica pri Novi Cerkvi, Poterč 
Rafael, Rozbaud Bruno pri Sv. Vidu pri Ptuju, Šalamun Ber- 
nardin, Sirec Janko v Leskovcu, Šola narodna v Leskovcu, 
Vaupotič P., Vrunkar Radoslav v Leskovcu. Skupaj 14. 

Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Zmazek Fran pri Sv. Be- 
nediktu, Kavčič Josip pri Sv. Benediktu, dr. Kraigher Alojzij, 
Mavric Josip, Mladeniška družba sv. Jožefa, Samostan franči- 
škanski. Skupaj 1 -f 5 = 6. 

Trnovo. Bile Ivan v Ilirski Bistrici, Brinšek Ivan, Česnik 
Juri v Knežaku, Domicelj Alojzij v Zagorju, Ličan Aleksander 
v Ilirski Bistrici, ^Valenč/č Ivan, Albrecht Ivan, Čitalnica narodna 
v Ihrski Bistrici, Čitalnica, Gogala Ivan, Golmajer Fran, dr. Goršič 
Fr. v Ilirski Bistrici, Hodrič Fr., dr. phil. Kržišnik Jos., Lampret 
Fortunat, Ložak Josip, Narodno bralno društvo v Zagorju, Rav- 
nikar Jernej, Repinec Valentin na Premu, Samsa Josip v Ilirski 
Bistrici, Sket Vinko v Ilirski Bistrici, Šola deška ljudska, Troha 
Franc, Tomšič Ivan v Ilirski Bistrici, Urbančič Ivan, Uršič Andrej 
v Ilirski ^Bistrici, Val Dragotin vjlirski Bistrici, Volk Ivan, Zorko 
Fran v Šmihelu, Zarnik Martin, Znidaršič Andrej v Ilirski Bistrici, 
Znidaršič Anton v Ilirski Bistrici. Skupaj 26 -f 6 = 32. 

Trst. Gorup vitez S lavinski Josip, Kenda Anton, Klodič 
vitez Sabladoski Anton, Semenišče mladeniško, Abram Andrej, 
dr. Abram Josip, Arhar Justin, Babic Gregor, Bandel Fran, 
Bartol Gregor, Brumen Hadrijan, Candolini Hinko, Cok Anton,. - 53 — 

Crnigoj Venceslav, Cuk Ciril, Dekleva Drag-otin, Dovgan Ant., 
Engelman Vinko, dr. Ferfolja Josip, Furlaii Vekoslav, Germek 
Anton, Gorup Ivan, Furlan Vekoslav, Grebene Vekoslav, Gce- 
gorič Josip, Guštin Alojzij, Guštin Fran, Hrovatin Karol, dr. Ki- 
sovec Vekoslav, Klavžar Avgust, Klemenec Jakob, Klinar Viktor, 
Kokalj Ivan, Kosec Fran, Košir Valentin, Križmančič Justin, Krže 
Dav., Kuščar Ivan, Lah Jakob, društvo „Ljudski oder", Mankoč 
Ivan, Marn Josip, Martelanc Anica v Barkovljah, Martelanc Ant,, 
Matko Ljudevit, Merhar Jakob, Može Rudolf, Muha I. H., Najdič 
Anton, Peric Fran, Peric Karol, dr. Pertot Just, Pesso Ivan, 
Pirnat Anton, Podružnica »Pekovskeg-a društva", Ponihvvar Karla, 
Prelog' Ivan, Prhavec Jakob, Rešič Fr., Rozman Zdravko, dr. Ry- 
baf Otokar, Schmjdt Ivan, Schmutz Fran, Sila Jakob, Skaberne 
Josip, Slovanska Čitalnica, Sosič Ante, Staritik Josip, dr. Stare 
Egon, dr. Stegu Teo, Struzievvicz Vladislav, Skerjanec Ivan, Sorn 
Josip, Stoka Jakob, Stok Jakob, Stolfa Dragotin, Tomažič Ivan, 
Trgovska obrtna zadruga. Trgovsko izobraž. društvo, dr. Trnovec 
Stanko, Truden Ante, Tržaško bralno in podporno društvo. Uči- 
teljsko društvo za Trst in okolico, Ulčakar Josip, Vatovec Olga, 
Vrčen Ivan, Vremec Anton v Občini, dr. Wilfan Josip, Zalokar 
Srečko, Zavod sv. Nikolaja, Zink Andrej, Zoreč Ivan, Zbona 
Andrej, Zgavc Marij, Ziberna Anton. Skupaj 91 -j- 4 = 95. 

Tržič. Ahačič Niko, Albrecht Luka pri sv. Ani, Bralno 
društvo slovensko, Engeisberger Ivan, Jelene Ivan, Lončar Matej, 
Marinšek Matija, Potokar Josip, Rozman Juri v Kovorju, Sepaher 
Anton, Vajda Janko, Zabukovec Janez v Krizah. Skupaj 12. 

Unec - Rakek. Bele Avgust na Uncu, Bele Fran na Uncu, 
Domicelj Maks na Rakeku, Fatur Ivan na Rakeku, Gartner Dra- 
gica v Planini, Gnjezda Fran na Uncu, Gornik Fran na Rakeku, 
Hrašovec Alojzij na Rakeku, Jeršan Andrej na Uncu, Kovačič 
Teodor na Rakeku, Kozlevčar Anton na Rakeku, Meden Juri 
v Begunjah, Merz Konrad na Rakeku, Modic Anton v Ivanjem 
Selu, Podboj Ivan na Rakeku, Ravnikar Albin na Rakeku, Repič 
Peter na Uncu, Ribanič Simon na Uncu, Sebenikar Lovro na 
Uncu, Sevar ^Ludovik na Rakeku, Šola v Planini, Šola ljudska 
na Rakeku, Šola ljudska na Uncu, Suštaršič Fran na Rakeku, 
Urbas Ivan na Uncu, Žagar Fran, Trst-Unec, Zitko Minka na 
Rakeku. Skupaj 27. 

Varaždin. Dr. Magdič Pero, dr. Blau Hinko, grof Bombelles 
Josip, Cajnko Valentin, Dijaška gimn. knjižnica, Dočkal Stepan, 
Filič Božidar, Filipec Ljudevit, Frančiškanski samostan, Galinec 
Fran, Golub Luka, dr. Gruber Gjuro, Kenfelj Ivan, dr. Jurinac 
Adolf, Knjižnica kapucinskega samostana, Košir Tošo, Kožar 
Martin, dr. Križan Josip, Maric Dragotin, dr. Milanič Slavoljub, 
Milčetič Ivan, Milkovič Vlado, dr. Pečovnik Nikolaj, o. Raič Ivan, 
Ribic Josip, Schmidinger Rikard, dr. Spitzer Slavoljub, Stahuljak — 54 — 

Milan, dr. Stankovic Stjepan, Steiner Bruno, Sašel Janko v 
Maruševcu, Vanek Josip, dr. Vračun Dragotin, Wissert Adolf. 

Skupaj 34. 

Velaluka. Kosič Mihovijo, Skupaj 1. 

Velika Dolina. Dolinar Fran, Dolinar Mijo, Ivanuš Va- 
lentin. Skupaj 3. 

Velike Lašče. Berg-ant Josip na Turjaku, Doganoc Ferdo, 
Fink Konrad, Grebene Fran, Hartman Josip, Hočevar Ivan, 
gostilničar in posestnik, Hočevar Ivan, mesar, gostilničar in 
posestnik, Hočevar Matija, Hudovernik Blaž, Jenčič Marija, 
Kajfež Anton, Koželj Matej, Pucelj Ivan, Ramovš Jakob, dr. Raz- 
nožnik Fran, Smodej Josip, Somrak Uršula, Sorglechner Rudolf, 
Stefančič Fran. Skupaj 19. 

Velikovec. Čemer Simon, Dobrove Josip, Dolinar Ivan 
v Smarjeti, Hraba Karol na Djekšah, dr. Hudelist Vinko, Kaki 
Matej, Kramer Florijan v Grebinju, dr. Kulterer Juri, Treiber 
Fran v St. Rupertu, Volavčnik Ivan na Rudi. Skupaj 10. 

Venice, Madison Co. 111. Podgoršek Anton. Skupaj 1. 

Št^ Vid pri Ljubljani. Mihelič Viktor, Arh Luka, Belec 
Anton, Čitalnica Blaž Potočnikova, dr. Demšar Josip, dr. Gnidovec 
Ivan, Gross Karol, Hybašek Vojteh, dr. Knific Ivan, Knjižnica 
učiteljska privatne gimnazije, Koritnik Anton, Kovač o^. Veseljko 
v Tsinanfu na^Kitajskem, Kržišnik Josip, Lavtižar Fran v Smartnem., 
Lesar Ivan v Smartnem, Markež Alojzij, dr. Ratajec Anton, Rebol 
Fran, Zabret Valentin. Skupaj 1 + 18 = 19. 

Št. Vid pri Vipavi. Bralno društvo „Sloga", Čitalnica v 
Podragi, Dolenc Bernhard v Podbrdjah, Kavčič Fran, Mesesnel 
Ivan, Narodno izobraževalno društvo, Vrabče-Vel. Polje, Premru 
Fran, Rudolf Janko, Semenič Ivan v Podragi, Semič Filip, Skala 
Anton, Trošt Josip, Zgur Fran v Podragi. Skupaj 13. 

Videm -Rajhenburg. Arnšek Rudolf na Vidmu, Cerjak 
Josip v Rajhenburgu, Gaberc Martin v Rajhenburgu, Jankovič 
Peter v Rajhenburgu, Marija Juvančič v Rajhenburgu, Kline 
Josip na Vidmu, Knapič Janko na Vidmu, Rismal Melhior v 
Rajhenburgu, Schelido Štefanija v Rajhenburgu, dr. Schmirmaul 
Matija v Rajhenburgu, Ivan Topotnik, Tratnik Josip v Rajhen- 
burgu, Ivan Zorko. Skupaj 13. 

Windhorst. Dittman Henrik. Skupaj 1. 

Vipava. Tabor Anton v Erzelju, Arh Fran, Ažman Ga- 
brijela, Bervar Franc, Boje Anton, Borštner Ljudmila, Čitalnica, 
Grabrijan Hinko, Grum Rado, Hrovatin Anton, Hus Juri, 
dr. Kane Pavel, Mayer Karol, Med Jan, Mercina Frančišek, 
Mercina Ivan v Ložah, Može Anica, Pušnik Makso, .Skala Anton, 
Sporn Gregor, Vadnjal Leopoldina. Skupaj 20 + 1 =21. — 55 — 

Višnja gora. Boltauzer Rihard,^ Perko Anton, Pleivveiss 
Karol, Sbrizaj Fran, Stupar Fran, Skerbinc Janko, Tekster 
Konrad, Vadnal Anton, Vehovar Miloš, Wilfan Karol, Zupančič 
Josip- Skupaj 11. 

Vodice. Dr. Zor Lovro na Skaručini, Jenko Ludovik na 
Skaručini, Koželj Fran v Rep^njah, Slapšak Julij, Sršen Matej 
na Skaručini, Siraj Andrej, Šola na Skaručini, Trošt Angela, 
Ziherl Fran. Skupaj 8 -|- 1 = 9. 

Wolfsberg. Ivan Pilgram. Skupaj 1. 

Vransko. Podružnica kmetijska, dr. Vrečko Andrej, Brinovc 
Ivan, Čitalnica, Grafenauer Anton, Irgl Fran, Jakše Ivan, Jezovšek 
Mihael, dr. Karba Rihard, Kolšek Fran, Ljudska knjižnica v 
Prekopi, Plavšak Ludovik v Št. Jurju pod Taborom, Rotner Josip, 
dr. Šerko Edvard, Verk Fran, Vivod Radojca, Vrabl Rudolf, 
Zamuda Alojzij. Skupaj 16 -j- 2 = 18. 

Vrhnika. Kotnikova hiša na Verdu, Čitalnica narodna,, 
Dolenc Fran, Gantar Lovro, Gradišnik Fedor, Hočevar Jakob, 
Jelovšek Gabrijel, Kmetska posojilnica, Kobal Bogdan, Kunstelj 
Josip, Lenarčič Josip, Ljudska šola, dr. Marolt Janko, Matajec 
Karol, Mihelčič Jvan v Zaplani, Mihelič Tomislav, Možina Ivan, 
Perne Viktor, Šetinc Davorin, Tomšič Ivan, Tomšič Mihael, 
Verbič Josip, Zemljak Josip. Skupaj 22 + 1 — 23. 

Vuhred. Hren Anton na Muti, Pahernik Fran, Robič Ivan, 

Skupaj 3. 

Zader. Katalinič-Jeretov Rihard, Scarpa Viktor, Vrečko 
Jakob, Zavadlal Mihael. Skupaj 4. 

Zagreb. Dr. A m ruš Milan, prof. Bošnjak Oton, dr. Kršnjavi 
/so, Novak Ivan, Steklasa Ivan, dr. Nikola pL Tomašič, Adrinik 
Gjuro, Barle Janko, dr. Bazala Albert, Benigar Ivan, dr. Bosanac 
Stjepan, Brusina Branimir, dr. Bučar Fran, dr. Cukac Stjepan, 
dr. Domjanič Dragotin, dr. Drapczynski Vladoje, dr. Drechsler 
Branko, pl. Eisenthal Milan, Filipašic Vilim, dr. Gruber Dane, 
dr. HondI Stanko, Hren Josip, Janešič Fran, Javand Josip, 
Katalinič Božo, Knjižnica kr. gimnazijska. Knjižnica kr. vseučiliška. 
Knjižnica krap. gimnazije, Kocijančič Janko, dr. Krnic Bogoljub, 
Krulič Mijo, dr. Kučera Oton, dr. Luk Feliks, Marinič Marko, 
Miholič Stanko, dr. Modestin Josip, Mušič Avgust, dr. Ortner 
Stjepan, Pasarič Josip, Pavletič Krsto, Radinovič Luka, Bebec 
Vekoslav, Rulič Fran, Scheidela Hinko, ^ Smičiklas Tadija, 
dr. Srkulj Juljj, dr. Szentgyory Aleksander, Šaban Fran, Segvič 
Kerubin, dr. Silovič Josip, Vamberger Mijo, Zdvofah Fran. 

Skupaj 45 4- 5 = 50. 

Zatičina. Fortuna Ivan, Gorišek Karol, Kovač Fran, Kovic 
Jernej v Št. Vidu, Vidergar Ivan v Št. Vidu. Skupaj 5. - 56 - 

Žalec. Bralno društvo v Grižah, Korent Juri, Petriček 
Anton, Pristovšek Fran, Rupnik Ivan v Celju, Vrečar Rajko, 
Wudler Rudolf, Skupaj 7. 

Železniki. Tušek Ivan na Martinjem vrhu. Bralno društvo 
v Dražgošah, Bralno društvo, Demšar Frančišek v Zalem Logu, 
Demšar Ivan, Demšar Jožef v Cešnici, Dolenc Karol, Dolenc 
Melhior, Drmota Jakob, Globočnik Anton, Hafner Anton, 
dr. Hirsche Konstantin , Košmelj Frančišek , Košmelj Jožef, 
Stupica Ivan v Drašg-ošah, Thaler Gabriel. Skupaj 15 -f- 1 = 16. 
^ Ziri. Vidmar Josip, Burnik Alojzija, Demšar Andrej, 
Močnik Marija, Perko Pavel, Sile Pavel. Skupaj .1 + 5 = 6. 

Zvabek. Doberšek Drago, Hojnik Josip. Skupaj 2. Dodatek. Banjaluka. Verhunc Fran. Skupaj 1. 

Sv. Barbara pri Mariboru. Bralno društvo, Krajnc Fran. 

Skupaj 2. 

Batuje - Crniče. Bele Anton v Oseku. Skupaj 1. 

Beljak. Tavčar Janko. Skupaj 1. 

Bošnjaci. Lešič Mandica, dr. Petrič Dragotin, Poljak Lju- 

devit. Skupaj 3. 

Brdo. Benkovič Fran v Blagovici, Capuder Fran v Pra- 
prečah, dr. Furlan Anton, Germek Ante v Krašnji, Jelene Ra- 
divoj Fran, Jerman Minka, Majdič Fran ml. na Viru, Pavlic Ju- 
lija v Lukovici, Primožič Anton na Prevali, Pustotnik Fran v 
Blagovici, Rahne Janko, Rus Josip v St. Vidu, S^chmeidek Ivan 
na Rovi, dr. Senčar Matej, Serša- Kralj Fran v Cepljah, Slapar 
Jakob, Smerkolj Ivan v Lukovici, Štrukelj Ivan, Tavčar Tomo, 
Terstenjak Leon, Vidic Gustav v Lukovici, Vilar Janko v Dobu, 
Zarnik Josip na Krtini. Skupaj 23. 

Brežice. Agreš Josip, Ambrožič Josip v Čatežu, Balon 
Josip na Bizeljskem, Balon Mihael, Balon Olga na Bizeljskem, 
Boecio Josip, Bohinc Edvard v Cerkljah, Bračič Hermina v Do- 
bovi, Cajnko ^Anton, Cebašek Jakob v Dobovi, Cepin Josip, 
Cepin Fran, Čitalnica narodna, Erdegatič Pavel v Petrinji, Fe- 
renčak Josip, Frece Martin v Stari vasi, Gabron Karol, Gala 
Fran, Gerec Fran v Pišecah, Gerjovič Ivan v Dobovi, Grego- 
revčič Fran v Globokem, Holec Martin, Holiji Josip, dr. Horvat - 57 - 

Fran, Ivanetič Anton, Janežič Josip_ v Stari Vasi, Janežič Mihael 
v Zupelevcu, dr. Juratovič Mijo v Čatežu, Klavžar Anton, Knjiž- 
nica frančiškanskeg-a samostana, Kokot ^Anton v Pišecah, Ko- 
stomaj Anton, dr. Lešcnik Janko na Čatežu, Levak Andrej, 
Levstik Josip na Bizeljskem, Ličar Ivan, Lipej Fran, Ljudska 
knjižnica na Bizeljskem, Malus Ivan na Bizeljskem, Mazi Olga, 
Mešiček Josip, Merčun Maks, Okorn Vinko na Bizeljskem, Pernat 
Anton v Dobovi, Petrišič Josip, Pišek Fran, Polanšek Ig-nacij, 
Posojilnica, Potovšek Josip v Artičah, Presker Dragotin v Ka- 
pelah, Radej Martin na Čatežu, Rahtelj Rudolf na Bizeljskem, 
Recer Karol v Pišecah, Rehaček Peter, Rudolf Alojzij na Čatežu, 
Schweig-er Alojzij, Sikošek Anton, Sjtter Josip, Spindler Fran, 
dr. Stiker Ljudevit, Supan^ Ig-nacij, Sek Avgust, Šetinc Josip, 
Soba Alojzij na Zdolah, Šola cesar Fran Josipova v Artičah, 
Šola cesarjevič Rudolfova v Globokem, Šola v Pišecah, Šola v 
Stari vasi, Tomic Avg-ust v Globokem, Turkuš Štefan v Sromljah, 
Urek Ivan v Globokem, Uršič Josip, Vadnal Marija v Dobovi, 
Vahčič Ivan v Cerkljah, Vičič Ivan, Vidmar Janko, dr. Vilimek 
Anton na Bizeljskem, Volčanšek Ivan, Žemljic Josip, Zabka Vid. 

Skupaj 80. 

Brno. Ivan Zupanec. Skupaj 1. 

Celovec, semenišče. Katnik Ivan, Mente Konrad, Ožgan 
Ivan, Razgošek Vinko, Vastel Fran, Weiss Matej. Skupaj 6. 

Cerovo. Turk Josip, Troha Anton. Skupaj 2. 

Chicago. Rudman Alojzij. Skupaj 1. 

Cirknica. Bezeljak Ivan pri Sv. Vidu, dr. Červeny Juri, 
Gregorec Juri, Dolenc Vinko, Harmelj Adolf, Krajni šolski svet 
v St. Vidu, Kunstelj Fran, Pogačnik Edvard, Premrov Fran v 
Martinjaku, Zumer Ivan. Skupaj 10. 

Črni vrh. Kasjelic Anton, Krajni šolski svet, Rudolf Do- 
minik, Rudolf Filip, Sebenik Kati v Idrijskem Logu. Skupaj 5. 

Črnomelj. Čitalnica narodna, Juvanec Fran na Vrhu, Kune 
Avgust, dr. Malerič Josip, Ploj Oton, Rauch Peter v Podbrežju, 
Schvveiger Janko, Šašelj Ivan v Adlešičih, Ušlakar Ivan. 

Skupaj 9. 

Delana. Šavs Matija. Skupaj 1. 

Dunaj. Arneiz Matej, Malic Rudolf, dr. Truden Mihael.. 

Skupaj 3. 

Dutovlje. Basa Anton v Kazljem, Poljšak Albert v Avberu, 
Sonc Alojzij v Koprivi. Skupaj 3. 

Eger (Ogrsko). Šibar Bolto. Skupaj 1. 

Gorica. Dr. Novak Ivan, dr. Ozvald Karol. Skupaj 2. 

Grad (Bled). Bralno društvo na Bledu, Černe Miha, dr. Ho- 
čevar Gab. na Bledu, Kunčič Ivan, Orel Minka, Peternel Jakob 
na Bledu, Repe Dragotin na Bledu, Rus Fran na Bledu, Rus — 58 - 

Ivan na Bledu, Sekovanič Ferdinand na Bledu, Tolazzi Ivan, 
Trojar Ivan na Bledu, Vovk Anton. Skupaj 13. 

Gradec. Cizel Miško v Karlovem, dr. Dolenc Metod, Košan 
Janko, PregI Gvidon. Skupaj 4. 

Idrija. Arko Mihael, Baebler Baldo, Bajželj Ivan, dr. Beuk 
Stanko, Čitalnica narodna. Delavsko bralno društvo, Dežela Jo- 
sipina, Didič Fran, Gang-1 Engelbert, Goli Fran, Gruden Ivan v 
Jeličnem Vrhu, Kamenšek Oskar, Katoliška delavska družba, 
Kavčič Fran, Knaflič Ivan, Knjižnica c. kr. višje realke, Kobal 
Matej, Kogej Srečko, Koršič Josip, Kos Josip, Krapš Anton, 
Lapajne Dragotin, Lapajne Helena, Lapajne Marija, Lapajne Va- 
lentin, dr. Lončar Karol, Mačkovšek Andrej, Mohorič Ivan, Mo- 
ravče Matej, Nardin Julij, dr. Novak Franc, Novak Josip, Novak 
Julij, Novak Rajko, Omersa Niko, dr. Papež Milan, Pazniško 
bralno društvo, Pegan Alojzij, Pire Danilo, Pire Matija, Podruž- 
nica Idrija „Unije avstrijskih rudarjev". Podružnica „Slomše- 
kove zveze" za idrijski sodnijski okraj, Pogačnik Leopold, Po- 
točnik Rudolf, Prelovec Fran, pl. Premerstein Kajetan v Jeličnem 
Vrhu, Rogelj Fran, Rupnik Marija, „Sokor' telovadno društvo, 
Sturm Henrik, Slabeč Avguštin, Sepetavec Josip, Šola c. kr. rud- 
niška dekliška. Šola c. kr. rudniška deška, Tavzes Fran, Tejkal 
Ivan, Terček Marija, Treven Valentin, Turk Ivan, Vidic Filip, 
Vogelnik Ivan na Dunaju, Trije neimenovani naročniki. 

61 + 3 = 64. 

Sv. Ivan - Zelina. Debeljak Stjepan. Skupaj 1. 

Sv. Ivan - Zabno. Auer Ljudevit VI. Skupaj 1. 

Jesenice. Cuk Karol, Gledališko društvo, Humer Lovro, 
Kogej Fran, dr. Kogoj Fran,^ More Emil, Skubic Anton, Slavec 
Ivan, Sušnik Matija na Savi, Spicar Jakob, Treven Anton na Savi. 

Skupaj 11. 

Kapela. Bralno društvo, Cepuder Vladimir, Šola ljudska. 

Skupaj 3. 

Karlovec. Absac Josip, dr. Banjavčič Ivan, Frančiškanski 
samostan, Gradska djevojačka škola, dr. Haslinger Ivan, Knjiž- 
nica kr. velike realne gimnazije, Lah Ivan, dr. Lukinič Edmund, 
Modrušan Gustav, Pobor Josjp, Ravnikar Dragan, dr. Reiner 
Vatroslav, Ritonija Sofija, dr. Sašel Dragan, dr. Vinkovič Božo, 
dr. Vinski Izidor, dr. Vuksan Stjepan. Skupaj 17. 

Kastav. Besednjak Alfonz, Jelušič Kazimir, Knjižnica c. kr. 
učit. šole, Sever Vilko. Skupaj 4. 

Kladovo (Srbija). Vukasovic Janko v Prokopljah. 

Skupaj 1. 

Kostajnica. Brkanovic Stjepan. Skupaj 1. 

Kranj. Cvar Josip, Dolžan Fran, Lampret Ivan Fran, Pirnat 
Makso, Zaplotnik Ignacij. Skupaj 5. - 59 - 

Kromeriž. Zunkovič Davorin. Skupaj 1. 

Ljubljana. Irkič Viktor, dr. Šturm Fran. Skupaj 2. 

Ljutomer. Baukart Ivan, Bralno društvo za ljutomersko 
okolico, dr. Choupek Karol, ^ Cvahte Olga pri Mali Nedelji, 
Cvetko Fran v Vučji Vasi, Čitalnica narodna, dr. Grossmann 
Karol, Herzog Nidica, Ivančič Nina, Karba Angela, Karba* Janko, 
Kmetijsko bralno društvo pri Mali Nedelji, Kos Mihael, Kryl Ivan, 
Kukovec Vikt., Mišja Ant., Pušenjak Tom. na Cvenu, Schneider 
Fran v Cezanjevcih, Sever Fran, Skuhala Peter, Sršen Fran, 
Skamlec Ognjeslav, Učiteljsko društvo za ljutomerski okraj, 
Zacherl Fran. Skupaj 24. 

St. Lovrenc na Dravskem polju. Trtinek Matej na Črni 
gori, Zorko Melhior v Cirkovcah, Marinič Jakob v Majšbergu, 
Ravšl Anton v Cirkovcah, Sagaj Alojzij. Skupaj 5. 

St. Lovrenc v SI. Goricah. Bralno društvo na Polenšaku, 
Izobraževalno društvo. Vnuk Fran, Sinko Josip, Koser Fran v 
Juršincih. Skupaj 5. 

Maribor. Naročniki : Gračnar Jos., Krevh Matija, Messner Iv., 
Presker Milan, Rak Ivan, Senčar Karol, Sternad Frid., Spari Avg., 
Zmavc Josip. — Bezjak Fran, Bratina Fran, Dečko Fran, Gaberc 
Alojzij, Goričar Ante, Kavčič Alojzij, Majer Fran, Mirt Josip, 
Muhič Fran, Novak Ivan, Ortan Ivan, Predikaka Ivan, Rojko 
Makso. — Golež Fran, Hren Viljem, Jerebic Fran, Marinčič 
Ivan, Munda Vincenc, Pirš Alojzij, Rakun Fran, Stiper Štefan, 
Tovornik Fran, Wergles Maks, Zmazek Fran, Zuran Josip. — 
Babšek Josip, Ciglar Alojzij, Firbas Ivan, Gajšek Božidar, Ga- 
šparič Ivan, Goršič Ivan, Gračnar Ivan, Hameršak Ivan, Hrašovec 
Alojzij, Kosi Karol, Koželj Ivan, Krpač Fran, Maček Mihael, 
Moric Adolf, Pelcl Fran, Rozman Josip, Rudolf Josip, Sunčič 
Alojzij, Sketa Jpsip, Škof Josip, Smuderl Makso, Srol Martin, 
Tkalec Jakob, Znidaršič Karol. — Amon Jakob, Artič Fran, 
Cremošnik Fran, Ferk Josip, Izek Anton, Jug Fran, Kafer Hinko, 
Kit Ivan, Klemenčič Hrabroslav, Kolarič Fran, Koro§ak Ivan, 
Kramberger Alojzij, ^ Merčun Ivan, Novak Hrabroslav, Polič 
Makso, Smole Ivan, Sturm Jakob, Tomažič Anton, Vrhjak Veko- 
slav. — Breznik Ivan, Jurko Roman, Karo Anton, Kaučič Jakob, 
Konrad Josip, Pajk Mihael, Papež Matija, Plaveč Fran, Prelog 
Vincenc, Skvarča Ciril. — Jazbinšek Fran, Karba Feliks, Osterc 
Anton, Strašnik Vekoslav, Štrakl Josip, Majcenič Ljudevit. 

Skupaj 94. 

Medvode - Preska. Brence Ivan v Preski, Finžgar Fran v 
Sori, Ivančič Milan v Svetju, dr. Marinko Josip v Preski, Meršolj 
Ivan v Retečah, Simnic Ed., Učiteljska knjižnica v Sori. 

Skupaj 7. 

Miren. Beltram Ivan, DrašČek Ivan, Faganili Anton v Dolu, 
Faganeli Pavel, Ferlat Anton v Rupi, Jakil Andrej v Rupi, — 60 - 

Klančič Milka v Podgori, Marmolja Josip, Pahor Gabrijel, Pav- 
letič Josip, Praprotnik Edvard, Roječ Ivan, Savnik Anton v 
Biljah, Saunik Ivan v Biljah, Urbančič Alojzij, Urbančič Josip 
v Biljah. Skupaj 16. 

Novo mesto. Hočevar Anton, Rozman Karo I, dr. Volčič 
Edvard, Žlogar Anton, Barborič Karol, Bloudek Leon, Bolnica 
usmiljenih bratov v Kandiji, Breznik Fran, Čitalnica narodna, 
dr, Defranceschi Peter v Kandiji, Dolenc Rihard, Dolinšek Blaž, 
dr. Elbert Sebastijan, Frančiškanski samostan, Gerdešič Josip, 
Germ Josip, dr. Globevnik Josip, Golia Adolf, Guzelj Avgust, 
Horvat Urban, dr. Hrašovec Silvin, Hrstka Josip, Jeglič Rado, 
Kastelic Edmund v Kandiji, dr. Kavčič Jakob, Kavčič Rudolf, 
Kenda Fran, Knjižnica deželne kmetijske šole na Grmu, Knjiž- 
nica gimnazijska, Knjižnica okrajna učiteljska, Komljanec Alojzij, 
Kozina Juri, Krajec Ivan v Kandiji, Krč L, Krek Julij, Levičnik 
Albert, dr. Lipold Fran, Majcen Martin, Markič Miha, Maselj 
Ivan, Meršol Simon, Možina Fran, Nemanič Martin v Brusnicah, 
Ogoreutz Josip, Pegan Marija, Planinšek Anton, Porenta Jakob 
v Stopičah, Povše Fran, dr. Poznik Albin, Prosen Peter, dr. Ro- 
gina I., Rohrmann Viljem na Grmu, dr. Schegula Jakob, Schiffrer 
Alb., Skale Otmar, Skalicky Bohuslav, dr. Slane Karol, dr. Strašek 
Josip, Supin Karol, dr. Serko Milan, Skerlj Anica v Kandiji, Skerlj 
Ljubivoj, Šola deška ljudska. Šola dekliška, Stefanovič Demeter, 
Tomec Valentin v Šmihelu, Turk Josip, Urbas Janko, Vedernjak 
Albert, Verbič L, Zakrajšek Janko v Vavtivasi, Zdolšek Rudolf 
na Grmu, Zore Anton v Mirni peči, dr. Zitek Vladimir, Zgur 
Avgust. Skupaj 71 + 4 = 75. 

Občina. Ravbar Ludovik v Repentaboru. Skupaj 1. 

Otočac. Butkovic Franjica, Canič Josip na Krasnu, Dra- 
gičevič Juraj, Engelman Edmund, Pavlinič Dragutin, Sarinič G. 

Skupaj 6. 

Pardubice. Meštanska rada. Skupaj 1. 

Pariz. Malovič Janko. Skupaj 1. 

Plzen. Meštanska rada. Skupaj 1. 

Podnart - Kropa. Pušljar Ivan v Kropi. Skupaj 1. 

Podzemelj. Krajni šolski svet. Skupaj 1. 

Poljčane. Cilenšek Alojzij, Cede Josip v Studenicah, Hinter- 
lechner Hugo, Kaučič Fran v Studenicah, Koropec Fran v Stu- 
denicah, Lendovšek Mihael v Makolah, Mahor Feliks v Ma- 
kolah, Pintar Josip v Makolah, Vodenik Fran. Skupaj 9. 

Ptujska Gora. Klemenčič Ivan. Skupaj 1. 

Radgona. Dr. Simonič Fran. Skupaj 1. 

Rečica. Kat. izobraževalno društvo v Nazarjih, Kat. izobra- 
ževalno društvo. Šola ljudska na Gorici, Šola ljudska. Skupaj 4. 61 - 

Revelj. Bojanovič de .learneaux -Zorman Josip. Skupaj 1. 

Samobor. Kraljevič Štefan. Skupaj 1. 

Sarajevo. Urlep- Skrbina Julij, Bedjanič Martin, Bergant 
Borivoj, Cankar Karol, Dovič Josip, dr. Fludernik J., Holeček J., 
Janež Andrej, Kajbič J., Knaflič Josip, Knezevic Štefan, Murko J., 
Peterlin Anton, Pezdirec Anton, Plohi Anton, dr. Preindl Ferdo, 
Premrov Janko, Rozman Ivan, Schnaubelt J., »Slovenski klub", 
Smodič Andrej, Steindl Josip, Valpotič Matija, Začek Vencelj. 

Skupaj 23 + 1 = 24. 

Senj. Crnič Karolina, Dubravčič Fran, Glažar Matija, 
dr. Lončarič Ante, Matašič Nikola, Kovačevic Zelislav, Pavičic 
Stjepan, Prpič Žarko Josip, dr. Starčevič Ivan. Skupaj 9. 

Slivnica. Belšak Štefan, Falež Alojzij v Racah, Grisold M. 
v Racah, Kink Fortunat v Racah, Majerič Jakob v Racah, Pe- 
stevšek Karol, Pišek Fran v Hotinji vasi. Smole Makso v Racah, 

Skupaj 8. 

Smlednik. Ciuha Fran, Kos Mihael v Pirničah, Krek Vinko 
v Trbojah, Novak Josip na Jami, Miklavčič Ivan, Sežun Alojzij 
v Mavčičah, Rozman Fran v Mavčičah, Zevnik Fran v Mavčičah. 

Skupaj 8. 

Središče. Dog-ša Feliks, Društvo „Edinost", Kočevar Ivan, 
Kosi Anton, Košar Robert pri sv. Bolfenku, Kuhar Anton, Muzek 
Ludovik, Praprotnik Matej, Robič Maks, Šalamun Martin pri 
Sv. Nikolaju. Skupaj 10. 

Tolmin. Bralno in pevsko društvo v Podbrdu. Skupaj 1. 

Trst. Zvvitter Josip. Skupaj 1. 

Volosko. Dr. Abram Anton, Basa Ernest, Benjger Fran pri 
sv. Mateju, Bujačič Jurko v Opatiji, Cek Fran, dr. Cervar Gjuro, 
Delenardo Josip v Juričih, Društvo „Bratimstvo", dr. Fabijančič 
Niko, Ferlan Josip, Gaspari Dragotin, Grgurina Josip v Gornjem 
Bukavcu, Ileršič Ignacij v Opatiji, dr. Janežič Konrad, Jurkovič 
Anton v Opatiji, Kinkela Vinko v Rukavcu, Kundič Milan v 
Opatiji, Lesica Ivan v Rukavcu, dr. Mandič Anton, Marincelj 
Petar v Zametu, Medanič Josip, Miran Julij v Opatiji, Monjac 
Rudolf v Jusičih, Orlic Ivan, dr. Poščič Ivan, Pribil Dragotin, 
Rajčič Avgust v Opatiji, Sever Fran Josip, Simonič Valentin v 
Opatiji, Sinčič Vekoslav v Matuljah, Spinčič Vekoslav v Opatiji, 
dr. Stanger Andrej, Stanger Josip, Sabec Zofija v Opatiji, Sterk 
Ivan v Varljevih, Tomašič Pavle v Opatiji, Tomašič Vinko, Tri- 
najstič Mate, dr. Trinajstič Mate, Vahtar Anton v Opatiji, Va- 
htar Mihael v Opatiji, Večerina Ivan, Virant Josip, Vladiškovič 
Stepan, Vlah Ivan v Trinajstičih, Zevnik Anton, Zink Peter. 

Skupaj 47. 

Zagorje. Ahčan Rudolf v Topjicah, Birolla Janko, Birolla 
Josip, Blažič Slavoj v Toplicah, Cobalj Mihael, Huth Karol, - 62 - 

Intihar Marta, Jager Iva, Jan Josipina, Korbar Dragotin, Kozjak 
Fran v Toplicah, Lazar Mihael, Levstik Janko, Mihelčič Rihard 
v Toplicah, Miiller Berta, Narodno bralno društvo, Obrtna na- 
daljevalna šola, Pelko Matija v Toplicah, Pevski klub. Pole Da- 
vorin, Poljšak Ferdinand, Poženel Ivan, Primar Ivan, Ranzinger 
Josip, Robavs Angela, Steiner Janko, Stepišnik .Janko v Top- 
licah, Šola ljudska, Taufer Ivan, Weinberger Fran, Weinberger 
Marija, dr. Zarnik Tomo, Zimmermann Mici, Znidaršič Anton. 

Skupaj 34. 
Zagreb. Sega Rudolf, dr. Ferdo pl. Sišič. Skupaj 2. 

Žalec. Roblek Fran, Društvo učiteljsko v Celju, Kordisch 
Terezija, Klemenčič Josip v Galiciji, Sušteršič Josip. Skupaj 5. 

Cirkvenica (Hrv. Primorje). Cernuta Albin, Fischer Ivan, 
Galic Fran, Kanders Alf., Kombol Stjepan, KostrenČic Jovo, 
Mavric Miča v Grižanah, Mikulčič Kuzma, Papic Zvonimir, Pa- 
velič Milan v Kompolju, Petrovič Ivan, Polič Ivan, dr. Potočnjak 
Franko, Pucka škola v Grižanah, mgr. dr. Nikola Veljačič, Vra- 
nicani J. Josip, Zoričič Filip v Ledenicah. Skupaj 17. 

Radgona. Robinšak Henrik, dr. Strelec Fr., Skerlec Josip. 

Skupaj 3. 
RAČUN 
MATICE SLOVENSKE ZA XLV. DRUŠTVENO DOBO 1909. 
^^[^ 
TISK J. BLASNIKA NASLEDNIKOV V LJUBLJANI. 1. Sklep Vseh dohodkov in Vseh troškoV »SloVenske Matice" za 9) M 

(O Dohodki 1 Prebitek v blagajni . . 

2 Doneski društvenikov: 
a) uslanovnikov . . 
i>) letnikov .... 

Obresti : 

a) od gotovine . . . 

i) od obligacij . . . 

4 Dohodki hiše .... 

5 Izkupilo knjižne zaloge 

6 Darila in volila . . 

7 Državna podpora . . . 

8 Dvignjene vloge . . . 

9 Hrvatska Matica 

10 Za zemljevid 

11 Za nalepljenje zemljevida 

12 Za umetniške svrhe 

13 Razni Skupaj V gotovini posebej K 310 
15593 17 1181 
1008 94 skupaj K 15903 2189 

5111 

514 

205 

1000 

13676 

20 

3523 

1123 

12 

148 17 94 
76 
46 60 
02 

77 

37 4342809 Opombe Račune pregledali, s knjigami primerjali ter našli vse v 
najlepšem redu. 

V Ljubljani, dne 23. februarja 1910. 
Ferd. Bradaška. Janko Pogačnik. I. Kruleč. računa 

XLV. uprav'no leto od 1. januVarja do 31. decembra I. 1909. > 


Troški v gotovini posebej K skupaj 

K Ih Opombe 6 

7 
8 

11 

I j Primanjkljaj .... 
Upravni Iroški, in sicer: 

a) tajniku .... 

b) blagajniku . . 

c) pisarni .... 
Društvene knjige, in sicer 

a) pisateljem, urednikom 
in korektorjem . . 

b) tiskarnam . . . 

c) vezava in odprava 

Hišni troški, in sicer: 

a) davki 

b) poprave in drugo . 

Vračilo državnega posojila 

9. obrok ... 
Hrvatski Matici . . . 
Vloženi kapital . . . 
Vračilo udninc firo 
Za tehnični slovar 
Za zemljevid . . 
Razni 908 Skupaj . 
Ce se odštejejo dohodki 
ostane primanjkljaj . 1800 
120 
772 21 3763 16 
4325 63 *) 
10876 89' 
201867 269221 17221 19 I 
.3012183 266 

20 

16650 

35 

199 
50 

216 66 
60 35 
59 44127 59 
43428|09 699 50 Primanjkljaj je pokrit 
začasno s posojilom za 
leto 1907 iz glavnice v 
znesku .... 700 K, 
znaša pa precej več ; 
zakaj za zemljevid in 
za nalepljenje 
se je vplačalo 4&46'79 K 
izplačalo . 50" , 

ostane . 459679 K 
pokritja za 
troske zemlje- 
vida je pa lese 323828 „ primanjkljaj 

torej . 1358-51 K 

in k temu še 
izkazanih . . 699'50 „ torej ves pri- 
manjkljaj . . 2058-01 K *) 410 K izplačanih 
že za leto 1910. V Ljubljani, dne 31. decembra 1909. Blagajnik: 
Dr. Fr. Detela. Predsednik : 
Dr. Fr. Ilešič. Za tajnika: 
Fran Maselj. 2. Izkaz 

premoženja „Slo\^enske Matice" koncem leta 1909. > 

45 O) 

>o 

O 
M 

11 
H Predmet Znesek t gotovini K h liranilnili 
vlogaH K Ihji K [h skupaj K 1 Prebitek v blagajni 

2 Vloga na knjižico mestne hranil- 
nice pod št. 36.788 .... 

3 Vloga na knjižico kreditne banke 
pod št. 1923 

4 Vloga v poštni hranilnici pod 
št. 76.173 

5 Obligacija državnega loterijskega 
posojila z dne 15. marca 1860. 1. 
ser. 18.312, št. 16 

6 Trinajst obligacij državne srebrne 
rente(emisijajulij 1868.)a2000K 

7 Vrednost hiše po odbitem še dolž- 
nem tabulatu 

8 Vrednost inventarja v društveni 
pisarni 

9 Vrednost knjižnice in knjižne 
zaloge 

Skupaj . . 

l'.e se odšteje primanjkljaj . 

ostane . 

Dne 31. decembra 1908. je znašalo 
premoženje 

torej so je letos pomnožilo za 5Q 28300 

3237 

100 56541 
415 

2959 78 54 
06 

76 508 
24674 28300 

3237 

100 

508 
24674 
56541 

415 
2959 50 78 54 
06 
76 116736J64 
205801 114678 108876 48 63 580215 V Ljubi j a n i, dne 31 . decembra 1 909. Blagajnik : 
Dr. Fr. Detela. Predsednik : 
Dr. Fr. Ilešič. Za tajnika: 
Fran Maselj. 

o 
O) 


C 


o 

-4-» 


D 


_W 


>o 


(0 


fO 


N 


u 


N 


O 
L- 


(0 


pv 


s 


v-*— t 


Ci) 
js: 
w 


00 


C 
•> 
o 
0^ ^s 
^s~ 


»" 1 
-ČB- 

r 


' 1 <^ 


co 

•J? 


JZ 


oč 


1 
(O 
1 


1 o 
- 
a 
<o 
Q 


ss 
. 


O. 
lO v. 
OT 
o 


lO 


fi 


3 


Ui 


o I> 
CO 
o 


ro 


l>. 
J« 


(M <> 
?Q 
if5 
ec 
' 


> 


»1 
*-i 
(M 
^^ 


2 


.a 


ja 
rt 


0» 


1 III 


60 — 
00- 
66|66 


1 1 1 


1 1 


1 


M 
C4 


S§i5 


gg 


g 


•rt" 


:^ 
ta 
O 
n. 


Ui 


1 OOt-iOC 


l^ «0 (M 
(M 


eco 


i 


1 1 


1 


rt 


C 


.sc 


^ 


• • 


O 


L' 


ja 
f 


o 
d 


3 


^ 


• 


4) 


Ti 


•~* 


r: 
jbin 

osoj 


"i/l 


rt 
> 
rt 


• 

u 
L. 
0) o : 


a> 


C 


l< 


O 


C 


in 


cT 


C 
a- 


• 

Q 
t^ 
H 
Primanjkljaj 
['pravni troški, 
a) tajniku 
/>) blagajniku 


ki. in 
i in p 
avfi in 
C 0) !u 

rt t- 


rt 


p > n.^ 


aj t- c: 


^ 


_ 
Hišni tr 

a) da 
^j po 
c) vr. 


Društve 
rtj na 
b) tis 


> 


C Si 
OS so 


'S 
•J? 

bo 


a 


• 


•A31 


s -i] 


81 


T^ (N 


«5 
-* 
kOCO 


js 
'e? 
O. 


-C 


" 1Š"- 


1 r n 
... 


.__ 
_ 


• 

O 


00 t> C 


DO o C 


.o 
-^ ^ C 


iSS'^ 


in 
C 
ut 


IG C30 C 


i> 
..i^ 


(M M< i 


T T-H 


co 
t» 


r 


H 


(M 
O 
o 

M) 
> 


■5? 


Xi 


1 1 


1 


II II 
oi 


8^ 
to 


Ui 


co o 


1 


lili 
o 


J 


T-( T- 


1 


lili 
O) 


o. 
^-1 


A 


S 


O) 


o 


<u 
■J? 
TS 
O, 
. 
3 
tH 


•pH 


J£ 
«5 
•J 


1 


O 
o 
73 


O 
« S «i 
N 

S^ fc- 0) 
cd 


Q 
Obresti, in s 
d!j od goto 
b) od oblig 

Dohodki hiše 


Državna pod 
Izkupilo knji 
3 
•»— > 

> 
•A31 


§1 


2X 


Ti (M C 


ci -* »n«i 


■) *> 


W 
K) 
h^ 


Tekoče štev. | 
►o 
o 

N 
Q- 


O 
a- 
er 
o 

•-5 
o 

a- 

fD 


p 


O 


T 


N 
P 
M 
C 


'O 


hi 


P 


R 
3 
s 
p 

Q 
•-< 

CD 

o 


o 

ST 

N 

p 


S" 

(H 

o 


3 

P 

P 

3 


.K 

O 
O 
en 


3 
P 

i-j 
P 
3 
a- 
<-l 


N 


<1 


rt> 


tD 


fD 
rt- 
s 

C6> 
r5< 


3 


«3 

•O 


o 


C« 

T3 


p^ 
■< 
o 


O 


o 
^-. 
00 
O 
o 
3 

fD 


o. 


3 s 
2.1 


3 

fD 
3^ 


in 
O 

<: 
o 
fD 

3 
3 


P 
N 

P 
•-J 


P 
- -----^ 


^ 


O 


<£> 
< 


< 
< 
^ 
B. 
p t^. 
«-.< 


?r 


t/"j< 


TT 
a> 
— Š{ 


CD 
< 
fD 

<: 


c2. 
f^ O 


Cf o 
p 


i>s -• 


ti) 
\o 


O" 

■t 

3 


D 


p 


C/^ 


-o o 

te w 

5" 


3 
O 
S" 


'P 

O 
Iva 


3 

CD 

3 


CD 

bi 

o 


3 

(D 
t« 

3 
fD 
D 
n 


3 


C 


o 

o 


-^3 
O 
3" 
1-1 
3- 
B 


<■ 


^3 


< 


3 
P 
3 

5" 
p 

3_ 
3" 
"-S 
3 


o' 
(-5 
(D 
o 
fD 
H— 
© 


D 
■1 
3 
» 


. P 
P 
P 


O 


1 


T) 


Q 


C« 


"11 


O' 


h^ 


»t 


t/l 


H^ 


I-' 


■< 
m 


00 


H-' 
O 
en 
t^. 


^^ -? 
Cu 


o 


h*'« 


Oi 


05 
\^ 


t:t fD o, fD 


?r 
č? 


O 


00 
CD o ir pj 

oog "" o 


CA< 
■ 
00 


I-' 


w 


OS 
^1 
3- 


o- S- 


= 


<x> 


^ 


)«>< 


00 
o 
p 
<1 3 


P ^ 


<1 


rf>- 
K) 
f^ 


Jd'o 2. 


-5 
o^ 


CTS 


K) 


*» 
I^O 


C tr 3 


N - 


<l 


<1 


■<! 


[\9 
O 


i-S 52- 


P 

3 


VI 


<1 


O 


00 


^s 
a> 
3- 


O JIT. pr 


^ - 


w 


Cn 


H-' 


O 
^ 
cop- 


3 
00 
05 


I-' 
O 
P^ 


^ o J 


t_. 
<1 


O' 


1^ 


en 
t-' 


• 
to 


<1 


05 


w 
OS 


§3 ^ 


05 


1X9 


1-^ 


00 
c» 
t3- 


INS 


t>B 


o^ 


00 
^ IT 
(^' 

00 

o 

■C 

w ^ 2 O 

^^ 

S O 
2. N d' o 

CD QJ o 

'c 

C 

■> 
s> 

(O 
N C 

•o 

O 

o. 
E^ 

(D 
•> 

(D 
T) 

N 10 
N C 

(O 

'^ <^ 
^ o 

N 
Ci) 

C Ul LO C ■> 

O 

>W 
O jC 

w •> 

o 

jac 

■O 

o 

j:: 

O 

T) 

JI 
0> 
05 

■> • -M 


O. 

3 


A 


;s [^ 


00 Oi- 


S 


._:^ 


> 

1 

dO 
> 


J4 

C« 


Ui 
S 
f3 


en 
rt 


•5? 
ja 


J2 


it IS 


1 i 


1 
•■—s 

rt 


C 
(4 
<o 
eo ■>! (M 
N 
m 
00 o cc 


b. 
O 
O. 


u: 


o <M fC 

Ti M 


1 1 


' 
.,—. 


a 
■ ■ • O ■ • 


>o 
M 


. . . O . . . 


o 


;^ 


>C/] 
^ ? 


ov 
<u 
i: • • • o • • s- 
-O 


— " 
a> ^ r: 


o 


<u 
^ 


35 i 


o 


Ol 


Gu 
£■••—•■ 


N 


O 


■- J£ 

oT ■ ■ ' o • ' 

._, o l^ — 


C 

cc 

'U 
03 

O. 
N 
k. 

a 
^^^^ §^c 5 


• 


'5 


<u 

a 
►iJ > čš 
•5= 


bO 


u 


•A91§ -H^I 


T-t (N eo 
iS 


b. 


1 


ja 


kO 1 1 ss 1 C 


«* 


CD 


00 


~ 


u 

Q 
O. 

3 


(M 1 1 lO 1 (M 


O 


T— t 


00 
SM CD 00 o »O ^ 


co 


O 


(M 


>o c^ lO ec 


G<I 


(M 
tO 


W 


o (N lO 


IT. 


05 
o 


o 
bC 


, 


y- 


■37 

to 


^ 


1 1 1 


II II 


1 


1 


1 


O 
8S 


^H 


o 


fcc! 


1 ^ 


II II 


1 


1 


1 


2 

C 


O) • 


. 
. 
^ 
v 


^ • 


. 
. 


TS 


C 
•fH 


• "S J ■ 

... . -iN .o • 


3 
3 


S 

•« 
^ 


.J . .;! -s- 


'> 


'O 
-d 


C - . .2, C oj C3 g 


O 

C 


C 
o 


cS 


rt 
^ 
o 


C 


•'-a 
o 
Q 
O 


ja 
>» nS > C rt "^ ■- 
'S" 

O 


2 

"rt 


3 

••—3 


d 
0) 


■JI 


4) 


O 
CuO Qi2Q CC 
»;-3 
•A81§ •JJ8X 


T-H (M eo vjH lo to 

6. Izkaz premoženja 

narodnih ustanoV V društvenega odbora oskrbi leta 1909. O) 
'O 

o 

O) Predmet Vrednost posebej K skupaj K Jiirčič-Tomšičeva ustanova za literarne 

namene: 
a) Srečka Ijublj. loterijskega posojila št. 50.026 
h) Knjižica mestne hranilnice št. 27.960 . . 
c) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 

okolico št. 2661 

č) Knjižica Šoštanj ske posojilnice št. 145 . . 
(J) Dve delnici »Narodne tiskarne« a 200 K . 

An t. Knezova ustanova za izdavanje poučne 

in zabavne knjižnice, in sicer: 

a) Prebitek v blagajni 

h) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 

okolico št. 643 

c) Knjižica kmetske posojilnice za ljubljansko 
okolico št. 6553 

č) Kreditna srečka z dne 31. marca 1858. serija 
1076 št. 46 

d) Šest srečk za uravnavo reke Tise a 30450 K 

e) Premijska listina 4 '% ogrske hipolečne 
banke, serija 110 št. 51 

f) Štiri srečke ljubljanskega loterijskega po- 
sojila, štev. 38.096, 39.501, 41.087, 51.114 
a 81— K 

ij) Deset zadružnih deležev kmetske posojil- 
nice za ljubljansko okolico a 200 K . . 

h) Dve 4» , kronski renti št. 210.315 in 398.756 
a 189-90 K 

i) 13 delnic »Narodne tiskarne« a 200 K . . 

Skupaj . . . 
Dne 31. decembra 1. 1908. je znašalo premoženje 
torej se je letos zmanjšalo za 81 
1478 

3390 

5421 

400 29 

16 

18 2 
56431 

47 

532 

1827 

31 

324 

2000 

379 
2600 88 
91 
51 

25 80 107701 63 64176 35 74946 
75062 98 
03 115 05 V Ljubljani, dne 31. decembra 1909. Blagajnik: 
Dr. Fr. Detela. Predsednik : 
Dr. Fr. Ilešič. Za tajnika: 
Fran Maselj. Seznamek knjižne zaloge 

„Matice Slovenske" in kupna cena posameznim iztisom. a) Knjige: 

1. Pleteršnik: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1876 . . 

2. dr. J. B/ehve/s: Letopis »Slovenske Matice« za i. 1877 . 

3. dr. J. Blei\veis: Letopis »Slovenske Matice« za I. 1878. 111 

in IV. del 

4. dr. J. Bleiweis: Letopis »Slovenske Matice« za I. 1880 

5. drJB/eiweis vitez TrsteniŠki: Letopis »Slovenske Matice« 

za I. 1881 

6. A. Bartel: Letopis »Slovenske Matice« za I. 1891 

7. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1899 . 

8. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1900 . 

9. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1901 

10. £. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1902 . 

11. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1903 . 

12. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za I. 1904 . 

13. E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1905 

14. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« I. zvezek, 1899 

15. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« II. zvezek, 1900 

16. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 111. zvezek, 1901 

17. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« IV. zvezek, 1902 

18. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« V. zvezek, 1903 

19. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« VI. zvezek, 1904 

20. L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« Vil. zvezek, 1905 

21. dr. Fr. Ilešič: Trubarjev Zbornik. X. zvezek, vezan, 1908 

22. dr. Jos. Tominšek: Blei\veisov zbornik, XI. zvezek, 1909 

23. J. /drsnik: Zgodovina avstr.-ogrske monarhije. 11. natis 1877 

24. Erben-Rebec: Voj vodstvo Koroško. 1866 

25. Rossmaessier-Tušek: Štirje letni časi. 1867 

26. Fe/ioecker-ErJavec: Rudninoslovje. 1867 

27. J. Vesei-Koseski: Raznim delom dodatek. 1879 ... . 

28. K. ^r6as: dr. E. H. Costa. 1877 

29. M. Cigaie: Znanstvena terminologija. 1880 

30. J. Šuman: Slov. slovnica po Miklošičevi primerjalni. 1882 

31. Spomenik o 600 letnici začetka habsburške vlade . . . 

32. dr Fr Lampe: Dušeslovje. 11. del. 1890 

33. /. Vrhovec: Zgodovina Novega meSta. 1891 

34. S. Rutar: Beneška Slovenija. 1899 

35. Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska. 1. zvezek. 1901 . . . 

36. Fr Orožen: Vojvodina Kranjska. II. zvezek. 1902 . . . 

37. Ferd. SeidI: Kamniške planine. H. del 

38. Anton Bezenšek: Slovenska stenografija. 1893 . . . . 1 K 1 


It }l 


1 


}> }> 


1 


„ 50 „ 


— 


,, 60 „ 


— 


„ 60 „ 


— 


„ 60 „ 


— 


„ 60 ,. 


— 


„ 60 „ 


— 


., 60 „ 


— 


., 70 „ 
„ 60 „ 
„ 60 „ 
„ 50 „ 
„ 60 „ 
„ 60 ., 
„ 60 „ 
„ 60 „ 


4 


„ — ,, 


4 


„ — „ 


— 


„ 'JO „ 


— 


„ 40 „ 


— 


„ 80 „ 


— 


„ 80 „ 


— 


„ 40 „ 


1 


„ 80 „ 


,, — ,, 


2 


„ — „ 


3 


„ — „ 


2 


„ — „ 


1 


,, 60 „ 


1 


„ 40 „ 


2 


„ — „ 


1 


,, 20 „ 


2 


,, — ,, 


2 


.. — „ 39. dr. 

40. dr. 
dr. 

41. 
42. 

43. 1 

44. 1 

45. I 

46. II 

47. 11 

48. 11 

49. IV. 
dr. 

50. 1 

51. 1 

52. 1 A'. G/aser: Zgodovina slov. slovstva. 111. del. I. zvez. 1896 
M. Potočnik: Koroška. 1. del 

K. Štreke/J: Slovenske narodne pesmi: 

zvezek. 1. snopič. 1895 

zvezek. 2. snopič. 1896 

zvezek. 5. snopič. 1900 

zvezek. 6. snopič. 1901 

zvezek. 7. snopič. 1903 

zvezek. 8. snopič. 1904 

zvezek. 9. snopič. 1905 

zvezek. 12. snopič. 1908 . . . . ■ 

zvezek. 13. snopič. 1909 

Fr. Simonič: Slovenska bibliografija: 

del. 1. snopič. 1903 

del. 2. snopič. 1904 

del. 3. snopič. 1905 1 


K 20 


2 


» 40 


1 


„ 20 


1 


„ 20 


2 


„ — 


2 


„ — 


2 


„ — 


1 


,. 30 1 „ 40 

1 „ - 
1 „ 50 53. XII. 

54. XIII. 

55. XIV. 

56. XV. 57. XVI. 

58. XVII. 59. XX. 60. XXI. 

61. dr. J. Zabavna knjižnica: 

zvezek: Fr. Malograjski: Z viharja v zavetje. 1900 
zvezek: /. Prijatelj: Štiri bajke Šaltikova Ščedrina. 
P. Bohinjec: Za staro pravdo. Povest iz 1.1515. 1901 
zvezek: dr. Fr. Dete/a: Učenjak. Veseloigra v treh 
dejanjih. — F. J. Doljan: Sami med seboj. Drama- 
tičen prizor. 1902 

zvezek: F. J. Doljan: Pogreb. Slika. ^— Pankracij 
Gregorc: Brez vo/je. Fr Ks. Meško: Črtice: 1. Ko so 
zvonovi plakali. 11. Za deveto goro. 111. Cilji našega 

hrepenenja. 1903 

zvezek: Josip Lavtižar: Pri Jugoslovanih. 1904. 
zvezek: P. Peterlin: Slavjanska lira. Fr Ks. Meško 
Pot spokornika. Zofka Kveder-Jelovškova: Pijanec 
Ivo Trošt: Podoba izza mladosti. Jos. Planinec 

Drobne povesti. 1905 

zvezek: Zofka Kveder-Jelovškova: Amerikanci 
Milan Pugelj: Hrizantema in Cimbas. Milan Pugelj 
Anžiček. Milan Pugelj: Evelina in Lina. 1908 . 
zvezek: £. A7-/5^a/?: Kato Vrankovič, drama. 1908 . 
Vošnjak: Spomini. I. del. 1905 1 
1 
1 


,, 60 
„ 50 
„50 


2 


)t 


1 


)> „ 60 „ 1 „ 20 „ 
1 „ 40 „ - . 80 „ Iz svetovne književnosti: 62. I. zvezek: A. Funtek: Kralj Lear. 1904 

63. II. zvezek: O. Zupančič: Beneški trgovec. 1905 .... 

64. y. zvezek: Goethe-Funtek: Faust 1. 1908 

65. dr. Fr./lešič: Hrvatska knjižnica. 111. snopič. Veli Jože. 1908 

66. dr. Branko Drechsler: Stanko Vraz 

67. Robert koprinski: Slovensko-hrvatski slovarček . . . 
Ant. Knezova knjižnica. Uredil Fr. Leveč: 

68. I. zvezek: Fr. Leveč: Ant. Knezova ustanova (s podobo). 

dr Fr. D.: Gospod Lisec. Povest. — Bogdan Vened: 
Ženitev Ferdulfa vojvode. Povest v verzih .... 

69. 11. zvezek: Ivan Goreč: Gorski potoki. Povest. —Pav- 

lina Pajkova: Planinska idila. Povest. — Fr. Leveč: 
Matija Valjavec. Životopis s podobo. 1895 .... 

70. IX. zvezek: Ivan Cankar: Na klancu. 1902 

71. X. zvezek: Ivan Cankar: Življenje in smrt Petra Nov- 

Ijana. Josip Kostanjevec: Ella. 1903 

72. XI. Ivan Cankar: Križ na gori. — F. Devetak: Spomini 

gospoda Ignacija Brumna. 1904 1 
1 


» 


40 


»> 


>> 

i} 


1 


y) 


20 


}> 


80 
— 
80 
2 
— 
3 
3 
— 
— 
60 

- „ 80 „ 

- „ 80 „ 

- ,, 80 „ 

- „ 80 „ 

- „ 80 „ > 1. XII. zvezek: Ivan Cankar: Potepuh Marko in kralj Matjaž. 

— Ivan Cankar: V mesečini. - Jos. Kostanjevec: 

Brez zadnjega poglavja. 1905 — K 80 v. 

74. XV. dr. Š/eb/nger: Vatroslav Jagič. — Ivan Cankar: 

Novo življenje. — Cvetko Golar: Dve nevesti. 1908 1 „ 40 „ 

75. XVI. zvezek*: R. Murnik: Matajev Mitija, vesela novela. 

— Cvetko Golar: Bratje in sestre v Gospodu. Sanje 
poletnega jutra. - Ob stoletnici Slovvackega . . . 2 „ 50 „ 

76. dr. Fr. Ilešič: Kultura in politika. 1908 — „ 20 „ b) Zemljevidi: 

Koekejevi zemljevidi, in sicer: 

Avstralija, Francija, Velika Britanija z Irsko, Italija, 
Južna Amerika, Skandinavija, Švica, Španija s Portu- 
galsko in Nizozemska z Belgijo — komad po . . . — „ 20 Za leto 1910. 

prejmejo p. n. gg. člani „Matice Slovenske" sledeče knjige : 

Knjigarska cena 

1. Dr. Bogu mil Vošnjak, Ustava in uprava ilir- 
skih dežel (1809—1813) 4 K — v. 

2. Dr. M. Potočnik, Koroška, II. del (zgodovina) . 2 „ 40 „ 

3. Zabavna knjižnica, XXII. zvezek (dr. Fr. Dete/a, 

Pegam in Lambergar) 2 „ — „ 

4. Prevodi iz svetovne književnosti, VII. zvezek. 

fZeyer, Jan Marija Plojhar. Roman) . . . . 4 „ — „ 

5. Knezova knjižnica, XVII. zvezek fdr. Ivan Lah, 
Brambovci. Roman. I. del) 3 „ — „ 

6. Letopis za 1. 1910 1 „ — „ 

Povest „Pegam in Lambergar" dobijo hrvatski člani od 
„Matice Hrvatske". Iz društvenih pravil „ Matice Slovenske". 

„§ 3. Kdor letnine ne plačuje redno, se sme po odborovem 
sklepu izbrisati izmed letnikov. 

Letnina se plačuje v prvi polovici vsakega leta." P. n. naročnikom „Zemljevida slovenskega ozemlja". 

Marca meseca 1909 je „Matica Slovenska" rokopisni 
izdelek Zemljevida poslala c. in kr. vojaškogeografskemu zavodu 
na Dunaju v natisk ter prejela poročilo, da se bo zemljevid 
tiskal v prvi polovici 1. 1910. LETOPIS 

MATICE SLOVENSKE ZA L. 1912, O^ IZDALA MATICA SLOVENSKA V LJUBLJANI. 
NATISNIL ANT. SLATNAR V KAMNIKU. 

1912. Vs e b i n a. Stran 

Uprava „Matice Slovenske" 1 

Letno poročilo tajnikovo 3 

48. glavna skupščina „Matice Slovenske" 6 

Nekoliko statistike ; 9 

Pismena anketa o Matičinih knjigah 13 

Jugoslovanska Enciklopedija 27 

Ob petdesetletnici „Matice Dalmatinske" 43 

Jugoslovanska Antologija v angleškem jeziku 46 

Poverjeništva „Matice Hrvatske" 48 

Izgovor slovenskega knjižnega jezika 50 Za 1. 1912. je »Matica Slov.« izdala sledeče knjige: 

1. Zbornik, XIV. zvezek 2 K - v. 

2. Zabavna knjižnica, XXIV. zvezek [Fr. Milčinski: Zlo- 
činci, Životopisi mladih zanikarnežev; di.lv. 

Lah: Mo]sier Roha; Jos. Premk: Madež) .... 1 „ 40 „ 

3. Knezova knjižnica, XIX. zvezek {Dr. Fr. Dete/a: Tujski 
promet. Povest.) 1 „ 40 „ 

4. Radivoj Peteri in- Petru ška: Po cesti in stepi. Pesmi. 1 „ — „ 

5. Iz svetovne književnosti, Vili. zvezek {Dostojevski- 

Levstik: Za p i sk i i z m rt vega d o m a) 3 „ — „ 

6. Letopis za leto 1912 — „ 60 „ Seznamek ostale knjižne zaloge »Matice Slov.« in »Matice Hrv« gl. zadi! 
Seznamek poverjeništev »Matice Slov.« izide drugič, z imenikom vred. i| r ■■I 

i iN Uprava „Matice Slovenske" 

za upravno leto 1911 12. Predsednik: dr. Ilešič Fran. 
I. podpredsednik : vitez Grasselli Peter. 
II. podpredsednik : Sušnik Ivan. 
Blagajnik: dr. Detela Fran. 
Hišni upravitelj: Sušnik Ivan. 

Ključarja: dr. Požar Lovro in dr. Zbašnik Fran. 
Tajnik: Pug-elj Milan. 

Odbor: a) Ljubljanski odborniki: 1. Dr. Demeter Bleivveis vitez 
Trsteniški. 

2. dr. Detela Fran. 

3. Dimnik Jakob. 

4. Govekar Fran. 

5. vitez Grasselli Peter. 

6. dr. Gruden Josip. 

7. dr. Ilešič Fran. 

8. Koder Anton. 

9. Maselj Fran. 

10. Milčinski Fran. 

11. dr. Mohorič Fran. 

12. dr. Opeka Mihael. 

13. Orožen Fran. 

14. Perušek Rajko. 15. Pleteršnik Maks. 

16. dr. Požar Lovro. 

17. Senekovič Andrej. 

18. Sušnik Ivan. 

19. Skerbinc Silvester. 

20. dr. Slebinger Janko. 

21. Subic Ivan. 

22. dr. Tavčar Ivan. 

23. Trstenjak Anton, 

24. Turk Jakob. 

25. dr. Ušeničnik Aleš. 

26. dr. Zbašnik Fran. 

27. Zupančič Vilibald. 

28. Zupančič Oton. — 2 - b) Vnanji odborniki ; 1. Dr. Bezjak Janko. 

2. Finžgar Fran Ser. 

3. Gang-1 Engelbert. 

4. Koblar Anton. 

5. dr. Kos Fran. 

6. dr. Lončar Dragotin. 7. dr. Poljanec Leopold. 

8. dr. Murko Matija. 

9. Seidl Ferdinand. 

10. dr. Sket Jakob. 

11. Svetec Luka. 

12. dr. Tominšek Josip. Odseki: a) Gospodarski odsek. 

b) Knjižni odsek. 

c) Znanstveni odsek. 
č) Narodopisni odsek. d) Zemljepisni odsek. 

e) Tehniški odsek. 

f) Umetniški odsek. Letno poročilo tajnikovo 

na glavni skupščini dne 17. marca 1912 za dobo 
od 5. marca 1911 do 17. marca 1912. Potekla je oseminštirideseta društvena doba delovanja 
Matice Slovenske. Predsedoval ji je, kakor ji je predsedoval 
prejšnja leta, g-, dr. llešič, ki je bil postavljen enoglasno na to 
mesto v prvi odborovi seji po lanskem občnem zboru. Iz od- 
bora Matičinega je izstopil g", kustos Luka Pintar, mesto njega 
pa je vstopil slovenski književnik Oton Zupančič, ki je uveljavil 
svoje delovanje zlasti v Knjižnem odseku. 

V društveni dobi, ki jo danes končavamo, se je sestal 
odbor šestkrat , Knjižni odsek petkrat , Gospodarski enkrat, 
Tehniški enkrat, Agitacijski enkrat, Narodopisni enkrat in Znan- 
stveni enkrat. Ta zadnji šteje več pododsekov, ki so se večkrat 
sestali in se posvetovali in sklepali glede dela za Jugoslovansko 
Enciklopedijo. Ustanovil se je tudi po nalogu lanske glavne 
skupščine odsek za izpremembo nekoliko zastarelih Matičinih pravil. 

Odbor je nastavil dosedanjega tajnika v smislu pravil za 
nadaljnja tri leta. Dalje je ukrenil na predlog Gospodarskega 
odseka, da se popravi Matičina hiša, zlasti pisarna, kar se je 
vse tekom minulega leta izvršilo. Spominjal se je 70 letnice svo- 
jega zaslužnega prvega podpredsednika g. viteza Petra Grassellija 
in mu izrazil tople čestitke. G. častnega člana Maksa Pleteršnika 
je odlikoval za njegove zasluge s častno diplomo, originalnim 
delom domačega umetnika. Na predlog Knjižnega odseka je 
sklenil, da naj Matica sprejema spise poljubnega obsega, naj si 
bodo torej dolgi ali kratki, samo da so dobri, in da sme, ko so 
izšle publikacije tistega leta, nagraditi s častno nagrado kateri- 
koli spis, ki je absolutno dober in relativno najboljši, in to 
vselej takrat, kadar niso bili konkurenčni spisi za častne nagrade 
vloženi, ali če so bili vloženi, pa niso odgovarjali po svoji umet- 
niški kvaliteti. Nadalje se je sklenil z Matico Hrv. v Zagrebu 
dogovor, po katerem bodo skupna izdanja obeh Matic, bodisi 
slovenska ali hrvatska, honorirana sorazmerno od obeh Matic. 

1* _. 4 — 

Na ta način dospo pisatelji do izdatnejših honorarjev. Taka 
izdajanja se bodo vobče menjavala kakor doslej: Enkrat izide slo- 
venska knjiga, enkrat hrvatska. 

Za leto 1911. je razposlala Matica vsega skupaj 3896 gar- 
nitur. Častnih članov šteje 6, ustanovnikov 183, letnih društve- 
nikov 3355, naročnikov 272. V oceno je poslala 25 garnitur, v 
zameno 55. Ocene o njenih letošnjih publikacijah — kolikor 
jih je izšlo dozdaj — so bile dosti ugodne. Da bi se uverili, 
kaj menijo o knjigah naši člani in gg. poverjeniki, smo razpo- 
slali mednje tiskovine, kjer smo vprašali in prosili za izjave. 
Došlo nam je mnogo odgovorov, katerih večina je hvalna in 
večkrat celo laskava. 

Za 1912. leto misli Matica izdati sledeče knjige: 

1. Zbornik, ki bo obsegal dr. Slebingerjevo slovensko bi- 
bliografijo zadnjih let in zanimivo korespondenco Linhartovo. 

2. Izda Matica prevod romana Dostojevskega: Zapiski iz 
mrtvega doma, ki ga je oskrbel pisatelj g. Vladimir Levstik. 

3. Knezovo knjižnico, ki prinese poleg par krajših spisov 
izpod peresa g. Milčinskega, g. Laha in drugih še spis gosp. 
dr. Ilešiča: Ideja slovenskega naroda. 

4. Izide Zabavna knjižnica. Obsegala bo poezije znanega 
zelo čuvstvenega slovenskega lirika Radivoja Peterlina- Pe- 
truške „Po cesti in stepi." Knjiga bo imela elegantnejši format, 
kakor je pač zbirki lirskih pesmi primerno. 

5. ^Dalje pride na svetlo obširen zvezek Strekljevih narodnih 
pesmi. Zal, da je urednik Strekelj nevarno bolan. 

6. Izda Matica Letopis, in sicer pomnoženega s statističnimi 
spisi o slov. kulturnih društvih, o slov. trgovini itd. Reprezentiral 
bo torej knjigo, ki je posebno potrebna in splošno zani- 
miva.* 

Tekom zadnje društvene dobe smo prejeli večje število 
rokopisov. Med temi jih je bilo 12 beletristične vsebine (1 drama, 
1 daljša pesem in 10 povesti), drugo so bili znanstveni sestavki, 
vmes narodno blago in življenjepisi. Od 12 beletrističnih spisov 
jih je bilo treba odkloniti ravno polovico, torej šest. Ostali se 
uvrste v Matičine publikacije, ali so se nekateri krajši tudi že uvrstili. 

Tisk zemljevida slovenskih dežel je v teku. Zavod, ki ga 
tiska, nam je poslal julija meseca korekture ene četrtine zemlje- 
vida in pred nedavnim časom smo prejeli korekture druge če- 
trtine. Skoro bo torej opravljena polovica korektur. 

Znanstveni odsek je posvetil svoje delovanje zlasti Jugo- 
slovanski Enciklopediji in se bavil z raznimi pripravami za spi- 
sovanje člankov in biografij, ki najdejo mesto v tem prvem 
jugoslovanskem leksiku. 

* Naknadno se je ta program za 1. 1912 nekoliko izpremenil. 

Ured. — 5 — 

Tehniški odsek se je bavil z gradivom za slovenski teh- 
niški slovar, Agitacijski je iskal sredstva za uspešno agitacijo 
in popularizacijo Matice, Narodopisnega je zopet oživila 
potreba zbiranja narodopisnega gradiva za Jugoslovansko 
Enciklopedijo. Pokazalo se je, da je narodopisna stroka v Slo- 
vencih še sila malo obdelana. Matica zbira zadnja leta razno 
narodopisno gradivo (pravljice, rekla, pregovore, šale itd.) in 
prične vse to svoječasno izdajati. Njena zaloga je že precej 
obsežna. 

Nekaj novega v minuli društveni dobi sta bila dva lite- 
rarna sestanka, ki ju je sklical g. predsednik. Obeh se je ude- 
ležilo več literatov in takih cenjenih gostov, ki jim je pri srcu 
slovenska književnost in prosveta. Na prvem sestanku je refe- 
riral o literarni temi (Cankarjeva knjiga „Troje povesti") gosp. 
sklicatelj sam, na drugem gosp. prof. Kobal in gosp. Cv. Golar 
(Zab. knjiž. 1911 in „Mencinger".) Oba sestanka sta bila zani- 
miva in živahna. 

Matica se je spominjala jubilejev in slavelj vseh zaslužnih 
in velikih slovanskih in slovenskih mož in jim ob takih prilikah 
izrazila svoje čestitke. Tudi smrti svojcev se je spominjala z 
žalostjo. Udeležila se je pogreba pokojnega odbornika in usta- 
novnika dr. Josipa Vošnjaka in izdala o njem v knjigi »Jubilejev 
in spominov" biografsko črtico. Več njenih ustanovnikov in več 
njenih društvenikov je pograbila v zadnji dobi smrt. Bodi vsem 
ohranjen časten spomin ! 
48. glavna skupščina „Matice 
Slovenske" 

se je vršila dne 17. marca 1912. Navzočih je bilo do 

60 društvenikov. i G. predsednik dr. Fr. Ilešič otvori skupščino, imenuje za 
overovatelja zapisnika g. prof. Modica in g. prof. Kobala, po- 
zdravi vse navzoče in še zlasti g. prof. Ozvalda in g. odbornika 
Seidla, ki sta prispela na zborovanje iz Gorice, dalje zastop- 
nike kulturnih društev. Zahvali časopisje, ki je prinašalo drage 
volje razna Matičina naznanila tekom zadnje društvene dobe, in 
ravnotako poverjenike in odbornike, ki so se udeleževali sej in 
delovali ž njim vred v prospeh društva. Naprosi tajnika, da bi 
prečital svoje poročilo. 

Tajnik prečita svoje poročilo. Spomin na pok. dr. Josipa 
Vošnjaka in na vse druge rajne ustanovnike in člane, ki jih je 
tekom zadnje društvene dobe pograbila smrt, počaste skupšči- 
narji na predsednikov predlog s tem, da se dvignejo s sedežev. 

G. vladni komisar pl. Andrejka izraža željo, naj bi Matica 
kolikor mogoče hitro izdala slov. tehniški slovar, ki je vsestransko 
jako potreben. G. predsednik obljubi, da se je in bo po možnosti 
zavzemal za stvar, in omenja, da ga v tem stremljenju podpira in 
podpre Društvo inženirjev. Dalje omenja g. predsednik, da je 
Matica primorana po pravilih izdajati leto za letom imenik svojih 
društvenikov. Ker se pa pripete zaradi poznega plačevanja 
članov ravno s tiskanjem imenika neprijetne zakasnitve letnih 
publikacij in ker morda ni imenik na sploh velike važnosti, bi 
bilo nemara ugodno, da bi v Letopisu izostal, ali da bi izhajal 
leto pozneje za prejšnjo leto. G. Perušek predlaga, naj prinaša 
imenik samo nove člane. Gosp. polkovnik Milavec svetuje, naj 
izdaja Matica imenik vsakih pet let enkrat. Skupščina prepušča 
zadevo odboru, ki naj poljubno ukrene in ki lahko izpremeni v 
ta namen tudi Matičina pravila. - 7 - 

G. predsednik poroča, da je Matica prejela prevod ro- 
mana „Pod jarmom". Avtor temu romanu je Bolgar Vazov, ki 
je sloveč bolgarski romancier, a žal pri nas zelo malo znan. 
V drug-em prevodu prinaša ravno tačas to delo neki ljubljanski 
dnevnik. 

G. pl. Andrejka ni zato, da bi izšel roman Vazova, ker se 
mu zde druga svetovna dela dosti važnejša. Tako zlasii Sha- 
kespeare, ki ga treba Matici kar največ in kar najhitreje še 
nadalje izdajati. Ne kraljevskih dram, temveč druge, ki so nam 
bližje in umevnejše. Nasprotno mnenje izraža g. prof. Kobal, ki 
poudarja, da se mora Matica v prvi vrsti ozirati na slovanska 
svetovna dela, potem šele na angleška in druga. Shakespeare 
in vrsta drugih nam je dostopna v raznih nemških prevodih. 
Bolgarska literatura je pri nas malo znana in zato bi bil Vazova 
roman dobrodošel. G. predsednik omenja, da ima Matica pre- 
vode iz Shakespearja iz prejšnjih časov v programu — zlasti 
Zupančičeve. 

G. Grasselli predlaga konec debate, kar se sprejme. Skup- 
ščina odobri tajnikovo poročilo. G. predsednik prosi g. blagaj- 
nika za poročilo. 

G. blagajnik razloži račune za društveno dobo 1911/12 in 
razjasni proračun za bodočo dobo. V računih je pisana povsod 
le kurzna vrednost vrednostnih papirjev, a g. dr. Stare in gosp. 
odbornik Perušek predlagata, naj se v bodoče zapisuje nomi- 
nalna vrednost. Proti temu je g. blagajnik, g. odbornik Trstenjak 
in drugi. Ostane torej pri starem. G. blagajnik opozarja, naj bi 
plačali člani in poverjeniki udnino redno v prvi polovici vsa- 
kega leta. 

G. vadniški učitelj Kruleč, ki je pregledoval obenem z 
g. vladnim rač. oficijalom Pavšičem Matičine račune in tozadevne 
knjige, izjavlja v svojem imenu in v imenu g. Pavšiča, da so 
Matičini računi in knjige v točnem redu, in prosi skupščinarje, 
da izreko g, blagajniku absolutorij. Pozivu se pridruži tudi 
g. predsednik , ki zahvali g. blagajnika z zborovalci vred za 
točno poslovanje. 

G. predsednik prosi, da oddado gg. skupščinarji glasovnice 
za volitev v odbor. To se zgodi. 

Za preglednike računov v društveni dobi 1912 13 so iz- 
voljeni isti gospodje, ki so te posle prej opravljali. Namreč: 
g. vadniški učitelj Kruleč, g. rač. vladni oficijal Pavšič in gosp. 
dež. blagajnik Pogačnik. Tozadevni predlog je stavil g. odbor- 
nik Perušek. 

G. predsednik imenuje za skrutinatorja g. polkovnika Mi- 
lavca in g. prof. Suherja. Skrutinij se izvrši takoj po občnem 
zboru. - 8 - 

V odbor so bili izvoljeni p. n. g-g-. : dr. Jakob Sket, Fran 
Maselj, dr. Fran Mohorič, dr. Leopold Poljanec, Maks Pleteršnik, 
Jakob Dimnik, dr. Janko Lokar, Vilibald Zupančič, Ivan Grafe- 
nauer in dr. Mihael Opeka. 

G. polkovnik Milavec vpraša, kdaj izide zemljevid sloven- 
skih pokrajin. G. predsednik javlja, da izide po priliki jeseni. 
Zahvali gg. zborovalce za udeležbo in zaključi skupščino. 
Nekoliko statistike. v „Letopisu Matice Slovenske" za leto 1910 čitamo sle- 
deče : 

»Štajerska ima v primeri s Kranjsko 100 članov „Matice 
Slovenske" premalo (slovenske intelig^ence je pač na Štajerskem 
manj), Primorska 400 premalo, Koroška do 300. Ima jih Kranjska 
brez Ljubljane 1100, Štajerska 900, Primorska 500, Koroška 125." 

in glede na poedine kraje: „Pliberk šteje 47 članov, 

Laški trg" 8, Kamnik 27, Osijek pa 43, Varaždin 38, Požeg-a 20, 

Petrinja 20 (Osijek v Slavoniji ima 43 članov, Kamnik pa 
na pr., ki je par ur nad Ljubljano, le 27!)." — 

Lokalna statistika je važna za poverjeniško delo, oziroma 
za g^ospodarski razvoj „Matice". 

Za stvarni, notranji razvoj „Matice" pa je važnejša 
statistika članov po poklicu. 

Da bi dobili tako statistiko, smo letos spomladi poverje- 
nikom razposlali posebne vprašalne pole o članih za 1. 1911. 

Odgovore smo dobili od 68 poverjenikov (Ljubljana je 
posebe), ki so nam prijavili 1047 moških in 70 ženskih članov 
(največ, namreč 9 ženskih članov je v Ljutomeru). 

Ti člani se po poklicu dele tako -le: 

Uradniki javni: 158 - 108 = 266. 
„ privatni: 78 -t- 37 = 115. 

Profesorji : 108. 
Duhovniki: 90 + 60 = 145. 

Učitelji: 128 -f 121 = 249, največ v Ljutomeru: 12. 
Trgovci: 74 + 62 = 136, največ v Rakeku: 12. 
Obrtniki : 61 in 8 tvorničarjev. 
Zdravniki : 20. 
Vojaštvo : 8. 

Advokati 4" notarji: 32. 
Delavci : 5. 
Kmetje: 63 -p 8 večjih posestnikov. — 10 Inženerji : 1. 

Drugi privatniki : 10. 

Šole, društva, knjižnice: 124. 

Nekoliko akademikov (bogoslovci) 5, 

Srednješolski dijaki naročniki. 

Statistika ljubljanskih članov za leto 1911 : Uradniki javni: 202. 

„ privatni : 24. 

Profesorji : 78. 
Duhovniki: 20. 
Učitelji: 31. 
Trg-ovci : 42. 
Obrtniki: 23. 
Tvorničarji : 3. 
Inženerji: 12. 
Zdravniki: 21. 

Advokatje, notarji in njihovi 
koncipijentje: 24. Delavci: 0. 
Kmetje: 0. 
Društva, zavodi, čitalnice, 

občine, šole: 28. 
Vojaki : 5. 
Dijaki: 18. 
Drugi privatniki : 20. 
Akademiki (bogoslovci): 111. 
Ženske, učiteljice: 15, 
„ druge : 27. Vseh skupaj (letnikov) : 674. 

Z Ljubljano vred dobimo sledeči pregled : Poleg 1679 moških 
članov je 112 ženskih. Posebe: 

Zdravniki: 41. 
Inženerji: 13. 
Delavci : 5. 

Kmetje (posestniki) : 71. 
Vojaštvo : 8. 

Šole, društva, čitalnice itd.: 152. 
Drugi privatniki : 30. 
Akademiki bogoslovci: ka- 
kih 120. Uradniki javni : 468. 

„ privatni: 139. 

Profesorji : 186. 
Duhovniki: 165. 
Učitelji: 280. 
Trgovci: 178. 
Obrtniki: 84. 
Tvorničarji: 11. 
Advokatje, notarji in njihovi 
koncipijenti : 56. Ker je plačujočih članov na leto okoli 3800, velja gornja 
statistika ne čisto za polovico letnikov, a sme se misliti, da bi 
se razmerje stanov z drugo polovico ne izpremenilo znatno. 

Glavni kontingent Matičarjev so uradniki, učitelji, profesorji, 
trgovci, duhovniki. 

Za pravilno označbo stanu bi seveda trebalo gornja šte- 
vila primerjati s številnostjo dotičnega stanu vobče. Slovenskih 
profesorjev na pr. je povprečno kakih 250 ali 260; v Matici jih 
torej ni kakih 60 do 70. Slovensko učiteljstvo je zastopano v 
častnem številu, a mnogo premalo v primeri s svojo številnostjo. 
Duhovništvo pa stoji že daleč za učiteljstvom. — 11 - Statistika ustanovnikov. 

Uradniki javni: izven Ljubljane 17 v Ljubljani 12 „ privatni: 


1 


1 


Profesorji : 


7 


7 


Duhovniki : 


33 


10 


Učitelji : 


1 

Trg-ovci: 


7 


5 


Obrtniki: 
Tvorničarji : 


2 


3 


Advokatje, notarji: 


7 


4 


Delavci : 
Kmetje : 
Društva, občine, zavodi, 


čitalnice in šole: 


29 


5 


Zdravniki : 


2 

Inženerji : 


2 


1 


Vojaki : 


1 


2 


Drug-i privatniki : 


7 


2 


Akademiki : 


1 

Ženske : 


2 

Hiše, rodbine: 


5 


1 124 53 Po času pristopa se ustanovniki razvrščajo tako -le 

Iz 1. 1864 je še 36 ustanovnikov, Iz 1.1888 je še 8 ustanovnikov, 
1865 ' .^^^ . „ 1866 


> > 


„ 1867 


> > 


„ 1868 , 


> » 


„ 1869 


> > 


„ 1870 


> > 


„ 1871 


1 y 


„ 1872 


t > 


„ 1873 


> > 


„ 1874 


> > 


„ 1879 


> » 


„ 1881 


> » 


„ 1882 


» > 


„ 1883 


» > 


„ 1884 


»> > 


„ 1885 


» > 


„ 1886 


> > 


„ 1887 


> > 5 
5 
4 
5 
5 
4 
6 
5 
11 
3 
1 
2 
8 
2 
4 
4 
1 
5 1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1897 
1898 
1900 
1901 
1903 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 6 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 V zadnjih petih letih je pristopilo razen tega devet Hrvatov, 
torej povprečno 4 — 5 ustanovnikov na leto. - 12 - 

Iz tega se razvidi, da so ustanovniki najbolj pristopali v 
prvih letih Matičinega obstanka; seveda je baš med temi usta- 
novniki mnogo šol, čitalnic. Znaten je prirastek 1. 1873; takrat 
so „Mladoslovenci" (Vošnjak itd.) nastopili proti Bleivveisovi 
struji. Nato pa je občutno padanje do konca Bleivveisove dobe. 
V osemdesetih letih za Marnovega predsedovanja je zopet bolje. 
Seveda je za novejšo dobo vedno uvaževati rastoče potrebe 
drugih, zlasti obrambnih društev.* O pomenu ustanovnikov za Matico gl. Letopis 1911, str. 8. ! 
( Pismena anketa o Matičinih knjigah. s pozivom, ki je veljal statistiki Matičarjev po poklicu, 
smo obenem tudi poprosili gg. poverjenike, naj bi nam poročali, 
kako sodijo njih člani o naših publikacijah, katera knjiga se 
največ čita itd. 

Odgovore priobčujemo doli po redfi, kakor so došli. (1. — 68.) 

Nekateri gg. poverjeniki se niso izrazili o vseh poedinih 
knjigah, marveč so naglasili le to ali ono, kar se jim je zdelo po- 
sebno ugodno ali neugodno. Molčanje o kaki publikaciji kaže 
pač na srednje dobro sodbo o njej. 

Uspeh letnika 1911 je po teh izjavah gg. poverjenikov 
zelo zadovoljiv. Popolno hvalo o knjigah za 1. 1911. čitamo v 
poročilu 3., 4., 5., 11., 15., 17., 19., 20., 27., 30., 36., 48., 50., 
54., 56. Vobče zadovoljiva je sodba v št. 2., 6., 14., 23., 29., 32., 
37., 40., 42., 45., 47., 58., 59., 60. 

Manj ugodna je sodba poročila 16., zlasti o beletristiki. 
Posebno mesto je odkazati poročilu št. 52. 

Močno izražena je želja po lažji, zlasti zgodovinski bele- 
tristiki; primerjaj poročilo 8., 9., 12., 13., 15., 18., 19., 21., 22., 
29., 30., 34., 38., 49., 42., 46., 52., 58. in 68. Malo na drugo 
stran kaže št. 14 in morda 54. 

V znanosti so priljubljeni popularni spisi o domači zgo- 
dovini ; zato je tako dobro došel „Zbornik" 1911. 

Sodba o poedinih knjigah. 

Prav zadovoljil je „Z bor ni k" 1911. in to zlasti zaradi 
svoje zgodovinske vsebine, posebe še radi „Spominov na Fran- 
coze". Prim. hvalno sod^bo v poročilih 4., 5. (prim. tudi 9.), 12,, 
23., 25., 31., 37., 47. Če pravi poročilo 25., da nekaterim uga- 
jajo sploh le „Zbornik" in „Narodne pesmi", si je to tolmačiti 
s tem, da prihaja poročilo iz večjega mesta, kjer so člani samo 
više izobraženi ljudje. Glede priljubljenosti zgodovinskih snovi 
primerjaj še poročilo 2., 21., 22., 45., 46., 52. in pa sodbo o 
beletristiki v „Knezovi knjižnici" in „Zabavni knjižnici"! — 
Srednje ugodna je sodba v poročilih 34., 38., 42., 44., 63. — - 14 — 

Preprostejši krogi se seveda izrekajo proti učenim „špehom" ; 
prim. poročilo 1., 2., 29. (poročilo je iz mesteca), zlasti tudi 68.! 

O 14. snopiču „Narodnih pesmi" se izraža ugodno 
8 poročil, manj ugodno ali neugodno 6. Zlasti neugodno je 
poročilo 1., prav ugodno pa 4., (ugodno št. 4., 5., 25., 34„ 38., 
42., 44., 67. — Neugodno št. 1., 8., 20., 22., 29., 58., 67.) 

O „Zabavni knjižnici" pravzaprav ni ene neugodne 
sodbe. Izmed dveh spisov priobčenih v njej (Meškova „Crna 
smrt", Pugljev „Gregor") nima Pugljev spis nobenega glasu 
proti sebi, pač pa poročilo 64. močno za sebe. Za Meškovo „Crno 
smrt" je ugodno poročilo 32. — poročilo je iz krajev, kjer se 
vrši dejanje,, povesti (primer, poročilo 40.!) — a manj ugodna je 
sodba o „Crni smrti" v poročilih 46. in 47. Ugodne sodbe o 
„Zabavni knjižnici" sploh glej v poročilih 18., 23., 31., 32., 34., 
37., 39., 40., 41., 45., 55., 67. 

O I. zvezku »Mencingerjevih izbranih spisov" je došlo 
8 ugodnih sodb (št. 6., 31., 37., 40., 47., 52., 53., 67.) proti dvema 
manj ugodnima (34., 38.). Hvali se ta izdaja, ker Mencingerjevih 
spisov zlasti mladina ne pozna več in ker imajo več dejanja. 

Lahov roman „Brambovci" je dobil 11 pohval (poročilo 
5., 18., 23., 25., 37., 41., 44., 45.. 47., 63., 65.) proti šestim 
manj ugodnim sodbam (št. 32., 34., 38., 40., 64., 67.). Kot njih 
prednost se navaja izrecno domača -zgodovinska snov.* Z druge 
strani se jim očita razvlečenost, nedostatek dejanja in nemar- 
kantnost oseb. 

O »Slovanskih Spominih in Jubilejih" so došle 
le ugodne sodbe (št. 14., 34., 38., 44., 47., 51., 55.). V poročilu 51. 
se imenujejo kot najbolj priljubljena knjiga. 

»Hrvatska knjižnica" kot taka nima glasu proti sebi; 
naravnost navdušeno jo pozdravlja poročilo št. 13. Med di- 
jaštvom si pridobiva vedno več čitateljev. Naravno je, da čitajo 
»Hrvatsko knjižnico" z veseljem ob hrvatski meji (št. 46.), ob 
koroški meji na Štajerskem pa jo čitajo le nekateri (št. 34.). — 
Kar se tiče posebe »Tudjinca", ki je izšel v »Hrvat, knjižnici" 
za 1. 1911, je uvaževati poročilo 14., ki izraža željo, naj bi se 
izdajali klasični hrvatski romanopisci". S posebno vsebino 
tega zvezka »Hrvat, knjižnice" si bo treba tolmačiti tudi sodbo 
pod št. 45., ki pravi, da se je knjiga »letos" malo čitala (po- 
ročilo je sicer iz bližine hrv. meje). Prim. še poročilo 5. z Go- 
renjskega! Na konkretno vsebino knjige se pač nanaša tudi 
poročilo 47. (iz bogoslovskih krogov), ki je na meji ugodne in 
neugodne sodbe. Zanimivo je poročilo 60. iz Požege v Slavoniji; 
vidi se, da prof. M. Kuntarič razmišlja o pospeševanju našega 
ujedinjenja. * Naknadno nam je pisal neki preprost mož s Primorskegra : „Knjiga 
(Brambovci) mi dopade zavoljo zgodovine, ki je vpletena vmes." - 15 - 

O »Letopisu" imamo le pet poročil. Troje se jih izrel<a 
proti izdajanju »Letopisa" (18., 38., 65.), dvoje zanj (34., 46.); 
o njega vsebini št. 27. 

Posebne želje ali misli so izrazila sledeča poročila: o članih 
in članarini št. 2., 4., 25. — o tisku enega spisa v dveh letih 
št. 64. — o knjigah za mladež št. 60. — o prejšnjem izhajanju 
knjig št. 2. — o poverjeništvih št. 57. — o honorarjih pisateljem 
št. 25. "- 

Nadalje: o »Prevodih" št. 8., 9., 36., 40., 54., 55., 64., tudi 68 — 
o Koroški št. 62. — o zemljevidih št. 10., 13., 62. — o popisu 
slovenske zemlje št. 30. — o potopisih št. 41. — o Poezijah št. 64. 
— o Zgodovini na slovanski podlagi št. 27. — o prirodoznanstvu 
in iznajdbah št. 2., 14., 27. in 32. — o tehniškem slovarju št. 13. 

Nadalje: o A. Aškercu št. 8. — o Ivanu Cankarju št. 40. 
in 68. — o ..solzavosti" literature 52. Poročila poverjenikov. 

(Na tekoča števila teh poročil se nanašajo števila v gornjem posnetku.) 

1. 

Tako »narodno blago", kakor ga najdemo v dr. Strekelj- 
novih narodnih pesmih, naj bi se ne prineslo. Naj se take pesmi 
pogubijo, ne pa še natiskajo. Bralcu postane slabo; sramujem 
se kaj takega razpečavati ; svoj izvod sem podaril sodnijskim 
jetnikom, pa v bojazni, da mi ga ne vrnejo ! Kako pesniško 
vrednost naj bi pa imele take pesmi, ki mrgolijo besed, katerih 
olikanec ne bi smel izpregovoriti ? Zakaj se kaj takega ponatisne? 
In to v vseh mogočih varijaturah? 

Taka knjiga ni za širše občinstvo!^ To menda sami izpre- 
vidite, pa si menda ne upate g. dr. Streklju v brk povedati, 
češ, naj to storijo poverjeniki ter vzamejo na se ,,odij" — naj 
bol G. dr. Strekelj je moj prijatelj, pa takih gnusnih pesmi mi 
naj nikar več ne prinese na mizo I 

Kot poverjenik slišim pogostoma godrnjati : »Zopet sami 
špehi, zaboji na podstrešju se polnijo ž njimi!" Zato sem se 
branil poverjeništva. Vsem se sicer nikoli ne more prav narediti 
— pa zgoraj izraženo sodbo bi menda slišal od vseh udov, — 
ne grem jih vprašat, pišite jim sami. Knjige za 1. 1911. v splošnem ugajajo. Za preprosto ljudstvo 
je želeti zgodovinskih povesti in humorističnih ; za učene raz- 
prave se ne briga. Potrebna bi bila tudi knjiga iz prirodoznan- 
stva (n. pr. geologije), poljudno pisana, (tudi astronomija), — 16 - 

kakoršnih imajo Nemci nebroj. Dalje se zanima preprosto ljudstvo 
za najnovejše iznajdbe (kratek opis s sliko). Ali bi ne bilo mo- 
goče znižati letnine vsaj za 1 K ? S tem bi se dobilo precej 
članov izmed ljudstva, ki so sedaj Mohorjani, a jim te knjige 
ne ugajajo. Važno je tudi, kar sem od več strani slišal, da bi 
publikacije izšle vsaj novembra meseca, ker kmet le 
po zimi čita. 

3. 

O vsebini knjig sem vprašal večino članov, ki so se vsi 
pohvalno izrekli. 

4. 

Knjige vsem jako ugajajo. Nekatere zlasti zanimajo „Na- 
rodne pesmi" ter tudi želijo, da bi se od te tako znamenite 
knjige vsako leto izdal 1 zvezek, da bi tako tem preje dobili 
celo knjigo. Tudi pripovesti večinoma prav ugajajo. Isto tako 
je tudi „Zbornik" prav zanimiv. „IVIatica Slov." naj le še na- 
dalje izdaja tako lepe in znanstvene knjige. 

Da pa udov ni toliko, kakor bi jih moralo biti, temu je 
pa največ krivo to, ker narodna misel pri teh žalostnih poli- 
tičnih razmerah pojema. 

5. 

Sodba o letošnjih publikacijah od strani članov je zelo ugodna. 
Vsem so knjige zelo všeč. 

Največ se čita „Knezova knjižnica", za to „Slov. narodne 
pesmi", nadalje je zelo priljubljen letošnji „Zbornik" zavoljo 
„Spominov na Francoze", za tem „Zabavna knjižnica", „Spomini 
in Jubileji", a najmanj, da, skoro nič »Hrvatska knjižnica." Tukajšnji Člani so v splošnem zadovoljni s knjigami za 1. 1911. 
Osobito se zanimajo za nadaljnje izdajanje Mencingerjevih spisov, 
ki jih mlajša generacija prav malo pozna. 

7. 
Nisem mogel nič pozvedeti, ker knjige niso prečitane. 

8. 

Največ se čitajo razni spisi, povesti ; najmanj »Slovenske 
narodne pesmi". Nekateri so izrazili željo, naj se slednje opuste, 
mesto njih naj se izdajajo, če ni nič izvirnega na razpolago, 
kaki prevodi iz ruščine, angleščine itd. Eden bi celo rad 1. iz- 
dajo Aškerca, ki je pošla. - 17 - Največ, kakor znano, čitamo leposlovje; predvsem ug-aja 
zgodovinsko. Za leposlovjem prihajajo v poštev poljudni članki, 
kakor „Spomini na Francoze" ali pa razni turški boji. Ali bi 
ne mogla „Matica" izdati po en roman vsako leto od Sienkie- 
vvicza ali sličnih pisateljev? „Plojhar" je splošno ugajal, vendar 
je bil polizobražencem nekoliko pretežak . . . 

10. 

Ne vem. 

Tisti, ki so leta 1909. plačali za zemljevid slovenskih dežel, 
se jeze; tisti, ki so takrat rekli, da dado denar takrat, ko prej- 
mejo zemljevid, se pa smejejo. 

11. 
Knjige so se bralcem prikupile. 

12. 

Cez polovico udov se je izreklo za „Zabavno" in »Kne- 
zovo knjižnico", nekaj zopet za zgodovinske knjige, ostali pa 
za „Zbornik", med temi sem tudi jaz. 

13. 

Splošna sodba: Za mal denar veliko knjig — pa malo 
branja ! (To je, beletrističnega Čtiva manjka.) 

Podpisani poverjenik je pa za svojo osebo najbolj zado- 
voljen s tem, da je pod sedanjim predsednikom „Matica" po- 
stala res „slovenska" ali „slovanska", da je sprejela v svoj 
program zbliževanje, spoznavanje južnih Slovanov. Bila je nekaj 
časa društvo suhoparnih učenih profesorjev in jaz vem, da po- 
lovica izdanih knjig ni niti prerezana. Ali ni to škoda za trud 
in denar? „Matica" mora živeti s časom, mora predvsem zbuditi 
zanimanje za se in število udov bo poskočilo. — Zemljevid in 
tehniški slovar se željno pričakujeta! 

14. 

Od letošnjih knjig so splošno ugajali „Slov. Spomini" ter 
bi jih bilo tudi v bodoče pridržati event. sistematično izpopol- 
niti. „Hrvatska knjižnica" takrat ni zadovoljila, člani si želijo 
hrvatskih klasičnih romanopiscev. Lah in Pugelj se mnogo citata. 
Prevladuje pa mnenje, da bi naš privatni knjižni trg lahko 
prevzel mnogo Matičinega leposlovnega delovanja; želja po pre- 
glednih poučnih spisih postaja čim splošnejša. Vobče je letošnje 
izdanje zadovoljilo. 

2 18 — 15. Letošnje knjige so posebno ugajale vsem udom, in sicer, 
kar zastopam društvo, najbolje. 

Posebno beletristične knjige se zelo rade čitajo. Natančne 
sodbe mi ni mogoče sestaviti, ker še posamezni udje niso vsak 
vseh knjig prečitali. 

16. 

Člani niso povsem zadovoljni s publikacijami, zlasti jim ne 
ugajajo beletristični spisi. To je obče mnenje. 

17. 

Člani so s publikacijami jako zadovoljni. Posebnih želj mi 
nobeden ni izrazil. 

18. 

Najbolj članom ugajajo pripovedni spisi, tako : „Knezova 
knjižnica" in „Zabavna knjižnica", in želeti je, da se še tretja 
enaka knjiga izda. „Letopisa" pa bi menda ne bilo treba izdajati. 
Te želje je izreklo učiteljstvo. 

19. 

Knjige ugajajo društvenikom. Zeli se le več leposlovja in 
znanstva. (? Ure d.) 

20. 

O letošnjih knjigah se mi je izrazil en duhovnik in en 
učitelj — oba povoljno sodbo. Člani so vobče zadovoljni s se- 
danjimi publikacijami, le Strekljeve pesmi nekaterim ne ugajajo. 

21. 
Najbolj ugajajo in se čitajo zgodovinske in druge povesti. 

22. 

So ugajale razen nekaterih trivialnih pesmi, ki bi bile 
lahko izpadle. Največ se čitajo leposlovne knjige in zgodovinske. 

23. 

Splošna sodba o Matičnih publikacijah za leto 1911. je 
tukaj ugodna, dasi posameznikom ne ugaja povsem eno ali 
drugo, kar je pa z ozirom na različno naziranje in naobrazbo 
članov umljivo. V obče ugajajo najbolje „Zabavna" in „Kne- 
zova knjižnica" in „Zbornik". Tudi »Hrvatska knjižnica" si pri- 
dobiva vedno več bralcev, posebno med dijaštvom. - 19 — 24. Na tamošnji poziv vam vljudno naznanjam, da podpisani 
nisem sploh mogel nobenega člana dobiti. Eni se izgovarjajo, 
da nimajo časa, drugi, da imajo dovolj Mohorjevih knjig, tretji 
še časopisov ne morejo prečitati, dalje imajo eni izgovor, da 
dado dosti raznim društvom i. t. d. Celo pri tovariših nisem 
mogel dobiti naročnikov za „Matico Slov.", češ, imamo dovolj 
stroškov za stanovske liste in časopise. Ko se pri nas razmere 
malo izpremene, bom z veseljem pričel iznova delati za „Matico 
Slovensko" in sedaj tudi sam ne morem biti naročnik. 

25. 

Vprašal sem različne gospode za sodbo o Matičinih knjigah 
in te sodbe so različne. Nekaterim ugaja samo »Zbornik" in 
Strekljeve „Narodne pesmi", drugih knjig ne pogledajo. Drugi 
zopet so za beletristiko vneti in jim je posebno „Knezova knjiž- 
nica" pri srcu (Lahov roman). 

Splošna sodba pa je : Matica naj izdaja manj knjig, naj te 
vestno izbere in pisatelje dobro honorira. Naročnina naj se ne 
poviša, ker nekateri že sedaj težko plačujejo te 4 krone za- 
radi vladajoče draginje in so itak že morali ta ali oni slovenski 
list opustiti. 

26. 
(Poslal le statistiko. Ured.) 

27. 

Z lanskimi knjigami prav zadovoljni. 

Zelje: Izdaja obširno osnovane občne zgodovine na slo- 
vanski podlagi. — Krvavo potrebujemo politične zgodovine 
štajerskih Slovencev, pisane v topli ljubezni do naroda. — V 
„Letopisu" tudi nekaj prirodoslovnih člankov. 

28. 

Ker mi vsled prevelike oddaljenosti ni bilo mogoče priti 
v dotiko s člani svojega poverjeništva, zategadelj mi je ne- 
mogoče odgovoriti na to točko. 

29. 

Knjige za leto 1911 splošno ugajajo. »Zbornik" malokdo 
čita. „Slov. narodne pesmi" ugajajo le nekaterim. Vse druge 
knjige večinoma vsi radi čitajo. Splošna želja je : Več dobre 
beletristike ! 20 30. Najviše, najra^dje se čitaju knjige beletrističkog sadržaja 
(romani i pjesme). Članovi se svi vrlo pohvalno izražuju o go- 
dišnjim izdanjima, da su i „brojem i sadržajem" vrlo lijepa i 
bogata. Njekoji žele opis zemalja (s kartom i slikom), u kojim 
obitavaju brača Slovenci. (Kranjske, Štajerske, Goriške, Istre). 

31. 

„Zbornik", „Izbrani spisi" in „Zabavna knjižnica" so že 
izvrstne. Ce jih čitatelj v roke vzame, jih ne odloži, dokler jih 
ne prečita. 

32. 

Knjige povprečno ugajajo, le „Brambovci" so „predolgi 
in^ preširoki." Najbolj ugaja „Zabavna knjižnica", zlasti pa spis 
„Crna smrt." Izrazila se mi je tudi želja, naj bi „Slov. Matica" 
prinašala spise (ali tudi dela) iz prirodnih ved, seveda v po- 
ljudni obliki. Večina članov še ni niti polovice knjig prečitala, 
zato ne vem nič natančneje poročati. 

33. 

„Zabavna" in „Knezova knjižnica." 

34. 

Večina še knjig ni prebrala. „Letopis" si žele skoraj vsi, 
ker pravijo, da je to nekaka moralna sila za nekatere, da se 
naroče. In res je to nekak vpliv ! Najbolj pa vsem ugaja pri- 
povedni del — beletristika — ta se najprej prečita. 

Vsakdo je skoraj najprej čital „Zabavno knjižnico", potem 
„S[ovanske spomine in jubileje", izmed teh pa so se večini spisi 
o Sumanu, Vošnjaku in Apihu najbolj priljubili, menda že zato, 
ker so domači. Dr. J. Mencinger: „Izbrani spisi": najbolj sta se 
še dopadla zadnja 2 spisa. O „Brambovcih" ni posebno ugodne 
sodbe, baje preveč čenčanja. „Slov. narodne pesmi" se takrat 
v obče dopadejo ; menda — ker so nekako stanovske. Ako- 
ravno ima „Zbornik" izvrstno vsebino, zanima le najbolj izobra- 
žence, kakor duhovnike in učitelje in posamezne uradnike. Na- 
vadno pa se bere ta knjiga — vsaj tukaj, najnazadnje. „Hrvat. 
knjižnico" berejo le nekateri. 

35. 

(Poslal le statistiko. Ure d.) — 21 - 

36. 

Nisem bi! pol meseca doma ; po meni vpisani udje „Matice 
Slov." so daleč okoli raztreseni, tako da se malokdaj med 
letom vidimo; zato ne morem podati o Matičinih knjigah no- 
bene sodbe od strani udov mojeg-a poverjeništva. V obče je 
glede zadnjih publikacij Matice vse jako zadovoljno, književno 
darilo je to leto večje kakor celo pri „Matici Hrvat.", ima 
mnogo važne vsebine in mnogo beletristike. Kadar pridejo pre- 
vodi iz svetovne književnosti, naj bodo prevedena dela, ki ne 
bodo previsoka, kakor „J. M. Plojhar", „Faust" i. t. d., ampak 
bolj lahka realna beletristika. To v naglici. 

37. 

S publikacijami za leto 1911. so člani splošno zadovoljni, 
posebno z »Zbornikom" in »Mencingerjevimi spisi" ; pa tudi z 
„Zabavno" in »Knezovo knjižnico", ker je vzeto iz domače zgo- 
dovine in iz domačega življenja. Te publikacije se po splošni 
sodbi zelo odlikujejo od publikacij, posebno za 1. 1909. in 1910., 
ki so povzročile, da je število tukajšnjih članov padlo od 8 na 4. 

38. 

Najbolj ugajajo knjige beletristične vsebine, pa tudi znan- 
stvene v poljudnem tonu. »Mencingerjevi spisi" imajo le rela- 
tivno vrednost; jezik moti. »Zbornik" ustreza svojemu namenu, 
poučljiv je spis o koleri na Kranjskem. »Slovanski spomini in 
jubileji" se bodo čitali s pridom. »Brambovci" so nam nekoliko 
tuji in preobširni. »Narodne pesmi" člani radi prelistujejo ter 
se zanimajo za inačice. Da bi »Matica Slov." svoj dolg malo 
odrinila, bi kazalo »Letopis" opuščati (vsaj za nekaj let.) 

39. 

Največ se čita »Zabavna knjižnica" XXIII. zv. 

40. 

Knjige vobče ugajajo. Meškova »Črna smrt" zanima, ker 
se godi dejanje v tem kraju, dasi ni enotnega dejanja. »Bram- 
bovci" ugajajo; tožijo nekateri, da ni dejanja. Ker je več de- 
janja, ugajajo Mencingerjevi spisi. Ugajali bi pripovedni spisi z 
zanimivim dejanjem, in sicer bolj daljše pripovesti nego kratke 
črtice. — Po izkušnjah tukajšnje Ljudske knjižnice, iz katere si 
izposojujejo srednji (meščanski) stanovi in preprosto ljudstvo, 
sta nasprotji: Sienkiev^^icz in Cankar, prvi je vedno izposojen, 
za zadnjega ne mara skoro nihče. — O poučnih spisih nisem 
cul kake sodbe. Sploh vseh knjig udje še niso prečitali. 22 41. Najbolj ugajata „Zabavna" in „Knezova knjižnica". Za 
znanstvene spise je manj zanimanja; večina udov bi želela kak 
potopis. 

42. 

S knjigami so splošno zadovoljni. Najraje berejo povesti, 
romane, torej knjige pripovedne vsebine, pa tudi narodne pesmi 
ne zaostajajo. Manj se pa prebira „Zbornik." 

43. 
(Poslal le statistiko. Ure d.) 

44. 

Od preprostih ljudi se najbolj čita in jim dopada „Knezova 
knjižnica", „Slov. Spomini" in »Zabavna knjižnica," od drugih 
bolj inteligentnih „Zbornik" in „Narodne pesmi." 

45. 

V splošnem letošnje Matične knjige ugajajo. Najbolj se 
čitajo „Zabavna" in »Knezova knjižnica", torej leposlovna dela, 
izmed katerih ugajajo precej „Brambovci", ker je snov vzeta iz 
domače zgodovine, dasi gre sicer prednost Pugljevemu »Gre- 
gorju". Skoraj popolnoma nerazrezana je ostala letos »Hrvatska 
knjižnica". 

46. 

Leposlovne knjige se največ berejo. Izmed teh pa: ,,Bram- 
bovci", ker bralci so v obeh zvezkih pričakovali nekaj, pa žal 
ničesar pričakali. Zelo zanimiv je »Zbornik", ker je prinesel 
zgodovinske dogodljaje iz francoske dobe, ki dosedaj še niso 
bili širnemu občinstvu znani. Da bi jih bilo le še kaj več! Me- 
škova »Črna smrt", pa F. Kobalova »Kolera" — to sta pa kar 
dve epidemični bolezni v 1 letu ! Pač nekoliko preveč naenkrat 
za živce. Mencinger, izboren pisatelj za — dijake. Kaka raz- 
lika med »mladim" in starim Mencingerjem! Prosimo le njegova 
novejša dela. — Ob hrvatski meji je naravno, da beremo z ve- 
seljem tudi »Hrvat, knjižnico". Na Gorenjskem menda ni tako. 
»Letopis" pa naj le še izhaja, ker se marsikateri rad ogleduje 
v »zrcalu". 

47. 

Splošno vlada zadovoljnost z letošnjimi publikacijami. Glede 
»Zabavne knjižnice" : Od Meška smo vajeni boljših stvari. »Črna 
smrt" ne ugaja, pač pa Pugljev »Gregor". Z »Brambovci" smo - 23 - 

bolj zadovoljni, kakor s „Hrvat. knjižnico". Najbolj ugajajo 
»Slovanski spomini in jubileji." Želeli bi, da bi se nadaljevali. 
Tudi ideja izdaje Mencing-erjevih spisov se pozdravlja. Z „Zbor- 
nikom" smo zadovoljni. 

48. 

Prijazno se s tem javlja, da so Matične knjige tukaj pri- 
ljubljene ter si jih ljudstvo pri Matičnih članih jako rado izpo- 
soja in o vsebini teh pohvalno izraža. 

49. 

Ker so člani zelo razstreseni, nisem prišel doslej še v 
stike z vsemi. Tudi zase ne morem še izraziti svojega mnenja 
o publikacijah, ker nisem še prečital vseh. 

50. 
Zelo zadovoljni. 

51. 

Po dosedaj znanih sporočilih je tukajšnjim članom najbolj 
priljubljena knjiga: »Slovanski Spomini in Jubileji". Večini tu- 
kajšnjih članov bi bilo zelo ustreženo z malim slovensk o 
hrvatskim slovarčkom.* 

52. 

Letošnje knjige ugajajo, ker je med njimi več poljudnejših, 
kar je z ozirom na razne stanove primerno — za znanstvene 
knjige se zanimajo izobraženci. »Narodne pesmi" zbujajo za- 
nimanje pri vseh, zlasti, ker je več domačih v zbirki. Kot več- 
leten knjižničar sem uvidel. da se srednji sloji in preprosto 
ljudstvo (kmetje, delavci) potegujejo le bolj za spise, ki posegajo 
v domačo zgodovino in domače življenje; radi vidijo v domačem 
slovstvu tudi kakega rodnega junaka, kako pristno domačo ko- 
renino, ne pa samo solzavce in karikature, ki jih med našim 
ljudstvom v masi ni mnogo dobiti. Naši ljudje so, vsaj v tu- 
kajšnji okolici, na poti do samozavesti, hočejo biti ponosni na 
svoj rod, manjka jim le primernega čtiva v našem slovstvu. Baš 
v tem oziru je bilo naše starejše slovstvo za njih dosti pri- 
mernejše. Izkratka, pri nas imamo preprosto, a dovzetno ljudstvo, 
imamo pa izobraženstvo, ki je črpalo svoje duševne moči pri 
vseh drugih kulturnih narodih, le v lastnem rodu ni moglo, ni 
hotelo, ali pa menda ne sme iskati kulturnih sil; zato pa do- 
mače izobraženstvo, novodobna književnost — oboje na ugled- 
nem mestu med kulturnimi narodi — slovensko ljudstvo pa med Je izšel že leta 1907. Ure d. — 24 — 

obema globoko v propadu. Ljudstvo, ki ga pitajo na shodih le 
s političnimi tepci, ki čita v svojem časopisju le o svoji ne- 
zrelosti in propadanju in ki se v njem razvnemajo le najnižje 
strasti v svrho raznarodovanja, se ne more uspešno kulturno 
razvijati. Zato ima Matica čisto prav, da prihaja zopet z Men- 
cingerjevimi ocvirki na dan. Ljudstvo ji je hvaležno zanje. 

53. 

Dovoljujem si vas vprašati, ali je „Matica Slov." izdala 
Mencingerjevih „Izbranih spisov" (1. zvez.) le toliko, kolikor je 
članov, ali jih še ima kaj v zalogi^ in koliko približno. Morebiti 
bom imel priložnost, knjigo na Češkem priporočiti in zato bi 
rad vedel, koliko iztisov je še na razpolago. 

54. 

Sodba o knjigah za leto 1911. je jako ugodna. Poleg 
znanstvenih razprav si žele nekateri romane, ki so svetovne slave. 

55. 

Izmed knjig leposlovne ^vsebine je najbolje ugajala »Za- 
bavna knjižnica", Meškova „Crna smrt" in Pugljev „Gregor". 
Mesto Mencingerjevih „Zbranih spisov" bi zebli zopetno izda- 
janje prevodov iz svetovne književnosti. Znanstvena knjiga: 
»Slovanski spomini in jubileji" 1. zvezek nam je zelo dobro 
došla, da se seznanjamo tem potom z življenjem in delovanjem 
največjih slovanskih ljudi. 

56. 

S knjigami smo prav zadovoljni. 

57. 

Poverjenikom nad 50 udov naj se za trud in stroške, 
eventuelno za kako zmoto pri razdelitvi knjig doda 1 garni- 
tura knjig. 

58. 

Glede publikacij naznanjam, da so ž njimi udje zadovoljni, 
le knjiga „Slov. narodne pesmi" leži večinoma nerazrezana. Po 
veliki večini se najbolj čitajo pripovedne -leposlovne knjige. 

59. 
S knjigami so letos člani vobČe zadovoljni. Vendar enkrat ! - 25 60. Članovi su s knjigama zadovoljni. Jedino bi se moralo 
gledati, da se i za školsku niladež (gimnazijalce i. t. d.) svake 
godine nešto zgodna čtiva dade. Več od malih djačica trebalo 
bi započeti čitanjem slovenskih priča, da se nauče slov. jeziku 
neopazice, a onda bi lasno mogli u visim školama priječi k či- 
tanju večih stvari. 

61. 

(Poslal le statistiko. Ured.) 

62. 

Člani se pritožujejo, da ne dobijo že davno plačanega 
»Zemljevida". — Zelja koroških članov je, da bi izdala Matica 
v doglednem času „Zbornik", v katerem bi bili spisi (zgodo- 
vinski, narodopisni, literarno -zgodovinski, gospodarski) o K o- 
roški. Potočnikova knjiga je sicer lepa, a dosti je neobdela- 
nega gradiva. '^ 

63. 

Nekateri hvalijo „Zbornik", drugi pa roman „Brambovci". 

64. 

Najbolj je ugajala Pugljeva povest: „Gregor", manj La- 
hova zgodovinska povest „Brambovci", ker njeni junaki niso 
dovolj markantni, da bi ostali trajno v spominu, zato bralec 
knjige ne čita z zanimanjem do konca. — Takrat se pogreša 
tudi kako klasično delo iz slovanske literature, n. pr. iz poljske. 
Želeti bi bilo, da bi pričela „Matica Slovenska" z izdajo izbranih 
slovenskih poezij, kakor je to storila Mohorjeva družba z izdajo 
Gregorčičevih poezij. 

65. 

Veliko članov je izrazilo željo, naj se ne tiska več ena 
knjiga v dveh zvezkih v dveh letih („Brambovci"). „Brambovci" 
tudi niso posebno ugajali čitateljem, bolj pa »Mencingerjevi 
spisi". Po moji sodbi naj bi „Letopis" odpadel. 

66. 
(Poslal le statistiko. Ured.) * Ko je izhajala »Koroška", je Matica opetovano po listih opozarjala 
koroške Slovence nanjo, a rezultata ni bilo nikakršnega. Ured. — 26 67. Čitale so se najrajši knjig-e: „Zabavna knjižnica", »Men- 
cingerjevi spisi", »Knezova knjižnica" in tudi »Narodne pesmi." 

68. 

Pri nas je zelo težko delati za »Matico Slov.", ker kmetsko 
ljudstvo teh knjig še ne razume. Komur sem rekel, da naj se 
vpiše za člana, vsak mi je rekel: »Ne maram, ker niso knjige 
za me; kaj mi hoče »Zbornik" in druge knjige, če jih ne raz- 
umem! Ja, če bi bile knjige, kakor nekdaj »Z ognjem in 
mečem" in druge krasne knjige, ki jih je »Matica Slovenska" 
pred leti izdajala, bi se že vpisal! Tako pa ne!" Takšen je 
odgovor vsakega, kateremu sem priporočal »Matico Slovensko". 
Temu jaz tudi čisto nič ne oporekam ; ko sem šel okrog članov 
še iz prejšnjih let, so mi kazali knjige, katerih še niti prerezali 
niso, še čisto cele so ; tiste knjige, ki pa so količkaj zanimive 
vsebine, pa sem dobil že vse obrabljene, znamenje, da so se 
dobro čitale. Povem Vam odkrito, da, če hočete, da bode 
»Matica Slovenska" po deželi imela dovolj članov, naj izdaja 
knjige, v katerih bodo popisane vojske, zgodovinske povesti, 
romani in povesti iz kmetskega življenja i. t. d., ker knjige take 
vsebine najrajše čita preprosto ljudstvo in tudi inteligenca. Saj 
ni ravno treba, da bi se moralo na novo kaj pisati; saj se 
lahko kaj lepega ponatisne, kar je že redko kje dobiti, ker 
novodobni pisatelji znajo pisati le za posebne vrste ljudi (a la 
Cankar), drugi jih ne razumejo. Jugoslovanska Enciklopedija 

(Jugoslovanski enciklopedijski slovar). V svečani seji »Jugoslovanske Akademije znanosti in umet- 
nosti" v Zagrebu dne 12. marca 1910 je njen predsednik 
T. Smičiklas naznanil Jugoslovansko Enciklopedijo, ki ji je po- 
ložil materielni temelj z darom 20000 K hrvatski general Marko 
pl. Czerlien.* Par mesecev pozneje je Kr. Srpska Akademija 
v Belgradu, pridruživši se v svrho izdanja Enciklopedije Jugo- 
slovanski Akademiji v Zagrebu , dala za skupne stroške na 
razpolago 21.000 dinarjev. 

Ze dne 2. marca istega leta je mogel predsednik „Matice 
Slov." nje znanstvenemu odseku predložiti prvi zasnutek orga- 
nizacijskega dela za Enciklopedijo, a natančneje je o intencijah 
tega podjetja v imenovanem odseku informiral prezident SmiČi- 
klas sam v seji z dne 16. aprila, ki se je je udeležil tudi prof. 
Murko^ iz Gradca in prof. Senoa iz Zagreba. 

Slo je takrat še bolj za splošna, principijelna vprašanja 
ter so se med drugim na znanje vzele sledeče točke: 

„1. Južnoslovenski enciklopedički rječnik ima obuhvatiti 
sadašnje stanje nauke o južnom Slovenstvu, a o ostalim bal- 
kanskim narodima samo ono, što je potrebno, kad se o južnom 
Slovenstvu piše. 

2. Južnoslovenski enciklopedički rječnik obuhvata ovc: 
geografiju ; statistiku ; političku, crkvenu, kulturnu i literarna 
historiju ; etnografiju ; jezik i narječja; arheologiju i umjetnost; 
folkloru; financije i narodno gospodarstvo; biografije odličnih 
ljudi južnoga Slovenstva do dana današnjega ; pravo, to jest 

* Ze 1. 1839. so Ilirci mislili- na učeno društvo. Politične razmere so to 
misel potisnile v ozadje do 1. 1860, ko je škof StroBmayer za osnutek aka- 
demije daroval 50.000 g\. Zakonska osnova o akademiji se je sprejela 29. ju- 
lija 1861, a ni dobila sankcije. Nato se je osnova izpremenila in bila 4. marca 
1866 potrjena. Dne 12. marca 1866 so bili imenovani prvi akademiki in 9. julija 
istega leta potrjeni. Ti akademiki so proglasili akademijo za konstituirano 
15. junija in 28. julija je bila prva svečana seja. Prvi in dosle edini pokrovitelj 
Akademije je bil Strol!mayer ; od njegove smrti je to častno mesto neizpol- 
njeno. Dolgo let je Akademiji predsedoval Rački. Sedaj ji predseduje sloviti 
zgodovinar Smičiklas. - 28 — 

pravnu povijest i pravni život; prirodne nauke samo toliko, ko- 
liko se tiču specifično južnoga Slovenstva i njegovih zemalja. 
Svaka struka ima po jedan pregledni članak, osim specijalnih. 

3. Da ne bude djelo preskupo, ne če bar u prvom izdanju 
biti ilustracija, ali če biti ^eografičkih i historijsko - geografičkih 
karata, i samo toliko, koliko ih bude prijeko nužno. Oblik rječ- 
nika bit če največi leksikon -format. 

4. Svi članci, i najmanji, imadu biti potpisani imenom autora, 
a i honbrirat če se svi. U svakom se članku navodi bibliografija, 
kritički izabrana. Clanci su u pogledu opsega svoga u nekom 
razmjerju medju sobom, pa zato se i odredjuje unaprijed prostor 
za pojedine članke. 

5. Kao prva predradnja rječniku služi sastavljanje alfabeta 
za sve struke, kojih če članci doči u rječnik; no kad se več 
radi na tim alfabetima, ne če biti na odmet, ako alfabetari več 
unaprijed kod svake riječi alfabeta pribilježe štošta kao uputu 
za pisce (literaturu predmeta i. t. d.). Alfabetar svake struke ima 
svako ime ili predmet napisati na posebnu cedulju. Kad se 
cijela struka dovrši, štampa se njezin alfabet, pa se tako na- 
štampan šalje svim stručnjacima, da ga pregledaju i eventu- 
alno popune. Poslije toga sastaju se svi stručnjaci na dogovor 
i odredjuju : a) tko če što izraditi, b) koliki se prostor daje po- 
jedinim riječima (člancima). 

6. Kod ovoga južnoslovenskoga enciklopedičkog rjeČnika, 
koji če biti pisan samo jezikom hrvatskim ili srpskim, suradjuju 
i Bugari i Slovenci, i to po mogučnosti u člancima svoga etno- 
grafskoga područja. Ali treba več sada istaknuti, da u pogledu 
narodnih područja (slovenskoga, hrvatskoga, srpskoga, bugar- 
skoga) ne smije polje biti suradnicima ograničeno, pa na pr. 
može Slovenac ili Bugarin pisati o hrvatskim, srpskim ili bu- 
garskim (odnosno slovenačkim) stvarima, i obratno i. t. d., ako 
dotični pisac bolje poznaje dotičnu stvar, negoli sam pripadnik 
toga etnografskega područja. U stvarima, koje su izmedju etno- 
grafskih jedinica prijeporne (na pr. u makedonskim pitanjima itd.), 
imadu se sva poznata stajališta izlagati objektivno i ne dogma- 
tički, nego više hipotetički, držeči mi svi južni Sloveni na umu, 
da nas taj rječnik ima samo sljubljivati, a ne da bude možda 
poljem razdora. 

7. Jugoslavenska Akademija voljna je, da za priprave i 
uredjenje cijeloga materijala za štampanje utroši do 20.000 K." 

Prezident Smičiklas je opetovano naglašal, da bo pri izde- 
lovanju člankov paziti posebno na to, kar nas Jugoslovane druži. 

V smislu teh načel so sestavili hrvatski znanstveniki splošne 
načrte za poedine stroke. Akademija je te načrte tiskane raz- 
poslala ostalim jugoslovanskim centrom („Predlogi za strokovni 
program jugoslovanskega enciklopedijskega slovarja") v presojo, 
v prilagodenje in konkretnejše izvajanje. - 29 - 

Na podlag-i teh „Prccllog-ov" smo Slovenci sestavili načrte 
za slovensko ozemlje (vzporedno s hrvatskimi, in srbskimi).'" 
Vršila so se o tem mnog-a posvetovanja v strokovnih podod- 
sekih „IVIatice Slov.", zlasti v geografsko- realističnem in prav- 
niškem (marca 1911 so bili slov. pravniki na skupnem posve- 
tovanju v Zagrebu). Takrat je prispel zopet prezident Smičiklas 
(21. januarja 1911) s prof. dr. Jos. Silovičem in prof. Milivojem 
Mavrovicem na sejo znanstvenega odseka v Ljubljano. Na 
tej seji so se reševala že podrobnejša vprašanja ter se je na pr. 
določilo : 

1. Na pravice glavnih uredništev glede eventuelnih izpre- 
memb na pr. v obsegu člankov bo treba avtorje naprej opozoriti. 

2. Zelo važna je politična geografija. Slovenci naj točno 
označujejo meje proti Nemcem in Italijanom. 

3. Kar je samo statističnih stvari, jih izdelajo statističarji, 
drugod pa pride statistika v dotične stvarne članke. (Tako bi 
ostali za golo statistiko le prvi dve točki „Predlogov" za stro- 
kovni program). 

4. V narodopisnem delu je tem bolje, čim bolj se indivi- 
dualizira. 

5. Kulturna zgodovina se loči od politične in obdela pri 
dotičnih strokah (šolstvo, umetnost). 

6. Poleg splošnega članka „Jugoslov. književnost" pridejo 
v Enciklopedijo še posebni članki kakor „Hrvatska književnost", 
„Slovenska književnost" i. t. d. 

7. Avstrijski zakoni, ki so sedaj v veljavi, se bodo samo 
citirali, enako hrvatski, ozir. madžarski. Poudariti bo treba le to, 
kar je specijalno našega. Hrvatski, ozir. slovenski pravni izrazi, 
katerih pomen je indentičen, pridejo v Enciklopedijo, a raztolmačijo 
se samo na enem mestu ; na drugem se nakažejo samo z „vide." 

8. V obči članek o umetnosti spadajo umetniki in pojmi, ki 
pomenijo kaj važnega za razvoj umetnosti; drugi umetniki dobe 
posebne člančiče in na te se v občem članku pokaže z „vide". 

9. Biografski abecedarji naj se raztezajo do današnjega dne. 

Kakor v Ljubljano, je prezident Smičiklas osebno šel v 
Belgrad, Sofijo in Sarajevo, da dobi tam središča za organi- 
zacijo dela. 

O stanju vsega dela je poročal v svečani seji „Jugoslov. 
Akademije" tajnik Manojlovič, ki je bil letos januarja 
meseca tudi na eni seji „Matice Slov.", tako -le: Abecedarje, ozir. podrobne načrte so za Slovence sestavili gg.: prof. 
M. Pajk, dr. M. Potočnik, dr. Viktor Tiller, A^. Trstenjak za geografijo ; dr. Gvi- 
don Sajovic za prirodoznanstvo ; dr. Janko ^Slebing-er za književnost; dr. Jos. 
Gruden za zgodovino ; dr. M. Dolenc, dr. St. Sagadin in nadsvetnik Fr. Viš- 
nikar za pravo; prof. Fr. Kobal za umetnost; ravnatelj Fr. Gerbič in stolni 
vikar Stanko Premrl za glasbo (sodelovala sta tudi dr. P. Kozina in dr. Jos. 
Mantuani); dr. J. Lokar za narodopisje; dr. Fran Ilešič za šolstvo. - 30 — 

Od lani nesvršenih popisa članaka (t. zv. »alfabeta") do- 
vršeni su ove gfodine sa strane Jugfoslavenske aka- 
demije ovi popisi: važnih lica za hrvatsku političku, crkvenu 
i kulturnu povijest ; načinjeni su popisi: članaka iz pravnih 
nauka; arapskih, perzijskih i turških pisaca iz Bosne, Herce- 
govine, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; članaka iz političke i 
kulturne povijesti turskoga gospodstva u Bosni, Hercegovini, 
Dalmaciji, Slavoniji i Hrvatskoj; za geografiju Bosne i Herce- 
govine; sastavljen je zajednički popis Jugoslavenske i 
Srpske kralj, akademije članaka za folkloru (narodni život, 
narodne običaje, narodno vjerovanje, narodna poezija i narodno 
znanje). Sa strane Srpske kralj, akademije dovršeni su 
dosad ovi popisi članaka: o književnicima srpskim i 
hrvatskim; o srpsko -hrvatskom jeziku; za geografiju Srbije ; za 
geografiju Banata i Bačke; za geografiju zemalja u turskom 
carstvu ; za geografiju Črne Gore; o imenima glavnih mjesta, 
oblasti, planina i rijeka u Bosni i Hercegovini; za članke o 
starim putovima u srpskim zemljama; za historičku geografiju 
srpsku ; za povijest Srbije do kraja 15. stoljeca; za staru po- 
vijest Bosne, Huma i Zete; za novu povijest Srbije; za crkvenu 
i svjetsku povijest Srba u Ugarskoj i Hrvatskoj ; za etnologiju 
i etnografiju ; o antropogeografskim nazivima; za članke o 
srpsko -pravoslavnoj crkvi i o povijesti te crkve ; za povijest 
srpskih ustavnih i socijalnih uredjaja; u narodnoj privredi. Jugo- 
slavenska akademija priprema sada popis članaka o 
glazbi i glazbenicima i popis članaka o umjetnosti, udarivši za 
oboje osnovu cijeloga rada; tako isto i popis članaka iz priro- 
doslovnih struka. Naskoro če se urediti popis članaka iz onih 
struka, za koje se to doslije nije uradilo. 

Naša akademija izdala je štampom kao rukopis: „Pr i vre- 
menu uputu za spremanje južnoslovenskoga enci- 
klopedičkoga rječnika", pa ga po potrebi razašilje sa- 
radnicima, a kad se sabere daljega iskustva, obje ce akade- 
mije sporazumno stvoriti definitivnu uputu uopče. 

Uporedo, a prema našemu iskustvu i radu, pripremaju se 
i u Ljubljani u znanstvenom odjelu Matice Slovenske 
alfabeti za slovenski dio našega naroda. Primili smo od nje ove 
gotove popise : za slovensku književnost, za pravo južnih Sla- 
vena, za slovensku pravnu povijest do Novoga Vijeka, za slo- 
vensku političku i crkvenu povijest, za umjetnost. (Do julija 1912 
še prirodoznanstvo, glasbo, a jeseni 1912 narodopis, šolstvo in 
sredstva prosvete). 

Da se naša akademija ponovno stavi u lični dodir sa na- 
učnim krugovima slovenskim, pošao je po delegaciji našega 
predsjednika naš književni tajnik dne 4. januarja 1912 u 
Ljubljanu, gdje se toga dana držala sjednica znanstvenoga 
odjela Matice Slovenske; u istu svrhu boravio je on u istom — 31 — 

svojstvu dne 11., 12. i 13. januar a 1912. u Biogradu kod 
Srpske kralj, akademije, g-dje je proučavao ondašnji rad, primao 
i davao informacije o našem zajedničkom radu ; dne 24. fe- 
bruar a prisustvovali su izaslanici Matice Slovenske 
i Srpske kralj, akademije sjednicama naših stručnjaka 
za folkloru, a držao se dogovor za g^eografiju Bosne i Herce- 
g-ovine. Osim tog-a boravio je naš književni tajnik dne 19. i 
20. augusta 1911. u Pragu, pa je pokupio nužne informacije 
i pouke kod čuvenoga češkoga nakladnika Jana Otta, izda- 
vača češkoga „Naučnoga Slovnika", pa kod sadašnjega 
urednika novoga izdanja te enciklopedije dr. Karla Kad leča. 

Tako če naskoro biti dovršeni svi specijalni popisi slo- 
venski, hrvatski i srpski — pri čemu se po samoj naravi stvari 
ne treba paziti, ima li čega iz jednoga područja u popisu dru- 
goga ili trečega područja, jer če se svi popisi konačno medju sobom 
pomiješati i poredjati. Tada če se stvoriti zajednički opči popis 
i sav tiskom izdati. Istom onda moči če se priječi na postavljanje 
redakcije čitavoga djela i na samo izradjivanje članaka. Nadamo 
se, da če se na taj posao moči preiaziti skoro. 

U sveži s ovim dosadašnjim našim pripravnim radom ide 
i misao, da i bugarski stručnjaci u punoj mjeri sudjeluju 
na tom pothvatu. Kako če taj enciklopedijski rječnik izlaziti 
samo u našem jeziku, hrvatskom ili srpskom, i biti izdanjem 
Jugoslavenske i Srpske kralj, akademije, zato je trebalo, da naj- 
prije mi ovdje izvedemo sve pripravne radnje i da budemo o 
samoj stvari i njezinom podrobnem osnovom sasvim na čistu, 
prije negoli meritorno stupimo pred bugarske naučne krugove. 
Da če pojedinci književnici sudjelovati, bili smo uvjereni ; ali smo 
željeli, da i u Sofiji, središtu bugarskoga naroda, bude zavod, 
koji bi — kao i za Slovence u Ljubljani — pod svojom egidom 
okupio za taj posao bugarske struČnjake. Zato se naš predsjednik 
dopisom od 25. juna 1911. obratio predsjedniku istom osnovane 
Bugarske akademije nauka u Sofiji u tom smjeru , oba- 
vješčujuči ga službeno o našim namjerama, a prepuštajuči Buga- 
rima, da eventualno mogu ovaj naš enciklopedijski rječnik izdati 
i napose jezikom bugarskim. Bugarska je akademija odgovorila na 
to dopisom svojim od 8. (21.) decembra 1911., da ona ne može 
kao takova učestvovati u našem pothvatu, jer — - 
istom osnovana — sva je zaokupljena spremanjem serija svojih 
publikacija, ali da se veoma veseli ovomu pothvatu. Prema tomu 
če naša akademija naskoro zamoliti bugarske stručnjake 
pojedince, da oni saradjuju kao takovi, jer je to u 
interesu ne samo ovoga južnoslovenskoga velikoga naučnoga 
pothvata, nego i samoga bugarskoga naroda, koji če tom su- 
radnjom najboljih svojih sinova naučnoga područja moči i sebi 
nači najdostojnije i najpotpunije mjesto u ovome djelu. U tom 
je smislu naš predsjednik i pisao predsjedniku Bugarske aka- 32 demije nauka dne 31. januara o. g., a podrobnije sveže moči 
če se skoro uhvatiti, kad naš pripravni posao ovdje, u Biog-radu 
i Ljubljani bude potpuno pregledan i osnovan, te cemo sa 
svojim jasnim iskustvom moči stupiti pred bugarsku braču." V svrho izdelovanja člankov samih je izdala letos Jugo- 
slovanska Akademija v tisku posebno navodilo pod naslovom: 

Privremena (začasna) uputa za spremanje južno- 
slovenskoga enciklopedij skoga rječnika.* 

I. 

1. Južnoslovenski enciklopedijski rječnik donijet če 
rezultate sadašnje nauke o južnom Slovenstvu u svim 
područjima njegova narodnoga i historijskoga života; 
o ostalim narodima, koji su susjedi južnomu Slovenstvu, do- 
nijet če samo ono, sto je potrebno, da se njime objasni južno 
Slovenstvo samo. 

Prema teme če taj rječnik biti strogo narodan (nacio- 
nalan); t. j. ne če u nj ulaziti članci iz onih nauka, koje su 
opče i jednake za sve narode svijeta; iz drugih nauka, koje 
nijesu takove, ulazit če u taj rječnik samo ono i samo onoliko, 
koliko če trebati za objašnjenje sadašnjosti i prošlosti 
južnoga Slovenstva. 

2. Južnoslovenski enciklopedijski rječnik obuhvatat če ove 
struke: geografija; — antropologija; — statistiku ; — etno- 
grafiju ; — jezik i narječja ; folklora (narodni život) ; — arheo- 
logija i numizmatiku ; — umjetnost; — mazika (glasba) na- 
rodna i amjetnu ; — politička, crkvenu, kulturna i literarna historija ; 

— crkvene i vjerske prilike; — prilike prosvjetne uopče (/ no- 
vinarstvo), a školske napose; — pravo, t. j. pravnu povijest i 
pravni život; — financiju i narodno gospodarstvo ; — prirodne 
nauke, ali samo toliko, koliku su im rezultati specifični za pri- 
rodu južnoslovenskih zemalja. 

Da djelo ne bude preskupo, ne če bar u prvom izdanju 
biti ilustracija, ali če biti geografičkih i historijsko -geografičkih 

* Izraz »začasno" utemeljuje Akademija tako -le: 

S napredovanjem priprema za izdavanje Jiižnoslovenskoga enciklope- 
dijskoga rječnika možda če se gdješto i promijeniti — osobito u podrobnostima 

— u ovoj „uputi". Ali držimo, da je dobro, da se i u sadašnjem stanju tih 
priprema skupe u ovu „Privremenu uputu" one misli, koje nas vode u našem 
poslu. Dobro če to biti i za nas samih, a osobito za suradnike. U glavnom 
znamo, da če glavne črte svakako ostati nepromijenjene. 

Ako tke ima sa svoje strane što primijetiti, molimo, da se te primjedbe 
pošalju Jugoslavenskoj akademiji u Zagrebu. - 33 - 

karata, koliko ih nužno ustreba. Oblik djela bit ce leksikon - 
format u nekoliko svezaka po 50 štampanih araka. 

3. Buduči da če ova južnoslovenska enciklopedija biti 
rječnik, to ce sva upotrebljena gradja biti u obliku članaka, 
alfabetičkim (azbučnim) redom. A jer je čitalačkoj publici, koja 
traži obavještenje iz takova rječnika, redovno do toga, da nadje 
specijalan članak o onom, o čemu se hoče da obavijesti, to če 
teži št e južnoslovenskoga enciklopedijskoga rječnika biti u 
specijalnim člancima; što ih više bude, makar i malih, 
to bolje; u njima če čitalac nalaziti odgovore na ono, što mu 
treba saznati. No pored tih specijalnih članaka bit če u tom 
rječniku i opčenih a i opsežnijih članaka, koji če kračim 
ili dužim načinom pribirati rezultate specijalnih članaka, poda- 
vati opčeni prijegled same stvari i u nj unositi onu pragma- 
tičnost i genetičnost prikazivanja, koje nije moglo biti u speci- 
jalnim člancima, i one opče vidike, koji su potrebni za dublje 
razumijevanje same stvari. Zato če se ovi opči članci kloniti 
podrobnosti, pa če se za njih na zgodnim mjestima imati napu- 
čivanja („vidi"*) na dotične specijalne članke. Specijalni če 
članci imati one podrobnosti, koje ne smiju ulaziti u opče 
članke, a opči če članci imati one vidike i veze, koje ne 
mogu uči u posebne članke. 

4. Članci se dijele na opdene, obične (specijalne), sitne 
(drobne, napomene, bilješke, zapise) i istaknute. — Opčeni 
(generalni) članci obasežu veliki ili bar oveči kompleks pred- 
meta (n. pr. hrvatska povijest, srpska povijest, povijest Bosne ; 
dubrovačka književnost; geografija balkanskoga poluotoka; sta- 
tutarno pravo; Nemanjiči; rijeka Sava i. t. d.); obični (specijalni) 
članci obradjuju stvari obične važnosti, a tih če članaka biti 
dakako najviše (na pr. porodica Gregorijanci ; Vuk Vrčevič ; 
rijeka Kupa; grad Smederevo, Celje, Savinja itd.); sitni članci 
{napomene) u kratko če reči nekoliko riječi o sporednim stva- 
rima, koje ipak treba da udju u rječnik (na pr. kaki neznatni 
pisac, rudarsko ili kupališno mjesto i. t. d). Nad obične članke 
ističu se oni specijalni članci, koji obradjuju važne stvari (na 
pr. Vuk Stefanovič Karadžič, bugarski car Simeon, Ivan Gun- 
dulič, Sofija, Vodnik, Kopitar, Trst, Ljubljana itd.); zato ih 
možemo zvati istaknut/m člancima. 

Prema tome če biti odredjen i prostor člancima u 
rječniku. Napomena če imati 1 do 6 ili i 10 redaka (vrsta); 
obični če članak imati 20 — 60 redaka; istaknuti članak još je 
opsežniji, a može imati i nekoliko stupaca ; opčeni če se članak 
razlikovati od glavnoga ne toliko prostorom, koliko unutarnjom * Treba pomnjivo paziti na to, da nijedan potrebni „visum" ne ispane, 
i da bude uvijek postavljen u oba članka: i u onaj, koji napučuje na drugi, 
i u onaj drugi, koji korespondira s onim prvim. ! — 34 — 

opcenošču svojom; — bit če i istaknutih i opcenih članaka, koji 
mogu obasezati i oveči broj stupaca. 

Ističemo, da če se nastojati, da u rječniku bude što veči 
broj biografija ljudi, koji so se makar u čemu istakli. Od 
stranih takovih ljudi uči če samo oni, koji su važni za južne 
Slovene, a ta im se važnost ima i specijalizirati iznad drug-e 
njihove važnosti. Naprotiv če oni južni Sloveni, koji su se istakli 
samo izvan života južnoga Slovenstva, ipak uči u rječnik zato, 
što su južni Sloveni. — Iz broja pisaca uzimat če se ličnosti 
samo iole važnije bilo po čemu; granica se uopče uzima go- 
dina 1910. Pripominjemo, da ne če škoditi, bude li broj po- 
menutih pisaca i veči, pa makar i najkračom bilješkom (oko 
2 linije). Od naših pisaca, koji su pisali latinskim ili drugim 
kojim tudjim jezikom, uzimat če se opsežnije samo važniji, ali 
napomena neka bude slobodno što više, jer što veča potpunost 
u tom pogledu može publici samo poslužiti. Buduči da je osobito 
latinski jezik dugo služio, napose u zapadnim krajevima južnoga 
Slovenstva, za književni jezik cijele inteligencije, kojim je ova 
obradjivala i čisto narodne stvari, to če se osobita pažnja po- 
svetiti piscima, koji su pisali latinski. 

5. Svikoliki članci bit če potpisani imenom svojih autora; 
ima li članak više pisaca, potpisat če se svi pisci, i to svaki 
pod svoj odio, ili, ako je članak kontaminiran, svi pisci zajedno. 
Clanci treba da su napisani mirno, prema opsegu i važnosti 
materije što krače, objektivno. Ondje, gdje bi predmet bio 
po nauči u sporu, ili gdje bi ga se moglo cijeniti po raznim 
gledištima, valja da se objektivno prikazu sva gledišta i njihove 
ocjene; izuzetno če se o istom predmetu dopustiti i dva članka, 
napisana po jednom i po drugom spornom gledištu. 

Uredništvo rječnika ima pravo, da članak i pokrati, ili da 
od pisca zatraži raširenje članka ili one promjene, koje mu se 
čine potrebne. 

6. Enciklopedija^če izači jezikom Hrvat ski m ilisrpskim 
(srpsko -hrvatskim). Clanci če se nositi u nju latinskim ili 
čirilovskim slovima, govorom južnim ili istočnim, več 
kako ih koji pisac napiše. Napisu li pojedine dijelove istoga 
članka različni pisci — jedan latinicom, drugi čirilovicom, ili 
jedan govorom južnim, a drugi istočnim — to če se taki članak 
ipak naštampati samo jednim pismom i samo jednim govorom, 
da bude jednoličan; no zato če se u drugom takom članku 
naknaditi ovo formalno zanemarenje jedne azbuke ili jednoga 
govora tirne, da če se taj drugi članak štampati onom azbukom 
ili onim govorom, koji je zanemaren u onom prvom članku. U 
svakom če se takovom slučaju ukratko pripomenuti uz potpis 
pisca, da je rukopis njegova dijela članka bio pisan ovom ili 
onom azbukom, ovim ili onim govorom. 

Poredjanje članaka u rječniku bit če polatinskom alfabetu. — 35 — 

7. U svakom Članku — g^dje bude moguče, a gdje je to 
dobro ili potrebno — navodit ce se i bibliografija o njemu, 
kritički izabrana. 

8. Južnoslovenski enciklopedijski rječnik izdaju za to udru- 
žene Jugoslavenska akademija u Zagrebu i Srpska kralj, 
akademija u Beogradu ; one se dogovorno staraju i za redak- 
ciju te enciklopedije, a ta ce sa štampati u Zagrebu. Sarad- 
nici te biti u prvome redu južni Slo ven i, ali če saradjivati 
i ostali odlični stručnjaci ostalih slovenskih naroda, ko- 
liko to bude potrebno ili podesno. Nijednome piscu nije pred- 
met rada vezan na specijalno njegovo narodno područje, nego 
odlučuje u prvom redu stručna sprema njegova o tome, o čemu 
če on pisati. 

II. 

O po j edini m strukama mogu se reči zasad ot pri like ove 
napo mene : 

9. U geografiji bit če za sve južnoslovenske zemlje 
a) je dan opči članak poglavito morfologičko-fizičke sadržine, 
pa če on s toga gledišta, a i s drugih, iznači zajednicu i veze 
južnoslovenskih zemalja. Zatim če biti b) opčih članaka o p o- 
jedinim juž noslo venski m zemljama, pa če oni donijeti 
pregled etnografičkih, ekonomičkih i političko- administrativnih 
prilika, upučujoči u pogledu opčih morfologičko-fizičkih prilika 
na onaj opči članak o svim južnoslovenskim zemljama, pa iznoseči 
napose ovdje one podrobnosti, koje nijesu ulazile u onaj opči 
članak o svim zemljama; c) specijalnih članaka o velikim i važnim 
oblastima (na pr. Boka Kotorska, Vinodol, Sumadija, Kosovo 
polje); i d) o važnim gorama i rijekama ili jezerima, poljima 
(na pr. Blejsko jezero, Stari Vlah, Kupa, Skadarsko blato, 
Ohridsko jezero, Gacko polje) ; e) manjih ili večih članaka o 
važnim gradovima (na pr. Sofija, Ljubljana, Dubrovnik), o mje- 
stima, koja imaju naročitu ekonomičku ili drugu važnost (ru- 
darska mjesta, pristaništa, kupališta i t. d.), o mjestima s večom 
historijskom znatnošču, o važnim manastirima, dvorovima, raz- 
valinama i. t. d. ; f) sitnih članaka ili napomena različna geo- 
grafskoga smjera. 

10. Iz prirodnih nauka najvažniji su podaci za rječnik: 
a) geologički, rudarski i balneologički, zatim b) ve- 
getacijske formacije (na pr. omorika, zimzeleni pojas i t. d.), 
c) ekonomički važne biljke i životinje. Iz zoologije če se 
uopče uzimati samo ono, što je endemično, a tako iz bota- 
nike i mineralogije. Gradja iz prirodnih nauka pridružuje 
se po mogučnosti člancima iz geografije, osim naročitih sluča- 
jeva (na pr. o nekoj rudarskoj oblasti; glavna karakteristika 

3* - 36 - 

mediteranske flore u primorju; o nekom kupalištu), kod kojih 
i obradjuju članke stručnjaci prirodnjaci. d) Manji članci i 
kratke napomene, kojima se obradjuju samo južnoslovenska 
„endemica". 

Koji ce članci biti samostalni, a koji li če se prisloniti 
člancima iz drugih struka, odlučivat če glavna redakcija spo- 
razumno sa stručnjacima. 

11. iz antropologije ne če mnogo ulaziti u rječnik, samo 
činjenice. Osim jednoga opčega članka bit če i nekoliko spe- 
cijalnih članaka i više napomena. 

12. Narodni život (folklora) ima biti zastupljena što 
obilnije i sa svih strana struke i naroda. Opči članci imaju biti 
jedinstveni za cijeli slavenski jug; specijalni i sitni članci — zato, 
što se u njima ogledaje realno stanje i o tome ne može biti 
mnogo kombinacija — imadu biti što brojniji, a zato če glavni 
i opčeni članci moči obuhvatiti samo sire vidike. 

Članci če obuhvatati : a) život (u porodici, zadruzi, prema 
susjedima i t. d.); b) običaje; č) zabave; d) poeziju, svirku i 
umjetnost; e) vjerovanje; /) znanje; d) pravne nazore i običaje; 
h) rad; i) životne potrebe. 

13. Arheologija, koliko je predslovenska, obradit če 
u opčim člancima sav predmet, a specijalnima če istaknuti ona 
nalazišta, koja su važna, pa če ova doči po mogučnosti kao 
dijelovi pojedinih članaka uvrštenih u rječnik — ili, ako takovih 
nema, doči če kao posebna nalazišta. Slično če se za specijalna 
nalazišta postupati i sa slavenskom arheologijom, pridružujuči 
se, ako je nalazište važno i u drugom pogledu (topografički, 
historički i t. d.; n. pr. Knin, Nin i t. d.), ostalim obavještenjima 
o tom lokalitetu ; i pojedini arheologički objekti, ako su važni 
(n. pr. Dioklecijanova palača u Spljetu, pojedini objekti u Ninu 
i t. d.) treba da imaju svoj člančič. 

Arheologiji se pridružuje i numizmatika, pa če se osim 
opčega članka odrediti i neki specijalni (keltski, grčki i ilirski 
novci; rimski novci; kovnice rimskih vremena, isto slovenskih 
vremena; hrvatski novci 13. in 14. vijeka; novci dalmatinskih i 
albanskih gradova; novci bosanskih, srpskih i bugarskih vladara, 
Balšiča v Zeti i. t. d.). 

14. O obradjivanju jezika i narječja može se u pogledu 
organizacije rada u rječniku reči to, da osim opčenih članaka o 
tom predmetu, koji če sustavno prikazivati, treba da bude spe- 
cijalnih članaka o pojedinim važnijim pojavama. Tako če možda 
svoj specijalni članak imati n. pr. resavsko narječje, a i svaki od 
južnoslovenskih če književnih jezika imati svoje članke, koji če 
dakako prema člancima o narječjima biti opčeni; tako če onda 
za najopčeniji članak o južnoslovenskim jezicima i narječjima ostati - 37 - 

da prikaže ono, što se o svima njima može opčeno reči. Sve 
to je u vezi s opcom tendencijom enciklopedijskega rječnika, 
da opceni članci imadu prikazati opčene stvari i universalne 
prilike, a podrobnosti ostaju za članke, koji su manje opčeni; 
— i tako ide sve na niže redom Ijestvice u svakoj struci. 

15. Politička povijest. Osim opčega članka o predslo- 
venskoj povijesti sadašnjih južnoslovenskih zemalja imat če posebne 
opče (pregledne) članke državna povijest hrvatska, srpska i 
bug-arska; imat če poseban opči članak i povijest naroda slo- 
venskoga (slovenačkoga); posebne če opet članke imati i specijalne 
južnoslovenske državne tvorbe (n. pr. Bosna, Zeta, Dubrovnik, 
Črna Gora). Bit če članaka i o političkoj povijesti nekih istak- 
nutijih oblasti, gradova i mjesta, u sveži s geografičkim i drugim 
podacima o njima (n. pr. Istra, Kranjska, Zadar). Clanci o važnijim 
plemenima, rodovima, porodicama i Ijudima, a napomene o manje 
važnima; članci o saborima i t. d. i o političkim ustanovama; 
tako isto o vojsci i vojnim ustanovama. 

Slično če se raditi i u području vjerske i crkvene povijesti. 
U opčim člancima prikazat če se: crkva hrvatska rimokatolička 
s osobitim obzirom na slovensku službu Božju ; narodne cerkve 
srpska i bugarska ; bogomilstvo; islam; crkva u Slovenaca s 
osobitim obzirom na protestantizam 16. stolječa ; cerkvena unija; 
evrejstvo. Clanak o pretkrščanskom vjerovanju i o njegovu 
kasnijem življenju usred sadašnjih pozitivnih religija, nadovezujuči 
na rad u folklori. Specijalni članci o važnim cerkvenim ustano- 
vama, Ijudma (episkopi i t. d.), gradjevinama (crkve i manastiri) 
i knjigama, o saborima i t. d. 

Slično i o kulturnoj povijesti i o njenim ustanovama, 
Ijudma i pojavama — koliko to nije več sadržano u člancima 
o povijesti političkoj, crkvenoj, literarnoj i pravnoj. Razvitak 
štamparstva i knjižarstva, razvitak žurnalistike, razvitak ostalih 
glavnih kulturnih ustanova prošlosti (isporedi: ,,Prosvjetu"). 
Clanci o školstvu u prošlosti i sadašnjosti, a napose i neki 
važniji specijalni članci za osobitosti u tom pogledu. Važni ljudi 
u kulturnoj povijesti. 

16. Književnost. Opči pregled književnosti južnih Slovena 
u jednom članku ; tako isto i opči pregled narodne (tradicionalne) 
literature uz posebne članke i člančiče o važnijim njenim licima 
ili mjestima i gradjevinama, nadovezujuči ova, koliko se može, 
na historičke ličnosti i geografičke lokalitete. Opči članci o 
književnosti bugarskoj, srpskoj i hrvatskoj, slovenačkoj ; opči 
članci o specijalnim literaturama ili literaturnim područjima 
(n. pr. dubrovačka, dalmatinska, slavonska, kajkavska, slaveno- 
srpska, ilirska, bogomilska, protestantska, latinistička, južnosla- 
venska-muslimanska i t. d.). Biografije književnika lijepe, naučne 
i druge literature, uzimajuči same iole važnije ličnosti, t. j. one, - 38 — 

koje su važne, bilo po čemu, do godine 1910. Od najstarijih 
pisaca uzet ce se svaki, od najnovijih što veci broj (makar i 
najkračom napomenom) ; od ostalih ce se odabirati oni, koji su 
važniji sami sobom ili strujom, u kojoj su bili (isporedi točku 
4. alineju 3.). 

Od pisaca, koji su pisali tudjim jezicima, uzimat če se 
osobito oni, koji su pisali: latinski, pa onda: talijanski ili nje- 
mački, zatim : turški, arapski ili persijski. 

17. Pravo. U rječnik če uči samo ono, što je za južne 
Slovene karakteristično u prošlosti i sadašnjosti. 

Prema tome če biti ovi opčeni čl and : a) iz povijesti 
pravnih izvora jedan krači pregledni članak o pravnim izvo- 
rima za sve južnoslovenske zemlje, za Hrvatsku i Slavoniju, ko- 
jima bi se mogla dodati i Dalmacija i Istra; za Bosnu i Herce- 
govinu ; za Srbiju ; za Crnu Goru ; za Bugarsku; za zemlje u 
turskom carstvu ; b) iz ustava i uprave: za južnoslovenske 
zemlje u Austriji ; za Hrvatsku i Slavoniju ; za Bosnu i Herce- 
govinu ; za Crnu Goru; za Srbiju; za Bugarsku; za zemlje u 
turskom carstvu; za južnoslovenske predjele kraljevine Ugarske; 
kod svakoga članka ima biti : a) kratak historički pregled ustava 
i uprave, koliko to ne pada u političku povijest (izradjuje ga 
redovno historik, a ne pravnik), b) današnji ustav; c) današnja 
uprava (organizacije uprave, sudstva, područje uprave) ; pri tome 
se imadu napomenuti samo najznatniji zakoni, a u podrobnosti 
se ne bi smjelo zalaziti ; c) opči članci za sve južnoslavenske 
zemlje zajedno: a) o gradjanskom pravu, b) o gradjanskom 
postupniku (procesu); c) o kaznenom (krivično m) pravu; 
d) o kaznenom (krivičnom) postupniku (procesu): e) o že- 
nidbenom (bračnom) pravu. — U opčim člancima pod c) ne 
bi imalo biti prikazano čitavo pravo, nego bi se tu imali na- 
brojiti samo najznatniji zakoni u pojedinim zemljama iz novijega 
doba i odakle su ti zakoni preuzeti, pa koja su im glavna na- 
čela. Pojedini članak za sve zemlje ne bi smio obuhvatati više 
od 4 — 5 stupaca. Opči članci pod b) dodaju se onim opčim Član- 
cima zemalja, koji prikazuju te zemlje sa gledišta drugih struka. 

Specijalni članci (istaknuti i obični), koji bi prikazivali po- 
vijest pravnih grupa gore pod c), bili bi o sebi članci, 
koji bi prikazivali povijest pojedini h uredaba, ili koji bi 
prikazivali pojave iz narodnoga prava. Tako če isto biti 
specijalnih članaka iz povijesti pravnih izvora (n. pr. o 
statutima, dukalijama i t. d.), iz državnega prava, iz fina n- 
cijskoga prava i narodnoga gospodarstva, iz proce- 
su al noga prava, iz kaznenoga (krivičnoga) prava, iz 
prava medjunarodnoga — ali uvijek samo o onim predme- 
tima, pojavama i podrobnostima, koje so u prošlosti ili sadašnjosti 
specifične i karakteristične za južne Slovenstvo ; prema tome se — 39 - 

ne ce uvrštavati članci, koji bi obradjivali ono, sto je u pravnoj 
nauči opčeno za sve narode, baš kao što se iz prirodnih nauka 
ne če uvrštavati ono, što nije specifično i karakteristično za 
zemlje južnoga Slovenstva. 

Koliko koji članak pripada više pod historiju uopče, ob- 
radjivat če ga historik (n. pr. članke : historički pregled ustava 
ili uprave, sabora, plemstva, carine, poreza ; članke o: komori, 
riznici i t. d. ; župan, vodja i t. d.). 

Biografije (istaknuti, obični i sitni članci) pravnika 
južnoslovenskih onako, kako če se uopče pisati biografije knji- 
ževnika. 

18. Sredstva prosvjete. Ovama pripada razvitak i sadašnje 
stanje pomnožavanje produkcije literarne, dakle i štamparstva, 
a onda knjižarstva, u opčim i posebnim člancima, uzimajuči 
u obzir i pojedine istaknutije radenike na tome polju; tako isto 
i ž ur n al i st i ke, pri čemu če važnije novine ili časopisi imati 
svojih posebnih članaka, a tako isto i novinar!. 

Arhivi i biblioteke imat če i opčenih i posebnih 
članaka, pri čemu če se prikazati i povijest njihova i sadašnje 
im stanje. To isto vrijedi i za naučne zbirke, muzeje, po- 
zor išt a. 

Slično če se obraditi i članci o naučnim, književnim, 
umjetničkim i prosvjetnim društvima (tako če n. pr. u 
članku „akademija" biti prikazan osnutak, razvoj i sadašnje djelo- 
vanje svih triju akademija na slovenskom jugu s opčenih gledišta, 
a napose če biti specijalnih članaka o svakoj od njih). 

Razvitak školstva do 19. vijeka i u tom vijeku pri- 
kazat ce opči jedan članak za sve zemlje južnoga Slovenstva, 
ističuči pri tome neke glavne momente, Ijude i ustanove, a tako 
isto i one Ijude i ustanove, koje su postojale izvan južnoga 
Slovenstva, a utjecale na nj (n. pr. ilirski zavod sv. Jerolima u 
Rimu, hrvatski zavod u Bolonji, u Beču) ; specijalni če pak članci 
i člančiči to upotpunjavati i specijalizirati. Stanje sadašnjega 
školstva bit če prikazano u svakoj zemlji i u svakom važnijem 
mjestu za sebe, prislanjajuči se na ostale stvari iz drugih pod- 
ručja znanja, koje če biti napisane o onoj zemlji ili onome mjestu. 

Organizacija crkvena sadašnja tako, da če prislanjati 
na dotične historičke članke, a i na statističke; osim toga po- 
sebni opči članci za pojedine konfesije u svim zemljama zajedno. 

19. Umjetnost. Osim opčega članka bit če specijalnih 
članaka za neke istaknutije struje; kod članaka pojedinih zemlja 
i mjesta bit če specijalnim načinom pripomenuto i ono, što se 
u tom pogledu može reči, pa če biti istaknute i neke karakte- 
rističnije gradjevine i ostale umjetnine iz prošlosti i sadašnjosti. 
Neke osebito važne umjetnine bit če obradjene i specijalnim - 40 — 

(makar i sitnijim) člankom (n. pr. manastir Ziča, crkva sv. Ana- 
stazije u Zadru ili stolna crkva u Sibeniku ili kiiežev dvor u 
Dubrovniku). Biografije umjetnika imadu biti što potpunije. 

Na analogan ce se način raditi i kod muzike (glasbe) 
— svjetske i crkvene — , pri čemu ce se osobito pomljivo paziti 
na obradjivanje narodne muzike. 

20. Narodna privreda. Ovamo brojimo : a) ratarstvo, vino- 
gradarstvo, šumarstvo i ribarstvo — kao privatnu produkciju ; 
b) rudarstvo sa svim onim, što je s tirne u sveži ; c) obrt i trgo- 
vinu; d) promet (saobračaj): ceste i željeznice, brodarstvo (osobito 
pomorsko), poštarstvo i t. d. ; e) veresiju; f) financije. 

Koliko je od tih struka specifično statistike, uvrštavat če 
se u dotične članke pojedinili zemalja, oblasti i mjesta kao sta- 
tistički dio njihov; koliko je pak toga historičko, obradjivat če 
ga u ovom pravcu u prvom redu historici: a) kao dijelove do- 
tičnih članaka u sveži s drugim strukama, b) kao posebne članke 
opčene ili specijalne, koliko se koja pojava sama sobom istakla 
kao neki specificum. Koliko je pak od sadašnjih ustanova, pred- 
meta ili pojava podesnih ili vrijednih, da se obrade za sebe sami, 
toliko če se i obraditi. 

21. Statistika. Ovamo dolaze specifično statistički podaci 
za točke a) do f) prve alineje predjašnjega paragrafa o 
„Narodnoj privredi". Osim toga pripadaju ovamo podaci: g) o 
stanju i mijeni žiteljstva, h) o zdravstvu, /) o mijenama pripad- 
nosti konfesijama i o troškovima za konfesionalne svrhe ; A") o 
statistici školstva, /) o društvenim prilikama, m) o vojnim pri- 
likama, n) uopče o svemu, što obradjuje statistika (dakle statis- 
tički podaci o stočarstvu, izvozu, uvozu, požarništvu i t. d.). III. 

22. Da sebi sada ponovno stvorimo sliku Južnoslovenskoga 
enciklopedijskoga rječnika i to jasnu u cijelosti i podrobnosti, 
ističemo ovo : 

Taj rječnik nema sadašnje znanje o južnome Slovenstvu 
prikazivati u kompaktnim masama naučnih rezultata, razvrstanih 
po strukama ili po nacionalnim ili geografičkim jedinicama, nego 
ga ima prikazivati — kao što to čini i svaki drugi rječnik — 
razdrobljeno na bezbrojne individualne predmete i pojave. 
Prema tome če u toj enciklopediji biti vrlo mnogo sitnih i malih 
članaka, veliki broj običnih članaka, potreban broj (prema važ- 
nosti samoga predmeta) istaknutih članaka, dovoljan broj opčenih 
članaka. Na taj Če se način zadovoljiti ne samo naravi rječnika, 
nego bas zato i potrebi publike, koja sebi mnogo teže (ili ni- 
kako) može izvan takova rječnika pribaviti informacije, pa če — 41 - 

zato vrlo cesto potražiti taj rječnik upravo poradi podrobnih 
članaka. 

Zato če se opčeni članci uklanjati svim podrobnostima i 
specijalnostima, nego če na zgodnim mjestima (ali ne prečesto) 
upučivati u parentezi na specijalne članke i člančiče. A ima vrlo 
mnogo predmeta i pojava, koji če imati svoje specijalne članke, 
ali zato ne če biti ni spomenuti u opčenim člancima — ili: vrlo 
mnogo predmeta i pojava, koji zbog lake preglednosti opčenih 
članaka ne če smjeti ni i jednom samo rječju ulaziti u opčeni 
članak, svakako če imati svoj specijalni članak. 

Sasvim je prirodno, da če i opčeni i veči članci sadržati 
cesto informacija iz različnih struka, pa če te informacije dati i 
različni pisci ; tu če onda jedan pisac pribrati te podatke u jednu 
cjelinu, koja ne mora biti organična. Kako če se to uraditi, bit 
če briga redakcije. 

Opčeni članci ne moraju biti upravo opsežni, ali moraju 
biti jasno pregledni, pa obuhvatati sve ono, sto specijalnosti 
spaja u cjelinu opčega pojava po srodnosti svega onoga, što 
zajedno pripada, gdjegod ono bilo ili ma kako se ono pojavlji- 
valo. Podrobnosti u obavještavanju, a generalizacija s večih i 
velikih vidika: oboje ima biti karakteristika te enciklopedije. 

23. Za podlogu rada služe stručni alfabetari članaka, 
njih treba redakcija rječnika, da zna, što sve treba uči u rječnik. 
No dosadašnje iskustvo pokazuje, da če se istom s napredo- 
vanjem rada za rječnik — dakle i s napredovanjem samoga 
pisanja članaka — moči imati sigurnost o tome, koji li sve to 
članak i člančič ima doči u rječnik i kako. Zato držimo, da se 
pisanje članaka nema odlagati istom poslije onoga vremena, kad 
budu svi alfabetari potpuno gotovi ; mnogi se članci mogu več 
sada pisati, samo ako pisci imadu jasne upute o tome, što i kako 
treba pisati, i ako poznaju u glavnim črtama organizam rječnika 
i svrhu njegovu. 

24. Organizacija redakcije. Sto se bude u području slo- 
venačkom radilo u Ljubljani (u znanstvenoj sekciji Matice Slo- 
venske) i u Sofiji (u kolu bugarskih književnika) za enciklo- 
pedijski rječnik, radit če se samo po delegaciji zajednice Jugo- 
slavenske i Srpske kralj, akademije. I Jugoslavenska akademija 
i Srpska kralj, akademija, svaka za sebe, postavlja str učne 
redaktore za pojedine struke ili stručne skupove. I pojedini 
stručni redaktori jedne i druge akademije, i glavna redakcija, 
stoje medju sobom prema potrebi u sveži i sporazumu pismenom 
ili usmenom. 

Pobliže o uredjenju redakcije javit če se u svoje vrijeme. 

25. Pisci imadu svoje prinose pisati samo u formatu 
k v ar t a pisarničke artije, ostavljajuči uvijek nekoliko centimetara 
prostora gore i dolje, desno i lijevo. Ako članak može stati — 42 — 

samo na jednom ovom kvart-listu na obje strane (na lice I na- 
ličje), neka ih pisci ispišu obje; inače ima naličje biti neispisano. 

Honorirat če se svaki članak, i to po štampanoj vrsti (liniji, 

retku). 

* 

* * 

To jesen se bo približno določil obseg člankov (gl, gori 
točko 4. „Upute"), določili pisatelji, kolikor se še niso prijavili, 
in glavni uredniki za poedine stroke. 

S početkom 1. 1913. bo vse pripravljalno delo končano. 
Ob petdesetletnici »Matice 
Dalmatinske" 

(1862^1912). Misel o ustanovitvi „Matice Dalmatinske" sega nazaj v 
1. 1848. Pravoslavni Božidar Petranovič je tega burnega leta 
izdal proglas, naj bi slovanski bratje pomagali ustanoviti tako 
društvo, ki bi proganjalo „kletni tudjinski duh" nekdaj glasovite, 
po junaštvu in pesništvu slavne Dalmacije. 

L. 1849. je bilo nabranih že 771 K glavnice, a ustanovilo 
se društvo še ni, ker je zavela absultistična sapa. Denar je delj 
časa hranila „Matica ilirska" (sedaj Hrvatska) v Zagrebu. 

Ob zori novega ustanovnega življenja je Petranovič izpo- 
sloval potrditev pravil in 27. julija 1862 je bila „Matica Dal- 
matinska" svečano otvorjena; predsednikom je bil izvoljen Božidar 
Petranovič sam. Strofimayer je novo društvo podprl s 1000 fl. 

„Matica Dalmatinska" je izdajala izprva le „Koledar", drugi 
načrti se niso izvedli. Vsled tega je naraščalo nezadovoljstvo 
proti njej. Končno je 1. 1882. danes prosluli učenjak in rodoljub 
Bulic predlagal, naj bi se „Matica Dalmatinska" spojila z »Ma- 
tico Hrvatsko". Predlog pa je bil po burnih debatah odklonjen. 

„Matica Dalmatinska" se tudi pozneje ni mogla prav raz- 
viti. V zadnjih letih smo pač čitali poročila o njenih glavnih 
skupščinah, a rezultati so bili stalno nepovoljni. 

Ne vem, s katere strani je izšla iniciativa; a to vem, da 
je — menda 1. 1910. — sedanji tajnik »Matice Hrvatske", prof. 
dr. Albert Bazala bival delj časa v Zadru in da so se tam vršili 
razgovori o spoju obeh hrvatskih „Matic". Istega leta smo videli 
na skupščini „Matice Hrvatske" v Zagrebu tudi odposlanika 
„Matice Dalmatinske", prof. dr. Karliča. 

Končno je stvar dozorela tudi v podrobnostih in je bila 
za dne 22. jan. 1911 oklicana izvanredna glavna skupščina »Ma- 
tice Hrvatske", da bi sklepala o tozadevnih predlogih. — 44 - 

Skupščini je bila predložena sledeča pogodba „Matice 
Hrvatske" in „Matice Dalmatinske": 

1. „Matica Dalmatinska" ostane, kakor je bila, pod svojo 
upravo, se drži svojih pravil in upravlja samostalno svoj imetek; 
povsem samostalno odločuje tudi o književnih izdanjih. 

2. „Matica Hrvatska" prevzema izdajanje del, sprejetih od 
uprave „Matice Dalmatinske" v obsegu in v obliki rednih izdanj 
„Matice Hrvatske", a dogovorno z odborom „Matice Dalma- 
tinske". 

3. „Matica Dalmatinska" se obvezuje, v to svrho dajati 
letni prispevek 1500 K, plativih v dveh enakih obrokih, in sicer 
prvega tekom meseca januarja, drugega pa tekom meseca julija 
vsakega leta. Ako število utemeljiteljev-članov „Matice Dal- 
matinske" naraste preko 200, bo „Matica Dalmatinska" razmerno 
povišala svoj letni prispevek. 

4. „Matica Dalmatinska" pošlje „Matici Hrvatski" najkasneje 
do 31. decembra vsakega leta za sledeče leto sprejeti rokopis. 

Ako katerega leta uprava „Matice Dalmatinske" do konca 
decembra ne bi „Matici Hrvatski" predložila nobenega dela v 
izdanje, ima odbor „Matice Hrvatske" pravico, da v sledečem 
letu odredi, katero delo se bo izdalo pod imenom „Matice 
Dalmatinske." 

5. I „Matica Hrvatska" i „Matica Dalmatinska" si pridr- 
žujejo pravico, izdajati izvanredna izdanja. 

6. „Matica Hrvatska" bo dosedanjim ustanovnim članom 
„Matice Dalmatinske", kakor svojim utemeljiteljem, dajala brez- 
plačno vse knjige, ki jih izda ob svojem strošku. 

One osebe, ki bi se po tem ugovoru hotele začlaniti kot 
utemeljitelji v „Matico Dalmatinsko", se bodo obvezali, vplačati 
v blagajno „lV[atice Hrvatske" tudi svoto 40 K ter bodo tedaj 
postali utemeljitelji „Matice Hrvatske". 

Ako bi se pa ta pogodba razrešila, bodo utemeljitelji 
„lVIatice Dalmatinske", ki bodo do časa razrešitve te pogodbe 
uživali pravice utemeljiteljev „Matice Hrvatske", morali izravnati 
svoj utemeljiteljni del za „Matico Hrvatsko" do popolne svote 
100 K, ako bodo želeli, tudi nadalje ostati utemeljitelji »Matice 
Hrvatske". 

7. „Matica Hrvatska" bo dala „Matici Dalmatinski" na 
razpolago toliko odtiskov samega dela, izdanega na ime „Matice 
Dalmatinske", kolikor jih bo treba porazdeliti med letne člane 
»Matice Dalmatinske". 

V to svrho bo „Matica Dalmatinska" do 31. dec. vsakega 
leta „Matici Hrvatski" priobčila število članov. — 45 - 

Za vsako delo, ki g-a bo v smislu te določbe razdeliti med 
letne člane, bo „Matica Dalmatinska" plačala „Matici Hrvatski" 
po 2 K." 

To pog^odbo je skupščina „Matice Hrvatske" na izvan- 
redni glavni skupščini dne 22. jan. 1911 enoglasno sprejela. 
»Vsekakor je ta čin v ujedinjenju hrvatskega naroda korak naprej," 
je dejal tajnik „Matice Hrvatske", prof. dr. A. Bazala v svojem 
letnem poročilu dne 25. marca 1911. 

Ob 50 letnici obstanka „Matice Dalmatinske" t. j., za 1. 1912. 
izide prvič knjiga pod njenim naslovom v izdanju „Matice 
Hrvatske". 
Jugoslovanska Antologija 
v angleškem jeziku. Pred osemdesetimi leti je angleški državnik Sir John Bow- 
ring (1792 — 1872), ki je bil tudi pesnik (njegove himne so mu 
očuvale častno mesto v angleški poeziji), prevajal slovanske 
pesmi (ruske, poljske, češke, srbske) v angleški jezik ter izdal 
I. 1832. v Londonu Cheskian Anthology. 

Po dolgi dobi imamo sedaj na Angleškem zopet prijatelja, 
ki uvaja v svoj veliki svetovni jezik tudi poezijo malih slovanskih 
narodov. To je mladi pesnik P. Selver, učitelj nemškega 
jezika v Redhillu. Letos (1912) je izdal v Londonu (Henry J. Drane) 
antologijo moderne poezije češke (An Anthology of Modern 
Bohemian Poetry). 

Med Slovani, ki mu pri tem delu pomagajo, je imenovati 
zlasti dr. J os. Karaš k a, znanega slovanskega literarnega zgodo- 
vinarja. Karasek je tudi mene opozoril na namene in želje Sel- 
verjeve, zlasti na „ Jugoslovansko A n t olo gij o", ki jo misli 
izdati v angleškem jeziku. Izmed slovenskih pesnikov je imel 
P. Selver le Prešerna. „Matica" mu je nato kupila in poslala 
še Jenkove „Pesmi" L, Aškerčeve „Balade in romance" 
(2. izdanje) in Zupančičevo „Cez plan". 

Nato sem prejel sledeči odgovor : 

St. Anne's, Redhill Surrey (England). 
16. X. 12. 

Fiir die schonen Biicher, die Sie mir in so liebens- 
vviirdiger Weise zugeschickt haben, bin ich Ihnen sehr zu 
Danke verpflichtet. Diese, schon in der ausseren Ausstat- 
tung ansprechenden Lyrikbande haben mir eine grosse 
Freude bereitet. 

Was meine Anthologie betrifft, so kann ich vorlaufig 
nichts bestimmtes mitteilen. Momentan bin ich mit einer 
eingehenden Arbeit iiber Jar. Vrchlicky beschaftigt. Ich - 47 - 

gedenke namlich, eine ziemlich umfang^reiche Sanimluii^; 
seiner Gedichte, von denen ich eine grossere Anzahl 
bereits ubersetzt und teilvveise veroffentlicht liabe, nebst 
kritischer Studie herauszugeben. Sie konnen sich denken, 
dass diese Aufg-abe meine ganze freie Zeit in Anspruch 
nimmt; somit werde ich zu meinen schon begonnenen 
sudslavischen Studien erst spater zuriickkehren konnen. Auf 
eine nabere Bekanntschaft mit Ihren grossen Dichtern 
Aškerc, Jenko, Zupančič und, naturlich, Prešeren freue ich 
mich sehr. 

Meine sudslavischen Studien sind, bis jetzt, nicht 
sehr vveit fortgeschritten. Aus der serbo-kroatischen Lite- 
ratur iibertrugf ich verschiedenes von Senoa, Vraz, Haram- 
bašič, Badahč, Stefanovič u. a.,*) aus der slovenischen 
Poesie nur zwei StiJcke von Prešeren. Ihr Schrifttum ist 
leider im Britischen Museum nicht sehr stark vertreten, 
und Bestellungen durch einen Buchhandler haben oft kein 
Resultat. Aber Ihre hiibsche Gabe bietet mir eine Fulle 
dankbaren Materials. 

Dass Herr Dr, Josef Karasek Sie auf meine Tatig- 
keit aufmerksam gemacht hat, freut mich sehr. Dr. Karasek, 
mit dem ich seit mehr als zwei Jahren im Briefvvechsel 
stehe, schatze ich als Freund und Schriftsteller sehr hoch, 
ihm habe ich meine vor sechs Monaten (in engl. Sprache) 
erschienene „Bohmische Anthologie" gevvidmet. 

Ich werde nicht verfehlen, Sie vom Gedeihen meiner 
slovenischen Studien eventuell in Kenntnis zu setzen. 

Entschuldigen Sie, bitte, wenn dieser Brief allzu lang 
geraten ist. 

In Hochschatzung Ihr sehr ergebener 

P. Selver. 

Za njegov slovanski trud moramo profesorju Selverju biti 
le hvaležni. Poslati mu bo še Gregorčiča, morda Ketteja itd. *) Naravno, da se ta vrsta izpopolni z modernimi pesniki. 
Poverjeništva „Matice Hrvatske" 

na Slovenskem 1911. Bovec na Goriškem : poverjenik g-. Pretnar Rud., davčni upravitelj. 

Brežice: g. učitelj Ign. Supan. 

Celje: g. dr. Hrašovec Juri, odvetnik. 

Črnomelj : član g. Schweiger Janko, c. kr. sodni oficijal. 

Gorica : g. c. kr. učitelj Jurdana Srečko. 

Gornji Grad : g. nadučitelj Fr. Kocbek. 

Idrija : g. učitelj Rud. Pleskovič. 

Kamnik : g-. Fr. Štele. 

Kanal: g. nadučitelj Al. Verč. 

Kranj; g. hranilniški tajnik Ivan Valenčič. 

Krško: g. učitelj Sterk Davorin. 

Ljubljana: g. Dragotin Hribar, tvorničar. 

Maribor: g. prof. dr. Arnejc Ivan. 

Metlika: g. c. kr. poštar Guštin Fr. 

Prvačina : član g. nadučitelj Jos. Orel. 

Ptuj : g. prof. dr. Jos. Komljanec. 

Radovljica : g. trgovec Leo Fursager. 

Rogatec: člana g. sodnik v p. Senčar Jos. in g. Alb. pl. Klemen. 

Sežana: g. voditelj c. kr. pripravnice Al. Bajec. 

Sv. Lenart v Slov. Goricah: g. odv. dr. Milan Gorišek. 

Skedenj pri Trstu: gdčna. učiteljica Marica Gregorič. 

Skocijan pri Mokronogu : član g. nadučitelj Ivan Benedičič. 

Šmarje pri Jelšah : g. dr. med. Josip Rakež. 

Trst: odv. konc. dr. Ivan Antončič in g. odv. konc. dr. Jos. Jed- 

lovski ; knjigarna Jos. Gorenjec. 
Vipava: g. učitelj Anton Skala. 
Žužemberk: član g. asistent Stanislav Ribnikar. - 49 - 

Statistika članov „Matice Hrvatske" 
v Ljubljani ža 1. 1911. 

Uradnikov: 26 Obrtniki: 3 

Profesorjev 23 Tvorničarja : 2 

Odvetnikov 10 Notar: 1 

Zavodov, knjižnic itd.: 8 Inženir: 1 

Trgovcev: 6 Učitelj: 1 

Zdravnikov: 5 Ženski: 2 
Duhovniki : 3 

Ustanovnikov, v Ljubljani stanujočih, je pet, razen enega 
vsi. iz prejšnjih časov. 
Izgovor 
slovenskega knjižnega jezika. Zadnja leta so me znanci večkrat opozarjali, češ, naj „Matica" 
ali »Društvo slov. profesorjev" sproži končno ureditev slovenskega 
pravopisa. 

Na to sem odgovarjal, da se stvar razvija sama od sebe, da 
smo si v glavnem in teoretično glede pisave edini ter da se bodo 
„pišoče mase" polagoma in le polagoma navadile običajnega pravopisa. 

Letos me je predsednik „ Zaveze jugoslovanskih učiteljskih dru- 
štev", g. Luka Jelene, ki je o tej stvari prejel poseben predlog za 
glavno skupščino, pismeno povprašal, kako je prav za prav z ofici- 
jelno ureditvijo slovenskega pravopisa. Po zanesljivih poročilih sem 
odgovoril, da se tega ni nadejati tako kmalu, da pa bo bodoči 
„Pravopis" po vsej priliki imel „bra/ca", a o izgovoru ,r-a bo molčal. 

Ne bi sedaj v Matičinem „Letopisu" pisal o tej stvari — razvoj 
naj stori svoje — ako bi se letošnjo jesen to vprašanje ne bilo po- 
javilo zopet v širši javnosti. 

Ne gre sedaj za pisavo, ampak za izgovor; ne za ortografijo, 
ampak za ortoepijo. 

V gledališču, kjer se je dosle razen v narodnih igrah govoril 
na koncu glagolov ,1', je nova intendanca uvedla nov izgovor, a 
s tem izzvala v gledališki publiki odpor, ki jo je prisilil, se umakniti 
in ostati pri dosedanjem izgovarjanju ,/'-a.*) 

S tem je ,1' postal res puhlica in izzval dvoje predavanj. 
Oktobra meseca je svojo stvar, ki v gledališču ni uspela, javno 
zagovarjal g. dramaturg Oton Zupančič, a koncem novembra je o 
izgovoru slovenskega knjižnega jezika v »Leonovi družbi" govoril 
g. Anton Breznik, Strekljev učenec, lingvist po stroki. 

Zupančič je stvar motril bistveno z estetsko - umetniškega in 
narodno - moralnega stališča, Breznik pa z lingvistično -znanstvenega. 

Poslušal sem oboje predavanje. Breznikovo je imelo strogo 
znanstven značaj in znanstveni mir. *) „Intendanca, ki ni prevzela naloge, da bi po sili praznila hišo, se je 
morala odločiti, da uvede vsled pritiska ljubljanskega občinstva na našem odru 
zopet izgovarjavo na 1 . . ." („Zarja", št. 420). — 51 Hočem si stvar ogledati z vseh strani in se pri tem seveda 
ozirati tudi na izvajanja obeh gg. predavateljev. 

Kar naprej pa lahko iz svoje razprave izključim „blagoglasje", 
ki ga publika sicer rada navaja. Popolno subjektivnost blagoglasja 
priznavamo vsi, predavatelji in kritiki. Izključeno je tudi sklicevanje 
na te ali one poedine osebe, ki govore ,1' ali ,v'. 

Zelo daleč je raztegnil problem Oton Zupančič, ko je trdil 
(„Zarja", št. 422), da to vprašanje „ni samo estetsko vprašanje, nego 
je socialno, moralno vprašanje, vprašanje naše samozavesti in samo- 
stojnosti, našega značaja in naše odkritosti", Breznik pa ga je \Dmejil 
na filološko znanost. 

To drugo stališče je pretesno, prvo pa preširoko in zlasti — 
previsoko. Znanstveni rezultati. 

Zupančičevo predavanje mnogokoga ni zadovoljilo , ker niti 
najmanj ni prineslo „onega dokaza, ki so ga pričakovali", ker ni 
prineslo dokazov jezikoslovcev za izgovarjavo ,r-a kot ,v', „kar bi 
moglo edino razpršiti naše pomisleke v tem oziru" (Slov. Narod", 
št. 240). Filologom je vprašanje odkazal tudi listkar v „Zarji" (št. 408); 
navaja razne filološke avtoritete, ki so za ,u', in očita nekaterim 
pristašem ,r-a, da nimajo niti visokošolske jezikovne naobrazbe. 

Tistim, ki iščejo rešitev vprašanja v filologiji, je ustregel gosp. 
dr. Breznik. In ni dvomno, da se da naše vprašanje s čisto filološko- 
teoretičnega precej lahko rešiti. 

Gre nam za izgovor knjižnega jezika, je izvajal dr. Breznik. 
Bistvo našega knjižnega jezika je zapadna slovenščina, ki se je čistila 
pod vplivi iztočno-slovenskimi, staroslovenskimi in srbohrvatskimi. Naš 
knjižni jezik ne odgovarja torej povsem nobenemu dialektu. V tem 
smislu občeslovenski in torej tudi knjižni so sledeči glasovi : 1. polu- 
glasnik in njega refleks ,a' v dolgih zlogih ; — 2. ozki in široki ,e' 
in ,o' (trojen ,e' in trojen ,o' : moka, otroka, dobrota — teče, pet, 
hlebec); — 3. ,1' kot ,u', (seveda tudi: voii'k), a z mnogimi izjemami, 
ki bi bile : vse izposojenke iz slovanskih jezikov in vse novejše tvorbe 
— zakaj novejše tvorbe se tudi v drugih stvareh ne drže starega 
glasoslovja, kakor kažeta n. pr.: kru/?ek, Ijuc/ski, luCca (ne po staro: 
luyca) ; zato torej : gosti/nica, presto/, vr/, načelnik i. t. d. 

Kar je pa specifično n. pr. „kranjsko", kakor: krej, zdej, mrež, 
krh, net, to naj se v knjižnem jeziku ne govori. 

Vsaj v principu bi si morali biti edini ; edinost v praksi je v 
takih stvareh (že iz fizioloških vzrokov) nemogoča. „Zedinili se ne 
bomo v tem vprašanju nikoli", je dejal dr. Breznik in naglašal, kako 
modro je Luka Svetec pred 50 leti rekel: „Kdor pa govori že od 
matere ,1', naj ga govori". 

4* 52 Na konkretno vprašanje, ali naj se „še\" izgovarja „šu" ali 
„šeu" ; „molu" ali „mo\'\U" ; ..imel" : „'\mu" ali „imet/", ni znal 
dr. Breznik čisto jasno odgovoriti, a je modro-znanstveno pristavil: 
»Izgovor „ime/" (z ,1') je po mojem principu kriv". 

Isto, kar je tu zastopal dr. Breznik, da je namreč izgovor .T-a 
kot ,u' občeslovenski — in zato knjižni, ne dialekten, je trdil (le 
brez obširnejšega dokazovanja) tudi Zupančič, češ : „ „ V" ne spada v 
dialekt, nego v bistvo in v duh našega jezika" („Zarja", št. 421). 
Govorica množice našega naroda nam mora biti edino merodajna. 
Enako so potrebo izgovora z ,u' dokazovali tudi tisti kritiki, ki so 
govorili o pretežni večini naroda, govorečega ,u'. 

Dr. Breznik je teoretično za izgovor ,u', a ne ve prav, kako 
bi se to v vseh slučajih izvedlo, ter pripušča izjeme. 

Kritik ,,— n" („ — an"), ki je v „Zarji" (št. 408 in 410) pri- 
pravljal pot Zupančičevemu predavanju, natančneje določuje izgovor 
tega takozvanega ,u'-ja, češ: »Trdi ,1' se govori na koncu besed in 
pred soglasniki kot dvoustični ,v' (angleški: w)". In zopet: »Črko / 
izgovarjaj na koncu besed in pred soglasniki kot dvoustični v" (To 
bodi pravilo, ki naj se ga uče otroci), a pripušča izjeme, ki jih 
navaja Strekelj na str. 80 — 83.*) Očividno naj bi torej ta ,u' ne bil 
običajni ,u\ ampak nekaj, kar je med X in .^'' in v tem smislu bo 
umeti istega pisatelja besede : »Veliko manjšo napako napravi tisti, 
ki (i) izgovarjajo kot ,v', kakor pa tisti, ki ga izgovarja kot srednji ,1'. 

Zupančič ne ve, kaj naj bi prav za prav dal namesto ,r-a ; 
pravi: ,,v ali u, kakor kdo hoče", toda očividno misli, naj bi se 
izgovarjalo nekaj, kar še ni popoln ,u'. Nekako tako naj bi se izgo- 
varjalo, kakor je izgovarjal Trubar, ,,z jezikom zavaljenim" (Vodnik); 
to bi utegnil biti po priliki poljski glas X- 

Kakor vidimo, se »Bog ve" dosti razmišlja, kateri izgovor prav 
za prav naj stopi na mesto ,r-a. Ali ,u', ali ,v' ali ,V ? ' 

Ta negotovost, kaj naj se prav za prav postavi na mesto .T-a, 
se vidi že v pisavi tozadevnih člankov; eni pišejo o izgovoru na ,u', 
drugi o izgovoru na ,v'. 

Vsled iste negotovosti o glasu in v glasu je nastala v gledališču 
zmešnjava, ki je potem prišla v javnost kot »ose v", »kozev" i. t. d. 

Ze to je torej za nasprotnike .T-a težava, da ne morejo za 
izgovor predlagati česa jasnega, nedvomnega. A če predlagajo 
kratkomalo izgovor ,u', pri tem čutijo še nadaljnje težave (n. pr.: 
izginit/ ali izginu?) in pa potrebo izjem. Strekelj navaja kar 3 strani 
izjem, a dr. Breznik zavrača te izjeme ter statuira druge.**) 

Z znanstvenega stališča se da vprašanje brezdvomno rešiti. 
Konstatirati je treba, kako se zlogozatvorni ,1' izgovarja v današnjih *) »O Levčevem slovenskem pravopisu in njega prilikah" (V Ljubljani, 1911). 

**) V takih razmerah ni čudno, če je moral kapitulirati baje tudi inštruktor 
ljubljanske igralke, ki jo je hotel naučiti vseh podrobnosti ,u'-jevskega izgovora ;. 
igralka je baje postala vsa konfuzna. — 53 — 

dialektih. Zasledovati se da precej tudi zgodovinski razvoj izgovora, 
zlasti po starih slovnicah in slovniških beležkah pisateljev. Navedejo 
se vse izjeme za vsak dialekt. 

A s takim odgovorom ni rešeno vprašanje praktičnega 
knjižnega izgovora. 

B. 
Knjižni jezik v praksi. 

Teoretično-znanstveno se da, kakor smo videli, konstatirati, kako 
se prav za prav izgovarja v narodu ,1'. A rezultat, ki ga dobimo iz tega 
za knjižni jezik, je nejasnost pravil in številnost izjem. 

Kaj je filološki prav ali ni prav, to se more torej dognati ; 
prav tako se da to dognati, kakor se dado malone vsi pojavi ostale 
prirode spraviti v neka splošna pravila ali celo zakone. 

Toda vpraša se, je li smemo tako filološko istino, ki konstatira 
kratkomalo dejstva ne glede na njih uporabnost ali neuporabnost, 
vzeti kratkomalo v knjiž ni jezik, ki je naše najvažnejše občilo ali 
prometno sredstvo. Kakor dialekti sprejemajo n. pr. tujke, 
namesto domačih izrazov, ker nanese tako praksa govorjenja, 
tako bo smel pač tudi knjižni jezik rabiti sredstva, ki so za prakso 
potrebna in najprikladnejša, pa četudi pri tem izgine katero dejstvo 
»opisujoče", torej čisto teoretične znanosti. 

„Kaj je prav ali ni prav", na to vprašanje ne bo urejevatelj 
knjižnega jezika odgovarjal enako kakor znanstvenik-filolog. Filolog 
opisuje in klasificira dejstva; uredba knjižnega jezika pa mora 
gledati, koliko ta dejstva ustrezajo praktičnim potrebam. V okviru 
teh potreb, ciljev in svrh pa more postati čisto kaj drugega „prav." 

Modri ljudje, kakor je bil pokojni Oblak, so dejali o pravopisu : 
V pravopisu priznavam vsako neumnost, če obvelja. S tem je hotel 
reči, da v praksi pisave ne morejo biti merodajni edini teoretični 
razlogi. Mi trdimo isto o knjižnem izgovoru. 

Kakor je vsak dialekt sam zase le praktično občilo in se zato 
nezavedno sam ureja brez sentimentalnih pomislekov, kakor mu pač 
najbolj kaže v praksi, tako je (a v širšem obsegu in z mnogo važ- 
nejšim pomenom) knjižni jezik socialno občilo.*) 

Pri vsakem socialnem občilu ali prometnem sredstvu je glavna 
stvar uporabnost, splošna uporabnost. Vsaka nejasnost, negotovost 
zmanjšuje uporabnost ; zmanjšuje jo pa tudi množina pravil, ki naj 
bi se jih držal tisti, kateri rabi dotična sredstva, in pa množina izjem. *) Prim. kar piše o tem (sicer v drugi zvezi, a zaradi tega ne manj 
resnično) dr. Bog. Vošnjak v „Vedi" II., 360 : „Jezik nam ni nikaka estetska 
sentimentalna vrednota, nego socialno občilo . . . Jezik je v prvi vrsti praktično 
sredstvo medsebojnega občevanja . . . Do jezika nimajo samo pravice jeziko- 
slovci in pesniki, ampak vsi, ki pripadajo isti narodni skupini. To je interes 
pravnika, tehnika in politika, trgovca in industrijalca, bankirja in znanstvenika . . ." — 54 — 

..Izvirni greh" ali elementarna zmota je misel, da so vprašanja 
knjižnega jezika zgolj znanstvena vprašanja, t. j. zgolj teore- 
tično-filološka vprašanja, kjer odločujejo le etimologija, zgodovina 
jezika, dialektovsko pravo i. t. d. 

Vprašanje knjižnega jezika so marveč obenem eminentno prak- 
tična vprašanja, t. j., njih rešitev sega globoko v prakso življenja in 
jih je zato motriti ne le s stališča filološke istine, ampak tudi s 
stališča socialne važnosti. Da povem to še drugače ! Pri reševanju 
problemov knjižnega jezika ne gre le za vire in vzroke pojavov, 
ampak (in to v obili meri) tudi za svrho ali namen. Prvo je 
teorija, drugo je praksa. 

Ta socialni moment veleva : „Tisto je v knjižnem jeziku naj- 
boljše, kar najbolje služi čim najširšemu umevanju," kakor je vsako 
drugo socialno občilo tem boljše , čim bolje pospešuje promet 
(najsi je potem sestavljeno po tem ali drugem principu). 

In tega socialnega momenta ne uvažujejo tisti, ki se v našem 
vprašanju sklicujejo le na število dialektov, govorečih ,1' kot ,u', ali 
na filologe-znanstvenike. 

Filologa-znanstvenika v njegovih študijah prav za prav nič ne 
briga uporabnost ali neuporabnost jezika. To je za njega „alienum". 

Tudi cesto ne bi mogel o tem avtoritativno nič trdnega reči ; 
znanost mu morda ne da rezultata, ki bi bil praktično uporabljiv, ali 
pa spričo vsega svojega življenja ne more prav razsoditi , kaj je 
praktično ali ni. 

Nekako prva filološka avtoriteta, ki jo navajajo pristaši ,u'-ja, 
je o. Stanislav Skrabec. Skrabec je samostanec in kot tak stoji povsem 
izven bujnega socialnega življenja ; celo slovenske dialekte pozna 
večinoma le iz knjig. 

Kdor je sploh prikovan v svojem delu na svojo sobo, a rešuje 
vprašanje knjižnega jezika, tega socialnega občila, in to samo filološki, 
ne more biti merodajen (edino merodajen) za take probleme. 

Vsaka primera šepa ; to je res ; a vendar radi rabimo primere, 
ker včasih bliskovito razjasnijo problem. Navesti hočem torej primero : 
Etnografi (narodopisci) opisujejo narodno nošo ter povedo, kakšna je 
ali je bila narodna noša etc. A kadar gre za to, ali naj se narodna 
noša ohrani ali ne in kako naj se ohrani, bodo narodopisci kot 
strogi znanstveniki imeli najmanj besede ; odločevali bodo tu čisto 
drugi momenti, prav praktični razlogi cene, prikladnosti, uporabnosti 
i. t. d. Šele če je kdo iz teh ali drugih razlogov začutil potrebo, si 
omisliti narodno nošo, se bo lahko šel informirat k narodopiscem. 

Slična avtoritativnost oziroma neavtoritativnost obeležuje v vpra- 
šanju knjižnega jezika strogo znanstveno filologijo.*) Filologi kot taki 
ne morejo biti edino kompetentni. *) Pravim: slična, a ne povsem enaka. Zakaj jezik je vendarle bliže 
duhu, mišljenju, nego oprava. - 55 — 

Ako bi bila stvar zgolj filološki-znanstvena, bi se pač ob njej 
ne razvnemali širši krogi — saj se ne razvnemajo n. pr. ob pisavi 
,vz* ali ,z', na polji, na polju — in vendar je tudi dr. Breznik priznal, 
da se ta boj ne more več biti čisto znanstveno , ker se bije že 
petdeset let in so se duhovi razburili (pač ne samo radi dolgo- 
trajnosti boja). 

C. 
Samo ,r bodi ,u*, a ostalo čisti knjižni jezik! 

Potrebo enotnega knjižnega jezika (enotnega v govoru in pisavi) 
priznavajo seveda tudi tisti, ki zagovarjajo izgovor na ,u'; samo da 
mislijo: 1. Družiti v enoto nas mora baš ta izgovor; 2. v ostalih 
stvareh pa seve tudi ne smemo v pestrobojne dialekte : Zupančič je 
rekel („Zarja", št. 422): „Ni smešen tisti, ki govori na V, pa izgo- 
varja vse druge vokale in konzonante natančno kakor jih zahteva 
pismo in slovnica". 

Torej vse ostalo po „pismu in slovnici", le ,/'-a ne! To je: 
samo pri .T-u nam je drugače citati ali govoriti, nego se piše. 

Sedaj pa poglejmo, kako bi se to izvrševalo (ne glede na to, 
da bi se vendarle zopet moralo citati „po pismu": presto/, nače/nik 
i. t. d.). 

Naš izgovor (čitanje, ortoepija) se krije z našo ortografijo ; seveda, 
kolikor je to sploh mogoče in kolikor se organi kratkomalo fizio- 
loško ne ustavljajo (n. pr. „ozko" se brez sile ne more drugače 
reči, kakor: osko ; „včeraj" je ali: učeraj, ali: fčeraj ; drugače ne 
gre, fiziološki ne). Zupančič tudi za vse ostale slučaje pritrjuje pravilu : 
govori, kakor se piše; le pri /-u ne. 

In res je v 99'Vn vseh slučajev, kjer bi vobče mogel (a ne : 
moral) govor zastraniti od pisave, potreba ujemanja govora s pisavo 
brezdvomno in povsod priznana. Vsakdo priznava, da je vse samo- 
stalniške, pridevniške, zaimenske in glagolske oblike govoriti, kakor 
so pisane; n. pr.: z bratom, z brat/, pri nje/77, z n]irn ; delati — 
delat je razlikovati. Slično je pri glasoslovju ; vsi smo za to, da se 
govori ,o', ne ,u' ali ,oa' v besedah, kakor: Bog, voda; dalje: ena 
(ne: ana), /ep (ne: lejp, lajp, ali liep), dasi se ta ,e' sliši le v 
veliki minoriteti slovenskih dialektov*) in torej po gori na- 
vedenih principih ni knjižen (a sprejet je, ker je neutralen) ; „nit" 
ne: net ; „sir", ne:sr; „kruh", ne:krh; „iščem", ne: "išem",dasi 
je ta ,š' v prav mnogih dialektih; „polje", ne: pole. „Konji" 
je prav za prav ..koi^i", a diskrepanca je neznatna, če kdo čita ,nj' 
kot dva glasova. Poluglasnik v „rekel", „osel" i. t. d. se istotako ne 
razločuje od ,e' tako znatno, da bi radi tega nastale javne burje, 
kakor so nastale radi ,1'. *) In sicer baš v iztočni Štajerski, kjer ima tudi ,1' zaslombo. - 56 - 

Velevažna činjenica je, da smo si vsi, ki se brigamo za pravo- 
pisne stvari, edini v tem : V 99"/(, odgovarja brezdvomno izgovor 
knjižnega jezika pisani, oziroma tiskani besedi. Za teh 99''/o se da 
reči : Govori, kakor pišeš (in seveda tudi : Piši, kakor govoriš !) 

Le pri l°/o se ne ujemamo; oziroma v l°/o se razločuje pisava 
od zahtevanega knjižnega izgovora ; in sem spada baš zlogozatvorni 
,r, ki ga narečja dajajo z ,u' aH ,a' ali ,o' (zlasti v glagolskih par- 
ticipih). 

Sedaj si pa predstavljajmo človeka, ki začenja citati (oziroma 
eventuelno knjižno govoriti) ; zavest ima, da se čita, kakor je tiskano ; 
za 99% slučajev ima to zavest, in po pravici jo ima. Kdor pa v 
99% čita oziroma govori tako, kakor je pisano, se bo v stotem 
slučaju težko odtrgal od črke in govoril drugače, nego je pisano. 
To je moč analogije 99% proti 1%. O tej moči „molče tro- 
bentajo", t. j. nehote pričajo prostaki, ki radi izgovarjajo ,1', kadar 
čitajo iz knjig, pa tudi izobraženci v sličnih slučajih*). To je naravno. 
Primerjal bi ves položaj s slučajem vlaka, ki je zavozil po enem tiru, 
pa naj bi potem brž in nenadno skočil na drugi tir ; to se ne zgodi 
brez škode, brez katastrofe. 

Izgovor 1 := u (recimo) res ni dialekten, kolikor je dialektno 
le vse, kar ni v večini dialektov običajno. Ali samo objektivno 
znanstveno ni dialekten; subjektivno ali psihološki pa nam je 
izgovor na ,u' znak ali signal dialekta. To prihaja zlasti od tod, ker 
se pisava edino v tem slučaju razločuje od zahtevanega govora in 
je ta razlika prav močna in fiziološki ne nujno potrebna. 
Kaj je to, če se reče, „oSko" mesto ozko ! To je majhna razlika, 
a vrhu tega fiziološki nujna! „Imw" je od »imel" mnogo znatneje 
različen in izgovarjava končnice z ,u' ni nujno potrebna ; zakaj torej 
prav za prav tako močno zastranjevati ? se vpraša — takorekoč — 
nezavedno duh. 

To je psihološki tolmač, zakaj deluje izgovor ,r-a kot ,u' 
subjektivno dialektno za pubHko, najsi je sam na sebi (objektivno) 
dialekten ali ni. 

Trditev, da izgovor ,1'= u ni dialekten, je filološka, a ni psiho- 
loška. Naš svet čuti ob tem izgovoru dialekt ; to je pokazalo tudi 
gledališče**). 

Sedaj pa lahko ponovim gornjo primero z vlakom : Z izgovorom 
na ,u' zavozim v svojem jezikovnem čutu v tir dialekta in se ločim 
od tira knjižnega jezika. Posledice se prikažejo brž: kdor je 
tako „zavozW" v tir dialekta, bo vozil po njem dalje. Kako bo torej 
dalje govoril? Ne bo lahko govoril: „UdarW te bom iu6.i JBZ" , 
ampak bo rekel: „Udard/ te bom tud jeS^", t. j., ljudje, ki govore *) Opetovano sem slišal ljudi raznih stanov, ki govore v navadnem 
življenju ,u', da čitajo ,!'. 

**) Seveda je tu delovala poleg tega še posebe gori označena nego- 
tovost izgovarjanja; bilo je čuti vse, le ,1' ne. - 57 — 

„udaru" (mesto: udaril), govore tudi vse ostalo v dialektu in ne 
uresniči se to, kar pričakuje Zupančič, češ: 1 = u, ostalo pa čisto 
„po pismu in po slovnici". 

Poslušal sem pred 2 letoma pri maturi neko kandidatinjo, ki 
je — v razliko od vseh svojih tovariic — govorila ,u' mesto ,1'; in 
kaj je bilo še opaziti? Govorila je tako-le : „K' se je to zgodilo"; 
„nouga" ~— novega; „tretga so izvolil", „odstopt", „po smrt". Tak 
sad je rodil oni ,1' =^ u. Nekaj sličnega sem opazoval letos pri nekem 
osmošolcu. „Das ist der Fluch dcr bosen Tat, dass sie fortzeugend 
Boses muss gebaren". 

Ne dvomim, da je sploh pod vplivom „udart/-jevskega" gibanja 
v novejši dobi na vseh koncih pri nas zopet zavladala jezikovna 
anarhija in iz komaj dosežene edinosti prihajajo narečja na površje. 
V časopisih je citati tožbe, da n. pr. mariborski dijaki govore le svoj 
dialekt ; da je ljubljansko mladino komaj odvaditi največjih dialektnih 
posebnosti, to čutim najbolje kot ljubljanski učitelj. Zal, da tudi mnogi 
profesorji z U-jem vred govore vse ostalo povsem dialektno. V takih 
razmerah se ni čuditi, če so mi — jaz sem sedaj 3. leto na gimnaziji 
— pred 2 letoma sedmošolci pisali : r&kil, neS//, \\dil, a letos osmo- 
šolci : „stri" (= stori) „smotr". Kakšno slovenščino pa govore cesto 
zastopniki najbolj izobraženih stanov, to je treba le poslušati. 

Priznavam, da nekateri kljubu .T-u govore ostale stvari precej 
pravilno (malokateri čisto pravilno) ; a to so izjeme, in sicer jih je 
najti le v jezikovno posebe naobraženih krogih ; taki poedinci so s 
posebno silo zatrli moč gornje analogije, a taka sila ni vsakomur dana. 

,r=uje torej signal dialekt nega izgovarjanja sploh; 
in ker je to, ga odklanjamo. Odklanjamo ga torej radi posledic, radi 
njegovih škodljivih učinkov. 

Cisti izgovor ,r-a nas bo obratno držal v tiru knjižnega izgo- 
varjanja tudi vseh ostalih glasov in oblik ter nas tako discipliniral 
v knjižnem jeziku. 

Mogoče bo kdaj ta disciplina dovršila svojo nalogo in bodo 
izobraženi krogi bolj trdni v knjižnem jeziku, nego so sedaj. Takrat 
bi mogel ,1' postati ,u', a takrat bi bil po vsej priliki ,1' že tako 
lastnost knjižnega izgovora, da bi imel brezdvomno svoje posestno 
stanje. (Prim. „Slov. Narod", št. 240). — 

Gori poudarjana analogija mora delovati tem bolj, ker je mD- 
derna kultura vsa silno tesno zvezana s papirjem in je v jeziku poleg 
prvotnega sluha dobil silno veljavo vid, t. j., besede se ne slišijo samo, 
ampak se tudi^ vidijo (pisane in tiskane). Z močjo tiska je omočnel 
v jeziku vid. Črka je dobila moč na glas. 

Nasprotniki ,r-a čutijo to moč tiska (črke). Zato uvažujejo 
mestoma celo misel, naj bi se izpremenila naša ortografija, t. j., naj 
bi se ne pisal več ,1', ampak (recimo) ,u'. 

Ni dvomno, da bi se s tem zmanjšala nevarnost dialektiziranja 
našega knjižnega izgovarjanja vobče. Naša ortografija bi postala bolj — 58 — 

fonetična in bi se v točki ,r-a približala srbohrvatskemu stališču*). 
Slovenski učenec bi se potem učil citati in govoriti „biu" tako lahko, 
kakor Srbohrvat „bio". 

Proti gornjim izvajanjem o razliki med pisavo in izgovorom bi 
morda kdo ponovno stavil zgled Francozov ali Angležev, ki glas 
ločijo od črke. Na to je odgovoriti : Ti narodi morajo glas od črke 
ločiti pri vsaki besedi in skoro pri vsaki obliki; vajeni so torej 
tega razločevanja, oziroma: začnejo že kar citati v čutu neod- 
visnosti od črk. Slovenec pa, ker je razlika močna in nenujna le 
v l7o, tega ni vajen in bi se moral šele čisto posebe učiti. Na- 
dalje pa sigurno za ekonomijo duševnega dela francosko - 
angleške razmere niso koristne, dasi se seveda ta nedostatek v celoti 
izgubi. Tudi imata ta dva naroda star, že davno ustaljen knjižni jezik, 
dočim je naš še mlad. Končno je važno, da smo mi ob mejah v 
borbi in da pouka svojega jezika ne smemo preveč otežaviti — a 
pouk se vrši naravno ob knjigah — in učiti se moramo že v ljudskih 
šolah še drugega jezika**). 

Učiteljem, ljudskim in srednješolskim se je v polemiki očitala 
lenoba in komoditeta, češ, samo radi tega uče v šoli izgovarjati čisti ,1'. 
Kaj takega more očitati le kdo, ki ni nikdar bil šolnik. Vsak šolnik 
ve, kako težko je v naših razmerah priučiti mladino vsaj glasovno 
in oblikovno pravilnega jezika. Ako nam mladina zaide zopet na stran 
dialektov — in to bo, če uvedemo ,1' = u — -, razpademo zopet v 
komade in kaj bo potem naša — znanost in umetnost ? 

Kaj, če bi se domislili danjkovci ali gutsmanovci tudi svojih 
dialektov ? 

Naša šola mora gojiti v knjižnem jeziku tem strožjo disciplino 
in odvračati tem bolj vsako ogrožavanje enotnosti, čim manj se še 
naša rodbinska disciplina briga za to, čim manj gledajo celo v naj- 
boljših mestnih krogih na to, da bi jim otroci govorili nedialektno. 

Kdor obžaluje, da „ mirno trpimo celo pri inteligentih najhujše 
napake v slovenskem jeziku" (Zupančič v „Zarji" št. 420), a obenem 
propagira izgovor na ,u', dela faktično sam proti svojim lastnim 
intencijam ; kriv je „contradictionis in adiecto", ker za svoje namene 
ne voli pravih sredstev. — 

»Priznavamo, da bi bil ,1' najboljši, ko bi ga mogli uveljaviti", 
mi je rekel prof. dr. Pečjak, „a proti temu je vse naše nag- 
njenje"***). *) Težko bi bilo najbrž izvesti tako pravopisno reformo, a če bi je kdo 
izvedel, naj jo izvede tako, da bo pomembna za daljno bodočnost in ne bo 
krila v sebi (kakor kaka avtonomna Albanija) kali za bodoče spore ; t. j., naj 
se piše in govori: bio, delao — toda kaj bo z „vO/kom"? 

**) Ne smemo pri vsem tem misliti le na Ljubljano. Koroški učitelj mi 
je letos rekel: „Mi Korošci se moramo slovenščine učiti ravno tako kakor 
hrvaščine". Tu pomaga le železna disciplina knjige in — ,l'-a, pa ne dvomljive 
finese I — v — u. 

***) Zupančič : „Nezavedna praksa se na vse kriplje upira izgovarjavi na I." - 59 - 

Tako nagnjenje je seveda v vseh prostakih, ki so več ali manj 
nepismeni, a more biti tudi v izobražencih, ki govore več ali manj 
— dialekt, in končno začuti vsled zmešnjav, ki jih povzročajo naše 
debate, tudi kdo drug tak „nagon", dokler le govori in ne čita. 
Naravno. A pri vsakem .,naravneni" nagonu se je vprašati, je li v 
vseh pojavih in absolutno dober ali škodljiv ; če je škoda, ki naraste, 
ako pustimo prirodnim nagonom svobodno pot, prevelika, jih bomo 
omejevali, krotili. To velja prav za vse nagone, za vsa nagnjenja; 
to mora priznati vsakdo, ki ne smatra prirodncga stanja, po- 
dobnega živalskemu, vzornim. 

Takega prirodnega nagnjenja torej kulturen človek tudi v 
jeziku ne bo mogel uvaževati, ako to nagnjenje prinese knjižnemu 
jeziku vobče škodo. 

Obratno : borba proti prirodnim nagonom, njih omejevanje in 
urejevanje je najboljša šola in disciplina volje ter s tem vzgoja 
prave kulturnosti. V tem smislu ima tudi priučenje knjižnega jezika, 
ki ni čist dialekt, splošno formalno-vzgojno vrednost (vrednost, ki jo 
po pravici cenimo n. pr. tudi pri pouku latinskega jezika ; disciplinira 
se nam namreč pri tem ne le razum, ampak ob premagovanju težav 
tudi volja). Človek dobiva jezik v svojo oblast, ni le sluga jezika, 
ki se vrti — tako rekoč — sam ob sebi. Vso svojo nedisciplinovanost 
kažemo, če se ne navadimo ali ne moremo navaditi knjižnega govora 
in izgovora. Nagibljemo h komodnosti, zato govorimo dialekt, ki nam 
visi na jeziku kot pasivno prisvojeno blago. Slendrijan ljubimo ; 
učiti se ne maramo. Šola bi tega ne smela podpirati : buditi bi morala 
trudoljubivost, šola ne bodi le prijetnost, ampak tudi dolžnost. Poznati 
moramo ne le sladkost sedanjosti , ampak tudi težo napredka v 
prihodnost. 

Marsikdo bi rekel, da bi se ona disciplina kazala baš v tem, 
da bi kljub „I = u" ne dialektizirali knjižnega jezika, t. j., govorili 
sicer „l = u", a v ostalih točkah govorili po »slovnici in pismu". 
Priznavam, da bi formalno tudi to bila neka disciplina, a pri tej 
formalni disciplini bi nastala gori označena velika nevarnost mate- 
rijalne (stvarne) škode: ker je pač l7o proti 99''/o preslab. 

Najtrdnejša opora, ki se je drže nasprotniki ,r-a, je veliko 
število dialektov, kjer se govori „l = u", oziroma nedialektnost tega 
izgovora. Toda kam nas spravi tako utemeljevanje, razvidimo (poleg 
gori omenjenega ,ž') iz vprašanja tujk. Imamo neke tujke sigurno 
malone v vseh dialektih in vendar smo jih izločili*). Obratno pa 
pišejo Srbi, ki imajo posebno „čist narodni govor", vse turške tujke 
in tudi nemške, n. pr. „kelner". *) „Falim" v dveh pomenih (morda dvojnega izvora?), „fest" = jak, 
vrl i. t. d., pač tudi novejša „zug" = vlak i. t. d. - 60 — 

D. 
Naš knjižni izgovor in drugi Slovani. 

To točko bi nekateri gospodje postavili z dnevnega reda, češ, 
jezik je za nas in za nikogar drugega, „ jezik imamo zase, ne za 
druge" (»Zarja", št. 410). 

To je pač lepa beseda, a le beseda. V življenju se ne obnese. 

Poedinec ima jezik, da govori z drugimi ; drugače bi jezik 
sploh ne nastal. Narod ima jezik — to je res — , da občujejo njega 
člani med seboj ; a noben narod dandanes ne živi sam in ne more 
živeti ; „splendidna izolacija" je v današnji dobi prometa ne le ne- 
mogoča, ampak tudi celo opasna. Faktično seve jeziki celo vplivajo 
drug na drugega, leksikalno in slovniški ; pač niso „zase" in tudi 
naš jezik ni bil „zase". 

Zares govorimo dandanes slovenski 1. Slovenci med seboj; 2. z 
drugimi Slovani, zlasti s Srbohrvati in Cehi. 

Cim bolje služi značaj našega jezika tema dvema svrhama, tem 
boljši je. 

Kolikor pa se tiče gornje vprašanje posebe ,r-a, je citati n. pr. 
taka-le izvajanja: „Da nas Cehi, kjer se res izgovarja byl, šel (a 
njihov 1 je bolj trd nego naš) in pa tisti Hrvatje, ki so čakavci (v 
Primorju) in kajkavci laže razumejo (ako govorimo ,1'), o tem ne 
dvomim" („Zarja", št. 410); a dodaja se, da smo večini Slovanov 
(Rusom, Poljakom, Srbohrvatom) bliže, ako govorimo ,i'. 

Taka izvajanja se morajo kritično premotriti. 

Prvič: Kakor v drugih naših slovanskih vprašanjih, tako tudi 
v tem ne smemo vseh .Slovanov imenovati v eni sapi. Očitno je 
namreč, da imamo dosle najmanj zvez baš s tistimi Slovani, ki go- 
vore i, t. j., s Poljaki in Rusi, a največ s tistimi, kjer bi nam po 
gornjem priznanju ,1' dobro došel, t. j., s Hrvati (kajkavsko-čakavskimi) 
in s Cehi. Na drugi strani pa čisti ,1' ne more našega jezika niti 
onim Slovanom delati manj umljivega, ki govore v izvestnih slučajih 
,1'; zakaj v izpremembah po številu in spolu govore iste besede tudi 
oni s čistim ,1', in kar je glavno, pišejo ga vedno in pisana 
beseda je modernemu čitajočemu človeku močno pred očmi. Tem-le 
zadnjim Slovanom se torej čisti ,1' more kdaj zdeti čuden, a ne 
povzroča neumljivosti. 

Sploh se Slovani dandanes še bolj poznamo po tisku nego 
po občevanju in se vsled tega pri slučajnih sestankih razumemo tem 
bolj, čim bolj se držimo knjižnih oblik in glasov. 

Glavno pa je to-le : ,1' sam na sebi ne bi niti na eno niti na 
drugo stran deloval presilno, a gori navedene posledice ,u'-jevskega 
izgovora so usodne — tisti obči dialektni tir, ki mu je „l = u" signal 
in ki zabriše vso prvotno slovanskost besedi. 

Govori sam.o Hrvatu-Srbu, ki nam je najbliže, ljubljanski ali 
kranjski dialekt , pa je vez umevanja brž pretrgana ! Ljubljanski - 61 - 

gospodje, ki govore dosledno 1 ^=^ u in vsied tega tudi vse ostalo po 
dialektu, so bili slovanskim gostom opetovano kratkomalo neumljivi. 
To ni fantazija ; to sem mnogo — mnogokrat sam doživel in pri 
tem cul obenem izjavo: „Vas pa razumemo dobro". (Tudi v Pragi 
se mi je letos reklo slično). Naravno. Isto bi lahko trdili tudi o 
skrajnjih slovenskih dialektih. 

Naš knjižni izgovor sploh je, kakor prav za prav vsak knjižni 
jezik, napram dialektom konservativen, t. j., čuva starejše stanje glasov 
in oblik; čim dalje pa gremo nazaj, tem bliže si je glasovno stanje 
slovanskih jezikov. Posebe n. pr. je vokalizacija knjižnega našega 
jezika mnogo bliže polni vokalizaciji hrvatsko-srbskega jezika nego 
vokalizacija naših dialektov, ki imajo mnogo sekundarnih pojavov*). 

Ozira na druge Slovane nam je dandanes tem bolj treba, čim 
živahnejše in češče postajajo naše medsebojne zveze. 

Ti „oziri" pa so v smislu gornjih izvajanj identični s po- 
knjiženjem našega izgovora. Opetovano moremo čuti izjave 
Hrvatov, češ, kako se je slovenski knjižni jezik izza časov „Novic" 
hrvatskemu „približal". (To bo umeti v smislu jezikovnega zaklada 
in tudi govorjenja „po pismu"). Najdrastičneje pa je to povedal tisti 
gorenjski voznik, ki je rekel Hrvatu : „Aha, v Zagrebu tako govore, 
kakor v Ljubljani pišejo". 

Take konkretne činjenice govore jasneje nego kake teoretične 
razlage o sorodnosti poedinih glasov i. t. d. 

Morda bi končno kdo rekel : „Takih ozirov na bratske jezike 
pa drugi Slovani nimajo ; n. pr. Rusi ne bodo svojega izgovora izpre- 
minjali radi Slovencev ? To je res ; ali — Rusi so Rusi ! Velik narod, 
ki se mu ni treba naslanjati na Slovence i. t. d. „Tuji*' 1. 

Proti pravkar označenemu v vprašanjih knjižnega jezika absolutna 
nujnemu stališču se navaja nekaj razlogov teoretično-idealne vrednosti. 

Tako se ,r-u očita, da je tuj, nemški. 

Jasno je, da tak faktor ne more mnogo opraviti proti praktično- 
tehničnim razlogom. 

Ali je ,r tuj ali ne, o tem si ne belijo glave tisti, ki ga čitajo, 
pa tudi ne pripadniki dialektov, ki ga govore v nekih slučajih. Zavesti 
o tujstvu tega glasu ni ; zato bi to subjektivno nikomur ne nagajalo. *) L. 1811. je (po „Vedi" 1911, str. 322) dejal Vodnik, da je naš dialekt 
na Kranjskem, Koroškem, Goriškem in Tržaškem drugi polovici Ilirije umljivejši, 
„ako se čita v pisavi, nego če se sliši v navadnem življenju govoriti". — 
Appentini (v Dubrovniku) pa 1806: „Omnes (se. Slavi) loquentem Dalmatiam 
me ipso teste intelligunt. Atque hoc imprimis contingit, quod non decurtatas 
Dalmatae vel contractas uti aliarum dialectorum homines, sed totas integrasque 
voces enunciant ! 62 Ce so že poedirie besede -tujke v jeziku manj pomemben pojav, bi 
bili poedini tuji glasovi za jezik še brezpomembnejši. 

Stvarno (objektivno) pa nadalje dosle še pač ni niti dokazano, 
da bi bil čisti glas ,1' res tuj. Zakaj nahaja se v dialektih, ki se jih 
razmeroma niso močno taknili tuji vplivi. Bolj nego čisto ob nemški 
meji pri Radgoni je ohranjen v smeri proti Hrvatski in končno pri 
glagolih odločno med Kajkavci na Hrvatskem. Značilno je, da imajo 
v mojem rojstnem narečju baš tujke iz nemščine ,u' namesto ,1'; tako: 
žmoc = žmauc = Schmalz ; zoba ^ Salbe i. t. d. 

Pa vsako tako dokazovanje je malenkostno. Ali bodo morda 
Cehi zavrgli svoj ,1', zato, ker je baje nemški? In najsi so tudi kdaj 
Husa bolela ušesa radi ,r-a ! 

Naša narodna noša je tudi „švabska"; pa kdo bo začel radi 
tega proti njej agitirati ? Praktičnost in cenenost sta pač pre- 
magali moment domačnosti. Življenje široko ni sentimentalno. Gotovo 
pa bi narodna noša imela za ves pojav naroda čisto drug pomen 
nego — ,r. 

F. 
Demokratsko stališče proti ,l*-u. 

Proti praktičnemu naziranju o knjižnih jezikih pa se navajajo 
nadalje verzi in gesla, kakor: „Kar mat' me učila" i. t. d., „Iz 
naroda za narod" i. t. d. ter se naglasa potreba demokratskega mi- 
šljenja ,r da je dekadentski. „Vox populi vox dei". 

„Demokratizem" je beseda tako širokega obsega, da se da zlo- 
rabljati. Brez podrobnejšega pojasnila postane lahko prazen „Schlager". 

Korak od čistega ,r-a k ,u'-ju je baje toliko kakor povratek 
a la nature. 

Na druge strani prirode (ne na jezik) je mislil Rousseau, ko je 
izrekel nauk, ki časti edinole prirodo in vidi v vsaki izpremembi pri- 
rode nje oškodbo in greh, a nauk sam je imel tudi za jezik posledice. 

Po tem nauku je človeška priroda nekaj svetega, nedotakljivega ; 
edino, kar naj stori učitelj -vzgojitelj- razvijatelj, je, da naj ničesar 
ne stori, t. j., da naj ne moti prirode. 

Nauk je lep in je rodil bogate sadove, a povsem ni obveljal 
in ni mogel obveljati. „Umetnost" (kultura) se je povsod razvila 
iz nature in jo popolnjevala. 

Tako je naravno tudi v jeziku. 

Kdor bi hotel v jeziku tako absolutno respektirati »prirodo" 
ter govoriti le, „wie ihm der Schnabel gewachsen", bi moral dosledno 
izvajati še posledice na raznih drugih straneh „ prirode". Videti bi 
moral v poprečnosti narodne poezije in glasbe absolutni višek umet- 
nosti, a umetno pesniško ustvarjanje bi moral zavreči. Videti bi moral 
v praznoverstvu prirodnega t. j. najpreprostejšega človeka višek člo- 
veške filozofije, v mazaštvu višek medicinstva. - 63 - 

• 

Ako pa prostak v vseh teh ozirih ni absolutna dovršenost, 
ali bomo potem še njegov govor smatrali za najpopolnejše izrazilo 
v vsakem oziru in za svet, nedotakljiv faktor? Otrok in prostak sta 
kakor v drugih ozirih tako tudi v jezikovnem oziru kljubu poedinim 
prednostim v celoti vendar — nepopolnost. 

Kdor hoče ostati večno pri govoru prostaka, naj ostane tudi 
„pri kresalu in žvcplenkah, pri slamnatih bajtah in obzidanih mestih". 

Naj me nikdo tu ne dolži nedemokratstva ! Pravi demokrat 
pač stopi na stališče ljudstva, a ne obstoji in ne ostane na 
njem trajno. Smel bi ostati na njem, ako bi bilo res, da je pre- 
prosti človek in edinole preprosti človek (in sicer ves, kakršen je), že 
obenem tudi ideal človeka. Ker pa to ni res, je zapeljivec ali 
demagog ali zaslepljenec tisti, ki misli, da je demokratizem kratko- 
malo le oboževanje preprostega človeka, a ne njegov razvoj. 
Pravi demokrat je tak delavec kakor učitelj. Učitelj pač mora i z - 
ha jat i z vsakokratnega stališča svojega gojenca, a ne sme ga pustiti 
tam, ampak ga mora razviti in više dvigniti v umevanju in znanju. 
Pravi demokrat „ne tuli s tistimi, ki tulijo", ampak jih hoče naučiti 
— peti. 

Otroka hoče odgoja — izpremeniti, naturo mu kultivirati. Ali 
je ta želja morda znak preziranja, zaničevanja ? Ne, obratno ! Kdor 
otroka ljubi, ga bo opazoval in baš izpreminjal po potrebi življenja, 
t. j. vzgajal. Enako kakor z otrokom, je s preprostim človekom. 

Preprosti narod ne vidi v tem nič nedopustnega niti nič po- 
sebnega, ako izobraženec govori drugače nego prostak ; to se mu 
zdi samo ob sebi umljivo, da učitelj ali župnik ne nosita breguš ali 
irhastih hlač. Da, smejali bi se, ko bi učitelj ali duhovnik hotela 
kazati svoj »demokratizem" z — gnojnimi hlačami in s prostaškimi 
kletvami, ki so med narodom običajne : kakor se smejejo otroci, če 
jim začne učitelj govoriti v dialektu, kakor je sploh dialekt na javnih 
mestih za — burke. 

Sploh priroda sama ni nič statarnega, ampak se razvija ; di- 
namika je. Iz nepopolnosti človeške prirode izvira potreba razvoja 
kakor v ostalih ozirih tako tudi v jeziku. 

To potrebo pa kažejo posebe še drugi razlogi, ki izvirajo iz 
socialnosti življenja. Kdor bi otroka ali prostaka zadrževal pri 
njegovem govoru, bi mu omejil socialno okretnost in uporabnost ter 
bi ga tako oškodoval. Narečje je pač individualni jezik, knjižni 
jezik pa je socialno sredstvo (občilo), ki ima tem večjo vred- 
nost, čim dalje spravi vsakega in vse. O potrebi takega jezika za 
izobražene kroge sploh ne dvomi lahko kdo*). 

Pri vseh kulturnih narodih se razločuje troje govorov: 1. Na- 
rečja, kakor jih govore vsi nepismeni ljudje, a tudi šolani ljudje pre- 

*) Več o tem v članku „Narečie in knjižni jezik v šoli" (Pedaa. Letopis 
X., 1910). 64 prostih, zlasti kmetskih slojev v vsakdanjem življenju ; 2. izobraženi 
govor, kakor ga govore izobraženi ljudje, zlasti izobraženi mestni 
sloji v navadnem privatnem občevanju ; t. j., konverzacijski govor, 
lahkotni, neprisiljeni in salonski govor ;*) 3. šolski in gledališki govor, 
čisti, pravi „knjižni" jezik z absolutno svojo pravilnostjo. Razmerje 
med temi 3 govori je to-le : Narečje je p r i r o d a, kakor se je razvila 
sama od sebe. Knjižni jezik je umetnost, kakor se je razvila iz 
prirode pod vplivom misli in premisleka. Konverzacijski govor je 
rezultat ali učinek onih dveh činiteljev, ki sta v neki plemeniti bor..i 
med seboj**). 

Marsikdo bi rekel: „Dobro, v rovtah ne ostanemo, samo tistega 
, čisto pravilnega, afektiranega' jezika nam ni treba ; govorimo lepo 
neprisiljeno svoj konverzacijski govor, tvojo številko 2." Na to je 
odgovoriti, da se ta konverzacijski govor more uveljaviti le tam, 
kjer je že oni čisto pravilni šolski in gledališki jezik ; saj je produ'<t 
baš njega in narečij. Treba je zato, na primernem mestu, t. j. v šoli 
z vso strogostjo gojiti in zahtevati čisti knjižni jezik in od tega ne 
popuščati ; treba nam je staviti visoke, a dosežne cilje, ako hočemo 
doseči vsaj nekaj (konverzacijski govor). Vsako popuščanje nas spravi 
na strmino, po kateri pridemo v narečje. Taka strogost je tem po- 
trebnejša pri nas, ko zares vidimo vsak dan, kako malo ljudi tako- 
zvanih izobraženih krogov vobče govori »konverzacijski govor". — 

Sploh pa ngš slovenski »konverzacijski ton" ne bo mogel biti 
daleč od čistega knjižnega jezika ; to sledi iz značaja našega knjižnega 
jezika samega, kakor smo poudarjali že gori. Vendar je umljivo, če 
nahajamo manj ljudi, ki tudi v navadnem govoru govore ,1'. Kot pravi demokrat pravim sledeče : 

Prostak niti ne pričakuje, da bi se vsakdo moral ravnati po 
njegovem izgovoru, kamo-ii da bi to zahteval. Vse to so bolj roman- 
tične fantazije tistih, ki iz neke sanjave daljave gledajo na narod 
kot svoj objekt ali v svoj vir. 

Prostak pa bi bil cesto naravnost oškodovan, ako bi ga 
večno držali v njegovem stanju. 

Pravi demokrat ne ljubi samo, ampak tudi uči. 

Na vprašanje: ,,AIi spoštujete sebe in svoje bistvo, ali se, jara 
gospoda, sramujete svojega izvora?" odgovarjam: ,,Da, spoštujemo 
svoje bistvo in ne sramujemo se svojega izvora ; nikakor ne ; a to *) Prim. Ciceronov jezik v njegovih Pismih. Kvintilijan opušča, občujoč 
s prijatelji, svoj govorniški jezik. 

**) Tako je pač pri vseh kulturnih narodih. Zupančič pa pravi: ,,Eden 
jezik je, po duhu eden, in če bi tudi bilo pri Nemcih drugače — ali ne 
bi tukaj krenili svojo pot?" Da, duh vseh treh »jezikov" je že eden, ali 
glasovi ne ! — 65 — 

vemo, da nismo več majčini sinki na domači trati, marveč smo se 
izpremenili po letih, po opravi, po mišljenju in čuvstovanju in po 
— govoru. Mater svojo pa imamo kljubu temu radi in ji pomagamo". 

Tudi historizcm in vera v ljubljene avtoritete nas ue sme strašiti 
na potu razvoja. 

„ Resnim iri častitljivim miselcem (naše preteklosti) priznavamo 
s slavnostnimi govori, spomenicami in spomeniki njih pomen ; kadar 
pa gre za to, da delamo v njih smislu in duhu, da izrabimo praktično 
njihovo duševno delo, pometamo njih res životvorne ideje brez po- 
misleka med staro šaro. Mi narod s tako pičlimi tradicijami . . . res 
prav nam je treba uganjati tak futurizem, ki pa je, kakor kaže ves 
razvoj našega govora, prav za prav nazadnjaštvo". Priznavamo njih 
pomen za njih dobo, cenimo torej njih zasluge, a iz tega ne sledi, 
da bi mi dandanes morali vse delati, kakor so delali oni, in živeti, 
kakor so živeli oni. Ne identificiramo se s Slovenci 16. in 18. stoletja, 
a radi jih imamo. 

G. 
Knjižni jezik in umetnost. 

Končno ogrožava baje čisti ,1' našo umetnost. 

Reklo se je to o gledališki umetnosti in o pesništvu (beletristiki)*). 

Otežujemo baje igralcem igro, češ, ako govore ,1', se ne morejo 
tako naravno podati, kakor bi se sicer. 

Izgovor z ,r-om pa moti baje tudi naše pisatelje, ki pišejo „za 
uho, ne za oko" . . . „Vsak količkaj karakterističen izraz, ki ga vzvišeni 
literarni jezik ne pozna, je (pisatelju) z izgovarjanjem na ,1' za- 
branjen". Trebalo bi »barvastih besed" in „karakterističnosti jezika" 
(„Zarja", 422). 

Kar se tiče gledališča, je stvar taka : V narodnih igrah naj se 
igra v dialektu, kolikor je mogoče**); in takrat lahko pridejo „indi- 
vidualitete" na dan. V salonu pa nikjer na božjem svetu ni takih 
„individualitet", marveč so ljudje, oblečeni drugače, izobraženi drugače, 
in vzporedno s tem govore drugače. Če je igralec gori označena 
„individualiteta", se bo za salon v vsakem oziru, ne samo v jeziku 
moral malo izpremeniti. In baš po meri take njegove izpremenljivosti 
bomo sodili njegove igralske zmožnosti. Kar je v vsakdanjem življenju *) Glede petja je pač reči, da je vse naše dosedanje umetno petje 
uravnano po ,r-u. Ali z izpremembo izgovora ne bi motili obstoječih kompozicij ? 
Pri petju je človek čisto posebno odvisen od „papirja". 

**) Seveda se vpraša : V katerem dialektu ? Za razne iokalizacije bi 
bilo treba raznih dialektov. Kdo se jih bo pa hotel učiti in kdo__se jih bo mogel 
naučiti? Le mislimo si štajerskega Slovenca ali Hrvata ali Ceha, ki naj se 
nauči par slovenskih — dialektov ! Kdo bo mu plačal trud ? Nemški igralci 
velikih gledališč so se baje hodili učit dialektov; uverjen pa sem, da se je 
Dunajčan slabo ad hoc naučil tirolščine ! Torej dialekt sploh, v Ljubljani nekak 
kranjski ! - 66 - 

dobro ali mogoče, ne gre v salonu in pri avdijenci. „Govor s svojo 
čistočo bodi v skladu s celotno pojavo človeka". 

Kar se tiče beletristike, bi se pa bilo vprašati, kaj imajo „bar- 
vaste" in »karakteristične" besede opraviti z izgovorom na ,1'. 
Besede so lahko »barvaste" ali ne, najsi se govori ,1' ali ,u' — zlasti 
če pisatelj itak piše za uho. 

Nadejam se, da avtor »barvastih" besed ni mislil samo na 
»krepke" izraze. Saj vendar naša književnost ne more ostati ali biti 
trajno in vedno na tej stopnji. 

Morda pa tiči za tem razlogom, ki se tiče beletristike, nevedoma 
priznanje, da se človek ne more v vsakem oziru, torej tudi ne v 
jezikovnem zakladu kretati po dialektu in njegovih »krepkih" izrazih, 
ako govori ,1'. To bi bilo potrdilo moje gori izrečene trditve o ,r-u 
kot signalu za tir knjižnega jezika, a o izgovoru na ,u' kot signalu 
za tir dialektov. 

Da pa je sploh mogoče, si v dobi svojega razvoja prisvojiti 
drug dialekt kot književni jezik, in sicer ne le po njegovih vnanjih 
posebnostih, ampak tudi po njegovi notranji moči, to nam kaže vsak- 
danje življenje. Vsi severnonemški pisatelji so temu priča; liriki celo, 
kakor je n. pr. Liliencron. 

Tudi umetnik se je učil jezika ; prav vsak ; in mnogi dobri 
umetniki so se ga učili mnogo*). 

Gogolj je klasičen velikoruski pisatelj , dasi je bil rodom 
Malorus. In Kollar pa Safafik, rojena med Slovaki, sta pisala češki. 
Hrvatski kajkavci pišejo književno štokavščino. V besednem zakladu 
je treba Štajercu precej presedlati, če hoče pisati današnjo knjižno 
slovenščino, a ni dvoma, da kmalu ne razume samo n. pr. kranjske 
besede »poreden", »čeden", »baraba", ampak tudi čuti njih notranjo 
silo. Kako pa naj potem našim pisateljem jemlje individualno moč 
en edin zlog? 

Izgovor ,r ali ,u' ima važnost za formalno pravilnost vsega 
jezika, ne pa za njega duha. Saj duh jezika ni en glas, marveč je 
posebno skladanje značilnih besed v zveze in stavke. »Ce izgovarja 
kdo ,,po/n", zaradi tega mu še ne bomo očitali »da ne govori v duhu 
slovenskega jezika" (»Slov. Narod", št. 240). Da le zajema iz »bujne 
struje narodne govorice" s pridom fraze in njih vezanje ! 

Se manj pa more ,1' uničiti umetnika, če je res umetnik. Ce 
niso umetniki, jim tudi »prirodni" ,u' ne bo pomagal. Tudi če se 
govori ,u', bodo »iz bedastih ust zveneli vsi ,u'-ji bedasto in prazno, 
izobraženim ustom pa bo tvorila besede ideja in zvočne in gibke se 
bodo prožile raz jezik". To trditev, ki jo mi izrekamo o ,u', je 
izrekel Zupančič o ,1' in s tem je sam obrezkrepil svojo misel, da 
bi ,r mogel škodovati umetnosti. *) Tudi pri narodih, kjer je jezik silno »naroden", kakor n. pr. srbo- 
hrvatski. Končno je tudi tak jezik doma le v enem kraju; drugje se ga 
morajo učiti. — 67 — 

Sploh pa knjižni jezik ni samo zaradi beietristike, Beletristika 
je le ena stran narodnev^a življenja. 

Pri knjižnem jeziku je interesirana vsa kultura, duševna in go- 
spodarska. Zato gre v tem vpra.šanju glas vsem kulturnim delavcem, 
ne samo pisateljem. 

To je tem bolj treba poudariti, ker beletristika cesto izgubi 
pri nas vse stike z ostalimi stranmi narodnega življenja in s tem z 
njega celoto. 

Lahko pa je mogoče, da se poezija in ostala kultura kdaj na- 
sprotujeta, ker zreta svet z različnimi očmi. O Ruskinu se poroča, 
kako zelo je črtil angleško industrijo, ker mu je vzela — pokrajino. 
Rajši je baje tiskane pole svojih knjig sam vlačil v mesto, nego da 
bi jih izročil železnici, tej škodljivki pokrajinskega miru in čistoče. 
Prim. tudi gorsko romantiko in skrb za promet tujcev ! 

To je mogoče tudi v jezikovnih vprašanjih ; zakaj umetnost rada 
individualizira, knjižni jezik kot tak pa socializira. Zlasti današnja 
umetnost je individualistična in po duhu mora biti. 

Po jeziku (po njegovem razvoju) je nam Slovencem kakor 
Slovanom sploh treba še vedno koncentracije. Razcepkanost in 
anarhija je naša stara lastnost, ki se je pokazala kakor v političnem, 
tako tudi v jezikovnem oziru le škodljivo. To mora naša umetnost 
uvaževati*). 

Konec. 

1. Dialektu in dialektom vsa čast, kolikor so znak konkretnega 
življenja. Znanost jih raziskuje in umetnost črpa iz njih duha. — 

2. Knjižni jezik ima običajno svoj posebni nastanek, vsekakor 
pa svoj posebni pomen, ki sega daleč preko dialekta. — 

3. Vprašanje elovanja ni »zgolj zadeva kaprice, marveč za tem 
vprašanjem tiči drug, globlji pomen". — 

4. Poleg drugega zavaja namreč ,r=u v dialektiziranje in s 
tem ruši slovensko celokupnost. — 

5. ,r:=u pa iz istega vzroka moti tudi naše odnošaje do 
drugih Sloyanov, zlasti Srbohrvatov in Cehov. 

Vara se, kdor misli, da nas ,1' = u bliža Srbohrvatom. 

V znaku napredka in posebe Jugoslovanstva pravim : V šoli in 
v gledališču naj Slovenec čuje „svoj jezik čist in nepokvarjen, prost 
vseh tistih primesi in potvar, ki mu bijejo v vsakdanjem življenju na 
uho" (Zupančič). 

Dr. Fr. f/eš/c. *) Nekdo je po Zupančičevem predavanju v vsej resnobi baje rekel : „Prav 
za prav piše pravo slovenščino le Boltatov Pepe, samo toliko tujk bi ne smel rabiti". Seznamek knjižne zaloge 

„ Matice Slovenske" in kupne cene posameznim iztisom. a) Knjige: 1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6, 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. P/eteršn/k: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1876 . . 
dr. J. B/ehve/s: Letopis »Slovenske Matice« za I. 1877 
dr. J. B/ehve/s: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1878. 111 

in IV. del 

dr J. B/ehveis: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1880 
dr J. Bleiweis vitez Trsteniški: Letopis »Slovenske Matice« 

za 1. 1881 

A. Bartel: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1891 
E. Lah: Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1899 . 

Letopis »Slovenske Matice« za 

Letopis »Slovenske Matice« za 

Letopis »Slovenske Matice« za 

Letopis »Slovenske Matice« za E. Lah 
E. Lah 
E. Lah 
E. Lah 
E. Lah 
E. Lah I. 1900 
1. 1901 
1. 1902 
1. 1903 
1. 1904 
1. 1905 zvezek 
zvezek 
zvezek 
zvezek 
V. zvezek 
VI. zvezek 
zvezek 11. 
III. 
IV. Letopis »Slovenske Matice« za 
Letopis »Slovenske Matice« za 
Letopis »Slovenske Matice« za 1. 1910 
Letopis »Slovenske Matice« za 1.1911 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« 
L. Pintar: Zbornik »Slovenske Matice« Vil 
dr. Fr. Ilešič: Trubarjev Zbornik. X. zvezek, vezan 
dr. Jos. Tominšek: Bleivveisov Zbornik, XI. zvezek 
dr B. Vošnjak: Ustava in uprava ilirskih dežel. XII. 

zbornika. 1910 

dr Fr Ilešič: Zbornik, XIII. zvezek, 1911 . . . 
Erben-Rebec: Vojvodstvo Koroško. 1866 . . . 
Rossmaessler-Tušek: Štirje letni časi. 1867 . . 
Felloecker-Erjavec: Rudninoslovje. 1867 . . . 
J. Vesel-Koseski: Raznim delom dodatek. 1879 . 

V. Urbas: dr. E. H. Costa. 1877 

M. Cigale: Znanstvena terminologija. 1880 . . 
J. Šurnan: Slov. slovnica po Miklošičevi primerjalni 
/. Vrhovec: Zgodovina Novega mesta. 1891 . . 

S. Rutar: Beneška Slovenija. 1899 

Fr Orožen: Vojvodina Kranjska. I. zvezek. 1901 
Fr. Orožen: Vojvodina Kranjska. II. zvezek. 1902 1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1908 
1909 
zvez 1882 1 K - v. » 50 „ 4 
4 

4 
2 


» 
50 „ 
60 „ 
60 „ 
bO „ 
60 „ 
60 „ 
60 „ 
70 „ 

i> 
60 „ 
60 „ 
60 „ 
50 „ 
60 „ 
60 „ 
60 „ 
60 „ 

» 50 „ 
40 „ 
80 „ 
80 .. 1» 
» 
» - ,. 40 

80 

1 

2 

1 ;; 60 

1 „ 40 

2 „ -- 
1 .. 20 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48, 
49. 
50. 
51. 
52. 

53. 
54. 
55. Ferd. SeidI: Kamniške planine. 11. del 

Anton Bezenšek: Slovenska stenografija. 1893 .... 
dr. K. Glaser: Zgodovina slov. slovstva. III. del. I. zvez. 1896 

dr. M. Potočnik: Koroška. 1. del. 1909 

dr. M. Potočnik: Koroška. 11. del. 1910 

dr. K. Štrekelj: Slovenske narodne pesmi: 

1. zvezek. 1. snopič. 1895 

I. zvezek. 2. snopič. 1896 

zvezek. 5. snopič. 1900 

zvezek. 6. snopič. 1901 

zvezek. 7. snopič. 1903 

zvezek. 8. snopič. U'04 

zvezek. 9. snopič. 1905 

zvezek. 12. snopič. 1908 

zvezek. 13. snopič. 1909 

zvezek. 14. snopič. 1911 

dr. Fr. Simonič: Slovenska bibliografija: 

I. del. 1. snopič. 1903 

1. del. 2. snopič. 1904 

1. del. 3. snopič. 1905 65. 
66. 
67. 

68. 
69. IV. 
IV. 56. XII 

57. XIV 58. XVI 

59. XVII 60. XX 61. XXI 

62. XXII 

63. XXIII 

64. dr. J. I. Zabavna knjižnica: 

zvezek; Fr. Malo^rajski: Z viharja v zavetje. 1900 
zvezek: F. J. Doljan: Pogreb. Slika. — PankraciJ 
Gregorc: Brez volje. Fr. As. Meško: Črtice: 1. Ko 
so zvonovi plnkali. 11. Za deveto goro. III. Cilji 

našega hrepenenja. 1903 

zvezek: Josip Lavtižar: Pri Jugoslovanih. 1904 . 
zvezek: R. Peter/in: Slavjanska lira. Fr. Ks. Meško: 
Pot spokornika. Zofka Kveder-Jelovškova: Pijanec. 
Ivo Trošt: Podoba izza mladosti. Jos. Planinec: 

Drobne povesti. 1905 

zvezek: Zofka Kveder-Jelovškova: Amerikanci. 
Milan Pugelj: Hrizantema in Cimbas. Milan Pugelj: 
Anžiček. Milan Pugelj: Evelina in Lina. 1908 
zvezek: E. Kristan: Kato Vrankovič, drama. 1909 
zvezek: dr. F. Detela: Pegam in Lambergar. 1910 
zvezek: Ksaver A^eško: Črna smrt. Milan Pugelj: 

Gregor. 1911 

VoŠnJak: Spomini. I. del. 1905 Iz svetovne književnosti 
A. Funtek: Kralj Lear. 1904 . . . zvezek: 
II. zvezek: O. Zupančič: Beneški trgovec. 1905 
V. zvezek: Goethe-Funtek: Faust 1. 1908 . . 
VI. zvezek: Puškin-Prijatelj: Onjegin. 1909 
VII. zvezek: Zeyer-Maselj: Jan Marija Plojhar . 70. dr. Fr. lleŠič: Hrvatska knjižnica, lil. snopič. Veli Jože. 1908 

71. dr. Branko Drechsler: Stanko Vraz. (IV. snopič Hrv. Kn.) 

72. Hrvatske knjižnice V. snopič: D. Šimunovič: Tudjinac. 1911 

73. Robert Koprinski: Slovensko-hrvatski slovarček . . . 

A n t. Knezova knjižnica. Uredil Fr. Leveč: 

74. 1. zvezek: Fr. Leveč: Ant. Knezova ustanova (s podobo). 

dr. Fr. D.: Gospod Lisec. Povest. - Bogdan Vened: 
Ženitev Ferdulfa vojvode. Povest v verzih .... 2 


K 


— v. 


2 
— „ 


1 
20 „ 


2 
40 „ 


2 
40 „ 


1 
20 „ 


1 
20 „ 


2 
- „ 


2 
— „ 


2 
- „ 


1 
30 „ 


1 
40 „ 


1 


1 
50 „ 


4 
„ 


1 
60 „ 


1 
50 „ 


1 
50 „ 2 — 1 „ 20 „ 
1 „ 40 „ „ 80 „ 1 


>f 


40 „ 


1 


>} 


»1 


2 


n 


f) 


1 


)> 


40 „ 


1 


>i 


20 „ 


80 „ 


_-. 
80 „ 


2 
— „ 


3 
— „ 


4 
— „ 


3 
— „ 


3 
— „ 


1 
50 „ 


— 
60 „ „ 80 „ 75. II. zvezek: Ivan Goreč: Gorski potoki. Povest. — 

Pavlina Pajkova: Planinska idila. Povest. — 

Fr. Leveč: Matija Valjavec.Životopis s podobo. 1895 ~ K 80 v. 

76. IX. zvezek: Ivan Cankar: Na klancu. 1902 . . . . — „ 80 „ 

77. X. zvezek: Ivan Cankar: Življenje in smrt Petra 

Novljana. Josip Kostanjevec: Ella. 1903 . . . . — „ 80 „ 

78. XI. Ivan Cankar: Križ na gori. — F. Devetak: Spo- 

mini gospoda Ignacija Brumna. 1904 — „ 80 „ 

79. XII. zvezek: Ivan Cankar: Potepuh Marko in kralj 

Matjaž. — Ivan Cankar: V mesečini. -- Jos. Kosta- 
njevec: Brez zadnjega poglavja. 1905 — „ 80 „ 

80. XV. dr. Šlebinger: Vatroslav Jagič. — Ivan Cankar: 

Novo življenje. — C ve ^/ro Co/a/": Dve nevesti. 1908 1 „ 40 „ 

81. XVI. zvezek: R. Murnik: Matajev Matija, vesela novela. 

— Cvetko Golar: Bratje in sestre v Gospodu. 

Sanje poletnega jutra. — Ob stoletnici Slovvackega 2 „ 50 „ 

82. XVII. zvezek: c/r. /va/7 Aa/?: Brambovci. I. del. 1910 . 3 „ -„ 

83. XVIII. zvezek: dr. Ivan Lah: Brambovci. II. del. 1911 . 3 „ - „ 

84. Mencingerjevih izbranih spisov 1. zvezek 1911 .... 1 „ 40 „ 

85. Slovanski spomini in jubileji, I. zvezek 1911 .... 2 „ — „ 

b) Zemljevidi: 

Koekejevi zemljevidi, in sicer: 

Avstralija, Francija, Velika Britanija z Irsko, Italija, 
Južna Amerika, Skandinavija, Švica, Španija s Portu- 
galsko in Nizozemsko z Belgijo — komad po . . . — „ 20 „ ^QS2£::^ Popis 
knjiga Matice Hrvatske 

na skladištu. I. Redovita izdanja. 

Matica Hrvatska ima na skladištu nekoliko starih godišta redovitih 
izdanja, koja mogu Slovenci nabaviti još i sada uz sniženu cijenu za 
4 K po godištu. Na skladištu nalaze se potpuna samo ova godišta : 

1907. 

1. Skarbičevskij A. M: Povijest novije ruske književnosti. I. 

Preveč M. Lovrenčevid 3 "50 

2. Hrvatsko kolo. Naučno-književni zbornik. Knjiga III. . . 5' — 

3. Arnold GjurO\ Ceznuča i maštanja. Pjesme 2' — 

4. Andrijaševič Ni ko-. Slike i priče 1* — 

5. Tomič J. E. : Manja djela I T — 

6. Slovenske novele in pripovijesti. Uredio dr. F. Ilešič. . V — 

7. Kolo hrvatskih umjetnika. Knjiga II 2"50 

1908. 

1 . Posljednji Zrinski i Frankopani. Str. 340, u 4", sa 1 08 slika 3*— 

2. Radič Stjepan-. Današnja financijalna znanost .... 4* — 

3. Hrvatsko kolo. Naučno-književni zbornik. Knj. IV. str. 448 S' — 

4. Ivan LepušiČ: Pustolovka. Pripovijest VSO 

5. Turgenjev: Novi rod. Roman 2 — 

6. A. Mickiewicz: Izabrane pjesme. Preveo Isa Velikanovič . I* — 

1909. 

1. Bazala A. dr.: Povijest filozofije II 3-_ 

2. Lozovina V. dr.: Povijest talijanske književnosti I. . . . 2*40 

3. Drechsler B. dr.: Stanko Vraz. Študija. Sa slikom pjesnikovom 

u bojama 1* 4. Hrvatsko kolo. Naučno-književni zbornik. Knjiga V. . . 5" — 

5. Hrvatske narodne pjesnie. V. Ženske pjesme. Uredio 

dr. A. Andrič 3'40 

6. F. Maglajlič: Iz staroga vilajeta \'2Q 

7. Dante-Kršnjavi: Božanstvena komedija I. Pakao . . . \'A0 

Op as k a. Redovitih izdanja za god. 1909. ima na skladištu 
neznatan broj. 

1910. 

1. Hrvatsko Kolo. Književno-naučni zbornik sa prinosima od 

trideset i osam hrvatskih književnika. Knjiga VI. . . . 4' — 

2. Kučera- Pliverič- Božičevič: Novovjeki izumi III. Sjajno 

ilustrovano 3" — 

3. Dr. Fr. Bučar-. Povijest hrvatske protestantske književnosti 

u doba reformacije. Ilustrovano 3' — 

4. Mandič: Povijest okupacije Bosne i Hercegovine . . , 1' — 

5. Fv. Kumičič: Začudjeni svatovi. Roman 2' — 

6. M. Lis/čar: Pripovijesti VSO 

7. Slo\vacki-Benešič: Lilla Weneda. Drama V — 

8. Detela: Pegam i Lambergar. Novela 1" — 

IL Izvanredna izdanja. 

Izvanredna izdanja naručuju se pojedince, i to uz označenu 
cijenu za članove : 

1. Andrič Nikola dr.: Hrvatske narodne pjesme. Knjiga V. 

Ženske pjesme. Sa naučnim dodatkom 4"80 

2. Tresič-Pavičič dr.: Finis rei publicae. 

I. dio. Ciceronovo progonstvo 1' — 

II. dio. Katon VSO 

3. Ogrizovič Milan-. Hasanaginica. Drama TSO 

4. Narodne Pripovijetke. Ilustrovao Ljuba Babic. Knjiga za 

djecu i omladinu. Trdo uvezano 2' — 

S originalnim uvezom u platnu 3" — 

5. Dr. F. Šišič: Hrvatska povijest. 

Knjiga 1 0"50 

Knjiga II 0-50 

Knjiga III 1-50 

6. Schreiner Jul.: Uredba svemira 0*50 

7. Andrič Nikola dr.: Pod apsolutizmom. Povijest hrvatske 

književnosti od g. 1850—1860 O^SO 

8. Josip Kosor-. Požar strasti. Drama 1" — 

9. Ivo Vojnovič: Gospodja sa suncokretom. Drama . . . TSO 

10. Ovidije Našo-. Metamorfoze. Preveo dr. Tomo Maretič . 2 — 

11. Homerova llijada. Izdanje III. (Matičino II.). Uvod o 

Homerovim pjesmama napisao dr. Gj. Korbler . . . . 3' — III. Redovita izdanja za god. 1912. 

»Matica Hrvatska" izdala je za svoje članove medju redovitim 
izdanjima za god. 1912. ovih sedam knjiija : 

1. Dr. A. Bazala: Povjest filozofije, knjiga III. Filozofija naj- 
novijega doba. 

2. Hrvatsko kolo, naučno-zabavni zbornik, knjiga VII., s uinjet- 
ničkim prilozima i književnim radovima Vj. Klaiča, dra. O. Kučere, I. Pa- 
sarida, dra. F. Sišiča, M. Nehajeva, dra. P. Karliča, dra. B. Drechslera, 
dra. A. Tresida-Pavičida, M. Sabida, dra. Drag. M. Domjanovida, Vlad. 
Nazora, dra. M. Senoe, L. Ladanjskoga, A. G. Matoša, Ive Krnica, 
Fr, Galovida, Gj. Turida, Mila Mistre, Andrije Milčinovida, Bože Lov- 
rida, Dinka Simunovida, M. Ogrizovida, Adama Kostelida, J. Kosora 
i drugih. 

3. Dante- Aršnjav/: Božanstvena komedija, II. dio. 

4. Merežkovski: Petar Veliki, čuvani ruski roman u prijevodu 
J. Pasarida. 

5. Adela Milčinovič: Bez srede. Drama u tri čina. 

6. VI. Nazor: Hrvatski kraljevi. Pjesme. 

7. Branislav Nušič : Priče, zbirka humoreska i priča najboljega 
srbskoga humoriste. 

Slovenci dobivaju redovita izdanja broširana za K 4" — . Uvez, 
po nacrtima Ljube Babida, stoji K 1' — . Matica šalje knjige uz unaprijed poslan novac ili pouzedem. 
Otprema i poštarina otpada na naručitelja. Knjige se naručuju izravno 
kod »Matice Hrvatske" u Zagrebu. DDDD 
D 
□ 
D Katoliška Bukvama v Ljubljani nnan 

D 
D 
D ima v zalogi vse slovenske knjige. Iz lastne zaloge priporoča posebno sledeče : 
Graf enauer : Zgodovina novejšega slovenskega slovstva. 

I. del. Od Pohlina do Prešerna. K T — , vez. K 2-80. 
II. del. Doba narodnega prebujenja 1848-1868 K 6'20, 
vez. K 7-20. 
To je brez dvoma najznamenitejše znanstveno delo slo- 
venskega slovstva iz zadnjih let. Zgodovina, ki je izšla v 1. 1910 
in 1911, je kritično-slovstvena, poleg tega pa tudi kulturna 
slika narodnega javnega življenja v navedenih dobah. »Zgodo- 
vina" si je, četudi je komaj izšla, pridobila kot strogo znan- 
stveno in strokovnjaško delo obilo priznanja pri vseh izobraženih 
krogih brez razlike. Delo se bo seveda nadaljevalo. 

Breznik: Slovanske besede v slovenščini. K — '80. 

Razprava, ki bo vsakega izobraženca zanimala, obravnava 

pravilno rabo iz bratskih slovanskih jezikov izposojenih besed. 

Vrhovec: Die wohll6bliche landesfurstliche Hauptstadt 

Laibach. Kulturhistorische Bilder aus Laibachs Vergangenheit. 

K 2-50. 

Edino delo, ki obravnava kulturno zgodovino slovenske 
prestolnice v večjem obsegu. 

Medved: Poezije. I. del K SSO, vez. K 5—. 

II. del K 4- — , vez. K 5-40. 

Pesmi našega pesnika-misleca mora poznati vsak izobraženec. 

Poleg tega je knjigarna izdala v lastni zalogi še mnogo 
drugih velepomembnih del. V zalogi »Katoliške Bukvarne" izhaja tudi leposloven list 
„Dom in Svet", ki obsega na leto 12 številk in stane 10 K. 

To je najbolj razširjeni slovenski leposlovni list, ki prinaša 
izvirne slovenske spise ter nudi tudi obilo poučnih in umetniških 
sestavkov. List je tudi krasno ilustriran ter ima izredno bogato 
opremo. Dobi se tudi še več starejših letnikov. D 
□ 

Dana: Na razpolago so brezplačno in poštnine prosto 

obširni ceniki in sicer : 

1 . Splošni katalog slovenskih knjig ; 

2. Katalog glasbenih del (posvetnih in cerkvenih) ; 

3. Katalog nabožnih knjig in molitvenikov ; 

4. Katalog učil ter šolskih tiskovin in knjig. D 
D 

n 
iDDna 
^^^^BS S^^E^^ES Zahtevajte zastonj in poštnine prosto 
letošnji katalog: 

„Domača knjižnica" 

ki obseza vsa polja 
slovenske literature. Ig. pi. KIeiDmayp & Fed. Baroberg s knjigotržnica in trgovina z muzikalijami 
u Ljubljani. 
^^^fTT^^m 355: Hrvatski (slovanski) znanstveni antikvarijat 

Knjigarna Mirko Breyer 

llica 29 -^ Zagreb -^ Telefon 150 ..SLOVANSKA KNJIGARNA" g 

S. i JVI. RADIČ I 

Zagreb, Jurišičeva ulica 1. g 
^J M Ljubljani, u lastni hiši, Prešernoua ul. 3 

g IfSGja §loyeii8lia liraiiiloica! 

\^ Senarnep prometa koncem leta 1911 6145 milijonov kroti. S/. 

s/. Sprejema vloge vsak delavnik. Sprejema tudi vložne knjižice 
drugih denarnih zavodov. — Obrestuje po 4- 'I o o t. C.4 % brez odbitka. — Za vloge jamči rezervni zaklad hranil- 
nice in mestna občina ljubljanska z vsem svojim pre- 
moženjem in z vso davčno močjo. Poslovanje nadzoruje 

== C. kr. deželna vlada. === 

Izključena je vsaka špekulacija in izguba vloženega 
denarja. — Posoja na zemljišča in poslopja proti 5 "/o 
obrestim in najmanj '/2 ^/n amortizacije. Za varčevanje ima 
vpeljane lične 

=^= domaČe hranilnike. == 

Posoja tudi na menice in vrednostne papirje. co rs ^iss>:ss>:ssassci€s:<s:€:cc!€s;4:- ■i.^ Kmetska posojilnica Ijublj. olcolice 
registr, zadr. z Beom. zavezo 
Ustanovljena lelsi 1881 

., Diin. C. 18 

(v laslnem zadruž. domu) 

Obrestuje hrao.vloge po 

41/ u/ 

brez odbitka rentn. davka 

Sprejema tudi vlogo na 
tek račun v zvezi s ček. 
proitietom, obrestuje jih 
od dtie vloge do d. dviga. 

Rezervni zaklad n3d pol 
milij.kron. Stanje hraniln. 
vlog nad 20 milijonov kron 

Denarni promet v letu 1911 
nad 130,000.000 kron. 

Račun pri avstr. poštni 
hranilnici 5t. 82(^.400, pri 
ogrski p. hran. št. 19.^164. 

iiro-kmto p. Avstr.-Oar bdnki 

Popolnoma varno 
naložen denar! □ i"ii-ti . nTJ t T;Trirrm g " a c" . irryztnri>rjiir z Tru t-Jtzjt-JLUL 3E2 

« Ljubljanska kreditna banka [ 

Ljubljana, Stritarjeva ul. 2 (v lastni hiši). Delniška glavnica 8,000.000 kron. Rezervni zakladi 800,000 kron. Sprejema denarne vloge na knjižice in tekoči račun ter obrestuje 

druge po dogovoru, in sicer od 
dneva vloge do dneva dviga. prve po 4' o netto, Posreduje najkulantneje nakup in prodajo vseti vrst rent, državnili pa- 
pirjev, zastavniti pisem, delnic, srečk in valut ter izvršuje vsa borzna na- 
ročila kar najtočneje. 
Eskomptuje in vnovčuje menice, devize, kupone; daje predujme na 
vrednostne papirje, sprejema vse vrednote v depot in oskrbo; pri- 
poroča ognjavarne „safe-deposits" v poljubno uporabo pod lastnim ključem. 

Preskrbuje vinkulacije in devinkulacije zlasti vojaških ženitbenih kavcij. 

Izdaja promese za vse srečke k vsem žrebanjem; zavaruje srečke proti 

kurzni izgubi. 

Izvršuje plačila na vsa tu- in inozemska mesta ter opozarja zlasti 

na stalno zvezo z Ameriko. Podružnice v Splitu, Celovcu, Trstu, Sarajevu, Gorici in Celju. Agencija v Gradežu. 
n tztisin-t-t~itztznztzitiizxznizzxtztz i t t i:«-inr f 

Učiteljska tiskarna 

r. z. z o. z. v Ljubljani, Frančiškanska ul. 8 

se priporoča za tisk vsakovrstnih tiskovin, kakor: časopisov, 

knjig, brošur, lepakov, not, letnih zaključkov itd. in izvršuje 

vsa naročena dela vsled svoje najmodernejše uredbe najokus- 

neje, najkulantneje in po nizkih cenah. 

Vse šolske, županske in druge uradne tiskovine 
v zalogi. — Velika izbera mladinskih knjig. 

Ceniki zastonj in poštnine prosto. 

I I V Učiteljski tiskarni izhaja edini slo- I §*^m<% 
• • venski neodvisni politični dnevnik jjMm^^LM K 

in sicer tudi ob nedeljah in praznikih ob 3. uri zjutraj. — 
Mesečna naročnina z dostavlj. na dom K 1*50, po pošti K 1'70 

I Sužnoštaierska hramlniea I 

w _ _ /< 

\f za katerojamčijookraji : Gornjigrad, Sevnicai Šoštanj, Šmarje ^ 

W pri Jelšah| Vransko za popolno varnost vlog in za njihovo po W 

'\^ pravilih določeno obrestovanje do neomejene visokosti, ima sedaj hra- '^\ 

M nilnih vlo? čez 4,000.000 kron. (S I V Celju *-* ^Nai^odni dom^^ ^. ^ Hranilnica posluje s strankami vsak predpoldnn od 8. do 12. ure W 

^ izvzemši nedelje in praznike. HraniBne vloge obrestuje -fj^ 

^ po 4\\ odstotka od dneva vloge do dneva vzdiga in i^ 

^ pripisuje obresti polletno h kapitalu ter plačuje hranilnica rentni M 

Sf. davek sama in ga ne odtegne vlagateljem. ^ 

S/. ' f\ 

^ Izposojuje pa na zemljiško varnost pO 5 odstotkov, občinam in ft 

korporacijam navedenih petih okrajev po 4 tri četrt obresti. j^ 

Slovenci, vlagajte v južnoštajersko hranilnico svoj cerkveni fj^ 

in ustanovni denar in kadar nalagate denar za mladoletne ali varovance, A 

in zahtevajte pri sodiščih, da se naloži denar za mladoletne oz. za varo- ^ s/. » vance izključno le v južnoštajersko hranilnico. W 

Sf. 'i* w^w^ wwl^^w <^^f|'^ys l'^cM1sc^^ Knjigoveznica 

Selenburgova ulica, nasproti c. k. gl. pošte 

V Ljubljani t .t i 4i.r tz a t ztzar rrzaza a priporoča vezavo knjig in v to svrho spadajoča dela, od pre- 
prostih do najfinejših izdelkov : Uradne knjige vseh vrst, mape, 
fasciklje, načrte; knjige šolskih in drugih knjižnic, knjige pri- 
vatnih bibliotek; dalje časopise, koledarje, bloke, passepartout, 
diplome, kartonaže, kartoteke. 

Tisek na trakove v zlatu, srebru ali v barvah. 

Za hranilnice in posojilnice vložne knjižice. Na zahtevo 
pošlje vzorce in proračun. 

Tovarniška zaloga raznega papirja in vrečic. Zaloga 
za pisarniške in šolske potrebščine en gros & en detail. 

Najnižje cene. 

Se uljudno priporoča IVAN BONAČ. C 

J5 ^mW7mMKmS^WMKMWMKM^MiiC7^^ J^f^, C^Gf^Ctr, fvornica slamnil^ov h 

v Sfobu, pošta Domžale pri Ljubljani, 
se priporoča gg. trgovcem in slavn. občinstvu 
ja obila naročila. 

Pojtrejba točna. Cene primerne. SI w ( (cfe^cg^<j^ (gg) ((cfe^g^g^ ( i 
-aas Lastna tvornica ur v Švici •««»- 

yyALFA'' registr.varstv. znamka yyALFA'' 

}(aiueč)a zaloga ur, zlatnine in srebrnine. 
99 U N I O N ^'-ure so naibolj natančne. 

Zahtevajte »Jubilejni cenik« zastonj. ^e g?\ 

GRICflR ^ MEclflC 

UUBLJflNfl, Prešernova ulica št. 9. 

Največja zaloga 
izgolouljenih oblek za gospode 

za dečke in otroke. 

Konfekcija za dame. i 

Točna postrežba. 
"'S" 
HESaDEZaDESSlDSZaiS I 

IFT ^^- ■"Civ I I .^^ ^ M. Dreaik '•^^ff "f? 
o B telovadne obleke 
Ljubljanajoiigresnitrii? [ lofiia ' ^ Ustanovljena 1847 

Tovarna pohištva 

XXKaglas i\ »Turjaški Trg 7 
}(ai\)ečia zaloga pohištva 

za spalne in jedilne sobe, salone 

in gosposke sobe. 

Preproge, zastori, žimnati modroci, 

modroci na vzmeti, otroški vozički 

i. t. d. i. t. d. ^ 

Najsolidnejše blago. 
Najnižje cene 
lago. , 

le. A m JP-^ Solidni in znani krojaški obrt — 

Fran Rožič ^. 

krojač v Ljubljani. Kongresni Trg 7 11 ("N 
K 


FR. P. ZAJEC 

LJUBLJANA, Stari Trg št. 9 a sv«f 


opt 


ični zavod 


f« •• 


— 


— '-; ^ 


I Ji, 


: :l«e. 


%&š^ 


2 AU^%,^ U. 

ti &t!k9- 

i Tamburice i 

f) prve sisacke 

-ukotvomice tambura 

J. STJEPUŠIN 

■ SISAK • 

^ =^ Zef^arna ^ „^latQmu orlu" 


)({g^j:^5:ž:žl>(ž^^g^3^i:a:^g^^^^fiQž) p ^ TISKARNA 

ANT. SLATNAR 
o V KAMNIKU Z3 
Z3 SE PRIPOROČA ZA R.AZLIČNA 
TISKARSKA DELA. — IZVRŠUJE 
VSA V TO STROKO SPADAJOČA 
NAROČILA PRIZNANO LIČNO IN 
PO ZMERNIH CENAH. — NOVI 
STROJI. — ELEKTRIČNI OBRAT. 

DOMAČA KNJIGOVEZNICA. ^ '^~nf^ J^ 

a(^c^^cm)(icri>y^'^<^')) mš^ ((^^ct^(^^ a^rs ?E^ 
!oTu£a Tnktnvpslin slatino !'n«Vrawnni"k^u'vo"da 

htevajtejiiteiUlUlUflUlVU UlUllUU in se naroča \ Tolst vrhu, 

pošta Guštanj, žel. postaja Spodnji Dravograd, pošta in posta- 
jališče Guštanj, Koroško. Brzojavni naslov; Oset, Streiteben. 

Tam se nahaja tudi dobra gostilna in prenočišče. 
Prazne steklenice drugih voda se sprejmejo v polnitev. 

Plakati, prospekti in ceniki na razpolago zastonj in franko. 
Uporablja se kol zdravilna voda in namizna osvežujoča pijača. Več priznalnik in 
pohvalnih pisem. >^" V lastni uporabi pri mnojili odličnih zdravniku cele Avstrije. 

Zadnji čas se pošilja tudi v inozemstvo I ?i 

Ml ga 

o =■ Preurejen vrelec! Znižane cene! Pišite po cenik in prospekte! Poizkusite! Iz društvenih pravil „Matice Slovenske". 

„§ 3. Kdor letnine ne plačuje redno, se sme po odborovem 
sklepu izbrisati izmed letnikov. 

Letnina se plačuje v prvi polovici vsakega leta." 

* 
* * 

„Zemljevid slovenskega ozemlja'*. 

Zemljevid, ki ga tiska c. in kr. vojaški geog-rafski zavod 
na Dunaju, je bil novembra in decembra 1912 v prvi korekturi. 
Ker se druga in tretja korektura vrši mnogo hitreje, izide Zem- 
ljevid vsekakor spomladi 1913. To naznanjamo p. n. gg. naroč- 
nikom, a obenem vabimo vse Slovence, ki Zemljevida še niso 
naročili, da bi blagovolili storiti to čim preje ; zlasti pa nanj 
opozarjamo vse urade in pisarne. 

Ves zemljevid bo 91 cm širok in 125 cm dolg ter izide v 
štirih listih. Dobiti ga bo ali enostavno na papirju ali napetega 
na platno ; za ta zadnji slučaj je zopet razločevati troje : a) vsak 
izmed štirih listov je nalepljen na dobro, sivkasto platno in 
je razdeljen v 16 delov (torej zložljiv, v žepnem formatu); bj vsi 
4 listi se prilepijo skupaj na močno, belo platno, toda tako, 
da se da ves zemljevid zložiti v 4 dele (zemljevid bi se dal 
obesiti); cj vsi 4 listi se prilepijo skupno na močno, belo 
platno kot celota ; vsak zemljevid dobi zgoraj in spodaj ličen 
lesen rob in obešalo. Napenjanje stane: sub aj 2 K 52 h (za 
vse 4 liste), sub bJ 3 K, sub c; 3 K 90 h. — „Matica Slov." 
prosi p. n. gg. poverjenike in odjemalce zemljevida sploh, da bi 
ji z naročilom obenem blagovolili javiti, ali in kako naj se po- 
edinim naročnikom zemljevid prilepi. Kdor pošlje le 5 K (ozir. 
ako ni matičar, 6 K), dobi zemljevid enostavno na papirju ; na 
to opozarjamo zlasti p. n. gospodo, ki so že naročili zemljevid 
in doposlali 5 K. < "Tnlt-i^i^